Балканкар заря” ад „Балканкар заря”страница8/12
Дата28.04.2017
Размер1.42 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

* параметри след предоговарянето на кредита с анекс към договора от 27.12.2006; първоначалният падеж на кредита е бил 28.02.2007г. и договорената лихва в размер на 3 месечен EURIBOR + 5.5 пункта. Към датата на Проспекта кредита е погасен изцяло със средства от облигационния заем.

Кредитите към “Първа инвестиционна банка” АД са погасени на посочените в таблицата дати.


„Балканкар ЗАРЯ” АД има кредит, получен от "КВК Инвест" АД в размер на 915 хил.лева към 31.12.2006г. (984 хил. лева към 31.03.2007г.) Заемът е отпуснат на 29.12.2006г. Финансирането от срана на „КВК Инвест” АД към „Балканкар ЗАРЯ” АД има за цел:

  • покриване на публични задължения на „Балканкар ЗАРЯ” АД;

  • финансиране на инвестиционни разходи – строителни работи, свързани с реновирането на производствените сгради на „Балканкар ЗАРЯ” АД, находящи се в гр. Павликени.

Срок на финансирането: осемдесет и четири месеца (7 години), считано от датата на предоставяне на финансирането от страна на „КВК Инвест” АД на „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Лихва: лихвата, дължима за срока на финансирането, представлява лихвен процент, състоящ се от сбора на променлива част, базирана на 3-месечен EURIBOR, плюс фиксирана част, определена в размер на 5.90%. Лихвеният процент се определя от Кредитора два работни дни преди всеки лихвен период. Не се предвижда начисляване на наказателни лихви при предсрочно погасяване от страна на „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Погасяване: главницата по кредита се погасява на двадесет и шест погасителни вноски, платими след изтичане на шестмесечен гратисен период за извършване на погасителни вноски по главницата.

Икономическа изгода за „Балканкар ЗАРЯ” АД от предложената сделка: „Балканкар ЗАРЯ” АД погасява публичните си задължения, които се олихвяват с твърде висок лихвен процент (13% за данъчните задължения и 23% за задълженията към НОИ). Финансирането от страна на „КВК Инвест” АД е на по-ниска цена от тази, която дружеството плаща в момента. От друга страна, чрез финансирането се осигуряват средства за инвестиции в „Балканкар ЗАРЯ” АД за подобряване на продукта и енергийна ефективност.
IV.2.2. ОЦЕНКА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЛИКВИДНОСТ И ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Източниците на ликвидност за „Балканкар ЗАРЯ” АД са банкови кредити и налични парични средства генерирани от оперативната дейност на Компанията. Тенденцията е сумата от материалните запаси, краткосрочните вземания и паричните средства да надвишава сумата на краткосрочните задължения, което при бързия темп на нарастване на приходите води до значително ангажиране на средства за увеличаване на оборотния капитал. Ангажирането на значителен оборотен капитал се определя от факта, че доставчиците (основно на стомана) в повечето случаи имат минимални количества за поръчка и поради малкия обем на производство на „Балканкар ЗАРЯ” АД се налага да се поддържа значителен запас от материали, които не се влагат в производството. След пускането в експлоатацията на новата линия за производство на колела 20”-24”, което се очаква да стане към средата на 2008 г., се прогнозира оптимизиране на оборотния капитал на „Балканкар ЗАРЯ” АД.Балканкар ЗАРЯ” АД Отчет за паричните потоци (по прекия метод), хил.лева
2004

2005

2006

Януари - Март 2006

Януари - Март 2007

Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти

3,675

4,519

4,906

1,348

1,261

2. Плащания на доставчици

- 2,559

- 3,409

- 3,078

- 781

- 600

3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
4. Плащания, свързани с възнаграждения

- 703

- 2,156

- 1,993

- 134

- 339

5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
- 261

- 516

- 197

- 10

6. Платени корпоративни данъци върху печалбата
- 9

- 427. Получени лихви
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
9. Курсови разлики

- 9
- 7
- 1

10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност

- 85

- 401

1,110

- 11

- 41

Нетен паричен поток от оперативна дейност

319

- 1,717

380

225

270

Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи
-

- 5

-

- 8

2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи
9

313. Предоставени заеми
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
5. Получени лихви по предоставени заеми
6. Покупка на инвестиции

- 25

7. Постъпления от продажба на инвестиции
8. Получени дивиденти от инвестиции
9. Курсови разлики
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
Нетен поток от инвестиционна дейност

-

- 27

- 244

- 14

- 183

Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
3. Постъпления от заеми

200

1,077


4. Платени заеми

- 230

- 205


5. Платени задължения по лизингови договори
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение

- 20

- 32

- 97

- 21

- 53

7 . Изплатени дивиденти
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност
- 14

- 11

- 2

- 12

Нетен паричен поток от финансова дейност

- 50

826

- 108

- 23

- 65

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

269

- 918

28

188

22

Д. Парични средства в началото на периода

692

961

43

43

71

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

961

43

71

231

93

наличност в касата и по банкови сметки

941

38

66

225

88

блокирани парични средства

20

5

5

6

5

Данните от междинните отчети са неодитирани
IV.2.3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Настоящата облигационна емисия е единствения финансов инструмент със съществено значение за ликвидността на Дружеството.IV.2.4. СЪЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Емитентът няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи, извън описаните в настоящия Регистрационен Документ.IV.3. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
От датата на последните одитирани финансови отчети (31.12.2006 г.) не е имало съществена неблагоприятна промяна в тенденциите за развитие, плановете и прогнозите на емитента.

IV.3.1. ТЕНДЕНЦИИ В ПРОДАЖБИТЕ, МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ И ПОРЪЧКИТЕ

Резултатите, постигнати от „Балканкар ЗАРЯ” АД през 2006г. и първото тримесечие на 2007г., показват стабилна тенденция на подобряване на финансовото представяне на Дружеството. Това се дължи на следните фактори:

(1) Стремеж на управленския екип към постоянни подобрения в работните процеси: в резултат на предприетите мерки за подобрение на качеството, процентът на бракувана продукция (измерена като съотношение на разходите за брак към себестойността на произведената продукция) намалява от 4.2% през 2005г. до 2.0% през 2006г.

(2) Разширяване на продуктовата гама на „Балканкар ЗАРЯ” АД - фокус към производство на колела с по-голям диаметър, които са по-рентабилни от колелата с малък диаметър.

През 2007г. се наблюдава по-голяма регулярност на поръчките, получени от клиентите на „Балканкар ЗАРЯ” АД, в сравнение с предходните години. Това до голяма степен се дължи на провежданата политика от страна на мениджмънта на Дружеството на поддържане на постоянни контакти с клиентите, както с цел анализиране на техните изисквания и предлагане на продукти и решения, които са максимално близо до тях, така и постигане на по-добро планиране на производствената програма на „Балканкар ЗАРЯ” и оптимизиране на производствения процес.

Регулярността на поръчките се отразява осезаемо и върху нивото на материалните запаси, поддържани от компанията – през 2006г. „Балканкар ЗАРЯ” АД отчита обращаемост на материалните запаси от 0.92x (397 дни), през първото тримесечие на 2006г. – обращаемостта на материалните запаси е 0.91x на годишна база (400 дни), докато през първото тримесечие на 2007г. обращаемостта на материалните запаси достига 1.15x на годишна база (317 дни).IV.3.2. ПЛАНОВЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

IV.3.2.1. Проект Линия за производство на колела с диаметър 20”-24”
„Балканкар ЗАРЯ” АД планира с част от средствата, набрани чрез настоящата облигационна емисия да закупи производствена линия за 20”-24” колела. Новата инсталация ще разшири продуктовата гама на „Балканкар ЗАРЯ” АД в частта производство на колела с по-голям диаметър, които намират приложение при селскостопанските машини, малки фадроми и багерчета.

Проектът има следните предварителни параметри:
Размер на инвестицията - €2,360,000;

Финансиране: настоящата облигационна емисия;

Срок за въвеждане в експлоатация - 12 месеца;

Годишен капацитет - 120 000 колела.

Посочената производителност от 120 000 колела е практически постижима и изчислена, като включва всички времена за пренастройки и технологични престои, без аварийни ремонти, при 8 часов работен ден и 250 работни дни в годината при работа на едносменен режим.


Линията за производство на колела с диаметър 20”-24” включва следните машини и съоръжения:

    1. Машина за огъване- Вал;

    2. Заваръчна машина - челна електросъпротивителна заварка;

    3. Машини за почистване на заварката и чакънене;

    4. Профилиращи машини;

    5. Калиброваща машина;

    6. Заваръчни постове CO за заварка на дискове.

  

Профилиращите машини се предвижда да са със CNC управление (цифрово управление със софтуер). Стойността на профилиращите машини се очаква да бъде около €1.7 млн. В цената е включено и технологичната екипировка за производството на определено колело по избор на Балканкар Заря АД, обучение на персонала за работа със софтуера и пълно гаранционно обслужване в рамките на една година.


Планирани основни етапи на изпълнение на проекта:

  1. Договаряне с потенциалните изпълнители;

  2. Възлагане на изпълнението;

  3. Изпълнение;

  4. Приемане (одобрение) на изпълнението;

  5. Пускане в експлоатация.

  Предвиждани условия на плащане:

    30% - при възлагане на изпълнението (подписване на договор);

    30% - при 50% от срока на изпълнение (6-ти месец);

    35% - при приемане (одобрение) на изпълнението;

    5% - след пускане в експлоатация

 

В момента „Балканкар ЗАРЯ” АД преговаря с потенциални изпълнители относно конкретните параметри на производствената линия и поради тази причина все още не могат да бъдат предоставени данни за разходите и точни срокове за реализация на отделните етапи на проекта.
Финансови ефекти за „Балканкар ЗАРЯ” АД от линията за производство на колела 20”-24":

Основни допускания:

Очакваното натоварване на линията през първата година след пускане в експлоатация е 25% и постепенно достигане на максимален капацитет от 95% на шестата година след пускане в експлоатация.

Срок на амортизация - 10 години при линеен метод на амортизация.

Приходите от продажби са изчислени на база реални запитвания от клиенти на „Балканкар ЗАРЯ” АД за колела в сектора 20”-24”.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница