Балканкар заря” ад „Балканкар заря”


III.1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА И РАЗВИТИЕстраница4/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

III.1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА И РАЗВИТИЕ

III.1.1. СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ И СЕДАЛИЩЕ НА ЕМИТЕНТА. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

„Балканкар ЗАРЯ” АД е вписано в търговския регистър на Великотърновски окръжен съд по фирмено дело № 1029/1996 г., парт. № 47, рег. І, том 5, стр. 462.

Първоначално “Балканкар ЗАРЯ” е учредено по Разпореждане № 125/25.11.1993 г. на Министерския съвет и е вписано в търговския регистър с Решение от 25.01.1994 г. по ф.д. № 171/1994 г. на ВТОС като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД.

С Решение от 26.06.1996 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС е вписано преобразуването на “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД в акционерно дружество с наименование “Балканкар ЗАРЯ”АД.

Не са извършвани други промени в наименованието на Дружеството, освен в задължителната добавка.

Дружеството е учредено за неограничен период от време.

Идентификационен номер: 814191256

Идентификационен номер по ЗДДС: BG814191256

Държава: България

Седалище: 5200 гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Адрес на управление: 5200 гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Телефон: 0610 52501

Факс: 0610 52603

Електронна поща: info@balkancarzarya.comIII.1.2 ВАЖНИ СЪБИТИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ЕМИТЕНТА

През 2005г. „Балканкар ЗАРЯ” АД беше приватизирано чрез Българска Фондова Борса АД – София. През месец февруари 2005г. Министерството на икономиката продава чрез централизиран публичен търг 46 149 акции, представляващи 27.9256% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, на Нетелком ЕООД. През месец април 2005г. „Балканкар Холдинг” АД продава 99154 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 60% от капитала на Дружеството на „Фуражи Правец” ЕАД – гр. Правец.

От началото на 2004 г. до момента:


  • не е осъществявано преобразуване;

  • не е осъществявана консолидация на Емитента;

  • не е осъществявано прехвърляне или залог на търговското предприятие на Емитента;

  • няма придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността на дружеството

  • не са извършвани съществени промени в предоставяните услуги;

  • не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента.

През месец март 2007г. "Балканкар ЗАРЯ” АД сключи договор за съвместна дейност и учредяване на съвместно търговско дружество с "Уотс Индъстриал Тайърс" АД (Watts Industrial Tyres), Великобритания. Договорът предвижда учредяване на съвместно акционерно търговско дружество със седалище в гр. Павликени, България, в капитала на което „Балканкар ЗАРЯ” АД и "Уотс Индъстриал Тайърс" АД ще участват с по 50%. Размерът на инвестицията на „Балканкар ЗАРЯ” АД е 25 хил.лева, съответстваща на 50% участие в новосъздаденото дружество. Съвместното дружество ще има за предмет на дейност предлагане на комплексни решения в областта на индустриалните колела и гуми на производители на оригинална екипировка на конкурентна цена и с навременни (just-in-time) доставки. Дружеството е започнало дейността си през май 2007г.
С решение 1794 от 08.06.2007г. Великотърновският окръжен вписа увеличаване на капитала на Дружеството от 165 257 лева на 1 322 056 лева, чрез издаване на нови 1 156 799 акции. Увеличението на капитала е за сметка на допълнителните резерви – 601 799 лева и чрез превръщане на част от печалбата за 2006 г. в капитал – 555 000 лева.

С решение № 1776 от 06.06.2007 г. Великотърновският окръжен съд вписа промени в Устава на дружеството, с които съветът на директорите е овластен да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 лева и за издаване на всякакви видове облигации до общ размер от 200 000 000 лева или равностойността им в друга валута.III.1.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ЕМИТЕНТА
През последната финансова година емитентът не е изпитвал проблеми със своята платежоспособност. Съществуващите кредити и задължения към доставчици се обслужват редовно като се поддържат високи нива на ликвидност. През 2005г. „Балканкар ЗАРЯ” АД ползва банков заем от „Българска Пощенска Банка” АД, отразен в размер на 977 хил.лв. в Баланса на Дружеството и преразгледан с Анекс от 27.12.2006 година. Банковият заем представлява револвираща кредитна линия за оборотни средства за финансиране на текущи преки разходи за дейността на дружеството. Първоначалният срок на заема бе 28.02.2007 г., а договорената годишна лихва - по действащ тримесечен EURIBOR и надбавка в размер на 5.5 пункта. С анекс от 27.12.2006 година крайният срок за издължаване на кредита се удължава до 27.06.2008 година. Договорена е лихвена надбавка в размер на 4 пункта годишно.
За обезпечение на предоставения кредит кредитополучателят “Балканкар ЗАРЯ” АД е издал запис на заповед в полза на “Българска Пощенска Банка” АД, авалиран от “Фуражи Правец” ЕАД и “КВК Инвест” АД.
Дружеството има задължение към акционер – „КВК Инвест” АД на стойност 915 хил. лева към 31.12.2006 г. по получена финансова помощ – салдото на този кредит е 984 хил. лева към 31.03.2007 г. Параметрите на заема са описани в част IV.2. ЛИКВИДНОСТ И КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ на настоящия документ.

Дружеството има и задължения към лизингодатели, като към 31.12.2006 г. задълженията по лизингови договори възлизат на 196 хил. лева.
III.2. ПРЕГЛЕД НА НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ
Капиталовите разходи на дружеството са насочени основно към придобиването на недвижими имоти – земи, сгради и съоръжения.

в хил. лв.

2004

2005

2006

31.03.2007

1. Имоти, машини, съоръжения, оборудване

1.1 Земи

1.2 Сгради и конструкции

1.3 Машини и оборудване

31

69

6

185

1.4 Съоръжения
91.5 Транспортни средства332

125

1.6 Стопански инвентар

5

1

3
1.7 Други ДМА

1.8 Разходи за придобиване на ДМА
62

24

147

Общо придобиване на ДМА

36

141

365

457
2. Инвестиционни имоти
3. Нематериални активи, в т.ч.:

3.1 Права върху собственост

3.2 Програмни продукти
13.3 Продукти от развойна дейност

Общо придобиване на НДМА
1


4. Финансови активи, в т.ч.:

4.1. Инвестиции в:

4.1.1 Дъщерни предприятия

4.1.2 Асоциирани предприятия

4.1.3 Смесени предприятия


25

4.1.4 Други

4.2 Държани до настъпване на падеж

4.3 Други

Общо придобиване на Финансови активи


25

ОБЩА СУМА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

36

142

365

482

Данните от междинните отчети са неодитирани

Инвестициите на „Балканкар ЗАРЯ” АД в машини и оборудване през първото тримесечие на 2007 г. възлизат на 185 хил. лева. Тези разходи включват основно: покупка на два броя винтови компресори (62 хил. лева), кабина за прахова бояджийна (44 хил. лева), пистолети за прахова бояджийна (45 хил. лева), покупка на два броя заваръчни апарати Synergic (15 хил. лева) и др.

През първото тримесечие на 2007г. „Балканкар ЗАРЯ” АД създава съвместно дружество „Уотс Заря Лимитид” АД с Watts Industrial Tyres – размерът на инвестицията на „Балканкар ЗАРЯ” АД е 25 хил. лева, съответстваща на 50% участие в новосъздаденото дружество.

През 2006г. „Балканкар ЗАРЯ” АД закупува транспортни средства – 4 броя мотокари TCM на обща стойност 139 хил. лева, офис обзавеждане (стопански инвентар) на стойност 3 хил. лева и компютърна техника на стойност 5 хил. лева. Разходите за придобиване на ДМА са основно свързани с проект „Газификация” на дружеството (17 хил. лева) и покупка на профилираща машина (6 хил. лева).
През 2005 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД придобива вертикална фрезова машина (в размер на 47 хил.лева, отразени в „Машини и оборудване”), палетизатор (7 хил. лева), компютърна техника (10 хил. лева) и др. Инвестициите в частта “Съоръжения” са свързани със Склада за готова продукция (9 хил. лева).
През 2004г. разходите на „Балканкар ЗАРЯ” АД в частта „Машини и оборудване” възлизат на 31 хил. лева, от които 24 хил. лева са свързани с въвеждане в експлоатация на полимерна прахова бояджийна инсталация (20 хил. лева) и покупка на пистолет за праховата бояджийна инсталация (4 хил. лева). През 2004 г. Дружеството е придобило компресор 10 куб.м. за 6 хил. лева. В частта стопански инвентар е отразено придобиването на 5 броя климатични инсталации на обща стойност 5 хил. лева.
За периода до 2008 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД предвижда инвестиции в ДМА и ДНА в размер на около 6.4 млн. лева, представени в таблицата по-долу. Предвидените инвестиции са описани в т. IV.3.2. ПЛАНОВЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО от настоящия документ.
Информация за планираните бъдещи инвестиции, във връзка с които управителният орган на дружеството е поел твърди ангажименти: към датата на Проспекта „Балканкар ЗАРЯ” АД има подписани договори по следните инвестиционни проекти: газификация, внедряване на интегрирана информационна система. Към датата на Проспекта Дружеството води преговори с потенциални доставчици във връзка със следните инвестиционни проекти: производствена линия на 20”-24” колела, машини за плазмено рязане (CNC маса), оборудване на заваръчни постове, вертикална пробиваща машина с цифрово управление, бояджийна инсталация.

„Балканкар ЗАРЯ” АД предвижда да финансира инвестициите си чрез собствени и привлечени (основно средства от настоящата облигационна емисия) средства.ПРЕДВИДЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Описание

Година

Размер хил.лв.

Забележка

Планирани Инвестиции в ДМА и ДНА


Газификация

2006-2007

560

Първи етап – приключен; предстои завършване на втори етап

Внедряване на интегрирана информационна система за управление

2007-2008

300

Подписан договор със CNT Bulgaria, партньор на SAP.

Производствена линия на 20”-24” колела

2007-2008

4 600

Етап на преговори с потенциални доставчици

Машини за плазмено рязане (CNC маса)

2007

160

Етап на преговори с потенциални доставчици

Оборудване на заваръчни постове

2007

140

Етап на преговори с потенциални доставчици

Вертикална пробиваща машина с цифрово управление

2007

60

Етап на преговори с потенциални доставчици

Бояджийна инсталация

2007

120

Отделна бояджийна инсталация с решения за грундиране

Други

2007-2008

460
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ В ДМА И ДНА
6,400
ПридобиванE на мажоритарни участия в компании

2007

3,200
ОБЩО
9,600
III.3. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

IV.3.1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Вписания в Регистъра на търговски дружества към Великотърновския Окръжен Съд (ВТОС) основен предмет на дейност е производство сервиз, ремонт и търговия с джанти и други компоненти за кари и друга подемнотранспортна техника. „Балканкар ЗАРЯ” АД произвежда стоманени индустриални колела с диаметър между 8” и 20” и ширина между 3” и 9.75”. Продуктовата гама на Дружеството обхваща над 1900 вида индустриални колела и джанти.
Производствения капацитет на „Балканкар ЗАРЯ” АД при двусменен режим на работа е 375,000 колела годишно (при двусменен режим на работа). В тази стойност не е включена линията за производство на колела за леки автомобили, поради липса на интерес за произвеждана продукция от линията – колела за ВАЗ и Москвич. Максималното количество произведени колела от „Балканкар ЗАРЯ” АД за мото и електрокари е постигнато през 1983 г. – 280,000 колела.
Резултатите като произведени количества колела за 2004, 2005 и 2006 година, както и прогнозни количества за 2007 година са представени в следната таблица:
Произведена продукция и натоварване на производствените мощности

Показатели

2004

2005

2006

2007*

Произведена продукция /хил.бр./

95

107

112

140

Натоварване спрямо капацитета % изчислен при едносменен режим 185 хил.колела=100%

52%

58%

61%

76%Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница