Сесия/октомвриДата23.07.2016
Размер120.04 Kb.
#1734BG502-ра

сесия/октомври


ДНЕВЕН РЕД

_____________


15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък

Сграда „Charlemagne“ (Европейска комисия), зала S3

B – 1040 Брюксел

_____________


Откриване на сесията: 15 октомври 2014 г., сряда, в 14,30 ч.

_____________


Дебат на тема „Перспективи пред ЕС“,

15 октомври 2014 г., сряда, от 14,40 ч. с изказване на:

г-н Valéry Giscard d'Estaing, бивш президент на Република Франция
Дебат относно преразглеждането на стратегията „Европа 2020“
във връзка с приемането на становище SC/39,


15 октомври 2014 г., сряда, от 16,00 ч. с участието на:
г-н Marcello Messori, директор на LUISS School of European Political Economy (Рим), г н Philippe Pochet, генерален директор на Европейския синдикален институт и г н Conny Reuter, генерален секретар на Европейската мрежа на неправителствени организации (SOLIDAR), съпредседател на Групата за връзка с европейските организации и мрежи на гражданското общество
Дебат на тема „На верен път ли е европейският селскостопански модел и може ли да служи за пример?“, 16 октомври 2014 г., четвъртък, от 9,15 ч., с участието на:

г-н Czeslaw Adam Siekierski, председател на комисията по земеделие и развитие


на селските райони на ЕП
Връчване на Наградата на гражданското общество, 16 октомври 2014 г., четвъртък, в 11,00 ч.
Напомняме Ви да се подпишете в присъствения списък на влизане в залата.
___________________

_______
Вариант, приет от Бюрото на заседанието от 14 октомври 2014 г.15 октомври 2014 г., сряда


10,00 ч.

I група

Зала JDE 52


9,30 ч.

II група

Зала JDE 51


10,00 ч.

III група

Зала JDE 6214,30 ч.


ОТКРИВАНЕ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ


Европейска комисия, сграда „Charlemagne“

Зала S3Проверка на кворумаПриемане на проекта на дневен редПриемане на протокола от 501-ата пленарна сесия, състояла се на 10 и 11 септември 2014 г. (EESC-2014-04038-00-00-PV-TRA)ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА БЕЗ РАЗИСКВАНИЯ
REX/389

Ролята на гражданското общество в споразумения за свободна търговия между ЕС и Япония (становище по собствена инициатива)

EESC-2013-08140-AS-TRAДокладчик: г-жа Laure Batut (II гр. - FR)

Съдокладчик: г-жа Eve Päärendson (I гр. - EE)
INT/746

Доклад относно политиката в областта на конкуренцията 2013 г.“(съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2013 г.

COM(2014) 249 final

EESC-2014-03690-PA-TRA

Докладчик: г-н Paulo Barros Vale (I гр.-PT)

INT/751

Разпространение на спътникови данни от наблюдение

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята

COM(2014) 344 final -2014/0176 COD

EESC-2014-04468-AS-TRAДокладчик: г-н Thomas McDonogh (I гр. – IE)
ECO/367

Управление на макрорегионалните стратегии

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно управлението на макрорегионалните стратегии

COM(2014) 284 final

EESC-2014-03857-AS-TRAДокладчик: г-н Etele Baráth (ІІІ гр. - HU)
SOC/502

Жените в науката (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-00625-AS-TRAДокладчик: г-жа Indrė Vareikytė (III гр. - LT)
SOC/515

Международна закрила на непридружено непълнолетно лице

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 604/2013 по отношение на определянето на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила на непридружени ненавършили пълнолетие лица, на които нито един член на семейството, брат или сестра или роднина не се намира законно в някоя от държавите членки

COM(2014) 382 final -2014/0202 COD1

EESC-2014-04595-AS-TRAДокладчик: г-жа Grace Attard (III гр. – MT)
TEN/540

Мултимодални пътувания

Работен документ на службите на Комисията „Към пътна карта за общоевропейско предоставяне на информация за мултимодални пътувания, услуги по планиране и продажба на билети

SWD(2014) 194 final

EESC-2014-03456-AS-TRAДокладчик: г-н Jan Simons (I гр. – NL)
TEN/553

Дистанционно управляеми летателни системи (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета – „Нова ера във въздухоплаването – Отваряне на европейския авиационен пазар за сигурно и устойчиво гражданско използване на дистанционно управляеми летателни системи

COM(2014) 207 final

EESC-2014-03189-AS-TRAДокладчик: г-н Jan Simons (I гр. – NL)
TEN/554

Иновации в синята икономика (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Иновации в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж“

COM(2014) 254 final/2

EESC-2014-03567-AS-TRAДокладчик: г-н Seamus Boland (III гр. – IE)

Съдокладчик: г-н Gonçalo Lobo Xavier (І гр. – PT)
TEN/556

Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2): „Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор“

COM(2014) 367 final - 2014/0185 COD

EESC-2014-04603-AS-TRAДокладчик: г-н Stuart Etherington (III гр. – UK)
NAT/644

Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока (становище по собствена инициатива)2

EESC-2014-02361-AS-TRAДокладчик: г-жа An Le Nouail Marlière (II гр. - FR)
ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ОПРОСТЕНАТА ПРОЦЕДУРА („КАТЕГОРИЯ В“)
TEN/561

Изисквания по отношение на пътната безопасност

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

COM(2014) 476 final -2014/0218 COD

EESC-2014-05279-PAC-TRA


NAT/653

Определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

COM(2014) 457 final -2014/0213 COD

EESC-2014-05181-PAC-TRA


NAT/654

Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (Кодифициран текст)

COM(2014) 466 final - 2014/0216 COD

EESC-2014-05183-PAC-TRA
±14,40 ч. – 15,35 ч.Дебат относно „Перспективите пред ЕС“, с участието на г н Valéry Giscard d'Estaing, бивш президент на Република Франция:


 • Встъпително изказване на г-н Henri Malosse, председател на Европейския икономически и социален комитет
 • Изказване на г-н Valéry Giscard d'Estaing • Отговор на г-н Valéry Giscard d'Estaing
 • Заключителни думи на г-н Malosse
ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА, ПРЕДВИЖДАЩА РАЗИСКВАНИЯREX/399

Икономическото и социалното положение на младите хора в Евро Средиземноморския регион (информационен доклад)

EESC-2014-00875-RI-TRAДокладчик: г-н Pedro Narro (III гр. – ES)


± 16,00 ч. – 17,20 ч.Дебат относно преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ във връзка с приемането на становище SC/39, с участието на г н Marcello Messori, директор на LUISS School of European Political Economy (Рим), г-н Philippe Pochet, генерален директор на Европейския синдикален институт и г н Conny Reuter, генерален секретар на Европейската мрежа на неправителствени организации (SOLIDAR), съпредседател на Групата за връзка с европейските организации и мрежи на гражданското общество


 • Встъпително изказване на г-н Henri Malosse, председател на Европейския икономически и социален комитет
 • Изказвания на г-н Marcello Messori, г-н Philippe Pochet и г н Conny Reuter
 • Представяне на становище SC/39 и изказване на докладчика г н Stefano Palmieri
 • Изказвания на председателите на групи/членове от името на групите
 • Отговори на ораторите
 • Заключителни думи на г-н Malosse

SC/39

Преглед на актуалното състояние на стратегията „Европа 2020“ (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“

Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, по-устойчив и по приобщаващ икономически растеж в ЕС: към средносрочен преглед (проучвателно становище по искане на италианското председателство)

COM(2014) 130 final

EESC-2014-03600-PAC-TRA

Докладчик: г-н Stefano Palmieri (ІІ гр. – IT)INT/732

Уязвимостта на потребителите по отношение на търговските практики на вътрешния пазар (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-01032-AS-TRAДокладчик: г-н Bernardo Hernández Bataller (III гр. – ES)


± 19,00 ч.
КРАЙ НА ЗАСЕДАНИЕТО


16 октомври 2014 г., четвъртък


9,15 ч.
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО


± 9,15 ч. – 10,15 ч.Дебат на тема „На верен път ли е европейският селскостопански модел и може ли да служи за пример?“, с участието на г н Czeslaw Adam Siekierski, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП


 • Встъпително изказване на г-н Henri Malosse, председател на Европейския икономически и социален комитет
 • Изказване на г-н Czeslaw Adam Siekierski
 • Изказвания на председателите на групи/членове от името на групите
 • Отговор на оратора
 • Заключителни думи на г-н MalosseREX/403

Положение на украинското гражданско общество в контекста на европейските стремежи на Украйна (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-03088-AS-TRAДокладчик: г-н Andrzej Adamczyk (ІІ гр. – PL)


± 11,00 ч.– 11,45 ч.Връчване на наградата за гражданското обществоSOC/508

Развиване на предоставяни на семействата услуги с цел повишаване на заетостта и насърчаване на равенството между половете на работното място (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-01456-AS-TRAДокладчик: г-жа Béatrice Ouin (ІІ гр. – FR)


± 13,00 ч.
КРАЙ НА ЗАСЕДАНИЕТО

14,30 ч.
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТОCCMI/121

Въздействие на бизнес услугите в промишлеността (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-00493-AS-TRAДокладчик: г-н Joost van Iersel (I гр. – NL)

Съдокладчик: г-н Hannes Leo (Кат. 3 - AT)Заключения относно проекта за социално предприемачество, представени от


 • г-жа Ariane Rodert (III гр. – SE), координаторNAT/647

Биологично производство и етикетиране на биологични продукти

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

COM(2014) 180 final -2014/0100 COD

EESC-2014-02977-AS-TRAДокладчик: г-н Armands Krauze (III гр. – LV)Разни
a) Промяна в състава на органите на ЕИСКб) Прилагане на правото на инициативаОпределяне на датата на следващата пленарна сесия


± 16,45 ч.
КРАЙ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ
Документът е достъпен на

https://membersportal.eesc.europa.eu/Toad_EESC/EESCAgendas.aspx?body=PLEN


_____________

1 Незадължително сезиране от ЕП/Съвета.

2 Преобразуване на становището в становище по собствена инициатива (заседание на Бюрото на 9 септември).

EESC-2014-05150-00-02-CONVPOJ-TRA - 14/10/2014 (FR) /3

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница