Съдържаниестраница4/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.3. Полезни изкопаеми


Геоложкото и палеогеографското развитие на територията на Общината определят вида и териториалното разпределение на полезните изкопаеми. Районът включва части от медни рудни полета на Старопланинската металогенна зона (Граничак). Разкрити са три кариери за добив на инертни материали – “Инертни материали”, “Перла” и “Гранит”. Интерес представляват мраморизираните варовици край село Гранитово – „Перла”, които се отличават с много добри декоративни качества. В процес на реализация е инвестиционно предложение (към началото на 2014) за разработването на кариера за добив на габродиабази от находище в землището на село Ошане.

1.4. Климат и климатични ресурси


Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на Община Белоградчик попада в два климатични района (Предбалкан и Западна и Средна Стара планина) на Умерено-континенталната климатична област. Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, сред които разнообразието на планинския релеф (експозиция, надморска височина, наклони), характерът на атмосферния пренос, наличието на карстови терени, присъствието на естествена горска растителност, антропогенизацията на територията.

Средните годишни температури за района са около 10,3ºС с различия по територията и изразително по-ниски стойности в планински условия (3,5ºС). Температурната сума за периода с температури над 10ºС достига 3300ºС в Предбалкана и едва 1400ºС в Свети Николска планина. Годишната температурна амплитуда варира от 19,0ºС - 23,0ºС (Велев, 2010).Средната януарска температура, измерена в станция Белоградчик е -2,1ºС (545 м н.в.) (Климатичен справочник, НИМХ). Средно месечната минимална януарска температура за района е около -7,0ºС. При силни застудявания абсолютните минимални температури падат 25-28ºС под нулата. Средно юлските температури за Белоградчик показват стойности от 20,9 ºС, а средните максимални - 24,5 ºС, с нарастване на стойностите през август. Абсолютните максимални температури достигат 33-37ºС. Средно месечните стойности на денонощната амплитуда са от 6,6ºС за януари и 12,0ºС за август.


станция

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

год

Белоградчик

-2,1

-0,3

4

10,3

15,1

18,5

20,9

20,8

16,8

10,7

5,3

0,4

10.0

Таблица 1. Средномесечна и годишна температура на въздуха в С° (Климатичен справочник, НИМХ)
Продължителността на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5ºС трае около 240 дни (20.ІІІ – 17.ХІ), а периодът с температури над 10ºС – 188 дни (13.ІV – 19.Х). Най-ранната дата на настъпване на първия мраз е около 15.ІХ, а най-късната на последния мраз – 25.V. Безмразовият период има средна продължителност от 180 дни.

станция5 º

10 º

15 º
начало

край

начало

край

начало

край

начало

край

Белоградчик

17.ІІ

20.ХІІ

20.ІІІ

17.ХІ

13.ІV

19.Х

14.V

23.ІХ

Таблица 2. Дати на начало и край на трайното преминаване на температурата на въздуха над 0°, 5°, 10° и 15°С. (Климатичен справочник, НИМХ)
Режимът на валежите съответства на умерено-континенталния характер на климата на анализираната територия. Той показва максимум на валежните количества в периода май-юни и минимум през месеците януари-февруари. Годишната сума на валежите за района е 750 мм, с тенденция за нарастване на юг по орографски причини (1100 мм). За станция Белоградчик (при обща сума от 714 мм/год) месечното разпределение на валежите показва стойности от 18% през зимата, 30% през пролетта, 28% през лятото и 24% през есента. Средната продължителност на задържането на снежна покривка е 44 дни за Предбалкана и 120 дни за Стара планина, при най-висока вероятност за формирането й в периода 1 ноември – 20 април. Средно годишният брой на дните с мъгла е 35 за Предбалкана до 140 в Стара планина (предимно в периода октомври-март).

Средномесечната относителна влажност на въздуха е 87% през декември и спада до 68 % през юли и август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са от 0,7 hPa за януари и 8,0 hPa за август.

Целогодишно преобладават северозападните и западните ветрове (ст. Белоградчик). Средногодишната скорост на вятъра е 1,6 м/сек. Броят на дните със скорост на вятъра, надвишаващ 14 м/сек е 15, със значително нарастване във високите части на Свети Николска планина.

Климатичните режими по територията благоприятстват комфорта на населението. Те създават добри условия за развитието на горско стопанство и земеделие (в т.ч. в планински условия), способстват за самопречистването на въздуха. Като неблагоприятен фактор може да бъде посочен високият брой на дните с мъгли. Рисковите фактори се свързват с възникването на условия за проява на орографски извалявания, чиито последици имат силно негативен ефект – наводнения, ерозия, деструкция. Условията предполагат още проява на летни засушавания с пресъхване на по-малките речни притоци и възможност за възникването на горски пожари.


1.4.1.Агроклиматични ресурси


Областта разполага с агроклиматичен потенциал за отглеждане на зърнени, фуражни, технически култури и трайни насаждения. Община Белоградчик е определяна като територия без риск от засушаване (www.meteo.bg). Според Агроклиматичното райониране на България (Хершкович, 1984) територията се отнася към два района: 1. Умерено топъл до умерено прохладен влажен район (планинските територии на Общината), благоприятстващ отглеждането на малко топлолюбиви ранни култури, в т.ч. фасул, слънчоглед, цвекло, пшеница, люцерна, овес, картофи, фий, влакнодаен лен; 2.Топъл и слабо засушлив район (равнинно-хълмистите земи и крайречните участъци на прехода към Дунавската равнина), благоприятстващ отглеждането на средно топлолюбиви, среднокъсни култури, в т.ч. царевица, фасул, соя, слънчоглед, цвекло.

1.4.2.Потенциал за използване на ВЕИ


Данните за териториалното разпределение на пряката слънчева радиация и режима на ветровете дават основание да се твърди, че в района съществува потенциал за използването, както на ветровата, така и на слънчевата енергия в качеството им на възобновими източници на енергия.

Съгласно оценките на теоретичния потенциал на соларна енергия в България, районът разполага с ресурси в границите на 4kWh/m2/дневно или 1450kWh/m2/ годишно (според Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България, програма PHARE, 1997). Според същите анализи община Белоградчик попада в зона на малък ветроенергиен потенциал, където средната многогодишна скорост на вятъра не превишава 2 м/сек. Най-висока е скоростта на вятъра през зимата (февруари, март), а най-ниска - през есента (септември, октомври). Добре изразен е денонощният ход на скоростта на вятъра, предвид наличието на планинско-долинна циркулация в Предбалкана.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница