Брюксел, 8 май 2012 г. Документ за обсъжданеДата25.08.2016
Размер86.68 Kb.


Брюксел, 8 май 2012 г.
ДОКУМЕНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
Перспективи за бъдещето на Временната ad hoc комисия по бюджета на Европейския съюз


BG


За одобрение

1.Въведение

Временната ad hoc комисия по бюджета на ЕС (BUDG) е правоприемник на работната група на Бюрото, действала между 2006 и 2010 година. Комисията е създадена в съответствие с член 45 от Правилника за дейността на КР от пленарната асамблея на КР през февруари 2010 г., в началото на новия мандат. Мисията ѝ1 е да засили ролята на КР в обсъжданията на бюджета на ЕС с оглед на два основни политически дебата: от една страна, средносрочният преглед на настоящата МФР (2007-2013 г.), а от друга – предвидената радикална реформа на бюджета на ЕС в контекста на новата стратегия „Европа 2020“, която се оформи през юни 2011 г. с предложенията на Комисията за нова МФР за периода 2014-2020 г. (съобщение на ЕК относно „Бюджет за 2020 г.“).


Пленарната асамблея реши ad-hoc комисия BUDG да действа до края на настоящия петгодишен мандат2, като подлежи на средносрочен преглед на дейността3 през юни 2012 г. За председател на комисията до средата на 2012 г. беше определена г-жа Clucas, но за втората половина от мандата не беше взето решение. Освен това досега за тази комисия няма определени политически координатори или заместник-председатели. Въпросът за председателството на ad-hoc комисия BUDG ще бъде разгледан от Бюрото през юли в контекста на общите промени, свързани с началото на втората половина на мандата.
Понастоящем ad-hoc комисия BUDG се състои от единадесет пълноправни членове (и единадесет заместници), разпределени както следва: 4 ПЕС, 4 ЕНП, 2 АЛДЕ и 1 ЕА. Девет от тези единадесет пълноправни членове са и членове на Бюрото на КР. Беше решено, че председателят на КР, първият заместник-председател и председателите на комисии могат да бъдат определяни за членове, но на практика в крайна сметка бяха определени само двама председатели на комисии4. В резултат от това останалите председатели на комисии5 бяха поканени да участват в заседанията на комисия BUDG в качеството на наблюдатели, т.е. имат право да се изказват, но не могат да участват в гласуванията, да внасят изменения или да бъдат докладчици. Конференцията на председателите предложи миналия декември те да получат статут на пълноправни членове, но за това е необходимо решение на Бюрото и на пленарната сесия.

2.Оценка на работата, извършена през първата половина на мандата

Въз онова на горепосочената мисия ad hoc комисия BUDG беше натоварена основно с изготвянето на становище относно прегледа на бюджета на ЕС и „други становища, по усмотрение на Бюрото, относно дебата за бюджета в ЕС“. Към днешна дата пленарната асамблея на КР е приела две становища, изготвени от комисия BUDG: становище относно прегледа на бюджета на ЕС на 1 април 2011 г. (докладчици г-жа Bresso и г-н Valcarcel Siso) и становище относно новата МФР за периода след 2013 г. на 14 декември 2011 г. (докладчик г жа Clucas). И двете становища постигнаха значително междуинституционално въздействие, както личи от силното присъствие на КР в продължаващия дебат по МФР, и успяха да осигурят последователност между позициите на КР в този дебат и последвалите становища на различните комисии на КР относно секторните законодателни предложения. Ad hoc комисия BUDG изигра и важна роля за осигуряването на политически интерфейс с останалите институции на ЕС, участващи в прегледа на бюджета на ЕС/дебата за МФР и за улесняването на външното представителство на КР на ключови събития като организираните от полското и датското председателство конференции на високо равнище за МФР и собствените ресурси (октомври 2011 г. и март 2012 г.) Поради тези причини може да се смята, че ad hoc комисия BUDG изпълни изцяло и успешно възложените ѝ от пленарната асамблея цели.


Основното предизвикателство, пред което беше изправена ad hoc комисия BUDG през този период беше нейната ограничена представителност, въпреки че девет от единадесетте ѝ членове са също и членове на Бюрото на КР. Този недостатък беше смекчен чрез структурирана консултация с всички комисии на КР преди окончателното приемане на проектостановищата от пленарната сесия на КР. Увеличаването на броя на членовете на комисия BUDG (например чрез добавяне на председатели на комисии) обаче би спомогнало за участието на членовете на КР в междуинституционални заседания, за внасянето на изменения на заседания на комисия BUDG и за възможностите за определяне на докладчици.

3.Перспективи за бъдещето на ad hoc комисия BUDG
3.1Последващи дейности във връзка с работата по новата МФР за периода след 2013 г.

Започнатата от ad hoc комисия BUDG работа по отношение на продължаващите междуинституционални преговори по МФР за периода след 2013 г. и по новите собствени ресурси на ЕС, както и многобройните контакти, създадени в тази връзка от докладчиците на комисия BUDG с ключови лица, отговарящи за вземането на решения в ЕП, Съвета и Комисията, очевидно налагат последващи действия през идните месеци. Така например, успешният обяд между преговорния екип на ЕП за МФР и делегация на КР на високо равнище, съставена от членове на ad hoc комисия BUDG, би могъл да бъде повторен в бъдеще.


В този смисъл беше разгледано евентуално преразгледано становище на КР относно новата МФР за периода след 2013 г. Предвижда се на следващото си заседание на 29 май 2012 г. ad hoc комисия BUDG да вземе решение за внасяне на такова предложение в Бюрото. В такъв случай би могъл да бъде предвиден обмен на мнения по досието в комисия BUDG през септември 2012 г., първото обсъждане и приемане на преразгледаното становище биха могли да бъдат предвидени за октомври, а приемането на пленарна сесия – за края на ноември 2012 г. Този график обаче ще трябва да бъде променен, ако се сбъднат опасенията, че приключването на преговорите по МФР може да бъде отложено за края на 2013 г.

3.2Продължаване на работата по други политически въпроси, свързани с бюджета

Последващи дейности ще са необходими и за останалите направления в работата на ad hoc комисия BUDG. В две основни политически области има започнати дейности:
  • Ефект на лоста и на мултипликатора от бюджета на ЕС: в период на бюджетна дисциплина е важно бюджетът на ЕС да води до набиране на възможно най голямо публично и частно съфинансиране. Размерът на бюджета на ЕС действително е твърде ограничен (1% от БНД на ЕС), особено с оглед на величината на структурните реформи, необходими за постигането на целите на стратегията на „Европа 2020“. Това предизвикателство обаче може да бъде смекчено чрез подходящо съфинансиране с националните и поднационалните бюджети, при условие, че са налице ефективни механизми за координация между бюджетните политики на тези различни равнища на управление, с които да се гарантират тези синергии. ЕС има разработени механизми за координация с оглед решаването на настоящата криза в публичните финанси, но досега те се ограничават до разглеждането на координацията между ЕС и националните бюджети. На Центъра за европейски политики (EPC) беше възложено да изготви проучване на тази тема, което ще бъде представено на следващото заседание на комисия BUDG на 29 май. То ще бъде последвано от семинар по време на Дните на отворените врати на 9 октомври 2012 г. и би могло да насърчи изготвянето на прогнозно становище или становище по собствена инициатива по тази тема, особено с оглед на големия интерес към темата от комисията по бюджети на Европейския парламент. По този повод КР би могъл да призове Европейската комисия да изготви Зелена книга по темата, като по този начин отвори пътя за по-нататъшни действия в тази област., например хармонизиране на статистическите данни за публичните финанси в различните страни и за различните равнища на управление (местно, регионално, национално и европейско).

  • Програма за опростяване: неотдавна Европейската комисия прие съобщение относно „Програма за опростяване на МФР за периода 2014-2020 г.“, в което се очертават основните мерки за опростяване, включени в нейните предложения относно финансовите правила, приложими към бюджета на ЕС6 (известни също като Финансов регламент на ЕС) и в секторните законодателни предложения (например в областта на политиката на сближаване или ОСП за периода след 2013 г.). Ad hoc комисия BUDG може да определи докладчик по това досие на следващото си заседание на 29 май, като се има предвид значението на темата за местните и регионалните власти, хоризонталният/многосекторен характер на разглежданите въпроси и липсата на скорошно становище на КР по тази тема.3.3По-дългосрочна перспектива

В по-дългосрочна перспектива (2013-2014 г.) може да бъде полезно КР да се възползва от натрупания от ad hoc комисия BUDG експертен опит в областта на бюджетните въпроси, за да има готовност да реагира на събитията в контекста на Европейския семестър7. Последният въплъщава все по-значимата връзка между стратегията „Европа 2020“ и по широките бюджетни въпроси, а именно: мобилизирането на европейските, националните и поднационалните бюджети за постигането на общите политически цели на „Европа 2020“ и използването на „европейския семестър“ като средство за мобилизиране на държавите да спазват задълженията си по отношение на устойчивостта на публичните им финанси (Пакт за стабилност и растеж). Могат да бъдат предприети дейности и по отношение например на въздействието на Договора за фискалния пакт върху местните и регионалните власти, а в по-широк контекст, развитието на бюджетната децентрализация в ЕС.4.Заключение

Работата, започната от комисия BUDG през 2010 г. следва да бъде продължена, за да бъдат постигнати целите на КР в тази област. Ad hoc комисия BUDG би могла да предложи в тази връзка Бюрото да продължи гореспоменатите работни направление в рамките на настоящата ad hoc структура до края на настоящия мандат (2015 г.), както е предвидено в първоначалния мандат на Ad hoc комисия BUDG.


Въпреки че обхватът на дейността на ad hoc комисията може да остане непроменен, Бюрото все пак би могло да разгледа възможността да предложи на пленарната сесия съставът ѝ да бъде разширен. По-специално председателите на всички комисии на КР – като минимум – следва да получат статут на пълноправни членове, както беше предложено от Конференцията на председателите в КР през декември 2011 г. Това разширяване обаче би могло да стигне по далеч, като следва да се разгледа и еквивалентно увеличаване на броя на заместниците (напр. заместник-председателите на комисии в КР).
Единствената алтернатива би била правомощията на ad hoc комисия BUDG да бъдат прехвърлени на някоя от съществуващите постоянни комисии (напр., COTER или ECOS). При все това, въпреки че могат да бъдат намерени взаимодействия, това би могло да отслаби видимото присъствие на КР в междуинституционалния дебат за МФР, да намали политическия акцент на КР върху бюджетните въпроси и, в отсъствието на председател на ad hoc комисия BUDG, би означавало също така, че за последващите дейности във връзка с междуинституционалните преговори КР ще разчита основно на своите докладчици.
_____________

1Вж. първоначалния мандат: CdR 11/2010, т. 6; т. 13 от пленарната сесия на 8 и 10 февруари 2010 г.

2CdR 11/2010, т. 6; т. 13 от пленарната сесия на 8 и 10 февруари 2010 г.

3CdR 79/2010, параграф 6.

4Г-н Delebarre (комисия COTER) и г-н Van den Brande (комисия CIVEX) – въпреки че мандатът има на председатели изтича в края на юли 2012 г.

5Понастоящем: председателите на комисии ECOS, EDUC, ENVE и NAT.

6Предложението на Европейската комисия (СОМ(2010) 815 final) беше прието през януари 2011 г. и е предмет на обикновена законодателна процедура между ЕП и Съвета. В ЕП водеща роля по досието има комисията по бюджети.

7Европейското полугодие е ежегоден шестмесечен период, по време на който се прави преглед на бюджетните и структурните политики на държавите-членки, за да се открият евентуални несъответствия и възникващи дисбаланси. През март всяка година Европейският съвет определя основните икономически предизвикателства пред ЕС и дава стратегически насоки за политиките. Като вземат предвид тези насоки, държавите-членки представят своите средносрочни бюджетни стратегии в програмите си за стабилност и конвергенция. Паралелно с това те изготвят национални програми за реформи (НПР), в които се определя какви действия да се предприемат за укрепване на политиките в области като заетостта и социалното приобщаване. Всички изброени програми трябва да са готови едновременно през април. През юли всяка година, въз основа на представените през април програми, Европейският съвет и Съветът предоставят насоки за политиките преди държавите-членки да приведат в окончателен вид своите бюджети за следващата година.

CdR 889/2012 EN – ND/ld

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница