България проекти за изграждане на магистрали и пътища


Схематично представяне на основните алтернативистраница6/17
Дата30.11.2018
Размер2.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схематично представяне на основните алтернативи


Разработването и оценката на алтернативите е изискване на Приложение ІV, т. 2 от Директивата за ОВОС, където се казва, че информацията, която се представя от възложителя по реда на чл. 5(1) от Директивата (а именно в ДОВОС), трябва да съдържа схематично представяне на основните алтернативи, проучени от възложителя и индикация за главните причини за избора на алтернатива, като са взети предвид въздействията върху околната среда.

По своята същност алтернативите за различни начини, по които възложителят може реално да постигне целите на проекта, например като избере алтернативно трасе или като приложи различно проектиране или технология за проекта. При по-подробното ниво на планиране, алтернативите се сливат със смекчаващите мерки (mitigation measures), където се правят специфични промени в проектирането на проекта или на методите на строителство или експлоатация с цел предотвратяване, ограничаване или отстраняване на въздействията върху околната среда.

Съгласно чл. 96, ал. 1, т. 2 от ЗООС, в ДОВОС възложителят на инвестиционното предложение е задължен за представи информацията, свързана с „проучените от възложителя алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки в утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на технологии и мотивите за направения избор за проучването, имайки предвид въздействието върху околната среда, включително "нулева алтернатива"“. „Нулевата алтернатива“ е дефинирана в т. 26 от ДР на ЗООС като: „възможността да не се осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.“
  1. Разработване и оценка на алтернативите


На ранния етап от разработването и оценката алтернативните решения на проектите за изграждане на магистрали и пътища, тези решения могат да се съсредоточат около:

 • Алтернативни трасета или части от трасета и на местоположението на основна инфраструктура като комуникационно-транспортни възли, мостове, тунели и т.н. и

 • Алтернативен дизайн (напр. проектирана скорост или точки на пресичане)

Всяко алтернативно трасе ще бъде тясно свързано с проектиране, тъй като съответните характеристики на физическата, естествената и човешка околна среда е вероятно да създаде пречки за проектирането. С напредването на проекта към по-подробни решения алтернативите ще бъдат допълнително уточнявани.

Всяка алтернатива ще има своите технически, икономически или екологични предимства и недостатъци. От гледна точка на оптималното за околната среда представяне на проекта възможното ранно разработване на алтернативите и внимателната им оценка е най-ефективната стратегия за предотвратяване и смекчаване на въздействията. Някои, но не всички примери, за разработване и оценка на алтернативите са представени по-долу: • Наличие/близост до защитени или планиране на защита на зони, като напр. защитени зони, включени в НАТУРА 2000 или други защитени зони от национално или международно значение;

 • Топографски характеристики по трасето, като мащабни изкопни работи (напр. изкопаване и влагане, тунели, мостове и т.н.) може да имат значително неблагоприятно въздействие върху хидрологията, природните местообитания или чувствителен ландшафт;

 • Наличие на големи по площ свързани (кохерентни) местообитания (напр. гори) или големи по площ влажни зони, тъй като те често са подходящи условия за развитието на (потенциално защитени) видове от дивата природа, чувствителни към нарушаване на целостта на местообитанията им и към типичните за експлоатацията на магистрали и пътища въздействия;

 • Наличие на долини или заливни площи, които са предмет на значително сезонно заливане и/или сезонни местообитания на защитени мигриращи птици;

 • Наличие на гъсто населени територии или на рецептори, чувствителни на шум (жилищни райони);

 • Пречки, свързани с развитието на урбанизирани територии (напр. терени с вече определено предназначение, зони с определени забрани или ограничения);

 • Наличие на важни местни или регионални водоносни пластове, чувствителни към замърсяване;

 • Наличие на потенциално замърсени терени (напр. бивши военни поделения);

 • Близост до места с красиви гледки – места с естествена красота или от културно и историческо значение.

Тук е важно да се отбележи, че въздействието на проекта върху защитена зона, включена в НАТУРА 2000, следва да бъде формално разгледано на ранен етап от разработването и оценката на алтернативите. В случай, че е възможно някоя от разработените алтернативи да окаже пряко или непряко въздействие върху защитена или предложена за защита и включване в НАТУРА 2000 зона, възложителят трябва да извърши подходящата оценка (ПО) по смисъла на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията. Разгледаните алтернативи и мотивите за заключението, както по чл. 5(1) от Директивата за ОВОС така и от ПО по чл. 6 от Директивата за местообитанията, трябва да бъдат отразени в ДОВОС или в отделен документ. В ДОВОС тази информация следва да бъде представена ясно, сбито и най-вече интегрирано (вж подраздел 4.3. по-долу. Евентуалните правни и процедурни въздействия, както и тези на планирането, които е възможно да окажат въздействие и върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000, подчертават важността на правилното документиране на разработването и оценката на алтернативите по отношение на такива зони, като стриктно се следва процедурата по Директивата за местообитанията (вж Каре 3 по-долу)

Каре 3

Въздействие върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000 – някои относими аспекти и изисквания на Директивата за местообитанията относно оценката на алтернативите

Възложителите следва да имат предвид, че:

 • задължението за изпълнение на изискванията на Директивата за местообитанията тежи върху компетентните органи, които следва да решат дали съществуват алтернативни решения

 • ПО се изисква, когато е налице заключение, че е възможно настъпването на неблагоприятни въздействия върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000.

На този етап компетентните органи могат да разгледат редица алтернативни решения, които вече може да са идентифицирани от възложителя, но и други – такива предложени от заинтересованите страни, вкл. НПО. Следователно, компетентните органи могат да определят, че са налице и допълнителни решения, дори и когато възложителят е в състояние да демонстрира, че е разгледал широк кръг алтернативи на етапа на проектирането. При документирането на оценката на алтернативните решения, следователно, е важно да се документират всички алтернативни решения както и техните съответни въздействия върху защитени зони, включени в НАТУРА 2000.

Източник: EК, 2002

Както вече бе споменато по-горе, по смисъла на българското национално законодателство ОС може да бъде интегрирана с ОВОС в една обща процедура, а може да бъде извършена и като самостоятелна оценка. В Наредбата за ОС се прави разграничение, съответно в чл. 39 и чл. 40, на случаите, когато ОВОС е задължителна (за инвестиционните предложения по Приложение № 1 от ЗООС) и съответно когато не е. Във всички случаи, когато е преценено, че е необходимо извършването на ОВОС, ОВОС и ОС се извършват заедно/паралелно. Компетентният орган по ОС е задължен да определи обхвата на доклада по ОС (CA scoping), включително и по отношение на алтернативите, които следва да бъдат оценени. В този смисъл алтернативите следва да бъдат оценени от гледна точка на ОВОС и като специална част от ОС, което е и изискване на българското законодателство по ОВОС и ОС. Разбира се, националното законодателство не ограничава оценката на алтернативите само до тези, идентифицирани от възложителя. Те са предмет на стриктно разглеждане и при оценката на качеството на ДОВОС и на приложения към него доклад за ОС. Освен това, българското законодателство изисква повече от изискуемото по чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията, като определя като задължителен етап от процедурата по ОС консултациите с компетентните органи по защита на природата и с обществеността. Ако при тези консултации са установени и нови алтернативи (представени като коментари или становища на консултираните компетентни органи и обществеността), то те също следва да бъдат оценени.

С горното се цели да се покаже, че работата по разработването и оценката на алтернативите следва да започне на най-ранния възможен етап от развитието на проекта19. В Приложение 4 на настоящето Ръководство накратко е представена процедурата по ОС съгласно българското национално законодателство.


  1. Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
   attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
   attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
   attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
   attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
   attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
   attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
   attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница