{peti}Комисия по петиции {31/03/2014}31 2014Дата18.12.2018
Размер204.08 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


{PETI}Комисия по петиции

{31/03/2014}31.3.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1152/2010, внесена от Георгиос Тусас, с гръцко гражданство, от името на гръцката комунистическа партия (KKE) относно увреждащите околната среда дейности в община Ермиони, в северозападната част на Пелопонес1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва редица дейности, които увреждат околната среда в община Ермиони, и най-вече замърсяването на подземните води, което се дължи на неподходящо управление на отпадъците, и по-конкретно на съществуването на незаконно сметище и хранилище за отпадъчни води. Той посочва, че питейната вода от общинската водоснабдителна система представлява риск за здравето и че незадоволителното пречистване на отпадъчните води е една от причините за сериозното замърсяване на Арголския залив. Вносителят подчертава също, че безконтролното строителство в местните крайбрежни и горски територии води до разрушаването на естествената околна среда и на археологическите паметници. Тъй като отговорните гръцки органи, към които той вече се е обръщал, не са предприели никакви ответни действия, вносителят призовава Европейският парламент да се намеси с цел да се гарантира спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда при изпълнението на горепосочените дейности.2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Относно съществуването на незаконно сметище

В свое решение от 6 октомври 2005 г. (C-502/03) Съдът на ЕС постанови, че Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно членове 4, 8 и 9 от Директива 75/442/ЕИО1 относно отпадъците, във вида, в който е изменена с Директива 91/156/ЕИО2. Това решение се отнася за всички незаконни или неконтролирани депа за отпадъци, които функционират в Гърция. Следва да се отбележи, че пред Съда на Европейския съюз гръцките органи са признали за функционирането на най-малко 1 125 незаконни или неконтролирани депа за отпадъци в страната.


За да се справят с проблема, гръцките органи са изготвили регионални планове за управление на отпадъците, като имат за цел закриването на незаконните или неконтролирани депа за отпадъци до края на 2008 г. и замяната им с подходящи съоръжения за управление, и по-специално депа за отпадъци.
Тъй като Република Гърция не е постигнала пълно съответствие с решението на Съда, въпреки че ѝ е отправено официално уведомително писмо (на основание член 260 от Договора за функционирането на ЕС), и не е затворила всички незаконни депа за отпадъци в страната, Комисията е взела решение да ѝ отправи допълнително официално уведомително писмо на 29 октомври 2010 г. В отговор на това писмо гръцките органи са представили подробен план за действие, чиято цел е затварянето на всички незаконни депа за отпадъци до края на месец юни 2011 година. Комисията ще продължи да наблюдава постигнатия напредък и при необходимост без колебание ще върне делото в Съда.
Относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека
Съгласно Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека3, трябва да бъдат изпълнени определени критерии за качество. Освен това държавите членки са задължени да осъществяват редовен контрол на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, и да предоставят на потребителите актуална информация относно качеството на тази вода.
Съгласно член 4 от директивата водите, предназначени за консумация от човека, са здравословни и чисти, когато:
„а) не съдържат брой или концентрация на микроорганизми, на паразити или на всякакви други вещества, представляващи потенциална опасност за здравето на хората,

и

б) съответстват на минималните изисквания, определени в приложение І, част А и Б,


и ако, съгласно съответните разпоредби на членове 5 – 8 и член 10 и съгласно Договора, държавите членки приемат всички други необходими мерки, за да гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на изискванията на настоящата директива“.
Съгласно информацията, с която Комисията разполага, еквивалентът жители за Краниди и Ермиони надхвърля съответно 10 000 и 4 500. Следователно въпросната директива е приложима.
Въпреки това, и в противоречие със задължението за представяне на доклад на всеки три години съгласно член 13 от директивата, Комисията не разполага с доклади или друга информация, позволяващи да се установи, че посочените условия не са спазени в община Ермионида. Комисията ще се обърне към гръцките органи, за да получи актуална информация. След като получи информацията, Комисията ще я оцени и ще уведоми комисията по петиции. Би могло също така да се обмисли и започване на производство за установяване на нарушение.
Относно качеството на водите за къпане
В конкретния случай може да се приложи Директива 2006/7/ЕО за управление качеството на водите за къпане1. Съгласно данните от доклада относно качеството на водите за къпане от 2010 г. задължителните показатели за качество на водите за къпане са спазени. Освен това ориентировъчните стойности (незадължителни) в региона на Ермионидa също са задоволителни.
Относно пречистването на градски отпадъчни води
Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води2 предвижда задължение за събиране и пречистване на градските отпадъчни води във всички агломерации, чийто еквивалент жители е над 2 000. Агломерациите Ермиони и Краниди (и следователно агломерацията Ермионида) изпълняват посоченото условие. Съгласно данните, с които разполага Комисията: а) за агломерацията Ермиони няма данни за събиране и пречистване; б) за агломерация Краниди само 20 % от водите се събират, но не е предоставена никаква информация относно тяхното пречистване. За да изясни ситуацията, Комисията ще поиска информация от гръцките органи, за да провери дали са изпълнени изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда.
Относно замърсяването на Арголския залив
Комисията не е получавала жалба относно замърсяването на посочения залив и не разполага с никаква информация, която да установи такова замърсяване (напр. в резултат на изхвърляне на отпадъчни води).
Дейностите, посочени от вносителя на петицията (рибно стопанство, обезсолители и хотелски комплекси), може да се контролират по силата на разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда3, изменена с Директиви 97/11/ЕО4, 2003/35/ЕО5 и 2009/31/ЕО6. Посочената директива се отнася за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, и предвижда извършването на проучвания за въпросните въздействия.
Все пак следва да се отбележи, че обезсолителите не са включени в приложенията на посочената директива. Следователно директивата не се прилага за посочените обекти.
От друга страна, интензивното рибовъдство и ваканционните селища и хотелските комплекси извън урбанизираните територии, както и съпътстващите дейности са посочени в приложение ІІ към директивата (съответно точка 1, буква е) и точка 12, буква в)). Съгласно директивата по отношение на проектите, посочени в приложение ІІ, държавите членки определят чрез разглеждане на всеки отделен случай или въз основа на праговете или критериите, определени от всяка държава членка, дали проектът следва да бъде подложен на оценка за въздействието му върху околната среда. Съгласно Министерското решение (KYA 15393/332/2002) за транспониране на Директива 85/337/ЕИО единствено хотелските комплекси (извън урбанизираните територии и съпътстващите дейности), разполагащи с над 1 000 легла, задължително трябва да бъдат подложени на подходяща оценка за въздействието им върху околната среда. Според информацията, с която разполага Комисията, в региона няма такъв комплекс. По отношение на незаконното функциониране на обектите за развъждане на риба следва да се припомни, че Директива 85/337/ЕИО не предвижда мерки за наблюдение и мониторинг на проектите след получаването на разрешение.
Също така Комисията би желала да подчертае, че не съществува законодателство в областта на околната среда на равнището на ЕС в областта на защитата на археологическите обекти, нито в областта на териториалното планиране. Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1 може евентуално да се приложи, ако има вероятност даден проект за изграждане на хотел да окаже въздействие върху регион от „Натура 2000“. В действителност член 6, параграф 3 от посочената директива предвижда: „Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия и ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността.“ Въпреки това, обаче в настоящия случай изглежда няма засегнат регион от „Натура 2000“ съгласно предоставената от вносителя на петицията информация

Заключение
Комисията ще се свърже с гръцките органи, за да провери дали задълженията, посочени в Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и в Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, са изпълнени.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 26 октомври 2011 г.

Комисията потвърждава, че се свърза с гръцките органи, за да се направи проверка дали задълженията, посочени в Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и в Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, са изпълнени. Службите на Комисията анализираха отговора на гръцките органи и стигнаха до следните изводи:


Относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Анализът на различни проби, взети през 2010 г. в бившите общини Ермиони и Краниди (които след административната реформа „Каликратис“ от 2010 г. са обединени и образуват новата община Ермионида), потвърждава, че водата, доставяна чрез водоснабдителната система на общината, не отговаря на критериите за качество, установени от Директива 98/83/EО, и следователно не може да бъде считана като годна за консумация от човека.

Тъй като Република Гърция не е изпълнила изискванията на горепосочената директива, Комисията реши да се обърне отново към гръцките органи, за да провери какви коригиращи мерки (съгласно член 8 от Директива 98/83/EО) са били взети, за да се възстанови качеството на водата за консумация от човека в община Ермионида.

Що се отнася до задължението, наложено на държавите членки да „вземат необходимите мерки, за да гарантират, че потребителите разполагат с адекватни последни данни за качеството на водите, предназначени за консумация от човека“ (член 13, параграф 1 от Директива 98/83/ЕО), Република Гърция изпълнява горепосочената разпоредба, тъй като резултатът от пробите (вземани всеки месец в тази община) е бил публикуван.

На последно място, що се отнася до задължението всяка държава членка да публикува на всеки три години доклад за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с цел да информира потребителите (член 13, параграфи 2 и 3 от Директива 98/83/ЕО), следва да се отбележи, че докладът за периода 2008 – 2010 г. трябва да бъде публикуван през следващата календарна година (2011 г.) и да бъде предаден на Комисията в срок от два месеца след неговото публикуване. Този доклад все още не е публикуван.

Относно пречистването на градски отпадъчни води

Според събраната от Комисията информация еквивалентът жители (ЕЖ) в агломерация Краниди е 7 689, а този в агломерация Ермиони е 2 534. Съгласно член 3 от Директива 91/271/ЕИО всички агломерации, чийто ЕЖ е между 2 000 и 15 000, трябва да бъдат съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води най-късно до 31 декември 2005 г.

Както е видно от отговора, изпратен от гръцките органи, канализационните системи в тези две агломерации не покриват нуждите на цялото население. В действителност 20 % от населението в агломерация Ермиони и 35 % в агломерация Краниди не се обслужват от съответните канализационни системи за градски отпадъчни води. Твърди се, че несъбраните градски отпадъчни води се транспортират към друг обект за пречистване, за да бъдат преработени по подходящ начин.

Следва да се отбележи, че същият член 3, параграф 1 предвижда, че „когато инсталирането на канализационна система не е оправдано било защото не е в интерес на околната среда, било поради прекомерно високата ѝ стойност, се използват индивидуални системи или други подходящи системи, осигуряващи еднакво равнище на опазване на околната среда“.

Ето защо механизмът, въведен от компетентните органи в тези две агломерации (транспортиране с цел подходяща обработка в друг обект), би могъл да бъде квалифициран като „индивидуална система или друга подходяща система, осигуряваща еднакво равнище на опазване на околната среда“, и да бъде разрешен от Директива 91/271/ЕИО. Подобно тълкуване обаче би било подчинено на спазването на две условия: да бъде осигурено еднакво равнище на опазване на околната среда и съответната държава членка да докаже, че инсталирането на канализационна система не е оправдано.

Комисията не разполага с достатъчно доказателства, които да показват, че не е осигурено еднакво равнище на опазване на околната среда по отношение на градските отпадъчни води, които се транспортират, с цел да бъдат пречистени. Въпреки това, както е видно от член 3, параграф 1 от Директива 91/271/EИО, държава членка може да използва индивидуални системи или други подходящи системи само ако уточни по какви причини инсталирането на канализационна система не е оправдано. В случая Република Гърция не e направила подобно уточнение. Ето защо Комисията отново ще се обърне към гръцките органи, за да получи разяснения по този въпрос и да провери дали задълженията, посочени в член 3, параграф 1 от Директива 91/271/EИО, действително са били спазени.

Накрая, що се отнася до пречистването на градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи на въпросните две агломерации, от отговора на гръцките органи изглежда, че тези води се пречистват по начин, съобразен с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (и по-специално член 4 от нея). Следователно няма нарушение в тази област.

Заключение

Комисията ще провери: а) дали задълженията, посочени в Директива 91/271/ЕИО, и по-точно в член 3, параграф 1, са изпълнени; и б) какви коригиращи мерки са били взети съгласно член 8 от Директива 98/83/EО, за да се възстанови качеството на водата, предназначена за консумация от човека в община Ермионида.5. Отговор от Комисията (REV. II.), получен на 30 май 2012 г.

Анализът на отговорите, предоставени от гръцките органи, показва, че:


Относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека
Проблемите, които може да се отбележат относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека в тези две агломерации, са следните:
– засилено присъствие на хлоридни йони, което се дължи на „нахлуване“ на морска вода в подземните водоносни слоеве, които от своя страна са отслабени от прекомерното изпомпване и слабото количество на валежите в региона;

– по-рядко и само на някои места може да бъде установено също и увеличаване на наличието на нитрати;

– много рядко, и в единични случаи, е било отбелязано също и бактериологично замърсяване.
За да се справят с тези проблеми, гръцките органи вземат следните мерки:
  водата се транспортира (чрез съществуващата мрежа) от кладенците до резервоарите на двете агломерации, преди да бъде насочена към потребителите; всяка агломерация разполага със система за хлориране, която се проверява и поддържа редовно от компетентните органи;

– качеството на водата се проверява ежемесечно (и по начин, който съответства на разпоредбите на Директива 98/83/ЕО) от акредитирани лаборатории; резултатите от анализа на пробите се оповестяват в общинските и местните структури и понятието „питейна вода“ или „непитейна вода“ е ясно посочено;

– в случаите, когато е установено бактериологично замърсяване, органите повишават нивото на хлориране и незабавно вземат нови проби, с цел да се гарантира решаването на проблема.
Освен това са взети допълнителни мерки за решаване на установените проблеми и за намаляване на честотата на горепосочените „инциденти“:
– проведени са хидрологични проучвания за евентуалното отваряне на нови кладенци в района на Уреза (Ούρεζα), Големи (Γκολέμι) и Петра Харта (Πέτρα Χαρτά) в агломерация Краниди, както и в района на Тепелени (Τεπελένι), Схинакия, (Σχοινάκια) и Вромосикия (Βρωμοσυκιά) в агломерация Ермиони;

– проведени са проучвания за изграждането на инсталация за обезсоляване в района на Хония Киладас;

– органите обмислят възможността да финансират транспортирането на вода (с кораб) от района на Лерни (Λέρνη) до мрежата на Краниди. Такова транспортиране е технически възможно (то вече е било извършвано през 2002 г. и 2003 г.), при условие че необходимите средства могат да бъдат отпуснати.
Следователно изглежда, че гръцките органи са предприели необходимите коригиращи мерки (съгласно член 8 от Директива 98/83/ЕО), за да се възстанови качеството на водата, предназначена за консумация от човека, в община Ермионида, като заедно с това гарантират, че междувременно качеството на водата се следи редовно и че обществеността е надлежно информирана в съответствие с изискванията на гореспоменатата директива.
Относно пречистването на градски отпадъчни води
Що се отнася до агломерация Краниди, еквивалентът жители (ЕЖ) е 7 689, докато пречиствателната станция за градски отпадъчни води („пречиствателна станция“), която я обслужва, е с капацитет за 10 000. Агломерация Ермиони на свой ред е с ЕЖ от 2 584 (а не 2 534, както е споменато в предишното съобщение), и пречиствателната станция, която я обслужва, е с капацитет за 8 677.

Градските отпадъчни води, които се вливат в двете канализационни системи, са подложени на вторично пречистване (с отстраняване на азота и фосфора), преди да бъдат изхвърлени. Освен това от отговора на гръцките органи изглежда, че тези води се пречистват по начин, съобразен с изискванията на Директива 91/271/ЕИО (и по-специално член 4 от нея).

Както се споменава в предишното съобщение на Комисията, не всички жилищни сгради, намиращи се в двете агломерации, са свързани с канализационните системи. Това може да се обясни със засиленото изграждане в рамките на двете агломерации на „летни вили“, които са обитавани средно по един месец в годината.

Градските отпадъчни води от тези къщи не се изпращат директно към съответните пречиствателни станции, а се транспортират чрез цистерни до пречиствателната станция на Краниди, с цел да бъдат пречистени по подходящ начин.

Трябва също да се отбележи, че община Ермионида (обхващаща двете агломерации) наскоро представи проект за „завършване на канализационната система на Краниди“, както и искане за финансиране.

Предвид цялата тази информация, изглежда, че задълженията по силата на Директива 91/271/ЕИО са били спазени, тъй като повечето от градските отпадъчни води се събират и пречистват правилно, а останалата част на свой ред е транспортирана от цистерни (в съответствие с изискванията на член 3, параграф 1 от гореспоменатата директива) до пречиствателната станция на Краниди, с цел да бъде пречистена по подходящ начин.

Въз основа на нови доказателства, представени от вносителя на петицията, обаче изглежда, че са установени проблеми с функционирането на пречиствателната станция на Краниди. Затова службите на Комисията решиха да се свържат отново с гръцките органи, за да получат разяснения, и по-специално, за да се убедят, че тази станция разполага с всички необходими разрешителни и че те продължават да са валидни; че са предприети необходимите коригиращи действия и че тя вече функционира в съответствие с изискванията на законодателството в областта на околната среда.

Заключение

След направеното проучване и въз основа на новата информация, предоставена от вносителя на петицията, Комисията реши да се свърже отново с гръцките органи, за да получи допълнителни разяснения по отношение на функционирането на пречиствателната станция на Краниди.6. Отговор от Комисията (REV III), получен на18 декември 2012 г.

Анализът на допълнителните отговори, предоставени от гръцките органи в рамките на разследването на Комисията, сочи, че пречиствателната станция на Краниди не функционира в съответствие с разпоредбите и изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води, и по-конкретно на членове 3, 4, 10, 11, 14 от нея, както и на приложение І.А към директивата.


В действителност общият обем на градските отпадъчни води в посочената агломерация не се събират и обработват в пречиствателната станция и бяха констатирани някои проблеми, свързани с управлението на утайките от пречистването на отпадъчните води. Освен това посочената инсталация в момента функционира, без да притежава валидни екологични сертификати („Περιβαλλοντικοί Όροι“) — срокът на предходните сертификати е изтекъл, без те да са подновени — и без разрешение за управление и отстраняване на градските отпадъчни води. Накрая, и въз основа на предоставените от гръцките органи сведения, изглежда също че посочената станция не е била построена, така че да бъде достатъчно рентабилна при всички климатични условия, които са нормални за мястото, където е разположена.
Поради гореизложените съображения Комисията реши да образува ново производство за установяване на неизпълнение на задължения и на 22 ноември 2012 г. изпрати официално уведомително писмо на Република Гърция.
Заключение
След като бъде получен отговор на официалното уведомително писмо от страна на гръцките органи, Комисията ще извърши проверка дали Република Гърция е взела всички необходими мерки за привеждане в съответствие със задълженията по Директива 91/271/ЕИО.
7. Отговор от Комисията (REV IV), получен на 28 август 2013 г.
Комисията би искала да потвърди информацията, предоставена на комисията по петиции по време на заседанието от 25 април 2013 г. От отговора на официалното уведомително писмо, изпратено на Република Гърция (производство за установяване на неизпълнение на задължения 2012/2184) във връзка с неизпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води1, става ясно, че въпреки отбелязания значителен напредък, все още не е постигнато цялостно съответствие:
а) всички градски отпадъчни води вече се събират или пряко (чрез канализация), или непряко (с камиони цистерни) в пречиствателната станция на Краниди в съответствие със задълженията, произтичащи от член 3, параграф 1 на директивата. Освен това изграденият пръстен резервоар, където по-рано се е изхвърляло съдържанието на описаните по-горе камиони, е заменен с подходящ резервоар (от бетон), който възпрепятства всеки евентуален теч и замърсяване на околната среда;

б) системата за хлориране вече функционира;


в) понастоящем са предприети действия за подобряване на функционирането на пречиствателната станция (ще бъдат пуснати в действие заместващи басейни за декантиране);
г) вече е подадена молба за финансиране на проекта „за приключване на канализацията за събиране на градските отпадъчни води и на звеното за предварително третиране на градските отпадъчни води“ (έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων).
Въпреки постигнатия вече напредък, обаче, станцията за обработка на градските отпадъчни води в Краниди все още не изпълнява всички задължения, произтичащи от Директива 91/271/ЕИО, както е видно от последния доклад за извършената на 11 декември 2012 г. проверка, и въпросната станция все още не притежава валидни екологични сертификати (Περιβαλλοντικοί Όροι).
Заключение
Комисията ще продължи да следи за скорошното изпълнение на необходимите мерки, които вече са предвидени от гръцките органи. Ако това не бъде направено, Комисията без колебание ще вземе всички допълнителни мерки, които счете за подходящи.
Следва също да се отбележи, че на заседанието от 25 април 2013 г., вносителят спомена за съществуването на данни (датиращи от март 2013 г.), които доказват, че във водата, предназначена за консумация от човека в този район, все още е налице бактериологично заразяване, както и че коригиращите действия, предприети от гръцките органи (по силата на член 8 от Директива 98/83 относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека), не са постигнали очакваните резултати. Въз основа на гореизложеното Комисията вече реши да открие ново досие по EU Pilot и да поиска разяснения от гръцките органи.
8. Отговор от Комисията (REV IV), получен на 19 декември 2013 г.
Въпреки постигнатия в много отношения напредък в работата на пречиствателната станция на Краниди, същата все още не работи по начин, който съответства напълно на задълженията, произтичащи от Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води1. Поради тази причина на 20 ноември 2013 г. Комисията реши да изпрати допълнително официално уведомително писмо.
Комисията счита, че Република Гърция все още не е постигнала съответствие с посочената директива, и по-конкретно:


  1. тя не е в състояние да гарантира, че отпадъчните води от тази пречиствателна станция отговарят на съответните предписания на част Б от приложение І към Директива 91/271/ЕИО;

  2. още не са предприети мерките, позволяващи да се гарантира, че станцията се експлоатира и поддържа по начин, осигуряващ достатъчна производителност при всички климатични условия, които са нормални за мястото, където е разположена, както е предвидено в член 10 от същата директива;

  3. заустването на утайки от пречиствателната станция все още не е регламентирано, както е предвидено в член 14 от Директива 91/271/ЕИО; и

  4. станцията все още не разполага с валидни екологични сертификати („Περιβαλλοντικοί Όροι“).

Освен това на този етап може да се установи и нарушение на Директива 2008/98/ЕО1 относно отпадъците, тъй като в пречиствателната станция на Краниди са изоставени големи количества отпадъци (без никаква процедура за разрешение или контрол).Както вече беше споменато в предишното съобщение на Комисията, беше открито ново досие по EU Pilot, за да се установи дали водата, предназначена за консумация от човека в агломерация Краниди, отговаря на параметрите на Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека2. Ето защо Комисията поиска от гръцките органи да ѝ предоставят копие от резултатите от последните извършени анализи (април и май 2013 г.).
Анализът на тези резултати показва, че всички установени превишени стойности (с изключение на една) се отнасят до индикативни параметри, включени в част В от приложение І към Директива 98/83/ЕО (превишенията се отнасят до следните параметри: проводимост, хлориди, мирис, вкус, колиформени бактерии и натрий). В член 5, параграф 2 от Директива 98/83/ЕО се посочва, че „що се отнася до параметрите, дадени в приложение І, част В, стойностите трябва да се определят единствено за целите на контрола и за спазване на задълженията, наложени от член 8“ (т.е. коригиращите мерки и ограниченията за използване, които в момента гръцките власти прилагат в тази агломерация).
Единственото превишение на един от химическите параметри, посочени в част В от приложение І към същата директива, е по отношение на параметъра „нитрати“. Действително резултатът от анализа на една-единствена от всички проби, взети през април 2013 г., е показал много леко превишение на максималната стойност (50,2 mg/l, при положение че максимално определената в директивата стойност е 50 mg/l). Република Гърция вече е взела мерки тази стойност отново да слезе под разрешените от директивата горни граници.
Заключение
Комисията ще изчака отговора на гръцките органи на допълнителното официално уведомително писмо и ще продължи да следи за своевременното окончателно прилагане на необходимите мерки за постигане на съответствие със задълженията по Директива 91/271/ЕИО и Директива 2008/98/ЕО.
9. Отговор от Комисията (REV VI), получен на 31 март 2014 г.
От отговора на гръцките органи на допълнителното официално уведомително писмо от 21 ноември 2013 г. изглежда, че е постигнат съществен напредък във връзка с функционирането на пречиствателната станция на Краниди и нейното привеждане в съответствие със задълженията, произтичащи от Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води3. И действително:

  1. От 18 септември 2013 г. (Решение 49298/2180 на компетентните органи в Пелопонес) станцията разполага с валидни екологични сертификати (Περιβαλλοντικοί Όροι).

  2. Отпадъчните води от тази пречиствателна станция отговарят на съответните предписания на част Д от приложение І към Директива 91/271/ЕИО, тъй като, въпреки че са констатирани някои превишавания на фиксираните стойности, максималният брой проби, които не отговарят на стойностите за концентрация и/или на процента на понижение, посочени в таблица 1 и в член 2, точка 7 от директивата, остава по-малък от допустимия максимум по раздел Г от приложение І.

  3. Изоставените в пречиствателната станция на Краниди отпадъци (без никаква процедура за разрешение или контрол) са премахнати.

Въпреки отбелязания напредък все още не е постигнато пълно съответствие. Това беше потвърдено и при проверката от 18 декември 2013 г. (осъществена от инспекторите по околната среда), която излезе със заключение, че станцията не съответства на пълния набор от екологични изисквания (например на тези, свързани с управлението на утайките от пречиствателната станция). Въз основа на тази проверка на 7 февруари 2014 г. областният управител на Пелопонес реши да наложи нова глоба на оператора на станцията.

С цел да прекратят несъответствието гръцките органи стартират проекта „Окончателно изграждане на системата за събиране на градските отпадъчни води на Краниди“. Въпросният проект е включен в Оперативна програма „Околна среда и устойчиво развитие“. Впоследствие е подписан договор между действащия оператор и област Пелопонес, по силата на който последната се превръща в бенефициер на въпросния проект. След това е подадено заявление до оперативната програма за промяна на бенефициера.

След приключването на тази процедура ще може да бъде обявена обществена поръчка и след като се избере изпълнител, работите може да започнат.

Заключение

Комисията ще продължи да следи за скорошното изпълнение на мерките, необходими за постигане на съответствие със задълженията по Директива 91/271/ЕИО.1 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39 – 41.

2 ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32 – 37.

3 ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32 – 54.

1 ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37 – 51.

2 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40 – 52.

3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40 – 48.

4 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5 – 15.

5 ОВ L 156, 25.6.2003, г., стр. 17 – 25.

6 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114 – 135.

1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7 – 50.

1 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40 – 52.

1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40 – 52.

1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3 – 30.

2 ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32 – 54.

3 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40 – 52.

CM\1026025BG.doc


PE462.679v07-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница