Законодателство и политика (задача 6) и пътни такси (задача 7) версия юли 99 Съдържание Въведение 1страница1/19
Дата30.09.2017
Размер1.19 Mb.
#31307
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ФАР – ТАКСИ ЗА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ. Документ, съдържащ Основна информация за ес
Законодателство и политика (задача 6) и пътни такси (задача 7)
версия юли 99

Съдържание

1. Въведение 1

1.1. Основна информация 1

1.2. Цел на документа 1

1.3. Съдържание на доклада 2

2. Финансови аспекти на автомобилния транспорт – философия и подход 3

2.1. Бяла книга на EC за бъдещото развитие на общата транспортна политика 3

2.2. Зелена книга на ЕК относно ефективното и справедливо определяне на цените 7

2.3. Бялата книга на EК. Справедливо заплащане за използване: Поетапен подход за таксуване на инфраструктурата в ЕС 10

3. Описание на законодателството на ЕС относно пътните данъци и такси 13

3.1. Директива на Съвета 93/89/ЕЕС от 25 октомври l993 г., относно прилагането в Страните-членки на пътни такси за някои превозни средства, извършващи автомобилни превози на стоки и такси за платено преминаване и ползване на инфраструктура 13

3.2. Отмяна на Директива 93/89/EEC. Нова Директива за таксуване използването на определена инфраструктура от тежкотоварни превозни средства 15

4. Международни споразумения в ЕС и между ЕС и трети страни 17

4.1. Споразумение между Германия, Дания, Швеция и Бенелюкс за Евро-винетки 17

4.2. Споразумение между Швейцария и ЕС за автомобилния транспорт 19

4.3. Споразумения между ЕС и ФАР страните (Европейски споразумения) за асоцииране между ЕС и Страните-членки от една страна и трета държава от друга страна 20

5. Описание на друго законодателство на ЕС, оказващо пряко или непряко влияние върху автомобилния транспорт 22

5.1. Налози върху горивата 22

5.2. Законодателство във връзка с Опазване на околната среда (емисии) 22

5.3. Тегла и размери 23

5.4. Социални измерения 24

5.5. Достъп до професията 25

6. Възможност за развитие на принципите на ЕС при определяне на таксите 26

7. Съществуващи практики относно определяне на таксите за автомобилен транспорт в Страните-членки на ЕС 28

8. Описание и списък на пътни транспортни такси и налози в страните от ЕС 30

8.1. Такса за придобиване 31

8.2. Данък върху собствеността 32

8.3. Данък върху ползването 33

9. Специфична информация за Франция, при отчитане на нейната тол-система 35

9.1. Общо описание на системата от данъци/такси 35

9.2. Видове налози 36

9.3. Представяне на системата за тол-такси 38

9.4. Бъдещо развитие 39

10. Специфична информация за Австрийската система за винетки 41

10.1. Общо описание на системата за облагане с такси и налози 41

10.2. Типове налози 43

10.3. Специално внимание: Тол-винетки и Еко-точки 44

10.4. Бъдещо развитие 45

11. Специфична информация за системата Евро-винетки в Дания 47

11.1. Описание на системата за облагане такси и налози 47

11.2. Типове такси и налози 48

11.3. Специфична информация за системата Евро-винетки 51

11.4. Бъдещо развитие 53

12. Специфична информация за Финландия, където няма специфични потребителски пътни такси 54

12.1. Описание на системата от такси и данъци 54

12.2. Видове такси/данъци 55

13. Заключение 62
1.Въведение1.1.Основна информация

Едва в последно време в областта на законодателството и политиката на ЕС се поставят за обсъждане и разглеждане въпроси като свободно придвижване на хора и товари, определя се модел за справедлива и лоялна конкуренция и се разработват технически стандарти с цел осигуряване на възможност за интегрирана експлоатация на транспортните мрежи и системи. Възстановяването на разходите за пътищата е бил и все още е един от важните въпроси, стоящ пред Страните членки. При определянето на таксите нарастваща роля продължава да има принципът “потребителят плаща”. Независимо, че той все още не е изцяло отразен в законодателството на ЕС, политиката на ЕС е насочена към спазване този принцип.
1.2.Цел на документа

Основната задача на документа е двояка:  • Да предостави описание на законодателство и политика на ЕС в областта на автомобилния транспорт.

  • Да опише подходите, прилагани по отношение на пътните такси в някои избрани страни членки на ЕС.

Първият елемент от задачата е реализиран чрез обобщаване на съответните политика и законодателства на ЕС, както и на споразуменията между Страните членки и между ЕС и трети страни. Нещо повече, изготвена е оценка на прилаганите в момента практики в Страните членки на ЕС.


Вторият елемент от задачата обхваща всички европейски страни, като за представяне на по-подробни анализи са избрани следните държави: Дания (използваща на Евро-винетки), Франция (система за платено преминаване – тол система), Австрия (система с винетки) и Финландия (без специфични пътни такси).
Необходимо е да се постави ударение върху характера на компилирането и изясняването на гореспоменатите елементи на информационния документ, т.е. описанието на политиките и определянето на таксите в рамките на ЕС е извършено на обективна база. Така, този Информационен документ няма да съдържа никакви оценки и препоръки по отношение на тези политики или правила.
Резултатът от това представяне ще бъде използван като еталон на положението по отношение на пътните такси във всички Фар страни.


1.3.Съдържание на доклада

В съответствие със задачата, този Информационен документ съдържа два раздела. Първият от тях, от раздел 2 до 7 вкл., обхваща законодателството и политиката на ЕС най-вече по отношение на специфичните транспортни данъци и такси. Вторият раздел, от глава 8 до 12, представя подробна информация за пътните данъци и такси в четири избрани страни-членки на ЕС.2.Финансови аспекти на автомобилния транспорт – философия и подход


Следващите под-точки съдържат съответните извадки от Бялата книга на ЕК ”Бъдещо развитие на общата транспортна политика” (1992 г.), Зелената книга на ЕК “Към справедливо и ефективно определяне на цените в транспорта” (1995 г.) и Бялата книга на ЕК “Справедливо заплащане за използване на инфраструктура: Етапен подход за таксуване за инфраструктура в ЕК” (1998 г.).


Последната Бяла книга представлява особен интерес, тъй като отразява най-новия политически подход на Комисията във връзка с използването на инструменти за определяне на цените, като допълнение към всички други регулаторни мерки, разработени досега, целящи решаване на проблемите на транспортния сектор.
Създаването на Бялата книга от 1998 г. бе резултат и от обсъжданията на Бялата книга от 1992 г. и на Зелената книга от 1995 г., като по този начин се осъществи и връзката с тези два документа. Следователно, включването в тази глава на части/пояснения от тези документи бе полезно, тъй като позволява по-задълбочено познаване на предисторията и развитието на политиката на ЕС по определянето на (пътните) такси. В този смисъл е необходимо да се отбележи, че формирането на политиката и правилата на ЕС е в процес на развитие. Отделно от Европейската Комисия, всички страни-членки играят активна роля в този процес посредством другите институции на ЕС: Съвета на министрите, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет, Регионалния комитет.Каталог: ECA
ECA -> Algorithm for Setting Arbitrarily Structured Chemical Industrial Production in a Universal Chemical Industrial System
ECA -> Algorithm for Setting Arbitrarily Structured Chemical Industrial Production in a Universal Chemical Industrial System
ECA -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
ECA -> Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнение
ECA -> Европейската сметна палата – външният одитор на Европейския съюз
ECA -> Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране
ECA -> Доклад-самооценка 5 5 5 6 5 Анкетиране сред студенти


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница