Програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономикаДата23.10.2018
Размер79.01 Kb.
#94852
ТипПрограма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОПК

НАРЪЧНИК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 (ОПК)

Вариант 8

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия – Междинно звено на ОПК

Глава 7

Приложение 7.7


Образец на рубрика „Въпроси и отговори”

страница: /

Одобрен от: Ръководител на Управляващия орган

Дата: януари 2011 г.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"


ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ №10 и 11,

ПУБЛИКУВАНИ НА 02.02.2011 г.

ВЪПРОС № 10)
Въпрос по Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”:

Здравейте,

Във връзка с откритата процедура, за набиране на проектни предложения BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, имам следния въпрос:
Има ли основание за отхвърляне на проектно предложение, ако в него като допустим разход е вписано: закупуване на лек автомобил. Иновационният продукт, за който се кандидаства е за агрегат, използван само в автомобилостроенето. Превозното средство е необходимо за създаване и финализиране на опитен образец, функционални тестове , въз основа на които, ще бъдат разработени и оформени документи, необходими при подаване на заевление за патент, за изработване на икономическа, финансова и техническа оценка на разработвания иновативен продукт, за разработване на технологии за производство, на промишлен дизайн, така също и за промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт.
Закупуването на автомобил ще улесни и намали времето за изграждането на опитен образец, както и ще намали необходимия бюджет, сравнено с разработване и изграждане на превозно средство. В този проект, твърдата забрана за закупуване на превозно средство е пречка в развитието и реализирането на иновационни продукти в автомобилостроенето.
С уважение: Д.Трифонов
28.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР № 10)

Съгласно т. 2.3.1.2 „Специфични допустими разходи” от Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, допустими разходи във връзка със създаването на опитен образец са „…разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – разходи за закупуване на ново оборудване”. Допълнително кандидатите следва да имат предвид, че съгласно т. 2.3.2 от Насоките за кандидатстване, специфичните недопустими разходи включват „разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения”.


За целите на настоящата процедура, понятието „транспортни средства” включва следните дефиниции:

„…- Съгласно Закона за движението по пътищата:

1. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

2. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

3. "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 кг, максималната й скорост на движение е до 25 км/час, колеята - до 900 мм, и масата без товар - до 900 кг.

Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване:

1. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

- Съгласно Закона за железопътния транспорт:

1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.

- Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

1. „Яхта” е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.”

Предвид изложеното следва да имате предвид, че разходите за закупуване на лек автомобил са недопустими по настоящата процедура, доколкото посочения актив попада в определенията за „пътно превозно средство” и „моторно превозно средство” съгласно Закона за движение по пътищата.
ВЪПРОС № 11)
Уважаеми г-не/г-жо,

Във връзка с обявената процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия” имам въпроси по отношение възможността за ползване на консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение.Въпрос 1:

В Насоките за кандидатстване е посочено, че:

„При избора на изпълнител на услугата по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура, независимо от стойността на разходите за консултантски услуги по изготвяне на проектните предложения по процедурата, кандидатите са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, с оглед спазване на принципите за добро финансово управление, като се съобразят и с допълнителните указания, представени в Глава III от Оперативното ръководство за изпълнение на проектите, разработено за целите на настоящата процедура.”

Каква процедура за събиране на минимум три оферти следва да се приложи в случая? Достатъчно ли е събиране на оферти на база запитване за техническо и финансово предложение към няколко консултантски фирми или е необходимо публикуване на обява за провеждане на тръжна процедура?


Въпрос 2:

В Насоките за кандидатстване е посочено, че:

„Дейностите за консултантски услуги трябва да бъдат извършени в периода след обявяване на настоящата процедура до подаване на проектното предложение. Разходите за посочените дейности трябва да бъдат удостоверени с разходооправдателен документ, издаден в посочения период.”
Как следва да се тълкува посочения период – той приключва с изготвяне и подаване на Формуляр за предварителен подбор (Приложение А1) или включва и периода за изготвяне на цялостен проект (Формуляр за кандидатстване - Приложение А2 - и всички съпътстващи документи) след евентуално одобрение на фаза предварителен подбор на проекти и покана за изготвяне на проекто предложение.

Въпросът е свързан с етапите на кандидатстване, тъй като част от работата на консултантската фирма ще бъде извършена на етапа за предварителен подбор на проекти, а друга значителна част – на етап изготвяне на пълно проекто предложение след евентуално класиране на първи етап.


Въпрос 3:

Съгласно Насоките за кандидатстване, разходите за консултантски услуги следва да бъдат извършени преди подаване на проектното предложение и съответно да бъдат издадени разходно-оправдателни документи. Това означава ли, че всички разходи следва да бъдат извършени на 100% за сметка на Бенефициента, след което при одобрение на предложението и сключване на договор ще бъдат възстановени от бюджета на проекта?

Благодаря предварително,

Теодор Тодоров


31.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР № 11)
1. В Оперативното ръководство за изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”, публикувано заедно с Насоките за кандидатстване по процедурата и конкретно в Глава III „Процедури за определяне на изпълнител”, т.2 „Случаи, в които провеждане на процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 55/2007г. не е задължително” са представени подробни допълнителни указания относно реда за събиране на 3 оферти, с които следва да се съобразят кандидатите и бенефициентите по процедурата при избора на изпълнител на услугата по изготвяне на проектното предложение по процедурата.
2. Съгласно т. 2.3.1.3 „Период на допустимост на разходите” от Насоките за кандидатстване по процедурата договорът с избрания изпълнител на консултантските услуги по изготвяне на проектното предложение следва да бъде сключен преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти. Дейностите за консултантски услуги трябва да бъдат извършени в периода след обявяване на настоящата процедура до подаване на проектното предложение. Разходите за посочените дейности трябва да бъдат удостоверени с разходооправдателен документ, издаден в посочения по-горе период.
Кандидатите следва да имат предвид, че периода „преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти” обхваща периода от обявяването на процедурата на 06.01.2011 г. до датата на подаване на цялостно проектно предложение чрез Формуляр за кандидатстване – Приложение А 2 към Насоките за кандидатстване, Бюджет на проекта (Приложение Б) и всички изискуеми документи.
3. Съгласно т. 2.3.1.3 „Период на допустимост на разходите” от Насоките за кандидатстване по процедурата, разходите за консултантски услуги трябва да бъдат удостоверени с разходооправдателен документ, издаден в периода преди датата на подаване на проектното предложение по процедурата и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти.

Извършените разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура ще бъдат възстановени само, ако с кандидата бъде сключен договор за безвъзмездна помощ, при условие, че същите отговарят на останалите изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница