Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Гстраница17/21
Дата20.07.2018
Размер3.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21  1. Продажба на дълготрайни нематериални активи (вземания) на дъщерното дружество „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ

На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона” АД предлага сделката да се извърши при следните параметри:

Наименование

Пазарна стойност(лева)

1.

Вземане по Договор 1

3 080 435.04

2.

Вземане по Договор 2

394 790.41

3.

Вземане по Договор 3

728 134.52

4.

Вземане по Договор 4

151 966.89

5.

Вземане по Договор 5

441 361.45
ОБЩО

4 796 688.312. “ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО” АД
“Енемона-Гълъбово” АД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово, Република No 120. Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.05.2008 година. Предметът на дейност е проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пуско-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска /вкл. внос, износ, обменни, компенсационни, лизингови, бартерни, консигнационни сделки/, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление. производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения; енергоефективни услуги /вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради/, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги. селскостопанска дейност /вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти/ в страната и чужбина; ветеринарно-медицински услуги и консултации; акционерно участие; магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството на република българия дейности. Капиталът е 2 250 000 лева и 91.11% от него е собственост на “Енемона” АД.
"Енемона-Гълъбово" АД е приемник на всички дейности и сключени договори, изпълнявани от "Енемона" АД - клон Гълъбово. Дружеството осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране, управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Изпълнява международни проекти в конвенционалната енергетика, проекти по енергийна ефективност в сградния фонд, промишлеността и инфраструктурата, има успешно реализирани проекти в областта на гражданското строителство.
Текуща стопанска дейност

Вида и стойностите на необходимите инвестиции, които “Eнемона – Гълъбово” АД трябва да направи за обезпечаване на Производствената си програма през 2009 г. разпределени по тримесечия, са както следва:
Подобект

Наименование на инвестицията

Обща стойност лв.без ДДС

Първо трим.

Второ трим.

Трето трим.

Четвърто трим.

Обосновка

РМЦ

Закупуване на машини и оборудване

400 000

0

150 000

200 000

50 000

Повишаване конкуренто-способността и намаляне разходите за подизпълнители

Общо:
400 000

0

150 000

200 000

50 000Обща стойност на предвидените инвестиции на „Енемона-Гълъбово” АД за 2009 г. възлизат на 400 000 лв.


Развитие на персонала
Към края на първото тримесечие на 2009 г. в „Енемона-Гълъбово” АД работят около 621 (при 630 лица за предходното) в това число:

  • Ръководители: 64;

  • Аналитични специалисти: 36;

  • Техници и други приложни специалисти: 14;

  • Административен персонал: 19;

  • Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия: 466;

  • Професии неизискващи специална квалификация: 22.

През 2009 година „Енемона-Гълъбово” АД не предвижда съществена промяна на броя и вида на персонала.


Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност на компанията
Вибродиагностиката е дейност за ранно откриване на повреди във въртящи системи чрез контролиране на вибрационното състояние. Своевременното диагностициране на повишените вибрации води до предотвратяване на преждевременното дефектиране на лагери, зъбни предавки, валове и други елементи на въртящите механизми.
В “Енемона - Гълъбово” АД работи екип от добре обучени специалисти, които чрез модерна измервателна апаратура могат да определят геометрията и вибрационното състояние на всеки вид въртящи се механизми, да анализират резултатите и да дефинират техническата им надеждност.

Изпълнените договори за първо тримесечие на 2009 г. възлизант

на стойност 5 274 847 лева
Обект


Възложител

Обем в стойностно изражение

4

Подмяна на работно колело на мелещ вентилатор 2В - 1 бр.

"Енел Марица изток 3"АД

1 927,00

5

Смяна на дюзи на филтър Блок 3

"Енел Марица изток 3"АД

6 577,60

6

Подмяна работно колело на МВ- 3Ж

"Енел Марица изток 3"АД

1 927,00

7

Подмяна на работно колело на МВ- 3Е

"Енел Марица изток 3"АД

1 927,00

8

Доставка и монтаж на вентилационна система в КРУ на ЦПС

"Енел Марица изток 3"АД

4 066,00

9

Поради голямо абразивно износване на работно колело и уплътняващ нож е необходим спешен ремонт на МВ 1В на КА1

"Енел Марица изток 3"АД

2 325,00

10

Поради голямо абразивно износване на работно колело и уплътняващ нож е необходим спешен ремонт на МВ 1Б на КА1

"Енел Марица изток 3"АД

2 164,00

11

Извършване на неотложни ремонтни операции по ИВП КА 3 - ремонт на компенсатори 6 и 7 ръкав

"Енел Марица изток 3"АД

4 200,00

12

Технически и професионални услуги - Основно измиване и почистване на КРС В и прилежащ релсов път

"Енел Марица изток 3"АД

3 500,00

13

Авариен ремонт на мелещ вентилатор 3Г на КА 3, 29 4 533 88

"Енел Марица изток 3"АД

6 297,00

14

Монтаж нови филтри,анекс 1

Енел Продуционе СпА

16 037,81

15

Допълнителни работи за м. Ноември

Енел Продуционе СпА

3 702,00

16

Допълнителни работи за м. Декември

Енел Продуционе СпА

11 034,79

17

Допълнителни работи за м. Януари

Енел Продуционе СпА

1 708,61

18

Доставка и монтаж на захранващ тръбопровод мелещ корпус

E & Z

13 893,16

19

Монтаж захранващ кабел за КСК контейнер-мелещ корпус

E & Z

3 433,01

20

Доставка и монтаж на защитна преграда дробилки 1 и 2

E & Z

15 036,42

21

Доставка и монтаж на осветителна инсталация и контакти в КСК помещение на въгл.транспортьорТ19

E & Z

1 200,55

22

Авариен ремонт на Абсорбер 34, кота +38,45

E & Z

1 132,43

23

Предоставяне вишка под наем за изпълнение ламинация на шевовете от вътрешна страна Комин2

МРР

14 771,42

24

Комин 1 - допълнителни опори за коляното

МРР

1 915,38

25

Уплътнение за входен люк на Абсорбер 2

МРР

714,00

26

Материали за временна топлоизолация на Абсорбер 2

МРР

32 496,50

27

Монтаж и демонтаж на временна топлоизолация на Абсорбер 2

МРР

7 1549,00

28

Ремонт на клапа за линия № 5 на Рециркулационните помпи на Абсорбер 02

МРР

2 247,25

29

Изграждане на помещение за оборудването за емисионен контрол на СОИ-1

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

79 145,00

30

Силово захранване на фургонно селище на Алстом PG

Алстом България ЕООД

86 865,81

31

Доставка и изработване на разпределителни кутии

Алстом България ЕООД

43 030,20

32

Електрозахранване главна конструкция на Котел 2

Алстом България ЕООД

56 916,81

33

Доставка и монтаж на разклонителни кутии за ХВО

Алстом България ЕООД

2 255,71

34

Доставка на материали за Котел 1 - DSC

Алстом България ЕООД

3 425,40

35

Охрана на монтирано оборудване

Алстом България ЕООД

12 381,60

36

Подпорна стена до аварийно товарище за пепелина

Алстом България ЕООД

132 000,00

37

Доставка на катинари с два ключа SA2 - 500 бр

Алстом България ЕООД

5 280,00

38

Доставка на РVС трасета

Алстом България ЕООД

3 664,21

39

Временно осветление на Абсорбер 1

Алстом България ЕООД

936,48

40

Направа отвори в бетон във Въглеснабдяване

Алстом България ЕООД

99 509,15

41

Електрозахранване втори етаж на селище на Алстом пауър бойлер

Алстом България ЕООД

5 300,00

42

Електрозахранване 3 етаж на селище на ПНР група на АЛСТОМ ПБ

Алстом България ЕООД

6 600,00

43

Захранване навтори етаж на контейнир на площадката

Алстом България ЕООД

2 750,18

44

Осигуряване на електротехници за ПНР - 12.2008

Алстом България ЕООД

1 410,08

45

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвествянане-12.2008

Алстом България ЕООД

15 030,10

46

Осигуряване на дежурен ел.техник поради отсъствие на пожароизвестяване м.І

Алстом България ЕООД

14 604,16

47

Довършителни строителни работи по кабелни шахти

Алстом България ЕООД

71 817,17

48

Монтаж на анкерни болтове и закладни части на жп линия в района на Въглеподаване

Алстом България ЕООД

37 900,00

49

Осигуряване на електротехници за ПНР - ІІ-2008

Алстом България ЕООД

3 059,92

50

Осигуряване на дежурен електротехник поради отсъствието на пожароизвествяне

Алстом България ЕООД

12 156,88

51

Доставка и монтаж на кабелни муфи

Алстом България ЕООД

956,12

52

Модификация на осветителна система кота -4,5 м за блокове 1 и 2

Алстом България ЕООД

2 032,02

53

Монтаж на противопожарни с-и за оборудване за Въглищно стопанство и Мазутна ПС

МИНИМАКС

112 282,85

54

Монтаж на противопожарни системи и оборудване за Дробилен корпус

МИНИМАКС

53 254,64

55

Изготвяне /доставка/ монтаж на въздухопроводни линии и принадлежности за напречно вентилирана сушилна инсталация

КНАУФ България ЕООД

86 969,07

56

Монтажни дейности за Кнауф завод Марица България

КНАУФ България ЕООД

1 465 285,77

57

Електромонтажни дейности за Кнауф завод Марица България

КНАУФ България ЕООД

375 071,07

58

Производство и доставка на вентилационни тръби и принадлежности за филтрационна инсталация за подготвителен участък

КНАУФ България ЕООД

97 654,55

59

Изграждане на сероочистващи инсталации на блокове от 1 до 4 в ТЕЦ "Марица изток 2"

като

подизпълнител1 502 592,14

60

СМР по КИП и А и част Електро за 3 и 4 блок на ТЕЦ Марица изток 3

като

подизпълнител389 335,76

61

Полагане,инспекция и проверка на подземната заземителна мрежа в ТЕЦ "Марица изток 1",

като

подизпълнител25 032,21

62

Електро и КИП и А услуги и материали за изграждане на СОИ на ТЕЦ 1

като

подизпълнител73 832,8

63

Противопожарно уплътняване на кабелни проходки в ТЕЦ 1

като

подизпълнител17 919,95
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница