Специалност(и)Дата14.03.2018
Размер76.71 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 6/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Z.nedeltchevalitfr1.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика (първи език френски)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Френска литература 19-20в.

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


5

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Златороса Неделчева - Белафанте

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще познават най-важните направления и автори, както и еволюцията на основните жанрове и форми във френската литература през един изключително богат период, какъвто е периодът 19-20в. Ще обогатят общата си култура с четене на разнообразни оригинални текстове от посочените епохи, особено внимание се отделя на социо-културния контекст. Ще познават основни теории за литературния текст, ще обогатят знанията си с известна интердисциплинарност поради граничността на литературната наука с други дисциплини като история, изкуство, лингвистика.

ще могат ...


Ще могат да четат, разбират и анализират структурата и основните компоненти на литературен текст на френски език. Курсът ще им помогне да подобрят комуникативните си умения за устно изразяване на френски език, както и да обогатят лескикалния запас от думи и специализирани термини чрез четене на оригинални текстове. Ще развиват умението си за критично мислене и изразяване на собствено мнение. Имат възможност за работа и върху писменото изразяване в рамките на самостоятелната разработка на определена тема.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Познаване на основните направления и автори от периода 16-18в. като база за надграждане на познанията в областта на френската литература. Познания по теория на литературата

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


История на Франция –(19-20в.), Теория на литературата

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Дисциплината проследява периодизацията и основните направления във френската литература (19-20в.) – романтизъм, реализъм, символизъм, сюрреализъм, екзистенциализъм и т.н. и представя творчеството на най-значимите френски автори през тези периоди. Лекциите по френска литература въвеждат и в социо-културната атмосфера във Франция през 19-20в. – важна предпоставка, за да се разбере развитието на литературния процес, връзката на френската литература с европейската и световна култура.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Berthier, Patrick, Jarrety Michel, éd. Histoire de la France littéraire. Modernités XIX-XXe s., Paris, PUF, 2006

Todorov, Christo Histoire de la littérature française 18-20e s., Sofia, Nauka i izkustvo, 1982

Touret, Michèle, Histoire de la littérature française du XXe s., t.1, PUR, 2000

Touret, Michèle, Histoire de la littérature française du XXe s., t.2, PUR, 2008Viart Dominique, Vercier Bruno, La littérature française au présent, Paris, Bordas, 2008

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, семинари, самоподготовка. Предвижда се разглеждане на текстове от най-значимите автори за посочения период (Юго, Мюсе, Стендал, Балзак, Флобер, Мопасан, Пруст, Жид, Мориак, Камю, Сартр, Йонеско, Бекет). Анализът има за цел да предизвика дискусия върху социо-културния контекст на съответната творба.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


75% от оценката е от устен изпит в края на семестъра

25% от текущ контрол през семестъра – представяне на самостоятелна работа по определена тема

По време на изпита от студентите се очаква добро познаване на основните направления и автори, включени в програмата, както и конструктивен и естествен диалог с екзаминатора. Оценява се и практическата им способност за стегнатост и логика в изложението и добър френски език. Дълбочина на мисълта и лична позиция при анализа на произведение от списъка за задължителен прочит. Предвиден е бонус за представяне на произведение от списъка с допълнителна литература.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Френски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Le romantisme. Histoire et conceptions esthétiques. Première génération. Chateaubriand.

Le romantisme – deuxième génération. Caractéristiques.

La poésie romantique –particularités. Les innovations dans la versification.

La typologie de la poésie romantique – lyrique, philosophique, politique.

Typologie du roman romantique – psychologique, fantastique, historique, social. La conception de l’individu et de la société.

Le drame romantique – esthétique, particularités. Victor Hugo et sa théorie du drame romantique.

Le réalisme. Idées esthétiques. Le rapport individu / milieu.

Le roman réaliste des années 30-40 du 19e s. Les particularités du réalisme de Stendhal.

La Comédie humaine de H. de Balzac et l’évolution du genre romanesque.

Le réalisme des années 50-60 du 19e s. Particularités de l’esthétique de G. Flaubert.

L’esthétique naturaliste. Particularités du personnage et de l’intrigue. Les romans de Zola.

La poésie parnassienne. Caractéristiques.

La poésie de Baudelaire.

Le symbolisme. Esthétique, particularités.

La poésie au début du 20e s. Précurseurs du surréalisme. Cubisme, dada. Apollinaire.

Surréalisme – esthétique, représentants.

Le roman réaliste du 20e s. Mauriac « Le nœud de vipères », Druon.

Les tendances modernistes. Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu ».

André Gide et son « art du roman ». « Les Faux- Monnayeurs ».

Le roman existentialiste, théorie et caractéristiques. Camus « L’étranger ».

Le Nouveau roman – esthétique, représentants. A. Robbe- Grillet « La Jalousie ».

Le renouveau du théâtre entre les deux guerres. Giraudoux et Anouilh.

Le théâtre existentialiste. Esthétique. Sartre « Huis clos ».

Le théâtre de l’absurde, particularités de sa poétique. Beckett « En attendant Godot »

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Romantisme – première génération. Chateaubriand  “René” – commentaire de texte

La poésie romantique – Lamartine, Hugo A. de Vigny, A. de Musset, G. de Nerval

Le roman romantique – V. Hugo “Notre-Dame de Paris

Le roman réaliste – Stendhal “Le Rouge et le Noir”, H. de Balzac “Le père Goriot”, G. Flaubert “Madame Bovary”, G. de Maupassant “Bel-Ami” – analyse de texte

Surréalisme – A. Breton, P. Eluard commentaire de textes

Le roman réaliste du 20e s. – Fr. Mauriac “Le nœud de vipères

Le roman existentialiste - A. Camus “L’étrangerˮ et le Nouveau roman – A. Robbe-Grillet “La jalousieˮ, commentaire de texte

Le théâtre entre les deux guerres, J. Anouilh “Antigoneˮ, analyseSartre “Huis closˮ et Beckett "Еn attendant Godot ", commentaire de textes

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 14 март 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница