Рекордно висок оборот на валутната търговия между търговските банки през месецаДата25.01.2018
Размер111.43 Kb.
#51773МАЙ 2008 г. No 6 / 2008Рекордно висок оборот на валутната търговия между търговските банки през месеца


.


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

.


.

.

1
Владимир Цончев

(+359 2) 9145 1712

. ПАРИЧЕН ПАЗАР

Обемът на междубанковия паричен пазар през месец май се понижи спрямо април с 13,8 на сто до 7828,3 милиона лева, в резултат на намаление на обема на депозитните сделки с 16,7 на сто до 7116,0 милиона лева. През месеца обемът на репо-сделките се повиши с 31,9 на сто до 712,2 милиона лева след 540,0 милиона лева през април.

През май на европаричния пазар обемите на срочните сделки отбелязват спад спрямо април, като намалението при депозитните сделки е от 18,6 на сто до 6882,2 милиона лева, а при репо-сделките от 18,4 на сто до 394,1 милиона лева.

Среднодневните свръхрезерви през май са достигнали до 100403 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец април (6700 хиляди лева) са увеличени 15 пъти. Общо в 12 календарни дни (от 14.05 до 22.05, на 28.05, и от 30.05 до 31.05, включително и почивните дни) на месеца е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва), който в средата на месеца е свързан основно с плащането на задължения към МФ.


.

Ликвидността в банковата система всеки месец се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през май от банките са излезли 25,1 милиона лева, които са намалили размера на ресурсите. От преводи за пенсии увеличението на ресурсите е с 460,0 милиона лева, със 130,0 милиона лева по-малко от април.


.


1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

В обема на паричния междубанков пазар най-голям дял запазват сделките за предоставяне на депозити, като през месец май този дял е 90,9 на сто, след 94,1 на сто през април. Сделките с депозити са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им ежедневна ликвидност.1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни необезпечени депозити през май са в размер на 7115,0 милиона лева, като 92,1 на сто от тях (6549,7 милиона лева) са овърнайт-сделки.


.

Т


Средномесечната стойност през май на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 12 банки, се повиши и е 4,96. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през юни 2008 година е 4,96.

ърговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите.

.

Лихвеният процент овърнайт средно за месеца е 4,95 процента годишно, с 0,02 процентни пункта по-висок от ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец) за месец май, 4,93 на сто.


1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените сделки с депозити през май отново са с минимален дял и възлизат на 1,0 милиона лева, а делът на репо-сделките е увеличен на 9,1 процента (712,2 милиона лева), при 5,9 процента през април.


1.1.2.Пазар на производни (деривати)

Все още не е развит в сделките между местните банки.
.

1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през май 2008 година са отчетени окончателни сделки с ДЦК в размер над 4 пъти по-голям спрямо този през април. Този ръст е следствие от увеличение на обема при търгуваните левовите емисии ДЦК от 20,3 милиона лева през април до 85,0 милиона лева през май. Търговията с EUR и USD емисиите ДЦК възлиза на 1,5 милиона лева след 30,0 хиляди лева оборот през април.

През този месец има сделки само с емисии със срок над 12 месеца: с левови емисии 98,3 на сто (83,6 млн.лв) от общия обем, с валутни емисии 1,7 на сто (1,5 милиона лева), при 89,5 на сто с левови емисии над 12 месеца и 0,1 на сто с валутни емисии през април.

На европазара през май общият обем на окончателните сделки с ДЦК достига 19,7 милиона лева след 59,9 милиона лева през април.


.

\


2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Българска народна банка, като агент на Министерство на финансите, проведе през май следния аукцион за пласмент на държавни ценни книжа:  • н
    Нова партида на 10 -годишните ДЦК
    а 19 май за част от емисия BG2040008216 (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 16.01.2018 г. в размер на 40 млн. лева и годишна лихва 4,50%.

През май Българска фондова борса – София (БФБ-София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следната емисия корпоративни облигации:

  • 3-годишни обезпечени облигации за 20 милиона долара на Аркус АД - Лясковец, издадени на 10.10.2007 г., с годишна лихва 8,25%, 6-месечно купонно плащане (борсов код BARKUS).

Месечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации намаля с над 50%, през април, като състави 10,3 млн. лева (0,5 млн. лева среднодневно), при 24,4 млн. лева за април. Извън борсата имаше репо-сделки за 0,5 млн.лв.

.


Цените на деноминираните в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. слзоха под нивото от 110%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. се задържаха на нивото от 118%.
На вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти падна до около 0,38 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти падна до 0,5 млн. лева (около 0,025 млн. лева среднодневно) при 1,0 млн. лева за април. Регистрационните сделки сключени извънборсово, бяха незначителни по обем.

.


П
.
АЗАРИ НА АКТИВИ


НЕТНИ АКТИВИ:

акции

.

БРУТНИ АКТИВИ:

недвижимости


(По данни на НСИ за тримесечие)


.

стоки


.Валута


.
индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC
.


размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност

.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност


.
1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ).

.

Месечният оборот на борсовите сделки с акции през април състави 146,2 млн. лева (среднодневно 7,3 млн. лева) при 227,0 млн. лева през април. Обемът на блоковите, регистрационните и репо-сделките с борсови ценни книжа, извършвани извън борсата през януари бе като следва: 0,7 млн.лв. блокови сделки, 0,6 млн.лв. регистрационни сделки и 28,5 млн.лв. репо-сделки .

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на ТБ Корпоративна Търговска банка АД, Булгартабак Холдинг АД, Благоевград – БТ АД, Зърнени храни България АД и Химимпорт АД,.


.


Ц
.


ените на българския фондов пазар като цяло бяха в синхрон с тези на водещите европейски и регионални пазари...


.

.


.

На първичния пазар на БФБ-София през месец май нямаше пласменти..


Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Пламен Петрунов

(+359 2) 9145 1610
2. ВАЛУТЕН ПАЗАР

П
.


рез месец май 2008 курсът на щатския долар спрямо лева се движеше в границите от 1,27441 на 8 май до 1,24093 лева на 26 май. Средният курс беше 1,25702 лева за 1 долар и се повиши с повече от стотинка спрямо средния курс от предходния месец.
.

.


.

Общият оборот на валутния спот-пазар достигна 40544,8 млн. евро, а среднодневният оборот – 2027,2 млн. евро. Чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро беше 141,4 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 17,6 млн. долара и представляваше 8,0 на сто от междубанковата валутна търговия.


.


.

.

.

През май БНБ изкупи от търговските банки 9207,0 млн. евро и продаде 8947,1 млн. евро. Размерът на чуждестранната валута, която БНБ изкупи от бюджетни организации (равностойна на 36,2 млн. евро), превишаваше продадената (равностойна на 33,6 млн. евро) с 2,6 млн. евро.


.

.

Т
Съботни работни дни


ърговията между търговските банки и крайните им клиенти достигна 3901,1 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 1995,8 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 1905,4 млн. евро) с 90,4 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 100,8 млн. евро и продадоха 100,7 млн. евро.


...

.

.

ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- лихвените нива да останат без съществена промяна, и значително по-високи от тези в еврозоната;

- SOFIX да се движи в границата 1180 - 1220 пункта;- в краткосрочен план се очаква курсът долар/лев да се движи между нива от 1,23 - 1,28 лева.
.Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница