08 октомври 2010 г. Тема: здравеопазванестраница1/5
Дата09.04.2018
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5
08 октомври 2010 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕД-р Красимира Иванова, сестра на премиера Б. Борисов

Срам ме е да го кажа, но се случва - гледат на болния като на ходещ портфейл
МИРОЛЮБА БЕНАТОВА, БИ ТИ ВИ

- Говорите ли си с премиера за здравната реформа, за проблемите в здравеопазването?

- На първо място се опитвам да го ус­покоявам с това, че лекарите са изклю­чително интелигентни хора и те разбират - една истинска реформа става бавно. За първи път това правителство, ако подпи­ше споразумението, ще направи така, че парите за здраве да отиват само за здраве.

Ето тук имаме едно бебе по 271-а пъ­тека, с петдневен престой в болницата. То има заболяване, за което това е из­ключително недостатъчно време и, есте­ствено, ние няма да се съобразим с тези 5 дни и с тези 500 лева. Ние ще прове­дем лечението така, че бебето да бъде изписано здраво.

- Но има абсурдни клинични пътеки и такива, които са създадени за източване?

- Питайте тези, които са ги създавали, защо са го направили. Според мен тези клинични пътеки са правени много лобистки, каквото и да означава това. Кой­то е имал възможност да се домогне до здравната каса преди години и да прока­ра своята си специалност, естествено е, че техните клинични пътеки са много високоплатени.

Много ми се иска повече да не се случват такива неща, които се случиха в ГЕРБ „лобистки интереси". Това са срам­ни неща, които дават хляб...

- Имате "предвид скандала с депутат­ката, която беше уредила своята дъ­щеря да получава по клинична пътека пари за очни болести?

- Как да го кажа? Не искам никого да засягам и да обиждам. Но дотам ли се стигна. Едно нещо в живота си никога не съм могла да разбера - лакомията в хо­рата. Не може, когато болният човек влиза на едно място, да виждаш в него ходещ портфейл. Случва се. Непрекъсна­то. Срам ме е да го кажа, но се случва. По кабинетите се правят и излишни из­следвания, и прегледи, и излишно вика­не - само защото това носи пари.

- Здравната система из­точва себе си?

- Източва я. За съжале­ние. В бъдеще трябва приоритетно да се прос­ледят тези специалности, в които положението е тре­вожно - педиатрия, неонатология, анестезиология и реанимация. Говоря и за института „Пирогов". А и патоанатомия - тези лека­ри, които разчитат пра­вилно нашите цитонамазки - ако ги разчетат пра­вилно, ти си 100% здрав, а ако не е правилно - уми­раш. Всеки от нас, лекари­те, трябва да знае, когато работи с хората, че във всеки един момент мога да бъда от другата страна на барикадата - да бъда па­циент.

- Случва ли се това, имат ли право хората да се оплакват?

- Има едно нещо, на кое­то му се казва избор на екип. Повече не искам да го­воря какво значи избор на екип.

- Кои претенции на ва­шата гилдия смятате за разумни?

- Специализацията на лекарите е нещо, което ни вълнува повече от парите. Да кажем, че в едно отде­ление имаш всичко като апаратура, но трябват и специалисти. Ето, в наше­то отделение от 6-има ле­кари двама покриваме изискванията, а свестните лекари не стават за 1 ден, те се градят много години. Моят брат има такава приказка: Нали знаеш, ка­ко, че човек на повече от едно легло не може да спи. В никакъв случай не искам да кажа, че всичко, което пра­ви той, категорично трябва да бъде прието. Нормално е хората да имат различни мнения и когато те се сблъ­скат, дай боже, да порасне малко истина.
Сестрата на премиера Бой­ко Борисов д-р Красимира Иванова е микропедиатър. Работи в отделението за но­вородени във Втора градска болница. Съпругът й Стоян е

адвокат. Двамата имат син Димитър.

Вчера д-р Иванова, която е по-голяма от министър-председателя с 3 години, разказа пред Би Ти Ви какво мисли за здравната реформа.

"Не съм съгласна, че всич­ки лекари гледат на пациен­тите по комерсиален начин. Болшинството лекари дено­нощно и съвестно се грижат

за болните, финансирането на болниците е дълбоко по-грешно с тези клинични пъте­ки. Болниците не бива да са търговски дружества", опо­нира й зрителка.


Дано министърът на здравето да не е самотен

И остойностяването на клиничните пътеки, и електронната карта трудно ще тръгнат до Нова година
Блага Букева

Чувствам се малка. Все едно съм стре­ляла с прашка сре­щу великан. Тъжното, из­пълнено с болка признание направи вчера пред нацио­налното радио нотариус Мила Коновска от Бла­гоевград.

Като адвокат с дългого­дишна практика тя успя чрез съда на ЕС в Люксем­бург да защити правото на съпруга си да се лекува в чужбина и българската здравна каса да поеме раз­носките.

У нас това право му бе отказано Дано новоизбраният X български министър на здравеопазването не се е чувствал толкова тъжен в сряда в парламента. Там той представи пред депута­тите "Виждания за състоя­нието на здравеопазването ни и възможности за него­вото развитие".- така е оза­главено 15-минутното му експозе.

Дано, докато самотен слушаше дебата по вота на недоверие за политиката в здравеопазването, е успял да долови конструктивни за бъдещото развитие на сис­темата предложения. Дано! Защото от това, което той каза и което разпалено дебатираха депутатите, за­сега е ясно само, че за бъде­щето на здравеопазването предстоят много сериозни дебати, докато се оформи ясен мо­дел на реформата.

Като човек от лекарска­та гилдия министър Сте­фан Константинов има идеи какво би могло да се направи в краткосрочен план по време на криза. Ка­то лекар, влизащ в полити­ката, обаче е предпазлив. Вероятно поучил се от слу­чилото се с концепцията на предшественичката му на поста Анна-Мария Бори­сова, д-р Константинов на

няколко пъти в изложе­нието си подчертава, че идеите ще се превърнат в мерки само след консултации със заинтересуваните страни или след като полу­чат общественото одобре­ние.

Примери за тази предпазливост са дори:

Предложението да отпадне изискването за 24-часово разположение на общопрактикуващите ле­кари и да се замени с други механизми, които ще га­рантират действително де­нонощно медицинско обс­лужване на хората.

Предвиждането по­требителската такса отно­во да стане еднаква за всич­ки, които не са освободени да я плащат. Сега тя за пен­сионерите е 1 лев, за оста­налите - 2,40 лв.

Идеята за директен до­стъп до специалист, като се заплаща част от цената на прегледа.

Що се отнася до болни­ците, вижданията на ми­нистъра звучат разумно:

Структуроопределящи болници от национално значение с осигурено фи­нансиране за качествено лечение на всеки с безпро­блемен безплатен достъп.

На останалите, работе­щи със здравната каса, при строг регламент да се раз­реши ограничено доплаща­не.

Болници, където за из­бор на екип се изискват су­ми, надхвърлящи стойност­та на клиничната пътека, очевидно нямат потреб­ност да работят по договор със здравната каса, тъй ка­то са намерили по-добро финансиране, пише още в експозето на д-р Констан­тинов.

Въпросите за доизясня­ване и конкретизиране оба­че следват оттук нататък.

Дали ще получим отговорите бързо?

Едва ли. И заради криза-

та, и заради забавянето на същинските реформи в здравеопазването досега не е реалистично да сме прекалени максималисти.

По всичко личи, че ра­ботата, която предстои, за да се стигне до изчистен ясен модел на реформа с обществено одобрение, няма да е приключила до края на годината.

Дотогава би трябвало да е готово остойностява­нето на клиничните пъте­ки, което да смекчи голе­мите диспропорции при някои от тях.

Те явно ще останат и през 2011 г." въпреки не­съвършенствата си", со­чат вижданията на минис­търа. Идващата година той предвижда да се рабо­ти за въвеждане на фи­нансиране на лечението по диагностично свърза­ни групи.

А то самото да бъде въ­ведено от 2012 г.

По всичко личи, че електронната здравна карта също няма да бъде въведена

тази година. Или поне до­като не стане ясен подхо­дът, по който тя да бъде разработена, и докато не се намерят пари.

Та от всичко това досега е ясно, че догодина ще ни трябват пари за здравео­пазване почти като досе­гашното.

А ако министърът не се е почувствал самотен и политиците отговарят на потребностите от рефор­ма, тя може би ще се случи по-бързо.


Клетки от мазнини ремонтират органи

Програмата, която се предвижда да заработи у нас, ще помага при инфаркт, диабет и болен черен дроб
ЖЕНЯ МИЛЧЕВА

Нова програма за използване на стволови клетки предстои да зарабо­ти в България. Тя ще даде възмож­ност клетки от мастната тъкан на възрастни да се използват за възста­новяване на стави, хрущяли, кръво­носни съдове и мускули, дори нервна тъкан и клетки, които произвеждат инсулин.

Програмата ще бъде представена

днес на конгреса по акушерство и ги­некология в Пловдив от проф. д-р Колин Макгикън и д-р Николас Форес от университета в Лион.

Според тях клетки от пораснал чо­век, а не само от пъпната връв на новородено, могат да се прилагат в регенеративната медицина. Така ще могат да се лекуват травми, изгаря­ния и някои хронични заболявания като диабет. Съхранавянето на мастни клетки дава възможност да се под­сигурят за бъдещето и хора, които са пропуснали да запазят стволови клет­ки от пъпна връв. Смисълът от съхраняването е да не се чака човек да се разболее, а маст­ните клетки да се вземат, докато ор­ганизмът му е колкото се може по-млад и здрав. Това е от голямо значе­ние за успешното им лечебно прило­жение.


По-лесно ще стигаме до европейски клиники

У нас искаха да ми извадят окото, в Берлин ме спасиха, казва Георги Елчинов
ТОНИ МАСКРЪЧКА

"Достъпът на българи до реномирани европейски клиники става по-лесен, защо­то здравната каса ще бъде задължена да плаща лечението по европейските тарифи. Сега държавата трябва да обезщети не са­мо съпруга ми, но и всички останали, по­страдали от здравната дискриминация у нас."

Това каза вчера нотариус Мила Коновска от Благоевград по повод решението на Съ­да на ЕС от вторник. Коновска бе дългого­дишен адвокат и заведе дело срещу отказа на касата да плати лечение в Германия на съпруга й Георги Елчинов и го спечели.

Човекът имаше злокачествен тумор на дясното око и през 2006 г. в нашите болни­ци му предложили да го извадят. Той на свои разноски се оперира в клиника в Германия и сега зрението му е нормално. Цялото лечение струва около 25 хил. евро.

"Аз съм единственият здравноосигурен пациент, който си плати животоспасяваща опе­рация в Германия. В берлин­ската клиника счетоводители­те се чудеха по коя банкова сметка да преведа парите, за­щото с такъв казус досега не бяха се сблъсквали. Казаха, че са оперирали много чуж­денци от страни - членки на ЕС, но никой досега

не е плащал, щом има здравна осигуровка и в неговата държава не мо­гат да лекуват проблема му. Всички финансови взаимоот­ношения се уреждали между здравните каси на различни­те страни", каза 58-годишният Елчинов.

"Пред опасността да оста­на без око или да умра, за­почнахме с жена ми и дъще­ря ми да търсим в интернет възможности за лечение в Европа. Така открихме бол­ница "Шарите" в Берлин, къ­дето в очната й клиника "Бенджамин франклин", раз­каза Елчинов.

На 9 март 2007 г. подава молба до НЗОК за лечение в чужбина. (Месец по-късно получава отказ.) Туморът обаче бил в напреднала фа­за. Наложило се само за три дни да се организира пътува­нето, без да се чака разре­шението. На 15 март проф. Бехарис и българската специализантка д-р Ина Геор­гиева го оперирали. След седмица бил изпратен в ин­ститут по ядрена физика. Там с ускорител 4 дни по 1 минута

насочвали в окото сноп протони,

които убиват туморните клетки. Десетина дни по-късно следва нова операция, а след годи­на още една. "Благодарение на немските ле­кари сега съм жив и с две очи", разказва Георги. Когато се прибрал в България, някои от нашите лекари си мислели, че с него се прави експеримент и гледали на документите му като на научна фантастика. В същото вре­ме протонотерапията в Берлин се прилагала от 10 г., в Цюрих - от 20 г, а в Харвард още от далечната 1961 г.

"Ясно е, че тук нямаме такъв ускорител, но защо да не се постигне договорка между ня­коя европейска и наша клиника поне подго­твителните операции да се правят у нас. Така повече хора ще имат възможност да се леку­ват", предлага Елчинов.


Асен Георгиев, юрист в Центъра за защита правата в здравеопазването:

Касата ще плаща на осигурените за лечение в чужбина
СИЛВИЯ ГУРМЕВА

Решението на съда в Люк­сембург е по процедура, за­движена от Административен съд - София, и има задължи­телно приложение у нас, обясни Асен Георгиев от Центъра за защита правата в здравеопазването.

Това означава, че ако в българско здравно заведе­ние не може да се извърши адекватно лечение със съ­щия положителен ефект,

както в болница от друга страна в ЕС, здравната ни ка­са трябва да плати разноските зад граница.

Процедурата обхваща всички заболявания и се при­лага по отношение на всеки пациент, който отговаря на следните условия:

• Осигурен е здравно.

• Има диагноза за заболяване, издадено от българ­ски лекар.

• Притежава оферта от клиника в държава от ЕС, в която е потвърдено, че лечението може да бъде извър­шено с по-благоприятен изход от предложения у нас или по-бързо.

• Подаден е европейският формуляр номер 112, с който се иска финансиране на лечението от здравната каса.

Георгиев е категоричен, че НЗОК вече няма право да откаже плащане на разноските, стига пациентът да отговаря на посочените условия. Ако все пак го напра­ви, то съдът е длъжен да отмени отказа или да осъди касата да възстанови сумата за лечението.

"Досега най-честите откази от здравната каса по по­добни искания бяха мотивирани с това, че липсва на­значение от български лекар за лечение в чужбина или че в здравните ни заведения се извършват необхо­димите манипулации", припомни Асен Георгиев.


Здравният министър бил и дисководещ
Като дисководещ се из­явявал в гимназията здравният министър д-р Стефан Константинов. Кои са любимите му пар­чета обаче, съучениците не издават. Сбирките ста­вали и по светло, и по тъмно пред младежкия дом в Кюстендил.

"Ако трябваше да се направи някоя малка щу­ротия - идеите идваха от него. В часовете по френ­ски се скъсвахме от шегички", спомня си днес Румен Котев, шеф на кло­на на Юнион банк в Кю­стендил. По време на уроците по химия бъдещият лекар пълнел джобовете на съу­чениците си с епруветки. Как са отчитали липсите после даскали­те, само те си знаят.
Вадим окото или умираш, казаха ми наши лекари

Инж. Георги Елчинов проправи път за лечението на много българи в чужбина
РУМЕН ЖЕРЕВ

„Вместо да ми изпи­шат вежди, нашите офталмолози искаха да ми извадят окото, в буквалния смисъл", започва шеговито своята изповед Геор­ги Елчинов.

Това е човекът, по чийто казус само преди дни, на 5 октомври, се произнесе Европейски­ят съд в Люксембург. България (в частност -националната здравна каса) е длъжна като страна от ЕС не само да издаде разрешение пациентът да се опери­ра в друга страна от ЕС, но после и да възс­танови разходите по операцията, ако тя не може да се извърши в разумен срок у нас, по­сочва решението. По този начин инженерът от Благоевград проп­рави път за лечение в чужбина за много съна­родници в сходно поло­жение.

59-годишният инж. Георги Елчинов и съп­ругата му, адвокат Ми­ла Коновска, са тачени благоевградчани. Той е един от стожерите на някогашния Завод за съобщителна техника. След ликвидирането на завода продължава да се занимава по спе­циалността си в частна фирма. Професията му изисква остро зрение.

Шокът

„В края на 2006-а за­почнах да усещам зат­руднения с дясното око. Първо сълзене, после направо болка и не можех вече да виж­дам с него. Доста вре­ме ме мотаха нашите доктори, докато уста­новят диагнозата -злокачествен тумор. Можете ли да го отст­раните, ги питам аз. Можем, разбира се, и то веднага трябва да легнеш на операцион­ната. Иначе, скоро няма да си жив, туморът бързо ще даде разсей-ки. Ококорих и болното око, когато ми казаха, че единственото лече­ние е да се извади вед­нага окото, без да ми дават гаранция, че разсейки няма да се поя­вят. Стресът в семейст­вото ни бе огромен. Малката, Ели, се обаж­да на втория ден след като научи лошата но­вина: „Татко, идвай бързо в Германия. В Берлин такава опера­ция е рутинна и се из­вършва от 1998 година.Ще си гледаш и с две­те очи."

На 9 март 2007 г. Ге­орги подава молба до директора на НЗОК да му се издаде формуляр Е 112, т.е, разрешение за лечение в специали­зирана клиника за очни заболявания в Германия. Няма време да чака от­говора и на 12 март ве­че е в Берлин. 3 дни след това е опериран в специализираната бол­ница „Бенжамин Фран-клин" от проф. Никола-ус Бекракис. Скоро след операцията прис­тига и отказът на НЗОК да издадат Е 112, за­щото за въпросното ле­чение нямало пътека в българската здравна каса.

Шанс

„Операцията струва­ше 25 000 евро. Тук е моментът да сваля шапка на жена си Ми­ла. Докато аз лежах в болницата в Берлин, тя трябваше да събере и преведе за отрицател­но време парите. И се справи блестящо. Дъл­гогодишната й работа като адвокат и послекато нотариус ни помог­наха много", продължа­ва разказа си Георги, разчустван: „Операци­ята ми се изразява в поставяне на радиоак­тивни пластини или прилагане на протонотерапия, каквото и да означава това. В Бъл­гария такова лечение не се практикува още, но в Харвард операци­ята е рутинна от 1961 г. От 90-те години тази рутинна операция се прави освен в Берлин, още в Париж, Цюрих и Ливърпул, казва инж. Георги Елчинов.

„Искам дебело да подчертая, че ние не съдим България в Люк­сембург за пари! Пода­дохме жалба, за да се възстанови решението на Софийския адми­нистративен съд. Евро­пейският съд в Люксем­бург казва своето ста­новище по принцип,се­га трябва да пускаме съдебни искове до Здравната каса за възс­тановяване на разхо­дите по лечението ми. Така че ако сме здрави, настоятелни и търпели­ви, парите може да ни се възстановят след 3-4 г. Нищо ново не ви казвам, нали? Нашенс­ки си работи!", завърш­ва разказът си инж. Ел­чинов, който след опе­рацията продължава с още по-голяма страст да упражнява профе­сията си.
Документи затрупаха Константинов
ДЕЯНА ПАВЛОВА

Непрестанни срещи от зори до късна доба, протест на синдикатите и купища документи затрупаха новия здра­вен министър д-р Сте­фан Константинов през първия му работен ден.

Новоизбраният здра­вен шеф се появил във ведомството още в ранни зори. За да не държи под­чинените си в напреже­ние, първото което нап­равил, е да ги свика в ка­бинета си. Тъй като е не­познат за повечето от тях, той първо се предс­тавил.

Веднага след оперативката се оказало, че купища докумен­ти очакват подписа на Константинов. Дори и няколкодневната липса на ми­нистър се усе­тила и се нат­рупали много книжа, чака­щи парафи­ране, за да се придви­жат напред. Естествено не минало и без посе­щение на финансово­то министерство, където предобед д-р Константинов обсъждал държавни теми с вицепремиера Симеон Дянков. След това здравният министър се отправил на заседание с ресорната парламен­тарна коми­сия. На него присъствали всички депу­тати и той изложил пред тях идеите си за реформи в сектора. Не пропуснал да отдели време и за протестира­щите от КНСБ. Пред тях той за пореден път пот­върдил ангажиментите на правителството за от­пускане на повече пари за здраве през 2011 г., за запазване на вноската на 8%, като всички пари от нея ще отиват за покри­ване само на дейности от сектора. Между всички тези ангажименти минис­търът успял да отдели и време за срещи с 2-3 ме­дии. Вечерта Константи­нов отишъл за втори път във финансовото министерство. Последното нещо в програмата му било да се срещне с тримата си зам.-министри.Бюджет Антикриза
За здравеопазването са предвидени с 400 млн. лева повече

Приходите на НОИ се увеличават със 700 млн. лева заради по-високите осигуровки
Повече пари в инф­раструктура, кои­то да доведат до икономически рас­теж, както и пове­че средства в социалната сфера, са основните пара­метри на бюджета, който министърът на финансите Симеон Дянков внесе в пар­ламента. За здравеопазване са предвидени с 400 млн. лв. повече от 2010 г. Увеличе­нието на средствата не е за сметка на по-голям дефи­цит, отбеляза финансовият министър. От 2011 г. ще плащаме с 3 процентни пун­кта по-големи осигуровки за пенсия, а за здраве - кол­кото и сега - по 8%. За това се споразумяха социалните партньори от Националния съвет за тристранно сът­рудничество. От увеличе­нието, 2% ще отиват във фонд „Пенсии", а 1% - в „Безработица". Личната вноска за пенсия на работе­щите ще се повиши с 1,2 %. Така заради увеличението на осигурителната вноска с 3 процентни пункта от 1 януари 2011 г., работещите ще се осигуряват за пенсия на 8,3 % от дохода си. 360 млн. лева повече ще трябва да внасят работодателите във връзка с увеличението. Вноската за фонд „Пенсии" е една от най-ниските в България, това е първата стъпка за стабилизиране на финансовото състояние на ДОО, заяви Христина Мит-рева, управител на НОИ. По думите й в бъдеще това ще доведе до по-високи пен­сии.

Предложението за вдига­не на вноската направи пре­миерът Бойко Борисов, след като от финансовото министерство сметнали, че така приходите на НОИ ще се вдигнат с близо 700 млн. лв. През януари осигуров­ките бяха за последно нама­лени с 2%, което постави бюджета на НОИ в тежко положение. Според Бори­сов заради дупката в бю­джета на осигуряването с парите за здраве тихомъл­ком са се плащали пенсии. Намалиха пенсионните вноски, но аз не искам да бъда повече съучастник в това, коментира премие­рът. Той обеща парите за здраве да отиват вече само и единствено за здраве. Резер­вът на НЗОК, който до края на годината ще стигне 1,4 млрд.- лв. ще се харчи са­мо за нуждите на здравео­пазването, признаха участ­ниците в заседанието.
Безплатно лечение 6 120 болници обеща новият министър

Джипитата ни лекуват само през деня, пенсионерите също с такса 2,40 лв.
Напълно безплатно лечение за паци­ентите в държав­ните болници, ко­ито да придобият статут с национално значе­ние и да бъдат щедро фи­нансирани от държавата. Това обеща новоназначе­ният здравен министър Стефан Константинов броени минути след като парламентът подкрепи кандидатурата му и той по­ложи клетва, сменяйки Анна Мария-Борисова на поста. Третият поред здра­вен министър в кабинета

на Бойко Борисов уточни, че броят на безплатните лечебници ще се определя от населението в съответ­ното място, но вероятно ще достигне 100-120.

Доплащането от осигу­рените граждани за здрав­ните грижи там щяло да бъде абсолютно забранено, а качеството им гарантира­но с отпуснатите за тях пари.

„Болниците трябва да бъдат върнати на хората, а не да робуват на полити­чески догми", категоричен бе в изказването си пред народните избраници д-р Стефан Константинов.

„Другите болници се опитаха да ги затворят, ре­жат сухи клони.

Това не върви - да им се намаляват леглата, стават неефикасни. Вариант е на тези болници да им се на­мали процентът от пари, които им се плащат от зд­равната каса, но да им се разреши доплащане. Има малки частни болнички, които са с много високо оборудване.

Тоест хората ще знаят, че мо­гат да отидат в дадена болница и там ще им е безплатно, а когато имат повече пари и искат по-доб­ри условия, искат частни струк­тури, нека да се насочат натам", разкри част от концепцията си новият здравен министър. Той все пак смята, че 350 лечебни за­ведения са прекалено много за население от 7 милиона души.

Вижданията на вече бившия зам.-шеф на Лекарския съюз включват въвеждане на допла­щане по клиничните пътеки в болниците, които не са със ста­тут на национално значение. С въвеждане на доплащането па­циентите ще имат директен дос­тъп до специалист като запла­щат част от цената на прегледа. „Реално в момента подобно доп­лащане съществува, като вклю­чим двете потребителски такси -плащане първо при общопрактикуващия лекар, а след това и при специалиста, без достъпът да е свободен", защити тезата си министърът.

Той се обяви и за промяна на работния режим на общопрактикуващите лекари. Според виж­данията на д-р Костантинов за реформа на сектора изискването към джипитата да са 24 часа в де­нонощието на разположение на пациентите е нереалистично и в повечето случаи имитира здрав­но обслужване на населението. Именно затова хората обикнове­но се насочвали към спешните центрове. Въпреки че по думите на новия здравен министър въп­росът с работния ден на личните лекари тепърва ще се дискутира, той призна, че една от възмож­ностите е да бъдат създадени специализирани дежурни цент­рове за консултации, които да отменят задължението на джи­питата да бъдат на линия както през нощта, така и в почивните дни. Потребителската такса при личния лекар от 1% от мини­малната работна заплата, или 2,40 лв. понастоящем, пък тряб­вало да бъде изравнена за всич­ки, които са длъжни да я запла­щат. По този начин пенсионери­те, които в момента плащат само по левче, тъй като държавата осигурява останалите 1,40 лв., ще трябва също да плащат целия размер на таксата.

Според концепцията му стра­ната ни все още няма готовност за премахване на клиничните пътеки и замяната им с т. нар. диагностично свързани групи, които при приемане в заведение позволяват лечение на всички болести на пациента. Плановете на д-р Константинов обаче пред­виждат през 2011-а системата да бъде изцяло подготвена за про­мяната в осигурителния модел и клиничните пътеки да станат част от историята от 2012 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница