Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница17/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

VI.3Инвестициите в бъдещето на нашите деца - Предпоставки за икономии в бъдеще


Докато няколко от ключовите препоръки на комисията имат връзка с финансите и биха могли да бъдат отложени във времето, други препоръки би трябвало да доведат до намаляване на разходите. Това включва по-стандартизирана информационна и технологична система, съвместно използване на ресурси и слуги, образователен линк, по-гъвкави начини за осигуряване на програми и обслужване чрез използване на технологиите.

Комисията също така категорично вярва, че препоръките, насочени към ранна намеса и даващи ни увереност, че децата идват на училище, готови да учат, ще доведат до значителни спестявания в бъдеще. Резултатите от проучването потвърждават възвръщаемостта от тези инвестиции – приблизително 7 за всеки долар, вложен в програмите за ранна намеса при деца в риск. Също така, това ще доведе до по-малки разходи за здравеопазване, по-ниска престъпност, по-висока трудова заетост и съответно – увеличени приходи, както и по-голяма независимост за учениците, завършили успешно. Макар и да е трудно резултатите от проучванията в САЩ да бъдат приложени директно към условията в Алберта, то е разумно да приемем, че дългосрочните икономии ще са от подобен мащаб.

На базата на оценките на комисията за стойността на осигурените родителски центрове, целодневни детски градини за 4-5 годишни и 5-6 годишни деца в риск /това включва около 20% от всички деца/ и приемайки , че дългосрочните инвестиции ще се възвърнат в същия порядък, както и в САЩ, /те варират от 4:1 до 9:1 в зависимост от резултатите и цената на всяка програма/, ние преценяме, че общата стойност на тези програми ще бъде 73. 5 млн . Дългосрочните спестявания се очаква да бъдат между 294 и 662 млн.

VI.4 Инвестиции в бъдещето на нашите деца - Проучване и въвеждане на допълнителни източници на финансиране.


Комисията потвърждава, че мнозинството от хората, включени в този обзор вярват, че правителството на провинцията трябва да бъде главният източник за финансирне за училищата. И около половината предполагаха, че данъкоплатците ще бъдат склонни да плащат по-високи данъци, за да бъде осигурено добро финансиране за училищата.

Преди 1994-95, когато всички училищни съвети имаха право да събират данъци от местните жители, а също така и от бизнеса и индустриалната собственост, същесвуваше сериозна несправедливост във финансирането. То зависеше от материалното състояние на общността и от това дали има индустриални предприятия в съответния район. Отнемането на възможността на училищните ръководства да събират данъци беше с цел да се осигури по-голяма справедливост в рамките на провинцията и да се гарантира, че учениците ще получават образование, независещо от данъците върху имуществото и от богатството на техните общности. Тази справедливост със сигурност беше постигната.

От друга страна училищните съвети изразиха разочарованието си от факта, че тяхното финансиране сега е поставено изцяло в зависимост от решенията на правителството. Откакто провинцията взе събирането на данъци върху имущството в свои ръце, училищата нямат възможността да увеличават допълнителните финансирания дори в случаите, когато жителите са готови да плащат повече. Те биха могли да увеличат имуществените данъци с 3%, но за това се изисква референдум. До този момент много малко училищни съвети са изискали плебисцит и никой от тях не е бил успешен. Те предложиха премахване на изисквнето за плебисцити и да им се позволи да увеличават с 3% бюджета си, без да търсят предварително разрешение от жителите. Това би позволило на училищата да посрещнт местните нужди и жителите биха могли да ги държат отговорни за решенията им по време на избори. /Училищните съвети се избират /

Също така комисията научи за загрижеността относно увеличението на училищните такси, плащани от родителите. Докато тези такси осигуряват значителна част от приходите и помагат да се компенсират някои разходи, те в същото време се явават тежест за семействата, особено за тези с ниски доходи или с по няколко деца – ученици.94 Да се разреши на областните училищни съвети да изискват от местните жители до 10% от увеличението на таксите върху имуществото, предназначени за образование

Комисиятя подкрепя принципа за справедливо финансиране на училищата и вярва, че сегашната система, при която провинцията събира и преразпределя данъците за целите на образованието, би трябвало да бъде поддържана. В същото време комисията вярва, че ролята на областните училищни съвети е да посреща местните нужди и да се ръководи от нуждите на членовете на общността.

Училищните съвети би трябвало да имат тесни връзки с техните избиратели и да бъдат отговорни за решенията, които взимат. Тъй като нямат почти никаква възможност да набират допълнителни средства, връзката между училищните съвети и съответните общности стават по-слаби, а от тук и възможностите им да посрещат местните нужди намаляват до минимум. Комисията вярва, че училищните съвети би трябвало да имат, макар и ограничена възможност да увеличават средствата си, за да бъдат в състояние да се справят с приоритетите за областта.

С новия поцес на колективно договаряне, предложен от комисията е много по-вероятно средствата, набрани чрез увеличаване на данъците върху имуществото, предназначени за образование да отиват директно за програми, които са приоритет за съответната област.Областните училищни съвети ще бъдат отговорни пред местните жители за решенията си, за събираните такси и за постигнатите резултати. От училищните съвети ще се изисква ежегодно да вземат решения за данъците, предназначени за образование като за част от процеса на съставяне на бюджета. За да се запази справедливостта при финансирането в провинцията, възможността да се увеличават допълнително данъците би тябвало да е ограничен само до жилищната собственост и тази върху фермите, но да не все включва с индустриалната и фирмената собственост.

Комисията обсъди предложението на Асоциацията на Училищните Съвети в Алберта да им бъде позволено да увеличат с до 3% бюджета си чрез такси върху имуществото. Използвайки този подход, районите, в които има собственост с по-ниска стойност , ще трябва да увеличат размера на днъците с по-значителен процент така, че бюджета им да се увеличи с 3%. Други райони, където цените на собствеността са по-високи, увеличението в проценти ще бъде значително по-ниско. Поради тази причина комисията вярва, че е по-честно спрямо жителите да се вземе предвид сегашните данъци върху имуществото, които отиват за образование в съответния район и да се позволи на училищните власти да увеличват данъците с максимум 10% от тази сума. Бързоразвиващите се райони, с по-скъпи имоти ще бъдат в състояние да генерират повече средства в сравнение с по-слаборазвиващите се райони . Това ще се изрази във факта, че в по-бързо развиващите се райони образованието ще е по-скъпо отколкото в по-слаборзвитите такива.

Като цяло, ако всички училища решат да изискват максимално възожната сума от 10%, общото нарастване на средствата ще бъде около 71 млн / на база на данъците върху собствеността, използвани за образование в провинцията за 2002 г. /.

Комисията настоява правителството на провинцията да проучи подробно настоящите препоръки, да работи с ръководствата на училищата за да бъде уточнен този подход, и да представи механизъм за финансиране, който едновременно да запазва справедливостта при финансирането и да дава ограничена възможност на училищните съвети да облагат с данъци местните жители.

95. Установяване на еднаква за цялата провинция политик, която:


  • забранява таксите да покриват най-необходимите разходи за образование

  • да уточни в детайли какви данъци ще бъдат събирани и да им се постави горна граница

  • да позволи разумни такси за ивънкласни занимания

Родителите винаги са играли активна роля за да подкрепят техните местни училища, независимо дали става въпрос за време или за пари. В същото време, образованието е обществено благо и по-голямата част от цената му би трябвало да бъде покривана от държантие фондове. Достъпът до основно образование би трябвало да бъде достъпно за всички родители, без да се налага да доплащат значителни допълнителни суми в зависимост от това дали живеят във ферма близо до Ню Брайтън или в центъра на Калгари. Докато за повечето родители данъците са разумни, те ще бъдат сигурни, че тези такси се събират по подходящ начн и че се поддрържат на разумни нива. Alberta Learning би трябвало да работи с училищните власти, училищата и училищните съвети за да разгледа сегашната политика, практиките и таксите и да разработи политика, която да ръководи решенията относно училищните такси. Тази политика трябва да е насочена към всички аспекти на всички училищни такси включително тези за транспорт и за обяд.

По настоящем 16 отделни съвети са се отделили от Alberta School Foundation Fund /фонда за финансиране на училищата в Алберта/, което означава, че те изискват и събират данъци директно от общините. Съгласно сегашното законодателство няма други финансови предимства за тези училищни съвети, нито пък те имат възможност да увеличава средствата си повече от другите училищни ръководства.


VI.5Инвестиране в бъдещето на нашите деца


Отчитане на резултати

Изложеното по-долу представлява списък от изисквния, на които беше обърнато внимание при нашия доклад. Стремежът е да се гарантира, че са постигнати най-добрите възможни резултати, насоките на тази политика са приложени на практика и ресурсите, инвестирани в образование се използват по най-добрия начин. Нарастващите изисквания за информация би трябвало да станат част от периодични доклади, представяни от училищата, училищните власти и провинцията. . И трябва да бъдат достъпни за родителите, учениците, членовете на общността и всички, жители на провинция Алберта. . В някои случаи, като резултатите от постиженията на учениците на тестове и изпити при дипломирне, училищата и училищните юрисдикции /териториите, ръководени от един областен училищен съвет/ и сега са задължени да докладват ежегодно.Показатели, които се изисква да бъдат докладвани

Задължен да докладва:

Подготовката на учениците за гимназия

Гимназиите, училищните юрисдикции и провинцията

Средната големина на класовете

Училищата, училищните юрисдикции, провинцията

Помощ за училищата /услуги от специалисти, съветници и др. /

Училищата и училищните юрисдикции

Плановете за подобряване на училищата и постигнатите резултати

Училищата и училищните юрисдикции

Резултатите от проектите на Алберта за подобрявне на училищата

Училищата, училищнитеюрисдикции и провинцията

Резултати от тестовете за постижения и свързаната с това информация

Училищата, училищните юрисдикции и провинцията

Резултати от изпитите при дипломиране

Гимназиите, училищните юрисдикции, провинцията

Плановете за професионлно развитие, предвиденото време и постигнатите резултати

Училищата и училищните юрисдикции

Сумите, с които са се увеличили средствата за образование и как те са използвани

Училищните съвети, училищата и училищните юрисдикции

Последователна, лесна за сравняване и ясна финансова информация

Училищата, училищните юрисдикции и провинцията.


VII.Заключителни коментари


Комисията би искала да благодари на хилядите жители на провинция Алберта, родители и ученици, учители и членове на управителните съвети на учебните заведения, финансисти и експерти, взели участие в това важно проучване. Само преди малко повече от година ние отправихме покана към всички, проявяващи интерес жители на Алберта да споделят с нас своето отношение и да дадат най-добрите съвети, на които саспособни. В стил, типичен за Албертинци, хората приеха предизвикателството и ни предложиха безценни идеи.

Безспорно, жителите на Алберта са дълбоко загрижени за своята образователна система. Всички те искат децата ни да получат най-доброто образование, което можем да им осигурим. Алберта е щастлива да има една от най-добрите образоватилни системи в Канада и в Северна Америка. Но това не означава, че това, което имаме днес е достатъчно. Образователната система може и трябва постоянно да се подобрява, за да посреща предизвикателствата на бъдещето.

Комисията настоява Албертинци да се запознаят с този доклад и да се замислят за промените, които сме предложили. Няма съмнение, че някои от нашите препоръки ще бъдат приети, докато други ще бъдат обект на разгорещени дебати. И това е добре. Нашата образователна система е твърде важна, за да бъде пренебрегвана и най-добрите резултати ще дойдат след продължителни дискусии, внимателно обмисляне и целенасочени действия.

Чрез съвместна работа и инвестиции в нашите деца, Комисията е уверена, че Алберта ще бъде лидер в страната, ако не и в света по качество на образованието и ние ще постигнем мечтата си. Всяко дете ще учи, всяко дете ще преуспява!

***Библиотека “Новото образование”

bgdream2005-edu@yahoo.it1 Милтън (2003)

* Годините между 1946 и 1964-та в САЩ, характерни с рязкото повишаване на раждаемостта
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница