Заключителен доклад


Б. Относно професионалното обучение по правата на човекастраница7/7
Дата13.03.2017
Размер0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Б. Относно професионалното обучение по правата на човека


Както бе споменато в раздел І по-горе, макар че фокусът на анкетното проучване сред българските магистрати, адвокати, полицейски и пенитенциарни служители беше върху полученото университетско образование по ПЧ, анкетните карти бяха структурирани така, че да бъде получена информация и в още три основни насоки: оценка на професионалното обучение след завършване на висше образование, източници за получаване на информация за ЕКПЧ и практиката на Съда, прилагане на получените знания и информация в пряката професионална дейност. Резултатите, описани подробно в специалния доклад за анкетното проучване, разкриват проблеми и във връзка с професионалното обучение по ПЧ:

1. По отношение на подбраните категории полицейски и пенитенциарни служители


- Отново се налага извод за осезаемо подценяване на обучаването по материята на ЕКПЧ.

- В изследваната съвкупност е символичен делът на разследващите полицаи, преминали някакво обучение по правозащитните стандарти на Конвенцията.

- Сериозният потенциал представителите на целевата група да бъдат обучавани по Конвенцията в рамките на служебната им дейност, за който говорят резултатите от проучването, все още стои неразкрит за по-голямата част от изследваната съвкупност и за доста териториални звена в страната.

2. По отношение на магистратите


- Задължителните форми на обучение обхващат малък кръг магистрати и съществува проблем относно неговата систематичност и пълнота.

3. По отношение на адвокатите


- Естеството на свободната професия не позволява задължителност на определен курс на обучение и въпреки съществуващия примерен списък от теми, свързан с проблематиката за ПЧ, от съответната адвокатска колегия зависи да избере подобна тема на семинар. Дори Центърът за обучение на адвокати да предложи такава, може и да липсва минималният брой записали се, за да се реализира обучението. Това допринася за видимия дефицит в познанията на голяма част от адвокатите в областта на ПЧ.

В. Относно източниците на информация за ЕКПЧ и практиката на Съда и прилагането на получените знания и информация в пряката професионална дейност


Анкетното проучване разкри необходимостта от по-нататъшни усилия за повишаване нивото на информираност на полицейските и пенитенциарни служители. Резултатите показват, че релевантните институции при добро желание явно са в състояние служебно да осигуряват информация за практиката на ЕСПЧ. Проблемът е, че тези възможности, освен че не се реализират в достатъчна степен, не се и реализират равномерно по места. Проучването показа също така, че практиката на ЕСПЧ има определено място в служебната работа на тези служители, като засега по-голяма роля играят теоретичните познания, подпомагащи дейността им, за сметка на пряката приложимост на решенията на ЕСПЧ при решаването на ежедневните професионални задачи.

Получената от интервюта с магистрати информация сочи, че съдиите от наказателната колегия на ВКС периодично получават по служебната си поща преводи на важни решения на Европейския съд – както срещу България, така и срещу други държави. В другите две колегии няма един установен канал. Информация за важни решения се получава от самия Европейски съд, от МП, но не съществува такова звено, на което да е възложено да следи практиката на международните съдилища в Страсбург и Люксембург. Апелативните и окръжните съдилища нямат собствена система за информация, нито ресурси, за да поддържат такава. Макар и практиката на Европейския съд да има известно място в професионалната дейност на изследваната съвкупност, тя все още не се познава достатъчно.


Висшият адвокатски съвет взема сериозни и постоянни мерки за осигуряване информираността на адвокатите за значимите решения на ЕСПЧ не само по дела срещу България, а и по такива срещу други държави, но очевидно са необходими допълнителни постоянни усилия.

VІI. Препоръки


Въз основа на извършените анкетно и сравнително проучвания, на кръглата маса предложихме за обсъждане с представителите на академичната правна общност, които се отзоваха на поканата ни за участие, препоръки за усъвършенстване на преподаването на правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката по прилагането й в българските ЮФ. Част от тях бяха насочени към самите юридически факултети:

- Разглеждането на въпросите в светлината на съответните международни стандарти за правата на човека, и в частност ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, да бъде отразено изрично в учебните програми и изпитните въпросници на относимите задължителни основни учебни дисциплини, както и на всички специализирани учебни дисциплини, които включват такава материя.

- Да се преосмислят съвместно учебните програми по Конституционно право, МПП, самостоятелните дисциплини „Права на човека“ и специализирани учебни дисциплини, които включват такава материя – от една страна, за да се избегне дублиране в преподаването на основните въпроси като исторически и философски развития, видове права и видове тяхна защита, а от друга страна, за да се осигури достатъчна основа за хоризонталното преподаване на правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ във всички относими задължителни дисциплини, изучавани в ЮФ, и придобиването на по-задълбочени специални познания при изучаването на избираемите дисциплини.

- На преподаването на Конвенцията и практиката на Съда в Страсбург да се отдели по-голяма тежест в рамките на дисциплините „Права на човека“, като се обмисли и въвеждане на самостоятелна дисциплина, изцяло посветена на ЕКПЧ и практиката по прилагането й.

- В рамките на дисциплините „Права на човека“ да се въведат семинарни занимания, каквито не се провеждат в повечето ЮФ.

- Да се въведат практически занимания, като решаване на казуси, симулирани съдебни процеси и специализирани правни клиники за осигуряване на практическа и социална насоченост на преподаването на правата на човека.

- Да се вземат мерки за осигуряване на необходимата квалификация в материята на преподавателите по основните правни дисциплини, за повишаване квалификацията на преподавателите по права на човека и постоянното им поддържане в течение на развиващата се практика по прилагане на ЕКПЧ.

- В съответните форми на обучение да бъдат привличани системно гост-преподаватели и практикуващи правници със специализация и опит в материята на правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката по прилагането й.

- Да се въведат специализирани магистърски програми и следдипломни специализации в материята.

- Да се използват максимално възможностите на междууниверситетското сътрудничество и обмен в национален и международен план, включително като се обмисли създаването на ресурсен и координационен център по правата на човека, който да подпомага обучението, осигуряването му с подходяща учебна литература, квалификацията на преподавателите.

С удовлетворение отбелязваме, че деканите и преподавателите, които взеха участие в работата на кръглата маса, оцениха като полезни предоставените в доклада за сравнителното проучване и представени на кръглата маса данни за преподаването на ПЧ и споделиха констатациите ни за съществуващите проблеми. Въз основа на нашите изводи от направените анкетно и сравнително проучвания, както и на дискусията, проведена на кръглата маса, бихме направили и следните препоръки към компетентните български власти:

- Да се предвиди нормативно, аналогично на правото на ЕС (чл. 7, ал. 3 от Наредбата за единните изисквания), преподаване на правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката по прилагането й в програмите на всички относими учебни дисциплини.

- Да бъдат премахнати съществуващите пречки (чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за единните изисквания) за привличане като гост-лектори в избираемите и в задължителните правни дисциплини на български и чуждестранни практикуващи правници и други експерти с призната компетентност в областта, като това бъде допуснато изрично.

- Критериите за оценяване и акредитация на висшите училища да бъдат преосмислени, формулирани и прилагани така, че обективните количествени показатели да не се превръщат в спънка, вместо в гаранция за осигуряване качеството на образованието. Това качество се измерва включително – и най-важно – със създаването у студентите на съзнание за функциите на правото и за призванието на юристите във всяка професионална сфера да съдействат за утвърждаването на върховенството на закона и ефективната защита на правата на човека. Институционалните и програмни изисквания и тяхното прилагане трябва да стимулират юридическите факултети да осигуряват необходимия минимум познания и умения, както и чувствителност и мотивация в тази насока.

- Въпроси по международните стандарти относно правата на човека и в частност ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ да бъдат включени в конспектите за държавните изпити, а също и изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, за първоначално назначаване за съдия и прокурор, за вписване като адвокат, за да се осигури необходимото ниво на познаването им при завършване на юридическото образование и встъпване в юридическите професии, както и за да се оценят знанията, придобити в рамките на университетското обучение по право или в последващи подготвителни и други обучения с оглед на постоянното усъвършенстване на тези обучения. Доколкото изпитите включват и решаване на казус, изпитните казуси да отразяват и тази проблематика.

- Да се стимулират научните изследвания и разработки в материята на правата на човека и в частност ЕКПЧ в светлината на практиката по тълкуването и прилагането й.

- Констатираният сериозен потенциал полицейските и пенитенциарните служители да бъдат обучавани по Конвенцията в рамките на служебната им дейност, да бъде напълно разкрит чрез допълнителни усилия за по-пълноценното и всеобхватно разгръщане на обучението в рамките на служебната им работа. Специално внимание да се обърне на подготовката на разследващите полицаи, като административните ръководители вземат своевременни мерки за организиране на адекватното им обучение по месторабота. Да се засили практическата насоченост на обучението по време на професионалната реализация на лицата от целевата група с търсене на форми те да бъдат реално поощрявани да прилагат установените правозащитни стандарти в своята ежедневна професионална дейност.

- Да се изготвят графици, по които всички магистрати периодично да преминават обучения, свързани със стандартите на ЕКПЧ и практиката на Европейския съд, които да бъдат включвани и в преподаването на всяка друга относима материя. Представителите на следствието да положат усилия за включването на повече следователи в такъв тип обучения. Същевременно би било целесъобразно да се предлагат повече форми за дистанционно обучение в тази насока, за да се облекчи възможността на професионалистите за участие и по-широкото им включване в тях и без откъсването им от работа.

- Информационни канали на отделните институции за практиката на Европейския съд да включват специализирана рубрика или да препращат по отделни важни въпроси към относимата практика на ЕСПЧ по водещи български и чуждестранни дела. Препоръчително е да се обмисли възможността за оптимизиране на наличните бази данни.

- Да се обсъди възможността за обособяването на своеобразни консултантски екипи на регионално ниво (обхващащо границите на петте апелативни района) от магистрати и адвокати, преминали по-продължителен курс на специализация (най-вече от тези магистрати, които са подпомагали българската секция на Съда в Страсбург). Те биха могли да бъдат използвани не само като обучители, но и като консултанти по сложни казуси, свързани със засягане на основни права, защитени от Конвенцията.


- Допълнителната квалификация в материята, придобита чрез текущо професионално обучение или всякакви други разполагаеми форми на обучение по правата на човека да бъде отчитана при атестирането и кариерното израстване на магистратите, както и на полицейските, пенитенциарните и други относими категории служители.

Органите на адвокатурата би трябвало да продължат усилията си за осигуряване на възможност за желаещите адвокати да получат цялостно обучение по всички стандарти на ЕКПЧ и практиката на Европейския съд в Центъра „Кр. Цончев“, където вече се провеждат множество лекции по Конвенцията. Тези стандарти трябва бъдат застъпвани и в обучението по всяка относима правна материя.

1  Брой 8 и брой 9

2  Участниците се обединяват около мнението, че проблемът е в остарелия начин на обучение, при който от студентите се иска да заучават законите, вместо да ги осмислят, да тълкуват и прилагат разпоредбите им и да субсумират фактите под една или повече правни норми, а също така в липсата на връзка с практиката и на единна държавна комисия, която накрая да изпитва всички завършили студенти.

3  Така според отразената в „Юридически барометър“, бр. 9, оценка от анкетирани юристи на придобитите от завършилите ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ знания и компетенции и съответствието им с нуждите на бизнеса, получена в рамките на проучването по проект „Актуализиране на учебните програми в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, договор № BG051PO001-3.1.07-0020, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Европейския социален фонд, общата подготовка и компетентност по нормативната уредба, регламентираща ПЧ, на завършилите факултета и работещи в съответните компания/предприятие/кантора на респондентите е оценена с 4.24 (оценки от 2 до 6 по шестобалната система). 16.7% от респондентите са посочили нормативната уредба, регламентираща ПЧ, като област, в която е необходимо обучението на юристите да се задълбочи. В тези въпроси правата на човека са отделени от конституционното право и МПП. В същото време, според 80% от респондентите общата юридическа подготовка на завършилите ЮФ на СУ е по-добра от тази на завършилите други ЮФ в страната, следователно резултатите за тях биха били дори по-тревожни.

4 Например „Юридически барометър“, бр. 9

5 Tables on the implementation of the five recommendations, STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS (CDDH), Strasbourg, 7 April 2006, CDDH(2006)008 Addendum II6 http://www.degrees.uzh.ch/uebersicht.php?lang=de&SC_SAP_id=50625204&org_SAP_id=50000002.

7 http://en.mastersinleiden.nl/programmes/european-and-international-human-rights-law-advanced/en/programme

8 Association of Human Rights Institutes

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
www.ngogrants.bg

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница