Решение №280/2004/ео на Европейския парламент и на Съвета 1страница1/9
Дата15.10.2018
Размер0.58 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1.КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИEТО


След провеждането на широк кръг консултации с държавите-членки и заинтересованите страни и оценка на въздействието, Комисията предлага да се преразгледа механизмът за мониторинг, установен с Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1, като това решение се замени с друго. Целта на предложението е да се подобри съществуващата система за мониторинг и докладване, за да се осигури спазването на ангажиментите и задълженията на Съюза и държавите-членки по настоящи и бъдещи международни споразумения в областта на изменението на климата, да се изпълнят правните изисквания на пакета относно климата и енергетиката и да се способства за разработването на инструменти на равнището на Съюза за смекчаване на изменението на климата и за адаптация.

Комисията предлага Решение № 280/2004/ЕО да се замени с регламент, поради по-широкото приложно поле на законодателния акт, по-големия брой адресати, до голяма степен техническото и хармонизирано естество на механизма за мониторинг, както и за да се улесни прилагането му.Целта на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която беше одобрена от името на Европейската общност с Решение 94/69/ЕО на Съвета от 15 декември 1993 г. за сключване на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата2, е да се стабилизират концентрациите на парникови газове в атмосферата на равнище, което би предотвратило опасно антропогенно въздействие върху климатичната система. За да бъде постигната тази цел, общото повишение на световната средногодишна температура на повърхността не следва да надхвърля прединдустриалните равнища с повече от 2 °C. Четвъртият доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата показва, че за постигането на тази цел емисиите на парникови газове в световен мащаб трябва да достигнат върхова стойност до 2020 г.

Протоколът от Киото, ратифициран от Съюза на 31 май 2001 г.3, влезе в сила на 16 февруари 2005 г. В протокола се определят задължителни цели за намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове за Съюза и държавите-членки (с изключение на Малта и Кипър). На заседанието на Европейския съвет през март 2007 г. беше поет и твърд ангажимент за намаляване до 2020 г. на общите емисии на парникови газове в ЕС с поне 20 % под нивата от 1990 г. и с 30 %, при условие че другите развити страни се ангажират да постигнат сравнимо намаляване на емисиите, а икономически по-напредналите развиващи се страни допринесат в съответствие с възможностите си. С договорения през декември 2008 г. пакет относно климата и енергетиката целите за намаляване с 20 % бяха уредени от законодателна гледна точка. Тези цели фигурират и в Решение 2/CP.15 (Споразумението от Копенхаген), одобрено от Съюза и държавите-членки на 28 януари 2010 г.

Целта на Решение № 280/2004/ЕО, наричано по-долу „решението за механизма за мониторинг“, беше да се установи механизъм за мониторинг на всички антропогенни емисии по източници и по отстраняването от поглътители за парникови газове, които не са регламентирани от Монреалския протокол; за оценка на напредъка на държавите-членки по отношение на техните задължения съгласно РКООНИК и Протокола от Киото; за изпълнение на изискванията по отношение на докладването съгласно РКООНИК и Протокола от Киото и за осигуряване на навременност, изчерпателност, точност, последователност, сравнимост и прозрачност на докладването от страна на Съюза и държавите-членки до секретариата на РКООНИК.

Целите на предложеното преразглеждане са: • в регламента за механизма за мониторинг да се отразят задълженията за докладване, произтичащи от РКООНИК, Протокола от Киото и последващите приети в съответствие с тях решения по отношение на емисиите на парникови газове и на финансовата и технологичната помощ, оказвана на развиващите се страни;

 • да се подпомогнат Съюзът и държавите-членки за изпълнение на ангажиментите си за смекчаване на изменението на климата и за прилагане на пакета относно климата и енергетиката;

 • да се подкрепи разработването на нови инструменти на равнището на Съюза за смекчаване на изменението на климата и за адаптация.

С предложението се въвеждат и подобрения на изискванията относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове, които са резултат от шестгодишния опит с Решение № 280/2004/ЕО и разпоредбите за неговото изпълнение, а именно Решение № 2005/166/ЕО4, и от опита с изпълнението на различни изисквания на РКООНИК.

 • Общ контекст

Необходимостта от преразглеждане на решението за механизма за мониторинг е продиктувана от следните причини:

 • Решение № 280/2004/ЕО относно механизма за контрол на емисии с парников ефект от Общността и за прилагане на Протокола от Киото и разпоредбите за неговото изпълнение са основните инструменти за мониторинг, докладване и проверка на емисиите на парникови газове. В тях са изложени подробностите за докладването на антропогенните емисии на парникови газове по източници и по отстраняването от поглътители, предоставянето на информация относно националните програми за намаляване на емисиите, прогнозите за емисиите на парникови газове и за политиките и мерките в областта на изменението на климата в съответствие с РКООНИК.

 • Шестте години опит в прилагането на тези две решения и опитът, натрупан в хода на международните преговори и в изпълнението на различните изисквания на РКООНИК, показаха, че има области, в които биха могли да се въведат значителни подобрения. Освен това са необходими ускоряване на действията за смекчаване на изменението на климата на равнище ЕС и държави-членки и изпълнение на новите и предстоящите международни и вътрешни ангажименти, в т.ч. стратегията „Европа 2020“, които изискват подобряване на системата за мониторинг и докладване.

 • В отговор на опасенията за растяща заплаха от изменение на климата в световен мащаб, произтичащо от все по-големите концентрации на парникови газове в атмосферата, Съюзът осъществява и планира редица политики и действия за смекчаване на изменението на климата. Създаването на солидна рамка за мониторинг, оценка, докладване и проверка на емисиите на парникови газове е важна част от този процес, тъй като дава възможност на ЕС по-ефективно да разработва и осъществява бъдещите политики и да преценява и показва, че изпълнява задълженията си.

 • На конференцията на страните (COP) по РКООНИК в Копенхаген (COP 15) Съюзът и държавите-членки поеха ангажимент да предоставят на развиващите се страни значителни по размер финансиране за незабавен старт, дългосрочно финансиране в областта на климата и технологична помощ. На СОР 16 в Канкун страните се споразумяха (параграф 40 от Решение 1/СР.16), че всяка развита страна, участваща в РКООНИК, трябва да подобри докладването относно финансовата и технологичната помощ и помощта за изграждане на капацитет, която предоставя на развиващите се страни, участващи в конвенцията. По-доброто докладване е от съществено значение, за да бъдат признати усилията, които Съюзът и държавите-членки полагат за изпълнение на ангажиментите си.

По-конкретно с преразглеждането на решението за механизма за мониторинг ще бъде направен опит да се решат следните въпроси:

 1. Съществуващата система за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и действията за смекчаване на изменението на климата не е подходяща за изпълнението на новите изисквания, произтичащи от новите законодателни мерки и от новостите във връзка с РКООНИК в международен план;

С пакета относно климата и енергетиката, договорен между Съвета и Европейския парламент през 2009 г., бяха въведени нови изисквания за държавите-членки по отношение на мониторинга и докладването. За да влязат в сила, те трябва да бъдат включени в съществуващата система за мониторинг и докладване. „Договореностите от Канкун“ (Решение 1/СР.16) в рамките на РКООНИК също изискват в контекста на последващите действия от Протокола от Киото да се подобри докладването на емисиите и действията за смекчаване.

 1. Наличните данни на равнище ЕС не са достатъчни, за да подкрепят разработването и осъществяването на бъдещата политика;

В редица области/сектори, които имат голямо значение за намаляването на емисиите на парникови газове и за предприемането на действия на равнище ЕС, няма данни или събраните данни не са достатъчни, за да подкрепят разработването и осъществяването на ефективна политика. Тези области са следните: а) морски транспорт; б) въздухоплаване; в) земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство, и г) адаптация.

 1. Настоящата система за мониторинг и докладване се отнася до емисиите на парникови газове и действията по смекчаване на изменението на климата, но нито взема предвид, нито осигурява спазването на новите ангажименти съгласно РКООНИК, свързани с предоставянето на финансова и техническа помощ на развиващите се страни;

Съюзът пое ангажимент в международен мащаб да предостави на развиващите се страни съществено, бързо и дългосрочно финансиране в областта на климата и технологичната помощ. Прозрачната и изчерпателна информация за вида и размера на предоставената помощ е от съществено значение, за да се осигурят видимостта на Съюза, ефикасното предаване на неговото послание относно изменението на климата и неговата надеждност в очите на международните партньори. Посочените по-горе проблеми често са водели до строга критика от други страни за това, че Съюзът и неговите държави-членки не изпълняват ангажиментите си, и трябва да бъдат разрешени.

 1. Необходими са допълнителни данни и информация за мониторинг на напредъка по отношение на целите за ограничаване на емисиите, по-специално в рамките на стратегията „Европа 2020“;

В стратегията „Европа 2020“ — новата интегрирана стратегия на Съюза в областта на икономическата политика за растеж и работни места, като водещи цели са включени целите за ограничаване на националните емисии.

 1. Наблюдават се недостатъчна прозрачност, навременност, последователност, изчерпателност и сравнимост на информацията, която понастоящем се докладва в рамките на решението за механизма за мониторинг;

Сравнително високия процент случаи на неспазване през последните години сочи, че прозрачността, точността, последователността и ефикасността на съществуващата система за мониторинг и докладване биха могли да бъдат подобрени.

 1. Опитът показва, че съществува спешна необходимост да се опростят и модернизират настоящите изисквания по отношение на докладването.

Опитът при изпълнението на решението за механизма за мониторинг показва, че определени изисквания по отношение на докладването не са донесли очаквания резултат или информацията не е била използвана, както е предвидено. Той показва и че връзките между инструментите за докладване биха могли да бъдат подобрени.

 • Съществуващи разпоредби в областта на предложението

Понастоящем механизмът за мониторинг е установен съгласно Решение № 280/2004/ЕО, което ще бъде отменено с настоящото предложение.

 • Съответствие с други политики и цели на Съюза

Преразглеждането на решението за механизма за мониторинг:

 • допринася за общите цели на пакета относно климата и енергетиката за намаляване на емисиите на парникови газове в световен мащаб, съответства на отделните правни инструменти, приети като част от пакета, и има за цел да подобри осъществяването на допълнителни политики в области, които все още не са в достатъчна степен обхванати в пакета;

 • съответства на обсъжданията в рамките на РКООНИК относно бъдещите системи за мониторинг, докладване и проверка на емисиите, действията и предоставянето на финансова помощ както що се отнася до въпросите, предложени за включване в обхвата, така и до свързаните с докладването области, определени като подлежащи на подобрение;

 • съответства на стратегията „Европа 2020“, която включва сред водещите си цели ангажимента за ограничаване на емисиите и която изисква да бъде предоставяна актуализирана информация относно действията, свързани с изменението на климата, за да се проследи постигнатият от държавите-членки и Съюза напредък;

 • съответства на целите на Съюза за опростяване и по-добро законотворчество, тъй като преразглеждането се основава на опита при изпълнението и на обратната информация, получена от заинтересованите страни. Преразглеждането цели да се намери решение за установените слабости и проблеми, както и да се опростят изискванията за докладване, когато е приложимо. Новите изисквания са приведени в съответствие със съществуващите канали за докладване и информационни потребности и надлежно ги отчитат.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница