Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница3/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

непокрити от застраховки загуби - като част от нормалната си дейност Компанията купува застрахователни полици срещу всички основни рискове, за които се предлагат застрахователни продукти. Съществуват определени рискове, обаче, за които не се предлагат застрахователни инструменти, или такива инструменти не се предлагат на резонна пазарна цена. Този вид рискове биха могли да доведат до загуби непокрити от застрахователни дружества.

„Балканкар ЗАРЯ” АД има сключена застраховка отговорност на продукта при следните параметри:

Застраховател: Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София;

Покритие: Отговорност на продукта;

Лимит на отговорност: 300 000 евро на събитие; 600 000 евро в агрегат за периода на застраховката;

Самоучастие на „Балканкар ЗАРЯ” АД 4 000 евро от всяка една щета;

Територия на валидност на застраховката: Цял свят (с изключение на САЩ и Канада).
„Балканкар ЗАРЯ” АД също така има застраховка за сградите, машините, съоръженията и оборудването при ЗПАД Булстрад. При следните параметри:


 1. Застраховка “ Индустриален пожар”: Покрити рискове

 • Клауза “А“- Пожар (вкл.последиците от гасене на пожара); експлозия на съд под налягане; имплозия, удар от мълния; удар от самолет или друг летателен апарат, или предмети падащи от тях .

Допълнителни покрития:

Буря, наводнение, ураган, градушка, падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия; свличане или срутване на земни пластове; тежест от натрупване на сняг или лед; измокряне от изтичане на водопроводна вода; злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); удар от ППС или животно, непринадлежащо на застрахования или лица, на служба при него, със застрахованото имущество; всички рискове на стъкла.


 • Клауза ”В” Земетресение.

Относно транспортните средства застрахователната политика на „Балканкар ЗАРЯ” АД освен задължителните по закон застраховки включва задължително и застраховка «Каско».


Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с конкретната дейност на Дружеството. За всяка инвестиция е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Вероятността за тази възвращаемост може да бъде отчетена чрез дисперсията и стандартното отклонение. Чрез тях се отчита разсейването на всички вариантни стойности на възвращаемостта от изчислената среднопретеглена величина и се дава специфична оценка на количествените аспекти на риска.


Фирменият риск обединява бизнес - риска и финансовия риск.

Бизнес-рискът се определя от самото естество на дейността на Компанията. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ както за отрасъла, в който фирмата функционира, така и за начина на доставка и продажба на стоките и услугите. Нормално е приходите на фирмата да варират в течение на времето като функция на промените в обема на продажбите и разходите, включени в себестойността.

Основният фирмен риск за "Балканкар ЗАРЯ" АД е свързан с възможността за намаляване на платежоспособното търсене на продуктите и услугите, предлагани от Дружеството, което би довело до неблагоприятно изменение на цените на крайния продукт (ценови риск). Ценовите рискове се изразяват в неблагоприятни ценови влияния както в приходната, така и в разходната част от прогнозните бюджети на Дружеството. Евентуални повишения в ценовите нива на ключови за дейността на Дружеството ресурси – цени на работната сила, на определени суровини и материали, на финансов ресурс, и т.н. – биха могли да доведат до намаляване на рентабилността на дейността на Дружеството, както и да забавят инвестиционната програма на Дружеството. Аналогично, евентуални повишения в цените на суровините и материалите, използвани в производството, без аналогични увеличения в цените на продукцията на Дружеството (намаление в брутните маржове в абсолютно и/или процентно изражение), могат да доведат до намаляване на рентабилността в дейността на Компанията и забава в изпълнението на инвестиционната й програма.

Съществен ценови риск за Дружеството представлява изменението на цената на стоманата. Разходите за листова стомана и стоманени профили представляват 77.8% от общите разходи за суровини и материали на „Балканкар ЗАРЯ” АД за 2006 г. (2005г.: 76.3%). Според последния анализ на Wachovia от май 2007г. за периода 2007г. и 2008г. цената на стоманата ще се движи в следните граници:Средна спот цена на горещо-валцуваната стомана – US$/метричен тон

Средна спот цена

2007

2008

2006

2007

2008

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

годишна

годишна

годишна

Стомана

539

612

575

550

500

500

500

500

557

569

500

Източник: Wachovia Special Commentary; Metals Forecast Chartbook: Q2 2007; May 7, 2007
С цел ограничаване на този риск е необходимо да се анализират подробно основните фактори, които пораждат несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на Компанията. Факторите, влияещи върху пазарните цени, са много и трудно предвидими. Особено сложно е предвиждането на движението на цените на стоманата, която е борсово-търгувана стока. Други свързани фактори са цената на работната сила, на финансовия ресурс и други.

Факторите, оказващи влияние, са много и от разнообразен характер: макроикономически — отразяващи цялостното състояние на икономиката в страната и политическата конюнктура; особеностите на дадения отрасъл - доставчици на суровини и услуги, от които се нуждае Дружеството, тенденциите в развитието на отрасъла, очакванията на пазара и участниците на него за бъдещото развитие на дейностите приоритет за Компанията.

Мерките, използвани за ограничаване на ценовия риск от „Балканкар ЗАРЯ” АД са анализ и планиране на поръчките, доставките. От особена важност е управлението на вземанията и договарянето на сроковете на плащане на доставките, т.е. управление на оборотния капитал на Дружеството. Активното управление на оперативните дейности и финансовите потоци в Компанията и позволяват да постига оптимална организация съчетана с добра възвращаемост от основна дейност и я предпазват от възможността да изпадне в ликвидна криза.

Валутен риск

Продажбите на Дружеството се реализират основно на международния пазар, и са съответно в евро и щатски долара. В условията на валутен борд, този риск от дейността на Дружеството се трансформира в политически, валутен и кредитен макроикономически систематичен риск. Най-съществено значение има риска свързан с валутния курс BGN/USD, тъй като валутния курс BGN/EUR е фиксиран. Неблагоприятни промени във валутните курсове BGN/GBP могат да доведат до намаляване на рентабилността от дейността на Дружеството. Валутният риск може да се минимизира чрез хеджирането му и по-прецизното управление на доставките, сроковете за плащане и периода на реализация на продукцията.


Ликвиден риск

Ползването на привлечени и/или заемни средства повишава несигурността относно навременното и пълно посрещане на всички необходими плащания за нормалното функциониране на Дружеството. Небалансирана структура на използваните дългови инструменти спрямо собствения капитал на „Балканкар ЗАРЯ” АД и спрямо паричните й потоци може да увеличи вероятността от ниска (недостатъчна) ликвидност. С цел да се ограничат възможностите от възникване на недостатъчна ликвидност и евентуално затруднение за своевременно разплащане по съществуващи задължения, в „Балканкар ЗАРЯ” АД е предприето изготвяне на годишни бизнес-планове, детайлно планиране на паричните потоци, управление на доставките и схемите за разплащане и следене на периодите на поръчки и реализация на продукцията. Търговските банки, с които Дружеството поддържа добри бизнес отношения са друг източник на ликвидни средства.Финансов риск

Финансовият риск създава допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени или заемни средства. Ако фирмата не привлича капитал посредством заеми и/или дългови ценни книжа, единствената несигурност по отношение на нея ще бъде свързана с бизнес риска. Когато част от средствата, които фирмата използува при осъществяване на дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост са един вид гаранция както за инвеститорите /кредиторите/, така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения. Показателите за дела на капитала, получен чрез дългови ценни книжа и/или заеми показват каква част от общия капитал съставляват привлечените средства. Колкото по-голям е делът на дългосрочния дълг в сравнение със собствения капитал, толкова по-голяма ще бъде вероятността от провал при изплащането на фиксираните задължения. Увеличението на стойността на този показател показва и увеличаване на финансовия риск. Друга група показатели се отнасят до потока от приходи, чрез който става възможно плащането на задълженията на фирмата. Показател, който може да се използва, е показателят за изплащане на фиксираните плащания (лихвите). Този показател показва колко пъти фиксираните лихвени плащания се съдържат в стойността на дохода преди отчисленията за амортизации, плащането на лихвите и облагането му с данъци. Същият дава добра индикация за способността на фирмата да изплаща дългосрочните си задължения. Ефектът от използването на привлечени средства (дълг) от предприятието, с оглед увеличаване на крайния нетен доход от общо въвлечените в дейността средства (собствен капитал и привлечени средства), се нарича финансов лeвъридж. Ползата от използването на финансовия лeвъридж се явява тогава, когато Дружеството печели от влагането на привлечените средства повече, отколкото са разходите (лихвите) по тяхното привличане. Индикатор за риска в случая е степента на финансов лeвъридж, която се изразява като отношение на дохода преди плащане на лихви и данъци към дохода преди плащането на данъци. Когато дадена фирма постига по-висока доходност от използването на привлечени средства в капиталовата си структура, отколкото са разходите по тях, лeвъриджът е оправдан и би следвало да се разглежда в положителен аспект. Приемливата или "нормалната" степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако за фирмата съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че инвеститорите биха били съгласни да поемат по-голям финансов риск и обратно.Оперативни рискове

Оперативните рискове са свързани с управлението на Дружеството, а именно: • вземане на грешни инвестиционни решения от мениджърите на Дружеството;

 • невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти;

 • липса на подходящо ръководство за конкретните проекти;

 • напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества;

 • риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията;

 • планиране дейността на подизпълнителите и обезпечаване на оперативния процес.II.4.1. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА

Дейността на "Балканкар Заря" АД по отношение управлението на риска обхваща няколко направления, по-важните от които са: • цялостна политика по управлението на активите и пасивите на дружеството;

 • ефективно управление на паричните потоци;

 • използване на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол при прилагане на приетите бизнес-планове и стратегии за развитие;

 • активно управление на инвестициите на Компанията в различните аспекти от нейната дейност;

 • пазарен дял и ценова политика - съществува действащ механизъм и съответна организация за извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара;

 • оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги;

 • стремеж към постоянно поддържане на високо качество съгласно европейските стандарти;

 • управление на човешките ресурси.

Настъпването на непредвидени събития, неправилната оценка на настоящите тенденции както и множество други микро - и макроикономически фактори, могат да повлияят на преценката на мениджърския екип на Дружеството. Мениджърският екип заедно със специалистите в Компанията се стреми да поддържа максимално пълна и актуална база от информация за развитието и тенденциите на пазара.

Успешната реализация на инвестиционните проекти на Дружеството ще зависи, до голяма степен, от способностите, уменията, мотивацията и личния принос на ключовите мениджъри в Компанията. Евентуална загуба на управленчески капацитет в Дружеството може да доведе до забава в реализацията на инвестиционните планове на Компанията, както и до негативни финансови и оперативни резултати.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница