Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 гстраница8/37
Дата25.07.2016
Размер4.16 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

Разходи


С Инструкцията за планиране, разходване и отчитане на бюджетните, извънбюджетните и други средства119 и заповеди120 на министъра на вътрешните работи е определен реда за осигуряване на ефективен контрол по планиране и разходване на финансовите средства; размерите на лимитите и условията и реда за предоставяне на униформено облекло, левовата равностойност на униформеното облекло за неносещите униформа държавни служители и за лицата по трудови правовотношения, определяне на лимити за моторни горива по структури на МВР, лимити за използване на мобилни телефони от ръководния състав на МВР, реда за командироване и отчитане на разходите за командировки чужбина; реда и начина за отчитане на командировъчните средства при задграничен мандат на служители на МВР, лимити за посрещане на гости и представителни разходи, условията и реда за заявяване и получаване на канцеларски материали и консумативи и други в съответствие със ЗДБРБ и ПМС за изпълнение на държавния бюджет за съответната година.121

Контролът по спазване на определените от министъра на вътрешните работи лимити за разходи е възложен на директорите на Дирекция „ПУБ“, Дирекция „УССД“, Дирекция „Човешки ресурси”, Звено „Вътрешен одит” и Звено „Материални проверки”.
      1. Разходи за текуща издръжка

Изплатените средства за текуща издръжка на МВР през одитирания период са122: през 2010 г. – 115 143 454 лв., 2011 г. – 162 310 247 лв., 2012 г. – 138 870 290 лв. и към 31.05.2013 г. – 51 244 667 лв. Средствата са изразходвани за вода, горива и енергия, външни услуги, постелен инвентар и облекло, материали, текущ ремонт и за глоби, неустойки, наказателни лихви. Най-голям е делът на изплатените разходи за текуща издръжка от Дирекция „ПУБ“ и Дирекция „УССД“, по плана за материално-техническо осигуряване на структурите на МВР123.

В съответствие с Указанията на МФ124, от Дирекция „ПУБ“ са дадени указания на второстепенните разпоредител с бюджетни кредити относно съдържанието, реда и сроковете за представяне на заявките за ежемесечните лимити за плащания125. Заявените средства за текуща издръжка и капиталовите разходи следва да са в рамките на утвърдените средства по бюджетните им сметки. В макета на заявката за месечен лимит се заявяват и средствата от целеви дарения.

Извършените разходи през одитирания период са в рамките на утвърдените бюджети.

Дейностите, свързани с контрола по изпълнението на сключените договори от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, както и тяхното финансово и счетоводно обслужване се извършват съвместно от Дирекция „ПУБ“ и Дирекция „УССД“, по ред, регламентиран във Вътрешните правила относно реда за планиране и организация за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори. Съгласно правилата Дирекция „УССД“ контролира изпълнението на сключените договори и представя в Дирекция „ПУБ“ документи, удостоверяващи получаването на доставката или извършването на услугата. За всеки сключен договор за услуги, доставки и строителство, Дирекция „ПУБ“ изготвя досие за разход над 10 000 лв. и извършва плащанията по сключените договори.

На основание заповед126 на министъра на вътрешните работи е създаден Единен регистър на сключените договори от 01.01.2012 г. Дирекция „ПУБ“ организира постъпването, съхранението и обобщаването на информацията в електронния регистър127. Второстепенните разпоредител с бюджетни кредити изпращат в дирекцията всеки месец информация за обществените поръчки и сключените договори по тях по приложен макет128.

а) Разходите за постелен инвентар и облекло в МВР представляват средно 8 на сто от разходите за текуща издръжка. Средствата са изплатени основно за доставка на вещево имущество (доволствие). На основание ЗМВР129 са издадени заповеди от министъра на вътрешните работи за определяне лимитите за униформено облекло, левовата равностойност на униформеното облекло на неносещите униформено облекло държавни служители и сумите за облекло на лицата, работещи по трудови правоотношения130. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на директорите на Дирекция „ПУБ“, Дирекция „УССД“, Дирекция „Човешки ресурси” и Звено „Вътрешен одит”.

б) Извършените разходи за материали представляват средно 7 на сто от разходите за текуща издръжка и са предимно за консумативи и резервни части за транспорта, за регистрация на моторни превозни средства (МПС), за свързочна, оперативна, организационна, противопожарна, медицинска и друга техника, канцеларски и полиграфически материали, обзавеждане, консумативи, резервни части.

При доставката на материали е извършвана проверка за произход, качество и съответствие на материалите и се подписва протокол за временно съхранение и протокол за съответствие.

При проверката на банкови документи е установено, че разходите за материали са извършени законосъобразно и са приложени съответните разходооправдателни документи131: подписани от двете страни приемо-предавателни протоколи, протоколи за съответствие, протоколи за временно съхранение, фактури, квитанции образец 13, контролни листа за извършен предварителен контрол;

в) Разходите за вода, горива и енергия за трите години от одитирания период представляват средно 39 на сто от разходите за издръжка на МВР. Средствата са разходвани предимно за електроенергия, горива и смазочни материали за транспорта, горива за отопление и топлоенергия.

Във връзка с икономичното разходване на бюджетните средства през одитирания период със заповеди на министъра на вътрешните работи са въведени лимити на разходите за горива на служебните автомобили на структурите на МВР. Възложен и осъществяван е контрол за спазване на определените лимити за горива.

На основание заповедта на министъра на вътрешните работи са издадени заповеди, определящи годишните лимити на служебните автомобили на Дирекция „ПУБ“ и Дирекция „УССД“.132

г) Разходите за външни услуги през одитирания период представляват средно 23 на сто от разходите за текуща издръжка. Средствата са изразходвани предимно за: телекомуникационни и пощенски услуги, поддръжка на хардуер, периферия и комуникационни устройства, за експертизи, консултантски и други ползвани външни услуги, квалификация и преквалификация на персонала.

Установено е извършването на разходи за мобилни и стационарни телефонни услуги, без провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка.133

Със заповед134 на министъра на вътрешните работи са определени лимити на мобилните телефони в МВР. Заповедта не е актуализирана от 2003 г. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Дирекция „КИС“. При получаване на фактури в дирекцията за ползваните услуги за мобилни комуникации са изготвяни справки с превишените месечни лимити. Справките се изпращат до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и дирекциите на МВР за внасяне в касата от длъжностните лица на посочените в справката суми.135

На основание предложения от структурните звена, от главния секретар на МВР са определени месечни лимити на служебните мобилни телефони. 136

При извършената проверка е установено, че по договор от 20.09.2011 г.137, с предмет следгаранционно обслужване на идентификационни аналитични системи в Научния институт по криминалистика и криминология (НИКК) и договор от 18.03.2011 г.138 за следгаранционно абонаментно поддържане на мултиплексно оборудване изплатените средства към 31.05.2013 г. общо в размер на 539 280 лв. са отразени като текущ ремонт, вместо като разходи за външни услуги 139.

д) Разходите за текущ ремонт са 3,4 на сто от разходите за издръжка на МВР. Средствата са изплатени за: ремонт на техника за транспортни звена, свързочни, оперативни, противопожарни, медицински и други звена, ремонт на сгради и отбранителни обекти.

е) Разходите за данъци, мита и такси са 6,4 на сто от разходите за издръжка на МВР и са основно за общински такси (такса за битови отпадъци).

С ПМС140 за одобряване на допълнителни бюджетни кредити и трансфери141, бюджетът на МВР за 2010 г. е увеличен с 2 794 807 лв. Средствата са отпуснати във връзка с неизплатени задължения за периода 2004-2009 г. за такса за битови отпадъци и данък сгради към Столична община, в т.ч. и лихвите върху тях в размер 614 569 лв.

ж) Разходите за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения са 1,3 на сто от разходите за издръжка на МВР и са разпределени както следва: за 2010 г. – 1 473 636 лв., за 2011 г. – 2 320 771 лв., 2012 г. – 1 928 106 лв. и към 31.12.2013 г. – 491 092 лв. С най-голям размер са разходите142 за лихви по просрочени задължения към доставчици по сключени договори и присъдени от съда разноски по съдебни дела.

з) Във връзка с устанояваване законосъобразността на извършените разходи в Дирекция „ПУБ“ и Дирекция „УССД“ са извършени проверки на първични разходни счетоводни документи и на досиета за разход. При проверката е установено143, че разходите са документално обосновани, издадени са фактури; приемо-предавателни протоколи, подписани от доставчика и материално отговорното лице; контролни листа за предварителен контрол при извършване на разходи; квитанции образец 13144; заявки за плащане, в които е посочена фирмата изпълнител, номера на договора, номера, датата и стойността на фактурата, параграфа по ЕБК; политиката, програмата и дейността, по които да бъде отчетен разхода.

и) В резултат от анализа на контролните процедури в Дирекция „ПУБ“ - предварителен контрол за законосъобразност и система на двоен подпис преди поемане на задължение и/или извършване на разходи, е установено:

Със заповеди145 са определени длъжностните лица от дирекцията, които да извършват предварителен контрол преди поемане на задължение или извършване на разход. При осъществяване на функциите си финансовите контрольори попълват контролни листа за документиране на извършения предварителен контрол и поддържат и попълват „Регистър на финансовия контрольор”. Регистърът се поддържа и попълва само за извършения предварителен контрол преди поемане на задължение. За извършения предварителен контрол преди извършване на разходите не се води регистър.

В Дирекция „ПУБ“ при извършване на разходи със стойност на сключения договор или фактура под 10 000 лв. не е извършван предварителен контрол за законосъобразност146. Същият е извършван при разходи на стойност над 10 000 лв. Съставените от финансовия контрольор контролни листа за извършения предварителен контрол при поемане на задължения и извършване на разходи на стойност са приложени към първичните документи.

В Дирекция „УССД“ 147 се извършва предварителен контрол на всички разходи.

С приетите вътрешни актове на Дирекция „ПУБ“ , в съответствие със ЗФУКПС е определено поемането на финансови задължения и извършването на плащания да се осъществяват след полагане на подписите на директора на дирекцията или упълномощени от него лица и на главен счетоводител или упълномощени от него лица.

Договорите от страна на МВР са подписани за възложител от министъра или упълномощено от него лице, като в тях липсва име, длъжност и подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания148. Допуснато е нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС.

През целия одитиран период системата на двоен подпис преди поемане на задължения не е прилагана. При извършване на разходи системата за двоен подпис е прилагана при всеки разход.

Извършените разходи за текуща издръжка през одитирания период са в рамките на утвърдените бюджетни кредити. Отразени са в съответствие с ЕБК, с изключение на разходи за следгаранционно абонаментно обслужване, отчетени като текущ ремонт.

Системата на двоен подпис при поемане на задължения не е прилагана през целия одитирания период. Прилагана е непрекъснато и последователно при извършване на плащанията.

Предварителният контрол за законосъобразност в Дирекция „ПУБ“ при извършване на разходи под 10 000 лв. не е прилаган последователно и не е действал непрекъснато през одитирания период.


      1. Капиталови разходи

Финансирането на капиталовите разходи в МВР се извършва от бюджетни средства и от европейско финансиране във връзка с проекти, свързани с изпълнението на поети ангажименти на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство, управлението на ЕФВГ, ФВ и ЕБФ, от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина.

Определените със ЗДБРБ средства за капиталови разходи за всяка година от одитирания период, са в размер на 30 316 000 лв. (Таблица № 2). Поради недостатъчните средства за капиталови разходи през одитирания период са замразени общо 24 обекта и два по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). За част от обектите са предприети действия за реализирането им през периода 2013-2015 г.149

След извършени планови актуализации на капиталовите разходи във връзка с получени допълнителни средства за Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно положение, военно положение или положение на война, за финансиране на проекти по Шенген, за прилагане на Решение № 2005/928/ЕО на Европейската комисия относно хармонизирането на радиочестотната лента 169.400-169.8125 MHz в Общността, от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за изплащане на аварийни спасителни и възстановителни работи на територията на страната, за транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград, за изпълнение на дейности по ЕФВГ, „ЕБФ ІІІ и получени помощи и целеви дарения за фондовете,150 трансфери между бюджетни сметки за финансиране на инфраструктурни обекти (Програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г.) и вътрешни компенсирани промени.

Корекциите са извършени в съответствие с изискванията на ЗУДБ, като за всяка корекция е изготвена обобщена планова документация.151Уточненият план и изразходваните средствата за капиталови разходи през 2010 г., 2011 г., 2012 г. и към 31.05.2013 г. са отразени в Таблица № 3.
Таблица № 3

(в лв.)

Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Уточнен план

към 31.12.2010 г.

Изпълнение на

бюджета

Уточнен план

към 31.12.2011 г.

Изпълнение на

бюджета

Уточнен

план към

31.12.2012 г.

Изпълнение на

бюджета

Уточнен план

към 31.05.2013 г.

Изпълнение на

бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

38 005 963

37 832 144

36 530 266

36 159 732

29 566 777

29 265 264

31 034 211

19 363 719

Основен ремонт на ДМА

7 914 644

7 123 258

5 430 701

5 361 145

7 249 635

7 189 986

5 507 050

585 230

Придобиване на ДМА

26 495 173

27 151 023

28 733 596

28 464 754

19 898 746

19 728 809

23 502 833

16 631 186

Придобиване на НДМА

3 596 146

3 557 863

865 969

862 833

2 418 396

2 346 469

1 824 328

2 147 303

Придобиване на земя

 

 

1 500 000

1 471 000

 

 

200000

 

Най-голям дял заемат разходите за придобиване на ДМА, които представляват 73.5 на сто от общо извършените капиталови разходи по бюджета на МВР за одитирания период. Разходите за основен ремонт са 19.6 на сто и за придобиване на дълготрайни нематериални активи 6.9 на сто.

През 2011 г. е придобита земя на стойност 1 471 000 лв., върху която е построена сградата на Специалната куриерска служба152, заедно с прилежащата дворна площ от 710 кв.м.153,154

Доставките на активите и строително-ремонтните дейности са извършени по договори в съответствие с изискванията на нормативните актове чрез възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП (отм.) и НВСОП (отм.).

а) Разходите за придобиване на ДМА включват155: компютри и хардуер; сгради; оборудване, машини и съоръжения; придобиване на транспортни средства; стопански инвентар; инфраструктурни обекти и други ДМА. Разходи за основен ремонт и преустройство на административна сграда на Районно полицейско управление (РУП) – Червен бряг при ОДМВР - Плевен в размер на 20 650 лв. (с ДДС), неправилно са отразени като разходи за придобиване на активи.156

б) Извършените разходи за основен ремонт157 през одитирания период са за СМР в структурните звена на МВР: ремонт на административни и други сгради, на арестни помещения, на общежития, помещения и центрове за приемане на чужденци, газификация, хидроизолация, проучване и проектиране на РПУ, строителен надзор, отоплителни инсталации, осигуряване на достъп на хора с увреждания, ремонт на складови бази, на покриви, реализация на проекти за енергийна ефективност на сгради и други.

в) Придобитите нематериални активи158 включват: програмни и софтуерни продукти, цифрови географски карти за центровете на Комплексната автоматизирана система, лицензи, система за управление на база данни, система за наблюдение на мрежата, централизирана автоматизирани информационни системи за документооборот (с ЕС), програмна библиотека, „Бежанци” и „Мониторинг и управление на средства по ЕБФ“.

г) Такси за акредитация на НИКК и Академията на МВР по Закона за висшето образование (ЗВО) в размер на 19 800 лв. за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. са отразени като разходи за придобиване на други нематериални активи, вместо като платени данъци, мита и такси.159 Нарушени са изискванията на ЕБК за класификация на разходите по икономически елементи.

Разходи за абонаментно поддържане на програмни продукти и системи за
824 962 лв. са отразени неправилно като придобиване на програмни продукти, вместо като външни услуги.160 Не са спазени указанията, дадени в т. 38.2.5161 от писмо ДДС № 20 от 14.12.2004 г. на министъра на финансите;

Извършените капиталови разходи от структурните звена на МВР съответстват на планираните и утвърдени разходи за съответната бюджетна година. С извършените корекции на капиталовите разходи са актуализирани поименните списъци на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт162, като същите са утвърдени от министъра на финансите в изпълнение на ПМС за изпълнението ЗДБРБ за съответната година и указанията на МФ.163 От МВР на МФ са изпращани тримесечни и годишни отчети за усвоените средства за капиталови разходи, изготвени на програмен продукт „Инвеститор”, придружени с подробна обяснителна записка.

От финансовите контрольори е извършван предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и/или извършване на разходи над
10 000 лв.164 Системата на двоен подпис при поемане на задължения (сключване на договори) не е прилагана и не действа през одитирания период165. Независимо, че проектите на договори са съгласувани по предвидения във вътрешните правила ред, договорите от страна на МВР са подписани единствено от възложителя, като в тях липсва име, длъжност и подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания. Съгласуването на проектите на договорите е отделна и различна контролна дейност от системата на двойния подпис преди поемане на задължение, която има различна цел и същност. Двете контролни дейности по принцип функционират и следва да се прилагат независимо една от друга. Допуснато е нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС

Извършените капиталови разходи са в рамките на утвърдените средства и при изразходването им са приложени утвърдените контролни процедури, с изключение на системата на двоен подпис преди поемане на задължения (сключване на договори).

Неправилно, като капиталови разходи са отчетени такси за акредитация, поддържане на програмни продукти и основен ремонт.


      1. Просрочени задължения166

Просрочените задължения на МВР за 2010 г. са в размер на 45 572 275 лв., в т.ч. 457 396 лв. по заведени съдебни дела.

Задълженията към персонала, в размера на 19 796 341 лв., са свързани с неиздължени обезщетения на действащи и освободени служители в системата на МВР, а към доставчици/изпълнители - 25 775 934 лв. са от разходи за ток, вода, горива, материали, хранителни продукти, външни услуги, телекомуникационни услуги, такса битови отпадъци и други. Задълженията произтичат от липса на достатъчно средства по бюджета на МВР за 2010 г., тъй като с утвърдените средства се погасяват и част от начислените към 31.12.2009 г. просрочени задължения в размер на 44 561 630 лв.

През 2011 г. и 2012 г. 70 на сто от задълженията са погасени, като към 31.12.2012 г. общо просрочените задължения са 13 626 633 лв.

Ежегодно са анализирани просрочените задължения като текущи и дългосрочни. Просрочените задължения по бюджета на МВР са отразени правилно по съответните счетоводни сметки от СБП.167Попадащите в обхвата на чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г. и 2012 г. задължения на МВР, са в съответствие с определените лимити в Приложения № 7 и № 8 към ЗДБРБ.168
В МВР е създадена организация за законосъобразното изпълнение на разходната част на бюджета. Проверените разходи за текуща издръжка и капиталови разходи са в съответствие с действащите нормативни актове, изразходвани са в съответствие с принципите за законосъобразност и създават предпоставки за добро финансово управление.

Управленските решения за извършване на разходи за мобилни и стационарни телефонни услуги, без да е проведена обществена поръчка, не съответстват на законовите изисквания.

Отчитането на разходи за външни услуги, основен ремонт и такси за акредитация не е извършено в съответствие с нормативните изисквания .

Дейността по предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход е изпълнявана за разходи над 10 000 лв. Системата за двоен подпис преди поемане на задължения и сключване на договори не е прилагана, с което са нарушени законовите изисквания.

Към 31.12.2012 г. се наблюдава тенденция за намаляване на просрочените задължения спрямо 2010 г. Размерът на задълженията по бюджета на МВР е в рамките на законоопределените лимити.

През одитирания период са утвърдени и прилагани вътрешни актове, регламентиращи бюджетния процес, съобразени с действащата правна уредба и съзадват вътрешна организация в процеса.

Не са взети управленски решения за актуализиране на СФУК в съответствие със законовите изисквания. За част от одитирания период не са предприети действия за регламенитране на ред и условия за получаване на дарения и помощи

Процесът по планирането и изготвянето на бюджетната прогноза и бюджета на МВР за одитирания период е организиран в съответствие с вътрешните правила и указанията на МФ. Взетите управленски решения са обезпечили протичането на бюджетния процес с приложимата правна уредба.

Планираните и реализираните приходи по бюджета на МВР са в съответствие със законовоопределените и е постигната добра събираемост.

Управленските решения, свързани с реализирането на приходи от продажба на нефинансови активи, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми са в съответствие със законовите изисквания.

През одитирания период за имоти или части от имоти - публична държавна собственост, с площ 4 765 кв.м., се ползват от търговско дружетство, с принципал министърът на вътрешните работи, в нарушение на законовите изисквания. Не са взети адакватни управленски решения за събиране на приходи от наем на имоти-публична държавна собственост, в размер на 737 511 лв. от търговско дружество, с едноличен собственик на капитала – министърът на вътрешните работи.

За получените дарения се води регистър и е осигурена публичност на информацията.

При сключването на договори за дарения с търговските дружества със 100 % държавно участие в капитала, от едноличния собственик - министърът на вътрешните работи, управленските решения за разпоредителни сделки с дълготрайни активи на търговските дружества не са в съответствие с нормативните изисквания. Допуснати са пропуски и неточности при документирането и завеждането на дарени вещи. Законосъобразни са управленските решения при извършването на разходи за текуща издръжка и капиталови разходи.

Не е осъществен текущ мониторинг и своевременен контрол, поради което е допуснато извършване на разходи за мобилни и стационарни телефонни услуги без обществена поръчка.

Реализираните приходи и извършените разходи са отразени по бюджета на МВР в съответствие с нормативните изисквания. Допуснати са нарушения на нормативните изисквания при отразяване на разходи за външни услуги, основен ремонт, текущ ремонт и такси за акредитация.

Установените пропуски се дължат на недобра координация и взаимодействие между структурите на МВР и на недостатъчно ефективен контрол.

За събиране на просрочените вземания и задължения от ръководството на МВР са предприети действия в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните актове на МВР.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница