Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница1/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

БАЛКАНКАР ЗАРЯ” АД

Балканкар ЗАРЯ” АД

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Част ІІ от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар

(вторично публично предлагане) на емисия корпоративни облигации

ISIN BG BG2100015077
13 юли 2007

Настоящият Регистрационен документ съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност.

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с настоящия Регистрационен документ и с Документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат инвестиционно решение.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Регистрационния документ с решение № 1154 - E от 22.08.2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни.

Настоящият Регистрационен Документ заедно с Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето към тях представляват Проспект за Вторично Публично Предлагане на издадени на 22.06.2007 година корпоративни облигации при условията на глава четиринадесета, раздел VII от Търговския закон. Облигациите са предложени за първоначална продажба на определени инвеститори (под 99 лица), чрез частно пласиране.Членовете на Съвета на директорите, Изпълнителният Директор и Прокуриста на „Балканкар ЗАРЯ” АД и подписалият инвестиционен посредник “Стандарт Инвестмънт” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния Документ.

Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

СЪДЪРЖАНИЕ:


II. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 6

VI. 2 ЛИЦА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕМИТЕНТА. МЕРКИ, ПРЕДОТВРАТЯВАЩИ ЗЛОУПОТРЕБИ С УПРАЖНЯВАНИЯ КОНТРОЛ. 59VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 63Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите корпоративни облигации могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на емитента и на упълномощения за изготвянето на Проспекта инвестиционен посредник:

ЕМИТЕНТА:

Балканкар ЗАРЯ” АД

Адрес: 5200 гр. Павликени, ул. Тошо Кътев 1

Телефон: 0610 52501

Факс: 0610 52603

Ел. поща: st.stoev@balkancarzarya.com

d.ivantchoff@balkancarzarya.com

Лица за контакт: Стоян Стоев

Димитър Иванчов

УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК:


Стандарт Инвестмънт” АД

Адрес: 1111 София, жк. Яворов, бл. 73,

ет.10, ап. 22

Телефон: +359 2 971 76 67

Факс: +359 2 870 32 70

Ел. поща: st.stefanov@standardinvestment.bgch.boyadjieva@standardinvestment.bg

Лица за контакт: Стефан Стефанов

Кристина Бояджиева

От 9.00h – 18.00h


„Балканкар ЗАРЯ” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите дългови ценни книжа е свързано с определени рискове.

Рисковите фактори, специфични за дейността на емитента, са разгледани подробно на стр. 9 и сл. от настоящия Регистрационен Документ.


I. УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИ, КОНСУЛТАНТИ И ОДИТОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА Регистрационния Документ.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница