Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”Дата23.07.2016
Размер127.28 Kb.
#1783


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”
ВЪПРОС № 60
Здравейте,
Пишем ви от Медицински университет – Варна във връзка с процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.
В тази връзка, моля да ни отговорите на следните въпроси:


  1. Възможно ли е да се кандидатства от различни факултети от името на висшето училище с общ проект, чиято стойност също не надхвърля максималния размер на безвъзмездната финансова помощ от четири милиона лева?

  2. Възможно ли е закупената апаратура по проекта да се помещава в МБАЛ „Св. Марина“, с която Медицински университет – Варна има сключен договор за обучение на студенти, тъй като за медицинската апаратура за приложни изследвания, която желаем да закупим, са необходими специфични условия за експлоатация?

  3. Възможно ли е да закупим апаратура, която няма официален дистрибутор в България, а има дистрибутори само извън страната?

Благодарим за отделеното внимание!


Поздрави,

Отдел Международни проекти и програмиМедицински университет - Варна
20.02.2013
ОТГОВОР № 60)


  1. Съгласно т. 2.1.1, 1), букви „а“ и „б“ допустими кандидати по настоящата процедура са както висшите училища, отговарящи на изискванията на Насоките за кандидатстване, така и факултетите, съответстващи на посочените изисквания.

В тази връзка проектното предложение може да бъде подадено от висшето училище или съответно от факултет чрез висшето училище.

  1. За да бъдат допустими по настоящата процедура, разходите следва да съответстват на следните изисквания: оборудването следва да бъде за нуждите на кандидата; оборудването следва да разширява възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност; оборудването следва да се използва само за неикономически дейности; по процедурата са недопустими разходи за закупуване на оборудване за използването му за икономически дейности (напр. отдаване под наем на инфраструктура/оборудване, предоставяне на услуги на предприятия или осъществяване на възложена с търговски договор изследователска дейност в полза на предприятия); след закупуването му, оборудването следва да остане собственост на бенефициента. В тази връзка и като се има предвид целта на закупуване на оборудването по настоящата процедура, същото следва да е разположено в помещение, собственост на бенефициента или върху което той има право за ползване (вещно или облигационно).

Също така следва да се имат предвид задълженията на бенефициента за осигуряване право на достъп по чл. 14.5 от общите условия към договора за безвъзмездна помощ, а именно: бенефициентът се задължава да предостави на служителите или представителите на Договарящия орган, упълномощените от него лица, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки съгласно чл. 13.6 от настоящите Общи условия, достъп до местата, където се осъществява проектът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.


  1. По настоящата процедура няма ограничения относно седалището/мястото на стопанска дейност на дистрибутора. Виж т. 2.4 от Насоките за кандидатстване.ВЪПРОС № 61
Здравейте,
Имам следният въпрос по процедурата BG161PO003-1.2.04:
В раздел II. Критерии за техническа и финансова оценка, Критерий VII. Устойчивост на резултатите от проекта са посочени 4 подкритерия, които се оценяват с оценка 2 х 5 т. След това е дадено, че изпълнение на 2 от посочените подкритерия се оценява с 1 х 2.5 т. Не е посочено с колко точки се оценяват 3 изпълнени подкритерия. Не е ясно каква е тежестта на всеки от подкритериите и защо 50% изпълнение водят до 25% от максималнаата оценка, както и защо 25% изпълнение, получават 10% от оценката.

Въпросът ми е дали се касае за неточност и ако не е така, моля да обясните защо оценката по критерия са формира по този начин.


Предварително благодаря за съдействието.

М. Стоянова, ИОХЦФ-БАН


20.02.2013
ОТГОВОР № 61)
При посочване на броя точки, съответстващ на количеството изпълнени подкритерии е допусната техническа грешка, която ще бъде отстранена.
ВЪПРОС № 62
Уважаеми, госпожи и господа,

Бих искала да получа отговор по следния казус:

Съгласно т.2.1.1 от Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” допустим кандидат е висше училище с валидна акредитация от НАОА.

ВСУ „Черноризец Храбър” е в процедура на преакредитация в настоящия момент (акредитационната комисия направи необходимата проверка в периода 19-23 ноември 2012г.) и до крайния срок на подаване на проектните предложения няма да получи официалния документ от НАОА. Последното свидетелство за институционална акредитация на университета е със срок на валидност до 21.11.2012г.

Архитектурният факултет, който е основен разработчик и в последствие ще бъде и изпълнител на проекта, е с валидна акредитация до 2016г.

При такава ситуация, проектно предложение от кандидат - факултет с валидна акредитация, който е към университет в процедура на преакредитация, ще попадне ли в категорията допустим кандидат по настоящата процедура?


Предварително изказвам благодарност за Вашия отговор.

С уважение, доц. д-р инж. Р. Петкова


21.02.2013
ОТГОВОР № 62)

Изискването за допустимост на кандидатите по т. 2.1.1., 1) буква „б“ от Насоките е свързано с получена последна валидна оценка при институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование в случай, че решението за акредитацията е издадено преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г.

Съгласно чл. 76, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО) акредитацията е институционална и програмна. От чл. 77 от ЗВО може да се направи извода, че институционалната акредитация се предоставя на висшето училище, а от чл. 78 от ЗВО може да се направи извода, че за дейността, осъществявана от основните звена на висшето училище (посоченото включва и факултетите) може да се предоставя програмна акредитация, като последната се предоставя по искане на висшето училище. От посоченото e видно, че следва да се предостави документ за акредитация на висшето училище, като документът следва да е за институционална акредитация.

Същевременно изискването по т. 2.1.1, 1), букви „а“ и „б“ от Насоките за кандидатстване е за получена последна валидна оценка при институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование в случай, че решението за акредитацията е издадено преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г. Посоченото следва да се разглежда във връзка с чл. 27, ал. 2 от Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно който до приключване на процедурата за институционална акредитация в срока по чл. 32 от Правилника висшите училища ползват правата, получени от предходната акредитация.ВЪПРОС № 63

Здравейте,имам следния въпрос към Вас относно Оперативна програма "Конкурентноспособност" операция "BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” :

Съгласно насоките за кандидатстване(стр.10 и стр.11) б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование, получили последна валидна оценка при институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование в случай, че решението за акредитацията е издадено преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г. или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), или ВАЖНО: Поради липса на самостоятелна правосубектност, факултетите към българските висши учиища и действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), могат да кандидатстват по настоящата процедура единствено чрез висшето училище, към което те са създадени.Но факултетите към университетът,които ще подадат проектното си предложение самостоятелно, като обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование),нямат изискваната институционална акредитация(този документ притежава само университетът).В този случай да подадем акредитационната оценка на университетът ли?Необходимо ли е факултетите да приложат съответната акредитация на професионалните си направления,тъй като те разполагат само с такива.
Благодаря за вниманието!Лек ден

Т.Сатиева


21.02.2013
ОТГОВОР № 63)
Изискването по т. 2.1.1, 1), букви „а“ и „б“ от Насоките за кандидатстване е за получена последна валидна оценка при институционална акредитация. В тази връзка към проектното предложение следва да бъде предоставен документ за получена последна валидна оценка при институционална акредитация на съответното висше училище.
ВЪПРОС № 64
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ” имам въпрос във връзка с глава IV и V от "Критериите за техническа и финансова оценка"
1. В глава IV от "Критериите за техническа и финансова оценка" се оценява:

- доказателства относно възможността за оказване на положително влияние върху конкурентоспособността на българската икономика в резултат на НИРД, извършвана с придобитото оборудване и

- доказателства за наличието на ясно изразено търсене от страна на бизнеса на резултатите от НИРД, извършвана с придобитото оборудване

2. В глава V от "Критериите за техническа и финансова оценка" се оценява:

- доказателства и обосновка, които показват съответствието на проекта с националните и европейски приоритети в областта на иновациите, както и с Националната пътна карта за научна инфраструктура, приета с РМС № 692 от 21 септември 2010 г
Въпросът ми е: Какви следва да бъдат доказателствата в подкрепа на гореизложените факти/обосновки?
Благодаря ви предварително!

А. Пантов22.02.2013 г.

ОТГОВОР № 64)
Моля вижте отговора на въпрос 46.
ВЪПРОС № 65
Уважаеми дами и господа,

Моля, да ми отговорите на въпроси по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”:

1. Според чл. 13 , т.13.6 от Общите условия (Приложение Е към настоящите Насоки) към искането за междинно или окончателно плащане се прилага доклад за външен одит, извършен регистриран одитор. В същото време в Оперативното ръководство за изпълнение на проекти по тази процедура няма такова изискване. С оглед доброто планиране на дейностите (реалистичност на плана за действие) по изпълнение на проекта, моля да уточните следва ли да има доклад за външен одит към искането за междинно/окончателно плащане или не.

2. На стр. 36 от Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура (BG161PO003-1.2.04) в карето “ВАЖНО” е казано, че бенефициентите са длъжни да съберат не по -малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, когато предвидената стойност на разходите за услуги/доставки, включително съфинансирането от страна на бенефициента без ДДС е до 15 000 лева включително (петнадесет хиляди лева). В същото време съгласно чл. 14, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП за доставки и услуги под 20 000 лв. и съгласно чл. 12, ал. 2 на 55/2007 ПМС за доставки и услуги до 15 000 лв., включително бенефициентите могат да не събират 3 оферти, като доказват разхода с първични платежни документи. Моля, да поясните при закупуването на материали и консумативи (необходими за въвеждане в експлоатация), които понякога ще са за суми до 100 лв. (даже до 10 лв, например, ацетон за почистване и обезмасляване) от кой документ следва се ръководим? Въпроса е свързан с реалистичното планиране на дейностите. Също така моля да поясните, реалистичността на разходите за материали и консумативи, в проектното предложение следва ли да се докаже с оферти или публични оферти (извадки от ценоразписи)?

3. Следва ли в план-програмата, описанието на дейностите и т.н. да се включат дейности по визуализация, въпреки че са недопустими, но са изискуеми?

4. Следва ли, допустимо ли е и приемливо ли е да се посочат индикатори за въздействие (изпълнение на общите цели), които ще “заработят” едва след завършването на проекта (след повече от 18 месеца) и няма как да бъдат отчетени в отчета на проекта, поради ограниченото му времетраене? И следва ли от това, че проектното предложение ще се счита за слабо (ниско оценено), а проекта неизпълнен, въпреки, че за да бъдат постигнати такива резултати е необходимо време след приключването му и е необходимо да се проведат дейности недопустими по проекта?


Предварително Ви благодаря.

И. Милушев22.02.2013 г.

ОТГОВОР № 65)

1 Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съдържат общи правила за изпълнението на проектите по една или няколко приоритетни оси. Спецификите на конкретните процедури се уреждат с образеца на договор за безвъзмездна финансова помощ по съответната процедура. Съгласно чл. 7.3. от образеца на договор по настоящата процедура (Приложение Д към Насоките за кандидатстване), чл. 13.6 от Приложение II (Общите условия) към договора не се прилага. Посоченото означава, че по настоящата процедура не се изисква прилагането на доклад за външен одит към исканията за междинно/окончателно плащане.

2. Посоченият от Вас текст от Оперативното ръководство се отнася до реда и условията, предвидени в ПМС №55/2007 г., в чийто обхват не попадат бенефициенти, които са възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от ЗОП. За тези бенефициенти, се прилагат условията и реда за възлагане на обществени поръчки, установени в ЗОП, включително и чл. 14, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. При определяне на стойността на доставката следва да бъдат спазвани правилата за недопускане на разделяне на предмета на поръчката/съответно предмета на процедурата.
3. По въпроса, свързан с доказване на реалистичността на разходите при кандидатстване следва да имате предвид следното: съгласно т. 2.3.1, т. 3.1.1 и т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване, кандидатите следва да представят най-малко две извлечения от каталози на производители/ доставчици и/или проучвания в интернет за всяко предвидено за закупуване оборудване, т.е. представянето на посочените документи се изисква само за оборудването, което кандидата предвижда да закупи.

4. Дейностите по визуализация следва да се опишат в Раздел II, т. 4 „Допълнителни дейности, свързани с изпълнението на проекта“ от Раздел Б на Формуляра за кандидатстване.

5. Финансирането по ОПК се предоставя за постигането на заложени в оперативната програма цели. Основната цел на настоящата процедура (съгласно Раздел I на Насоките) е „да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания“. Съгласно чл. 37, параграф 1, (в) от Регламент 1083/2006 г., специфичните цели на съответната приоритетна ос от оперативната програма се измерват чрез индикатори, като съгласно чл. 66, пар. 2 от същия регламент Управляващият орган и Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма трябва да осъществяват мониторинг на изпълнението на заложените индикатори.

По тази причина в Насоките за кандидатстване са заложени, приложимите към съответната приоритетна ос и процедура индикатори, които са включени в оперативната програма. В тази връзка в Раздел II., т. 8 „Измерване и оценка на резултатите от изпълнението на проекта” от Раздел Б на Формуляра за кандидатстване, кандидатите трябва да представят информация за индикаторите за измерване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта, които са специфични за всеки отделен проект и са такива каквито кандидатът предвижда, че ще изпълни в рамките на периода за изпълнение на проекта. Освен индикаторите, относими към конкретния проект, кандидатите следва задължително да включат информация за индикаторите, които са посочени в Насоките за кандидатстване и които кандидатът предвижда, че ще изпълни.

Информацията за индикаторите, които са посочени изрично в Насоките за кандидатстване и които ще бъдат изпълнени след приключването на проекта следва да се включи в Раздел II, т. 7 „Стратегия за развитие на кандидата“ от раздел Б на Формуляра за кандидатстване.

С посочената от кандидатите информация за индикаторите са свързани следните критерии за техническа и финансова оценка: Критерий VI. „Методология за изпълнение на проекта“, т. 3. „Реалистичност на дейностите по проекта от гледна точка постигане на заложените резултати“ и Критерий VII. Устойчивост на резултатите от проекта. За повече информация вижте Приложение П към Насоките за кандидатстване.


ВЪПРОС № 66)
Здравейте,

Какво е определението за целева група, споменато в т. 6 от формуляр А, раздел Б


doumanova@microbio.bas.bg

Л. Думанова


22.02.2013 г.

ОТГОВОР №66
Целевата група обхваща лица, институции, предприятия, обществена група и др., които ще се ползват от крайните резултати от изпълнението на проекта, в конкретния случай от изследователската и развойна дейност, която ще се извършва със закупеното оборудване.

ВЪПРОС №67
Здравейте, нашата институция ще участваме в конкурса по ОП BG161PO003-1.2.04. Приоритетна ос 1:

Какво е определението за "Целева група", упоменато в т. 6 на формуляра за кандидатстване.

Мария Ангелова

mariange@microbio.bas.bg22.02.2013 г.

ОТГОВОР №67
Виж отговора на въпрос №66


Каталог: images -> module4 -> files -> 110
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Въпроси с номера 38-46, получени в периода 08. 12. 2010 г. – 02. 2011 г./ Въпрос №38
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница