Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”Дата23.07.2016
Размер32.8 Kb.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”
ВЪПРОС № 18)
Здравейте,

 

Уважаема Г-жо / Г-не,


бих искала да получа отговор на следните въпроси:
1. Бюджетната субсидия на институт на БАН може ли да се смята като собствени средства на кандидата?
2. Допустим разход ли е закупуването на ново оборудване, което да послужи за доокомплектуване или до усъвършенстване на съществуващо? (За пояснение – съществуващото оборудване може да работи и без предвиденото за закупуване, но последното ще повиши съществено техническата характеристика на оборудването. Това ще доразвие потенциала на кандидата за извършване на приложни изследвания)
Благодаря!

Ц. Бабева

babeva@iomt.bas.bg
22.01.2013 г.
ОТГОВОР № 18)
1. Част от дефиницията на бюджетно предприятие по смисъла § 1, т. 1 от Закона за счетоводството е, че „бюджетни предприятия са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет…“. Предвид посоченото, както и предвид обстоятелството, че видно от чл. 2, ал. 2, чл. 10, ал. 1, §1, т. 1 от Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор бюджетните предприятия могат да се разпореждат със средства от държавния бюджет, техните ръководители могат да осъществяват финансово управление и контрол върху посочените средства, могат да получават, съхраняват, разпределят и разходват, включително бюджетни приходи, кредити, разходи и субсидии, то бюджетната субсидия на съответното бюджетно предприятие за целите на процедурата се счита за собствени средства на кандидата.
2. Закупеното ново оборудване, следва да представлява дълготраен материален актив (ДМА), като е необходимо да се завежда като ДМА в счетоводната документация на кандидата. За да бъде допустим разход кандидатът следва да обоснове, че оборудването разширява възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност за приложни изследвания.

ВЪПРОС № 19)
С особен интерес посрещнахме обявяването на нова процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

Учените от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проявяват активност във връзка с обявената процедура. Програмата ще укрепи и развие капацитета на Университета за изпълнението на успешни програми за научноизследователска и развойна дейност, като се модернизира оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.

В контекста на гореизложеното и предварително обявените условия за финансиране на програмата, моля да имате предвид следните обстоятелства:


  • Във връзка с финансирането на научноизследователската дейност университетите получават субсидия по НАРЕДБА №9 ОТ 8.08.2003г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност. От тази субсидия може на конкурсен принцип да се осигури допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти или проекти за художествено-творческа дейност, финансирани от национални или международни научни организации;

  • МОМН, чрез фонд „Научни изследвания“, също дава възможност за кандидатстване и получаване на национално съфинансиране по проекти.

Проф. Невена Милева

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“22.01.2013 г.
ОТГОВОР №19)
Моля вижте отговора на Въпрос № 18), т. 1. Посоченото се отнася и за средствата по Наредба №9 от 8.08.2003 г., тъй като тя урежда условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства, предоставяни от държавния бюджет, за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност, както и свързаните с нея дейности, въз основа на анализ на отчетените от всяко държавно висше училище резултати за ефективно усвояване на средствата за присъщата научна или художествено-творческа дейност за предходната година.
Същевременно следва да имате предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване с оглед спазване на правилата за избягване на двойно финансиране, кандидатите по настоящата процедура не могат да кандидатстват за дейности, които са финансирани със средства от ЕС и друго донорско финансиране, включително и от Фонд „Научни изследвания”, Седма рамкова програма на Европейския съюз, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и др.Каталог: images -> module4 -> files -> 110
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница