Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница6/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Конкурентоспособност на емитента

Балканкар ЗАРЯ” АД е единственият производител в България на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании - производители на кари и гумо-производители, а също така и като доставчик на колела за резервни части.

Основните ключови конкурентни предимства на „Балканкар ЗАРЯ” АД са:


  • Изграден, мотивиран и единен управленчески екип с ясна визия за развитието на Компанията, притежаващ необходимите лидерски и управленчески умения за развитие на бизнеса на Компанията и постигане на дългосрочен растеж в условията на остра конкуренция.

  • Позната марка. Марката “Балканкар ЗАРЯ” е добре позната в Европа.

  • Установени отношения с клиенти. Предвид на дългата си история на пазара, Компанията е изградила ценни отношения с ключови клиенти, които са гръбнака на успеха й.

  • Гъвкавост – възможност Компанията да приема и реализира поръчки и за малки количества/серии;

  • Кратък срок за производство – от 2 до 4 седмици след поръчката;

  • Собствен инструментален цех.


III.3.3. ПАТЕНТИ, ЛИЦЕНЗИ, СЕРТИФИКАТИ

Всички обекти на интелектуална собственост създадени или регистрирани след 25 ноември 1993 година са изключително собственост на Дружеството.

“Балканкар ЗАРЯ” АД е с акредитиран сертификационен одит от страна на LLoyd's Register Quality Assurance съобразно изискванията за международния стандарт ISO 9001:2000.

“Балканкар ЗАРЯ” АД получи сертификат DIN EN 729-2 (нов EN 3834-2) от TUV Rheinland InterCert. TUV Rheinland InterCer е член на TUV Rheinland Holding AG, една от най-старите и влиятелни организации за сертификация и технически надзор в Европа и света.

Сертифицирането на “Балканкар ЗАРЯ” АД по EN 729 доказва, че заводът разполага с внедрена система за контрол на качеството и квалифициран персонал за изпълнение на заваръчни процеси и сродни операции.

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на „Балканкар ЗАРЯ” АД са регистрирани търговски марки или марки на „Балканкар ЗАРЯ” АД и/или на филиалите на компанията в Република България и в известен брой други страни.


III.4. ОРГАНИЗАЦИOННА СТРУКТУРА

IV.4.1. ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

„Балканкар ЗАРЯ” АД е част от групата на основния си акционер „КВК Инвест” АД, който към 14.06.2007 г. притежава общо (пряко и непряко) 1 130 600 акции с право на глас, представляващи 85.52% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Балканкар ЗАРЯ” АД.


КВК ИНВЕСТ” АД е акционерно дружество, вписано в търговския регистър на Хасковския окръжен съд по ф.д. № 10190/1998 г., парт. № 49, том 27, стр. 98, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. “Свобода” 19.

“КВК ИНВЕСТ” АД има предмет на дейност: придобиване, управление и отчуждаване на капиталови участия в други търговски дружества; управление на търговски дружества; консултации във връзка с придобиването, управлението и отчуждаването на капиталови участия в търговски дружества; консултации във връзка с управлението на търговски дружества; придобиване, управление и отчуждаване на всякакъв вид финансови и други активи, лизинг, сублизинг.

Капиталът на “КВК ИНВЕСТ” АД е в размер на 1 400 000 лева, разпределен в 1 400 000 броя акции с номинална стойност 1 лев. "КВК ХОЛДИНГС" АД, Австрия, с адрес: Община Виена, Виплингерщрасе 30, притежава пряко 1 350 000 акции или 96.429 % от капитала на “КВК ИНВЕСТ” АД и по този начин упражнява контрол върху “КВК ИНВЕСТ” АД по смисъла на §1, т.13, б. “а” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
Икономическата група на “КВК Инвест” АД включва и следните други дъщерни дружества:
1. “Фуражи Правец” ЕАД, гр. Правец, вписано в търговския регистър на Софийски окръжен съд по ф.д. № 2077/1994 г., ИН 832075504.

“КВК Инвест” АД е едноличен собственик на капитала на “Фуражи Правец” ЕАД.2.”Инокси” ЕООД, гр. Хасково, вписано в търговския регистър на Хасковски окръжен съд по ф.д. № 162/2000 г., т. 2, стр. 198, парт. 96, ИН 126525532.

“КВК Инвест” АД е едноличен собственик на капитала на “Инокси” ЕООД.3.”Сити Клуб” ЕООД, гр. Хасково, вписано в търговския регистър на Хасковски окръжен съд по ф.д. № 161/2000 г., т. 2, стр. 194, парт. 97, ИН 126525515.

“КВК Инвест” АД е едноличен собственик на капитала на “Сити Клуб” ЕООД.4.”ИИЦ Импулс” ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 16109/1998 г., т. 16, стр. 18, парт. 24, ИН 121817654.

“КВК Инвест” АД е едноличен собственик на капитала на “ИИЦ Импулс” ЕАД.


„Балканкар ЗАРЯ” АД е зависимо от основния си акционер “КВК Инвест” АД, доколкото последният притежава участие в капитала на Емитента, което му позволява да упражнява контрол върху него по смисъла на §1, т.13, б. “а” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК
От своя страна „Балканкар ЗАРЯ” АД притежава 50% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Уотс Заря Лимитид” АД, вписано с Решение от 30.03.2007 год. по ф.д. № 568/2007 на Великотърновски Окръжен Съд. „Уотс Заря Лимитид” АД е учредено с капитал в размер на 50 хил. лева, като съвместно дружество на „Балканкар ЗАРЯ” АД и „Уотс Индъстриал Тайърс” (Глочестършир, Великобритания). „Уотс Заря Лимитид” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, ул. “Тошо Кътев” № 1, е с предмет на дейност: предлагане на комплексни решения в областта на индустриалните колела и гуми на производители на оригинална екипировка на конкурентна цена и с навременни (just-in-time) доставки. Дружеството е стартирало дейността си на 1 май 2007 г.

III.5. ИМУЩЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ ЕДИНИЦИ, ОБОРУДВАНЕ

III.5.1. МЕСТА НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НА КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 НА СТО ОТ ПРОДАЖБИТЕ НА ЕМИТЕНТА

Балканкар ЗАРЯ” АД извършва своята производствена дейност в град Павликени. Дружеството е традиционно експортно ориентирано - над 90% от продукцията е предназначена за износ. През 2006г. износът за Европа (без Русия) представлява 75.93% от продажбите на „Балканкар ЗАРЯ” АД, износът за Азия (основно Южна Корея) представлява 13.5%, продажбите в България са 8.38%, а за Русия (традиционният пазар на Дружеството в миналото) е 2.19%.


Структурата на продажбите на „Балканкар ЗАРЯ” АД в значителна степен отразяват степента на развитие на различните пазари на индустриално оборудване (повече информация относно развитието на различните географски пазари им в частта IV.4.1.2. РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИАЛНИ КОЛЕЛА И ДЖАНТИ).

Очакванията на мениджмънта като цяло са за запазване на настоящата структура на продажбите по региони, като тенденцията е за увеличаване на процента на Европа (без Русия) и Азия.III.5.2. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО. НАЛИЧИЕ НА ТЕЖЕСТИ

“Балканкар ЗАРЯ” АД притежава недвижимо имущество (без земя) на обща балансова стойност към 31.03.2007г. в размер на 2,529 хил. лева и земя на обща балансова стойност 273 хил.лева.Балансова стойност на дълготрайните материални активи за последните четири години

(хил.лева)

2004

2005

2006

31.03.2007

Земи

273

273

273

273

Сгради и конструкции

1,918

1,777

1,642

1,608

Машини и оборудване

103

131

95

263

Съоръжения

214

208

193

189

Транспортни средства

5

2

295

397

Стопански инвентар

8

8

8

8

Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА
6

30

64

Други

Общо ДМА

2,521

2,405

2,536

2,802

Данните от междинните отчети са неодитирани

Описание на недвижимите имоти на „Балканкар ЗАРЯ” АД

Земи и сгради

ТЕРЕН

Теренът на който са построени производствените, административните и битовите сгради на Дружеството е парцел II, кв. 160 по регулационния план на гр. Павликени. Съгласно Скица № 621 от 26.06.2007 г., издадена от Дирекция „ТРСЕ” при Община Павликени, парцел II е с площ 89 773 кв.м.


СГРАДЕН ФОНД (ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ)

Описание

Застроена площ

Балансова стойност към 31.12.2006г. (лева)

Главен корпус

13 200 кв.м.

638 934.28

Битова сграда

677 кв.м.

193 206.09

Спомагателен корпус

522 кв.м.

26 982.95

Склад за ГСМ

120 кв.м

10 161.92

Склад за бои и химикали

130 кв.м.

7 717.59

Парокотелна централа

299 кв.м.

33 081.73

Мазутно стопанство (помпена станция)

69 кв.м.

31 769.42

Административна сграда

222 кв.м.

26 380.02

Заводска лаборатория

460 кв.м.

45 999.84

Склад за стомани

446 кв.м.

16 623.35

Склад за спомагателни материали

700 кв.м.

11 087.39

Склад за резервни части

300 кв.м.

12 401.98

Покрит склад за метали

2340 кв.м.

37 560.97

Ремонтно механичен цех

1607 кв.м.

61 619.55

Компресорна станция

288 кв.м.

30 008.97

Пречиствателна станция

350 кв.м.

50 507.37

Инструментален цех – производствена сграда

1906 кв.м.

94 816.07

Контролно-технически пункт

280 кв.м.

18 841.71


ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ И ОБОРУДВАНЕ

„Балканкар ЗАРЯ” АД работи с три производствени линии за производството на разглобяеми карни джанти. Във всяка линия процесът обхваща по няколко операции за оформяне на съответния детайл. Разкроеният лентов материал се оформя за нужния профил за съответния размер краен продукт. Самата линия бива настройвана за производството на нужния размер на детайла, а някои линии са на твърда настройка и работят само на един размер.

На други две специализирани линии се изработват странични и пружинни пръстени. След това те се подават в участък за термообработка. В пресов участък се изработват всички пресови детайли (основно дискове) за колелата и джантите, след което се насочват за съответната технологична линия. В технологичната линия се извършва заварка на дисковете към пръстените на колелата на джантите. След заварката следват контролни операции на заваръчния шев и почистване на този шев и на цялата повърхност на джантата. След почистване готовите изделия отиват в участък за боядисване чрез потапяне или чрез прахово покритие в зависимост от продукта.

Основното технологично оборудване на завода се състои от:

Технологична линия за производство на джанти разглобяеми с диаметър 15” и 16”;

Две технологични линии за производство на джанти – разглобяеми с диаметър от 8” до 12”;

Технологични линии за производство на комплектоващи елементи за разглобяеми джанти;

Участък за термообработка на комплектоващи елементи за разглобяеми джанти;

Технологична линия за производство на джанти за леки автомобили и селскостопанска техника с диаметър от 12” до 16”;

Технологична линия за производство на дискове за колела за леки автомобили и селскостопански машини;

Технологична линия за монтаж и заварка за колела за леки автомобили и селскостопански машини;

Технологична линия за епокси-полиестерно антикорозионно покритие на колела;

Технологична линия за боядисване на колела и техните компоненти.
ТЕЖЕСТИ

Към датата на Проспекта са налице следните тежести върху недвижимото имущество и други активи на емитента, които се учредени за обезпечаване на вземанията на облигационерите от настоящата емисия: първи по ред ипотека на недвижими имоти и залог върху машини и съоръжения, както следва:  • Недвижими имоти:

  • Терен с площ от 89 773 кв.м. в южна промишлена зона на гр. Павликени, на който е разположен „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ в кв. 160 по подробния устройствен план на гр. Павликени, при граници: изток – шосе за гр. Бяла Черква и гр. Велико Търново; запад – млекопрепработващо предприятие; север – земеделска земя; юг – улица “Тодор Кътев”;

  • Сгради, разположени на терена: главен корпус на 1 етаж, с разгъната застроена площ (РЗП) 13 200 кв. м.; битова сграда на 3 етажа с РЗП 2031 кв.м.; спомагателен корпус на 1 етаж с РЗП 522 кв.м.; склад за химикали и помпена станция с РЗП 130 кв.м.; склад за ГСМ с РЗП 120 кв.м.; парова централа с РЗП 299 кв.м.; мазутно стопанство с РЗП 69 кв.м.; пропуск работници с РЗП 90 кв.м.; пропуск за транспорт с РЗП 15 кв.м.; заводска лаборатория с РЗП 590 кв.м.; склад за спомагателни материали с РЗП 700 кв.м.; склад за резервни части с РЗП 300 кв.м.; покрит склад за метали с РЗП 2340 кв.м.; лаборатория за изпитания на колела с РЗП 490 кв.м.; компресорна станция с РЗП 288 кв.м.; пречиствателна станция на 2 етажа с РЗП 916 кв.м.; КТП с РЗП 280 кв.м.; битова сграда – разширение на 4 етажа с РЗП 1452 кв.м.; ремонтно-механичен цех с РЗП 1607 кв.м.; хале за дробометна машина с РЗП 216 кв.м.; инструментален цех с РЗП 1906 кв.м.; административна сграда към инструментален цех с РЗП 222 кв.м.; склад за стомани с РЗП 446 кв.м.; монолитен склад с РЗП 18 кв.м.; столова и кухня на 2 етажа с РЗП 1027 кв.м.; магазин с РЗП 140 кв.м.; сладкарница с РЗП 70 кв.м.; битовка към оранжерията с РЗП 180 кв.м.; навес вело-мото с РЗП 80 кв.м.; склад готова продукция с РЗП 630 кв.м.

  • Машини и съоръжения, представляващи технологичното оборудване за производство на колела, и МПС.

За повече информация вж. и т. ІV.12 от Документа за предлаганите ценни книжа.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ


IV.1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
IV.1.1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗНАЧИМИ ФАКТОРИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТРАЗЯВАТ ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Основните фактори, които влияят върху приходите на „Балканкар ЗАРЯ” АД са търсенето и цените на продукцията на компанията. Предвид обстоятелството, че пазарът на индустриални колела и джанти е силно конкурентен, през 2007г. С цел повишаване на конкурентността си, „Балканкар ЗАРЯ” АД се стреми да запазва цените на произвежданата продукция. Търсенето на индустриално колела и джанти до голяма степен се предопределя от стопанското развитие – търсенето на индустриални, строителни и селскостопански машини означава търсене и на индустриални колела и джанти. Съществен фактор, който предопределя ръста в продажбите на „Балканкар ЗАРЯ” АД, е и възможността да се предлагат интегрирани решения на производителите на оригинална екипировка, както и да се поддържа оптимален дял на сегмента колела за резервни части в продажбите на Дружеството.


IV.1.2. СЪЩЕСТВЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИХОДИТЕ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ И ПОСОЧВАНЕ НА СТЕПЕНТА, В КОЯТО ТЕ СА РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ В ЦЕНИТЕ ИЛИ ОБЕМА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ ИЛИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ

Балканкар ЗАРЯ” Систематизирана информация от Отчета за доходите (в хил.лева)


2004

% изменение

2005

% изменение

2006

% изменение

Януари - Март 2006

Януари -Март 2007

% изменение

Нетни приходи от продажби

3,367

-3.6%

4,171

23.9%

4,588

10.0%

1,212

1,366

12.7%

Разходи по икономически елементи (без амортизация)

- 3,852

5.9%

- 4,698

22.0%

- 3,680

-21.7%

- 862

- 1,116

29.5%

Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)

- 485

227.7%

- 527

8.7%

908

NM

350

250

-28.6%

Амортизация

- 193

-5.9%

- 195

1.0%

- 233

19.5%

- 51

- 78

52.9%

Печалба преди лихви и данъци (EBIT)

- 678

92.1%

- 722

6.5%

675

NM

299

172

-42.5%

Финансови разходи, нето

- 39

-27.8%

- 42

7.7%

- 116

176.2%

- 23

- 74

221.7%

Извънредни разходи, нето
NM
NM
NMNM

Печалба/Загуба преди данъци

- 717

75.7%

- 764

6.6%

559

NM

276

98

-64.5%

Данъци
NM
NM

- 3

NMNM

Нетна печалба/загуба

- 717

75.7%

- 764

6.6%

556

NM

276

98

-64.5%

Източник: Отчети на „Балканкар ЗАРЯ” АД

Данните от междинните отчети са неодитирани

След приватизацията на Дружеството през 2005г. се наблюдава тенденция на значително подобрение на финансовото му състояние. През периода 2005-2006г. Компанията бележи ръст на приходите от продажби. През 2006г. увеличението е от 10% спрямо предходната година. По-осезаемо е подобрението на ниво оперативен резултат – през 2006г., първата пълна финансова година след промяната в собствеността, Дружеството завършва на печалба от 556 хил. лева спрямо загуба от 764 хил. лева през 2005г. През първото тримесечие на 2007г. приходите от продажби на „Балканкар ЗАРЯ” АД се увеличават с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2006г. Ръстът на оперативните разходи на Дружеството (разходи по икономически елементи без амортизация) през първото тримесечие на 2007г. изпреварва ръста на приходите от продажби.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница