Демографски процесистраница1/16
Дата23.07.2016
Размер3.11 Mb.
#2465
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Доклад за младежта

ЗА 2009–2010 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………….


ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ…………………………………………………………………………………..


ПРИОРИТЕТ I – СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА, НАСЪРЧАВАЩА И ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА

ЗА КАЧЕСТВЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

1.1. Млади хора, отпадащи от училище………………………………………………………………...

1.2. Младежи, завършващи висше образование……………………………………………………......

1.3. Заетост при младите хора……………………………………………………………………………

1.4. Безработица сред младите хора……………………………………………………………………..

1.5. Самонаемане и предприемачество……………………………………………................................

1.6. Професионално ориентиране и реализация ……………………………………………………….

ПРИОРИТЕТ ІІ – ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

2.1. Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа

на развитието на младите хора……………………………………………………………………
ПРИОРИТЕТ III – НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

3.1. Млади хора, практикуващи спортни дейности…………………………………. ……………….

3.2. Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен

начин на живот……………………………………………………………………………………..ПРИОРИТЕТ IVПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Целенасочени мерки за социално подпомагане и социални услуги за младите хора на възраст

от 18 до 25 години в социален риск по реда на закона за социално подпомагане………………………………………………………………………………………..

4.2. Социални услуги в общността (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето……………………………………………………………………..

4.3. Ориентация на социалните услуги за млади хора в специализираните институции към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността ………………………………………………

ПРИОРИТЕТ VРАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

5.1. Българските младежи, участващи в международното младежко доброволчество…………………

5.2. Увеличаване на броя на доброволците в България……………………………………………………

ПРИОРИТЕТ VI – ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

6.1. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми……………………………

6.2. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски избори………………………………………………………………………………….. ………….

ПРИОРИТЕТ VIIРАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

7.1. Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони………………………………………………………………. ……………………………ПРИОРИТЕТ VIIIРАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

8.1. Активност и участие на младите хора в международните образователни програми…………………………………………………………………………………………..

8.2. Активност на младите хора по програма "Младежта в действие"………………… …………

ПРИОРИТЕТ IX - ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

9.1. Правонарушения, извършени от млади хора……………………………………………………

9.2. Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора……………………………………

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ ……………………………………………………………………….

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ …………………………………………………

ВЪВЕДЕНИЕ

Основание за разработване

Докладът за младежта за 2009-2010 г. се изготвя въз основа на Решение на Народното събрание от 3 април 2002 г. (ДВ, бр. 38 от 2002 г.).Приложена методика

Новата структурата на доклада е съобразена с основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнали в Националната стратегия за младежта (2010-2020) - насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

За първи път в доклада се представя структурирана и изчерпателна информация на базата на конкретни индикатори за идентифициране и анализ на състоянието на младежта, както и обвързаните с тях задачи и предприети мерки и дейности от държавните институции и общините в Република България.

Целта е прогнозируемост в развитието на сектора, както и постигане на видим измерим резултат в младежкия статус на базата на дългосрочната визия за развитието на младежта в страната и синхронизираните усилия на отговорните институции.

За координиране на дейностите по разработването на доклада със заповед на министъра на образованието, младежта и науката е създадена междуведомствена работна група.

Информацията в доклада е структурирана, обобщена и анализирана на базата на методология, разработена от специализираната администрация на Министерството на образованието, младежта и науката - дирекция „Младеж”.

В доклада са изпълзвани данни от осъществени през 2009 и 2010 г. две национално представителни социологически проучвания с лонгитюден характер за състоянието на младежта в страната. Те са реализирани от агенция „Медиана” (2009 г.) и Националния център за изучаване на общественото мнение (2010 г.) сред млади хора в страната на възраст 15 - 35 г.

Анализът на състоянието на младежта се базира и на предходни социологически проучвания, данни от националната статистика, други специализирани национални и международни изследвания, засягащи младежката проблематика, както и информация от национални доклади и нарочно предоставена информация за нуждите на настоящия доклад информация от държавни институции, отговорни за различни секторни политики.

Отчетният документ визира двегодишен период на действие поради необходимостта от цялостно представяне на политиките в областта на младежта и взаимовръзката с протеклите нормативни и структурни реформи в младежкия сектор на институционално ниво, както и с предприетите стратегическите действия, които полагат основите на една последователна, целенасочена и дългосрочна национална политика.

Институционална рамка

На 27 юли 2009 г. в отговор на Програмната декларация на правителството на европейското развитие на България 41-ото Народно събрание създава Министерство на образованието, младежта и науката, разбирайки значимостта на младежката политика и необходимостта от интегриран подход в политиките за благосъстоянието на децата и младежта.

С Постановление № 195 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 64 от 2009 г.) Държавната агенция за младежта и спорта се закрива и се създава Министерство на физическото възпитание и спорта, а Главна дирекция “Политика за младежта” (преименувана по-късно в дирекция „Младеж”) преминава към Министерството на образованието, младежта и и науката.

На 5 ноември 2009 г. Министерският съвет приема Програмата на правителството на Европейското развитие на България 2009-2013 г., която определя политиката за младите хора като значим фактор за развитието на обществото и човешкия капитал.

В синхрон с програмата на правителството Министерството на образованието, младежта и науката разработи Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики (2009-2013), чийто стратегически приоритет е стимулиране въвличането на младите хора в разработването и осъществяването на секторни политики.

В изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие Министерството на образованието, младежта и науката предложи Проект на Национална стратегия за младежта (2010-2020), която бе приета от Министерския съвет на 6 октомври 2010 г. Чрез този акт за първи път през последните 20 години се представя цялостна дългосрочна визия за развитието на младежта в страната в изпълнение на поетите ангажименти от страна на правителството.

Основната визия на политиката за младежта е подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Националната стратегия за младежта (2010-2020) се основава на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и съвместното управление с младите хора на България на национално, регионално, областно и общинско ниво. Тя е ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 29 години съобразно международните и европейските стандарти за работа с младежта.

Стратегическият документ бе изготвен след обширно обществено обсъждане с представители на младежкия неправителствен и политически сектор, с общини, държавни и областни администрации, както и с авторитетни международни организации. Министерството на образованието, младежта и науката организира и специално анкетно проучване по проекта на документа с участието на 1418 младежи от 61 населени места в страната. Реализирана бе и междуведомствена експертна оценка на проекта.

Тези стратегически действия представляват логично и необходимо продължение на динамичното развитие на обществените и институционалните нагласи, политики и национални приоритети по отношение на младежкия сектор в страната.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница