Всяко дете научава. Всяко дете успявастраница9/17
Дата10.10.2017
Размер1.35 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

IV.Стартираме с ясна идея за бъдещето


Вслушахме се в съветите на много хора, участвали в консултационния процес на Комисията, и обърнахме внимание на тенденции, които биха могли да повлияят на училищата ни в бъдеще. Преди да се заемем с препоръките на комисията ,е важно да започнем с ясна представа какво искаме за учениците в Алберта, както и за самите училища и учебната система като цяло.

IV.1Важни отправни точки


Има 5 важни точки, които оформят мнението на Комисията относно бъдещето на учебната система на Алберта.

Първата е, че Алберта разполага с отлична образователна система. Това беше потвърдено при обсъжданията и презентациите по време на нашите консултации. Нашите резултати от национални и международни тестове убедително ни класираха на предни позиции. Постоянен обект на възхищение бяха отличната ни учебна програма, способните учители и непрестанното старание за обновяване и подобряване резултатите на учениците. Една от силните страни на провинцията ни е фактът, че имаме стабилна образователна система, която е отворена за всички деца. Тези постижения обаче не означават, че сме спрели дотук. Просто ни дават по-висока платформа, върху която да градим нагоре. Нужно е да се интересуваме, да анализираме резултатите и да предприемаме действия за подобряване на учебната система в Алберта. Целта е да стъпим здраво върху днешните успехи и да осигурим съответните такива в бъдеще. Както е казал Джим Колинс – целта е да вървим от добро към по-добро.

Второ, образованието е най-важната инвестиция, която можем да направим като общество. Образователната ни система не само оформя личния живот на учениците, оформя и самото естество на обществото ни. Силна и витална обществена образователна система – система, която цени всеки един, създава положителна ценностна система и изгражда толерантност и уважение – е изключително важна за развитието на общество, каквото жителите на Алберта искат за в бъдеще.

Третата точка е, че е много важно да погледнем отвъд днешните проблеми и да се подготвим за бъдещето. Светът непрекъснато се развива и променя и в следствие на това училищата в Алберта претърпяха съществени промени. Удачно би било да обърнем внимание на сленга в училището и да приемем, че това ще се наложи в следващите 5-10 години. Най-добрият подход е да запазим учебната система гъвкава, подвижна и способна да приеме и да се адаптира към променящата се обстановка. Което значи да се предпазим от промени, които изглеждат уместни днес, но биха попречили на училищата в бъдеще и да не допускаме учебните заведения да съществуват в атмосфера на непрекъснати промени.

Четвъртата точка е, че образованието ще стане още по-важно за отделния жител на Алберта и за провинцията ни като цяло заради нарастващата нужда от умения, знания и идеи за икономиката и общността в Алберта. Днес хората говорят за необходимостта от образование. То е класирано като един от двата най-важни приоритета за жителите на Алберта и Канада. И въпреки това, тази гореща подкрепа често не се изразява на практика. Учебната система в Алберта е твърде важна, за да се игнорира. Тя ще остане една от най-добрите образователни системи в света, ако предприемем целенасочени действия да я запазим такава. Което значи, жителите на Алберта, не само тези, които пряко участват в образованието, да играят активна роля за училищата и учебна система, да задават въпроси, да търсят отговори, да я подкрепят и насърчават.

И накрая, най-важното е, че всичко в учебната система трябва да започва и завършва с децата и младежите. Учебните заведения не са за учители, администратори и служители. Не са за родители, за бизнес или за политика. Те са за учениците. Първи и единствен критерий за успеха на училищата и учебната система трябва да бъде колко добре е обучено детето.


IV.2Поставяне на цел


Имайки предвид гореизложеното, мнението на Комисията за бъдещето на учебната система в Алберта е следното:

IV.2.1Всяко дете да е образовано. Всяко дете да просперира.


Основният фокус на образователната система трябва да е върху учениците и да осигурява най-доброто образование за всяко дете. Редно е да им се осигури възможност да просперират. Децата трябва да идват на училище добре подготвени и с желание да учат. Трябва да се предприемат стъпки застрашените децата и тези от така наречените рискови групи да бъдат откривани още преди да тръгнат на училище и да получат необходимата подкрепа, за да могат безпроблемно да усвояват знания. Учениците трябва активно да участват и да поемат отговорност за обучението си. Освен развиването на основните умения за възприемане, особено в областта на граматиката и смятането, децата трябва да се научат как да усвояват знания, да търсят идеи и информация, как да се сработват с останалите и как да прилагат наученото.

Бихме искали в резултат от усвоеното в училище децата да бъдат:  • Щастливи и здрави

  • Мислещи и съвестни граждани

  • Способни да преценяват етически и морално ситуацията и да говорят открито.

  • Да са готови да продължат обучението си или да започнат работа със способности и умения, съответстващи на собствените им изисквания и да участват пряко в икономиката на Алберта.

  • Да уважават себе си и останалите.

  • Да са готови да участват във формирането на бъдещето на града, страната и глобалното общество.

  • Да са готови да усвояват знания цял живот.

В рамките на тази всеобхватна визия, 9 ключови компонента помагат да илюстрираме образователната система, която желаем да видим в Алберта на бъдещето.


IV.2.1.1Отлично преподаване.


Учениците в Алберта трябва да бъдат обучавани от най-добрите и способни учители. Учителите трябва да бъдат подготвени да се сблъскат с различните нужди на учениците, да са наясно с най-добрите методи, и постоянно да подобряват процеса на преподаване и възприемане от страна на учениците. Да работят съвместно с родители, възпитатели и други професионалисти в обществото, за да постигнат най-добри резултати със своите ученици. Също така да получават необходимата подкрепа в класните стаи, за да могат учениците максимално добре да учат и усвояват. Заради естеството на работа си, учителите трябва да бъдат уважавани от учениците си, родителите и членовете на обществото.

IV.2.1.2Отлични училища.


Всяко училище в Алберта трябва да бъде отлично. Това означава всеки ученик да се учи и да усвоява материала. Тоест, училището оперира като професионална образователна общност с една единствена цел – непрекъснато подобряване на резултатите на учениците. Стимулиране на учениците да учат и да усвояват чрез допитване, осведомяване и активно участие в своя учебен процес. Насърчаване на родителите да участват в него. Разбиране и приемане на различните индивидуалности в класа и в общността. Налагат се и се постигат високи стандарти, а резултатът от непрекъснатото усъвършенстване се използва за подобряване на успеха на учениците. Съвременните технологии се ползват като ефективно средство едновременно за преподаване и за учене. Училищата създават спокойна, позитивна и предразполагаща обстановка за всеки един от учениците. Стават центрове за общността, където редица програми, удобства и услуги за децата са разположени на удобно разстояние. Накрая, училището се слави с уважение, където учениците се третират с безпрекословен респект, като същото се изисква и от тях - да уважават себе си, съучениците си, учителите и всички членове на общността.

IV.2.1.3Нововъведения


Училищната система трябва да е готова за непрекъсната промяна. Това означава да е готова да приеме нововъведенията – непрестанно да търси нови идеи и нов подход с цел подобряване резултатите на учениците. Изследвания, оценка и резултати от успешни инициативи и проекти трябва да бъдат споделяни с общността и да водят до промяна. Трябва да продължат големите инвестиции в учебния процес, особено за образователните проучвания в самите класни стаи, започнати от Инициативата за подобрение на образованието в Алберта. Училищата трябва да бъдат тясно свързани с центровете за следгимназиално усъвършенстване в областта на проучването, развитието и бизнеса, особено във връзка с онези отрасли, базирани на интелектуални знания и умения.

IV.2.1.4Избор на силна обществена образователна система


Силната образователна система трябва да бъде крайъгълен камък в обществото на Алберта. Тя трябва да продължи да бъде пръв избор на болшинството ученици в Алберта и техните родители. В същото време, различието и изборът са позитивни мотиви и допринасят за силата на образователната система. Учениците трябва да имат възможност да избират различни способи и начини на учене. Изборът между държавни, франкофонски, общински, чартърни, частни училища, алтернативни програми, дистанционно обучение и обучение с частни преподаватели трябва да е свободен. Опциите извън обществената система не трябва да се дистанцират от ядрото на здравата обществена образователна система, способна да служи на учениците.

IV.2.1.5Безпристрастност и достъп


Всички ученици имат място в училищната система на Алберта, независимо от произхода и способностите си. Трябва да бъдат разработени гъвкави програми и изпити за учениците, предвидени индивидуално за всеки, които да им дават най-добрия шанс за успех. За ученици със специални нужди опциите варират от пълна интеграция до специализирани програми, в зависимост от индивидуалните нужди. Няма унифицирано решение. За ученици, които са новодошли в Канада или не ползват английски или френски като първи език, трябва да бъдат организирани програми за подкрепа да се адаптират към новия си дом и училищна обстановка. Конкретни действия трябва да бъдат предприети за откриване на децата, които са в рискова група или са застрашени, и да се направи всичко възможно да имат шанс да подобрят успеха си в училище на колкото се може по-ранен етап. Безпристрастност означава децата не само да имат еднакво право на достъп до училище, но и резултатите им да не зависят от произход, религия и т.н. Което значи да им се оказва помощ, за да бъдат постигнати успехи, да преодоляват пречките и да усвояват максимума спрямо способностите си.

IV.2.1.6Отговорност


Образованието е твърде важно, за да се разчита на това, че нещата вървят добре. Трябва да се поставят все по-високи стандарти. Трябва да може да се разчита на оповестена информация, за да може да се използва за непрекъснато подобряване на образователната система на Алберта. Учениците заслужават честни отговори и задълбочена преценка, за да могат да подобрят уменията си. Родителите имат нужда от ясна информация за постиженията на децата си и какво могат да направят, за да им помогнат в училище. Всички участници в образователната система трябва да имат ясни цели и отговорности и да се грижат за изпълняването им. Учителите трябва да отговорят за непрестанното подобряване на успехите на учениците. Училищните бордове трябва да са отговорни пред избирателите си, пред общината и да имат необходимата гъвкавост и ресурси да посрещнат съответните очаквания. Управата на общината трябва да носи отговорност пред родителите, учениците и всички жители на Алберта за цялостното качество на образователната система и резултатите, които учениците постигат. Всички граждани инвестират в тяхната образователна система и искат най-добрите резултати от децата и младежите на Алберта. Открита, пълна и разбираема информация за всички аспекти на образователната система трябва да бъде на разположение, включително за различните видове финансиране и разнообразните фактори, влияещи на успехите на учениците.

IV.2.1.7Постоянство


Образованието е най-добрата инвестиция за бъдещето на децата и младежите и това на общините и държавата. Адекватни, дългосрочни и постоянни ресурси трябва да бъдат на разположение с цел осъществяване на идеите на комисията. Същевременно ресурсите трябва да бъдат използвани мъдро и ефективно, за да осигурят най-добрите резултати на учениците.

IV.2.1.8Родители и партньорство


Първи партньори в образователната система са родителите. За успеха на децата родителите трябва активно и позитивно да участват в образованието. Всяко училище трябва да има училищен съвет, който да дава гласност и да бъде главно мерило за родителите при вземане на важни решения за училището. Всички партньори в учебната система - учители, родители, администратори, служители, училищни бордове, правителство, община и бизнес членове - трябва да работят заедно, за да осигурят най-доброто образование на децата. Това означава всички партньори да се отнасят един към друг с доверие и уважение. Стените между училищата и общността трябва да паднат и училището да бъде признато за център на просветата, обществената дейност и идентичност. Също така означава училището да стане център за добре координирани и интегрирани услуги за децата, осигурени от различни правителствени, обществени агенции и организации.

IV.2.1.9Баланс


Образователната система трябва да продължи да балансира редица фактори. Нужно е равновесие между политиката на провинцията и частната инициатива, за да бъдат удовлетворени очакванията на учениците и на общността. Необходим е и баланс между това, което родители и общността очакват, това, което е способно да даде училището. Трябва да има баланс между участниците, властимащите и различните спонсори в образователната система, включително родители, учители, служители и провинцията.

Може би най-важно е образователната система да балансира това, което коренното население нарича четирите аспекта на живота – духовния,интелектуалния, емоционалния и физическия аспект. Когато тези четири елемента са в хармония у индивида, училищата и системата като цяло, ще можем да постигнем съвършенство и успех за всяко дете.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница