Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница2/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
#30392
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Част трета

КОНСТАТАЦИИ

І. Определяне на одитните извадки

Одитните извадки са определени в резултат от анализа на пълната съвкупност от данни, предоставени с информацията за възлагането и изпълнението на специалните обществени поръчки в МО за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. За целите на одита, възлагането на специални обществени поръчки в МО е разгледан като процес, който е разделен на два етапа - провеждане и възлагане (процедура) и на изпълнение и отчитане на сключените договори. Извадките са направени според предмета на поръчката, поотделно за строителство и за доставки и услуги. Прекратените процедури участват на самостоятелно основание в извадка, като анализът е ограничен до правното основание и мотивите за прекратяването им. Ограниченията в обхвата на одитната задача и причините за тях са взети предвид при формирането на извадките, които са определени както следва:1. Специални обществени поръчки с обекти за строителство - процес по провеждане и възлагане (процедура)

1.1. Съгласно предоставената информация24 от Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, през 2009 г. са проведени 22 процедури за възлагане на строителство, в резултат на които са сключени 24 договора. Извън обхвата на одита остават общо 19 процедури, както следва:

а) седем процедури по Програмата на НАТО за инвестиции;

б) шест процедури за строителен надзор;

в) една процедура за застраховане на имоти – публична държавна собственост, чиято стойност на договора е под определения праг на същественост от 499 601 лв.25;

г) пет процедури, по които има образувани преписки за предварително производство;

1.2. Въз основа на това, тази част на одитната съвкупност е определена на 3 процедури за възлагане на специални обществени поръчки за строителство. Трите процедури са предмет на директни съществени проверки, което представлява одитна извадка от 13,6 на сто от общия брой проведени процедури (22). Общата стойност на договорите по проведените 3 процедури, включени в одитната извадка възлагане на специални обществени поръчки за строителство и строителни услуги е 1 265 517 лв.

2. Специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги - процес по възлагане (процедура)

2.1. Съгласно предоставената информация26 по 22 проведени процедури за доставки и услуги са сключени общо 32 договора. Извън обхвата на одита остават общо 12 процедури, както следва:

а) една процедура за строителен надзор за обект - изграждане на оптични кабелни линии;

б) една процедура за осъществяване на застрахователни услуги;

в) десет процедури, на които стойността на съответните договори е под определения праг от 339 758 лв. на същественост27;

г) на етапа на изпълнение на одитната задача допълнително е изключена една процедура за доставки и услуги, която на етапа на предварителното проучване е в одитната извадка28. Причината за отпадането на процедурата е образувана преписка от Военноокръжна прокуратура – София, което не е посочено от дирекция “Инвестиции в отбраната” при предварителното проучване. Това обстоятелство е определено от одитния екип като критерий за изключване от обхвата на одита.

2.2. В резултат от анализа, тази част от одитната съвкупност е определена на общо 10 процедури за възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги, на които общата стойност по сключените договори е 13 709 272 лв. без ДДС.

2.2.1. За тази одитна съвкупност се прилага критерия “най-висока стойност” - за доставките (1 процедура от 4 ) и за услугите (2 процедури от 6). Като резултат е формирана нестатистическа извадка от 3 процедури, които са предмет на директни съществени проверки. Одитната извадка представлява 30 на сто от общо определената съвкупност от 10 проведени процедури. Общата стойност на сключените договори за доставки и услуги по трите процедури, включени в одитната извадка, е 8 001 781 лв. без ДДС.3. Специални обществени поръчки с обекти за строителство - процес по изпълнение на сключени договори
3.1. Съгласно предоставената информация от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, са извършени действия по изпълнението на общо 17 договора за строителство и строителни услуги29, които не включват 7 договора, финансирани изцяло със средства по Програмата на НАТО за инвестиции в отбраната – NSIP. Извън обхвата на одита остават още 14 договора, както следва:

а) осем договора за строителен надзор за обектите на МО;

б) пет договора, по които има образувани преписки за предварително производство;

в) един договор за авторски надзор, сключен през 2001 г.

В резултат от анализа, предмет на директни съществени проверки е изпълнението и отчитането на 3 договора за строителство, сключени след процедурите по възлагане, които процедури също са предмет на директни съществени проверки по т. 1.1. По този начин за периода на одита се осигурява цялостно проследяване на трите договора.

3.2. За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. са извършени плащания по 11 договора. Одитната извадка от трите договора представлява 17,6 на сто от общия брой сключени договори (17), по които има изпълнение през 2009 г. Общата стойност на тези 3 договора е в размер на 1 265 519 лв. с ДДС, или 6.1 на сто от стойността на договорите по които има извършено плащане през 2009 г. в размер на 20 667.672 лв. През 2009 г. по изпълнените СМР по трите договора не е извършено плащане и сумите по тях са посочени като неплатен остатък към 31.12.2009 г.4. Специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги - процес по изпълнение на сключени договори

4.1. Анализът на предоставената информация от дирекция „Инвестиции в отбраната” показа, че от общо 85 договора за възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги, по 75 договора са извършени 76 плащания през 2009 г., по 10 договора не е извършено плащане през 2009 г., а по 40 - има неплатен остатък към 31.12.2009 г., който представлява разлика между фактурираната стойност на изпълнена доставка или услуга през 2009 г. и изплатените суми по тези фактури през 2009 г.30

4.2. От определената одитна съвкупност от 85 договора, извън обхвата на одита остават 79 договора, както следва:

а) три договора за осъществяване на застрахователни услуги;

в) 73 договора, стойността на които е под прага на същественост, определен на 5 659 685 лв.31;

г) три договора за доставки, със стойност над определения праг на същественост, но които са били включени като предмет на проверка при предходни одити.

Въз основа на анализа, предмет на директни съществени проверки е изпълнението на 6 договора за възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги.

4.3. Одитната извадка от 6 договора на обща стойност 40 392 192 лв. представлява 7,1 на сто от общия брой договори (85), по които има изпълнение през 2009 г. или 14,3 на сто от общата стойност на всичко платено и неплатен остатък към 31.12.2009 г. в размер на 282 984 247 лв. и е определена както следва:

а) от договорите, определени като съществени по стойност спрямо определения праг на същественост и въз основа на критерия “най-висока стойност”, предмет на проверка и анализ е изпълнението на 3 договора, сключени през 2008 г. По два от тях изплатените през 2009 г. суми са общо в размер на 17 661 647 лв. За изпълнението на третия договор от 2008 г. е посочен неплатен остатък към 31.12.2009 г. в размер на 12 588 667 лв.;

б) изпълнението на два от договорите за доставки и услуги, сключени през 2009 г,. с обща стойност 6 344 460 лв. без ДДС, е на същите договори, определени в извадката за доставки и услуги като процес по възлагане (процедура), включени за директни съществени проверки като процедури съгласно т. 2.1. По този начин за периода на одита се осигурява цялостно проследяване за двата договора. Извършеното плащане през 2009 г. по двата договора е общо в размер на 5 416 679 лв.

в) изпълнението на сключен през 2006 г. договор е включен в одитната извадка поради извършено плащане през 2009 г., в размер на 4 752 200 лв., при изтекъл срок на договора – 30.11.2008 г.

5. Тестове на контрола

5.1. Избраната и анализирана по-горе одитна популация, от която са формирани одитните извадки, се използва и за избора на обем на тестовете на контрола поотделно за областите на процеса по възлагането (процедурите) на специалните обществени поръчки и изпълнение и отчитане на сключените договори. Тестването на контрола се осъществи за специалните обществени поръчки с предмет за строителство, доставки и услуги. На тестване са подложени системата за двоен подпис и предварителния контрол за законосъобразност, като елементи на контролната дейност, съгласно разпоредбите на ЗФУКПС32.

5.1.1 Целта на системата за двоен подпис е да гарантира, че лицето отговорно за счетоводните записвания е информирано за предстоящото поемане на финансово задължение или плащане и ще извърши правилните счетоводни операции. Тази процедура трябва да даде сигурност, че задълженията се поемат и плащанията се извършват от оторизираните лица, при спазване на финансовата и бюджетната дисциплина.

5.1.2. Целта на предварителния контрол за законосъобразност е да предостави разумна увереност за съответствието на решенията или извършване на действия с действащото приложимо законодателство и че се осъществява постоянно.6. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки

Прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки (за строителство и за доставки и услуги) са частично обхванати от анализа, само по отношение на правното основание и мотивите за прекратяването.

6.1. От предоставената информация от Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната” за общо 9 прекратени процедури за строителство, анализирани са 5 процедури.33

6.2. От предоставената информация от дирекция “Инвестиции в отбраната” за общо 12 прекратени процедури за доставки и услуги, 8 са обект на анализа.34 Отпадат 4 процедури от обхвата на одита по следните причини: една от процедурите е прекратена през 2010 г., т.е. извън одитирания период; друга процедура не е прекратена; за третата процедура липсват документите, а четвъртата от посочените процедури - не е по реда на НВСОП, а по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки35.

В резултат от направения анализ, в нестатистическите одитни извадки се включват за директни съществени проверки единици от трите изследвани области - процес по възлагане (процедура), процес по изпълнение на сключените договори и прекратени процедури за възлагане на специалните обществени поръчки, както следва:

- обектите на специални обществени поръчки, като процес на възлагане (процедура) общо 6 процедури, от които за строителство – 3 процедури и за доставки и услуги –


3 процедури;

- обектите на специални обществени поръчки, като процес на изпълнение и отчитане на сключени договори общо 9 договора, от които за строителство и строителни услуги –


3 договора и за доставки и услуги – 6 договора;

- прекратените процедури са общо 13, от които за строителство – 5 процедури и за доставки и услуги – 8 процедури.

С оглед постигане на по-голяма прегледност, яснота и съпоставимост, одитните извадки са представени в табличен вид в приложение към одитния доклад36.

IІ. Възложени специални обществени поръчки, след процедури по НВСОП

1. Процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство

1.1. С Решение № 127 от 27.03.2009 г. е открита процедура по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 1, ал. 1, т. 1, буква “б” от НВСОП за изпълнение на обект 1383/Ел. – под. 32890, база Атия в гр. Бургас. Предмет на специалната обществена поръчка е изпълнение на СМР съгласно инвестиционни проекти – подмяна на кабели средно напрежение между съществуващи трафопостове, подмяна на прекъсвачи в подстанцията и трафопостовете, смяна на трансформатор в ТП-6 и монтаж на прекъсвачи в ТП-8.37

1.1.1. Предвиденият съгласувателен режим за проекта на решението за възлагане на специална обществена поръчка е спазен.38 Решението е взето след мотивираното писмено становище на служителя по сигурността на информацията в МО и писмено становище от директора на служба “Военна полиция” (второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната)39. Предписаните в становището на служба „Военна полиция” девет относими специални мерки за сигурност, не са съгласувани от възложителя с Главна дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС, в съответствие с функциите й по чл. 24, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност” (ППЗДАНС)40.

1.1.2. Решението от 27.03.2009 г. за откриване на процедурата е подписано от надлежно упълномощения главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”41 със Заповед № ОХ-497 от 01.08.2008 г. (в сила до 12.08.2009 г.), като вида на процедурата е “конкурс по документи”. С решението е утвърден и инвестиционния проект. Предвидените изисквания към съдържанието на решението за откриване на процедура са спазени, като оповестения критерий за оценка е “най-ниска офертна цена”. Определените поименно лица с инженерно образование, които да извършат проучването на възможните изпълнители на поръчката, са изготвили в срок, утвърден от възложителя, доклад със списък на възможните трима изпълнители. За участие в процедурата възложителят е изпратил запитване и е получил в срок писмени съгласия от тримата участника, придружени с необходимите декларации за съгласие за проучване. Директорът на служба “Военна полиция” не възразява да бъдат поканени и трите дружества, като възможни изпълнители. В резултат от писменото уведомяване от възложителя на всички кандидати за мястото и срока на подаване на офертите, получени са две оферти. Спазени са нормативните изисквания за назначаване със заповед за членове на комисията за провеждане на конкурса по документи на лица, различни от участвалите при проучването. В определения срок комисията е съставила протокол, утвърден от възложителя, в който е отразена работата й, както и взетите решения. Възложителят надлежно е уведомил кандидатите за резултатите от процедурата и е определил срок за сключването на договора. В резултат от процедурата е сключен Договор за строителство № ВИ-06-41 от 24.06.2009 г. с изпълнител “ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД, гр. София.42 Преди сключването на договора е извършен предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор, документиран в контролен лист.

1.2. С Решение № 130 от 01.04.2009 г. е открита процедура по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 1, ал. 1, т. 1, буква “б” от НВСОП за изпълнение на обект “1383/115 – Ремонт на склад за ЗИП на фрегати - под. 32890, база Атия”. Предмет на специалната обществена поръчка е изпълнение на ремонтни строително-монтажни работи, съгласно одобрен инвестиционен проект за преустройство на съществуващ склад № 115 за съхранение на ЗИП на фрегати; ремонтни работи на покривни изолации и гръмозащитна инсталация на склад № 26, склад № 27 в под. 26420, с. Росен.43 Инвестиционният проект е приложение към решението.

1.2.1. Предвиденият във вътрешните правила44 на МО съгласувателен режим за проекта на решението за възлагане на специална обществена поръчка е спазен. Решението е взето след мотивираното писмено становище на служителя по сигурността на информацията в МО и писмено становище от директора на служба “Военна полиция”45. Предписаните в становището на служба „Военна полиция” девет относими мерки за сигурност, не са съгласувани от възложителя с Главна дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС, в съответствие с функциите й по чл. 24, т. 9 от ППЗДАНС46.

1.2.2. Решението от 01.04.2009 г. за откриване на процедурата е подписано от надлежно упълномощения главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”47 със Заповед № ОХ-497 от 01.08.2008 г. (в сила до 12.08.2009 г.), като вида на процедурата е “конкурс по документи”. Утвърденият с решението инвестиционен проект е представен в приложение. Предвидените изисквания към съдържанието на решението за откриване на процедура са спазени, като оповестения критерий за оценка е “най-ниска офертна цена”.

Определените поименно лица с инженерно образование, които да извършат проучването на възможните изпълнители на поръчката са изготвили в срок, утвърден от възложителя, доклад със списък на възможните трима изпълнители. За участие в процедурата възложителят е изпратил запитване и е получил в срок писмени съгласия от тримата участника, придружени с необходимите декларации за съгласие за проучване. Директорът на служба “Военна полиция” не възразява да бъдат поканени и трите фирми, като възможни изпълнители. В резултат от писменото уведомяване от възложителя на всички кандидати за мястото и срока на подаване на офертите, са получени две оферти. Спазени са нормативните изисквания за назначаване със заповед на главния директор на ГДИО на лица, различни от участвалите при проучването, за членове на комисията за провеждане на конкурса по документи – председател и 4 членове. В определения срок комисията е съставила протокол, утвърден от възложителя, в който е отразена работата й, както и взетите решения. Възложителят надлежно уведомява кандидатите за резултатите от процедурата и определя срок за сключването на договора. В резултат от процедурата е сключен Договор за строителство № ВИ- 06-37 от 22.06.2009 г. с изпълнител “ГИБ” ООД, гр. Бургас48. Преди сключване на договора от финансовия контрольор е извършен предварителен контрол за законосъобразност, документиран в контролен лист.

1.3. С Решение № 385 от 13.07.2009 г. е открита процедура по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 1, ал. 1, т. 1, буква “б” от НВСОП за изпълнение на обект “1318/Ел. - под. 32140, гр. Варна. Предмет на специалната обществена поръчка е изграждане на нов трафопост, кабелни линии средно напрежение и кабелни линии ниско напрежение49. Инвестиционният проект е приложен към решението. В резултат от процедурата е сключен Договор за строителство № ВИ-06-49 от 16.12.2009 г. с изпълнител “ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД, гр. София50.

1.3.1. Предвиденият във вътрешните правила51 на МО съгласувателен режим за проекта на решението за възлагане на специална обществена поръчка е спазен. Решението е взето след мотивираното писмено становище на служителя по сигурността на информацията в МО и писмено становище от директора на служба “Военна полиция”52. Предписаните в становището на служба „Военна полиция” девет относими мерки за сигурност, не са съгласувани от възложителя с Главна дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС, в съответствие с функциите й по чл. 24, т. 9 от ППЗДАНС.53

1.3.2. Решението от 13.07.2009 г. за откриване на процедурата е подписано от надлежно упълномощения главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”54 със Заповед № ОХ-497 от 01.08.2008 г. (в сила до 12.08.2009 г.), като за периода от 08.07.2009 г. до 21.07.2009 г. същият е заместван съгласно Заповед № РД-26-668 от 08.07.2009 г. на министъра на отбраната от заместник главен директор на ГДИО, като вида на процедурата е “конкурс по документи”. Утвърденият с решението инвестиционен проект е представен в приложение. Предвидените изисквания към съдържанието на решението за откриване на процедура са спазени, като оповестения критерий за оценка е “най-ниска офертна цена”.

Определените поименно лица с инженерно образование, които да извършат проучването на възможните изпълнители на поръчката са изготвили в срок, утвърден от възложителя, доклад със списък на възможните трима изпълнители. За участие в процедурата възложителят е изпратил запитване и е получил в срок писмени съгласия от двама участника, придружени с необходимите декларации за съгласие за проучване, а от третия – само декларация за извършване на проучване по чл. 97 от ЗЗКИ. На това основание искането за становище относно надеждността на бъдещия изпълнител до директора на служба “Военна полиция” е направено за двете дружества, като не се възразява същите да бъдат поканени за възможни изпълнители. В резултат от писменото уведомяване от възложителя на двамата кандидати за мястото и срока на подаване на офертите е получена една оферта. Спазени са нормативните изисквания за назначаване със заповед на главния директор на ГДИО за членове на комисията за провеждане на конкурса по документи (председател и 4 членове) на лица, различни от участвалите при проучването. В определения срок комисията е съставила протокол, утвърден от възложителя, в който е отразена работата й, както и взетите решения. Възложителят надлежно уведомява участника, че е определен за изпълнител на поръчката, като едновременно с това се предлага и среща за прецизиране на офертата, тъй като стойността й надхвърля предвидените средства за този обект в бюджета на МО за 2009 г., с което формално се нарушава процедурата „конкурс по документи”. Преди сключване на договор за строителство № ВИ-06-49 от 16.12.2009 г. с изпълнител “ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД, гр. София, от финансовия контрольор е извършен предварителен контрол за законосъобразност, документиран в контролен лист.

В резултат от анализа на трите процедури на специални обществени поръчки с обекти строителство се извеждат следните изводи:

- предписаните в становищата на служба „Военна полиция” специални мерки за сигурност не са съгласувани от възложителя с Главна дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС, в съответствие с функциите й по чл. 24, т. 9 от ППЗДАНС, които са били в сила от 27.01.2009 г. до 18.12.2009 г.55

- независимо, че проектите на договори за строителство са надлежно съгласувани по предвидения във вътрешните правила ред, договорите не са подписани съгласно системата на двоен подпис, каквито са изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, тъй като в тях липсва името, длъжността и подписа на лицето, отговорно за счетоводните записвания.

2. Процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги

2.1. С Решение № 189 от 25.07.2008 г. е открита процедура по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 1, ал. 1, т. 1, буква “б” и чл. 33 от НВСОП с предмет на специалната обществена поръчка сключване на 4-годишно рамково споразумение за следните две самостоятелно обособени позиции; доставка на резервни части и поддържането на годността и жизнения цикъл на самолети РС-9М и РС-12 и извършване на планови и аварийни ремонти на агрегати, възли, блокове, детайли и двигатели за самолети РС-9М и РС-12, както и периодични проверки, калибриране и проверка на контролно – измервателна апаратура на същите.56

2.1.1. Предвиденият във вътрешните правила57 на МО съгласувателен режим за проекта на решението за възлагане на специална обществена поръчка е спазен. Решението е взето след мотивираното писмено становище на служителя по сигурността на информацията в МО и писмено становище от директора на служба “Военна полиция”58.

2.1.2. Решението от 25.07.2008 г. за откриване на процедурата е подписано от заместник-министър на отбраната без същият да е упълномощен по чл. 8, ал. 2 от ЗОП59. Процедурата е възлагане “чрез преговори”. Предвидените изисквания към съдържанието на решението за откриване на процедура са спазени, като оповестените критерии за комплексната оценка на офертите са предлагана цена, срок за изпълнение и коефициент на индексация.

2.1.3. С цел установяване на възможните изпълнители на поръчката, на трима служители – началник-отдел „Пазарни проучвания и анализи” и държавен експерт от същия отдел в дирекция „Управление на доставките” и подполковник от Щаб на Военновъздушните сили (ВВС) е възложено проучване. В изготвения от тях доклад за резултатите е посочен един възможен изпълнител. Възложителят е отправил запитване до потенциалния изпълнител за участие в процедурата, като в срока е получено заявление за участие. Служба “Военна полиция” не възразява единственият кандидат да участва в процедурата по възлагане на специална обществена поръчка. Кандидатьт е уведомен от възложителя за мястото и срока за подаване на офертите. В срока е получена една оферта. Назначената комисия от председател и четири членове със Заповед № Р-416 от 30.10.2008 г. на заместник-министъра на отбраната, разглежда офертата. В съставения протокол от 30.10.2008 г. комисията допуска кандидата до водене на преговори, за което надлежно го уведомява за мястото, деня и часа за водене на преговорите. За работата на комисията от водене на преговорите за възлагане на специалната обществена поръчка е съставен протокол от 04.11.2008 г., подписан от членовете на комисията и от представителя на изпълнителя. Въпреки обявените в решението условия на поръчката, комисията приема друг начин на ценообразуване – по каталожни цени с годишна отстъпка, допълнително предложен от участника. По този начин, комисията предлага условия за ценообразуване, различни от зададените от възложителя при откриване на процедурата. От заместник-министърът на отбраната е утвърден окончателния протокол за резултатите от провеждане на преговорите, за което надлежно е уведомен избрания кандидат и че допълнително ще бъде уведомен за срока на подписване на рамковото споразумение.

2.1.4. В резултат от проведената процедура е сключено Рамково споразумение


№ УД-03-22 от 28.04.2009 г. с „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, СН-6370 Станс, Швейцария. В изпълнение на Рамковото споразумение е сключен Годишен договор № УД-03-23 от 30.04.2009 г. и Допълнително споразумение № 1 от 01.07.2009 г. към него. Независимо, че проектът на договор е съгласуван по предвидения във Вътрешните правила ред, договорът от страна на МО е подписан само от възложител, и в него липсва име, длъжност и подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания.60

2.2. С Решение № 193 от 04.08.2008 г. е открита процедура по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 1, ал. 1, т. 1, буква “б” от НВСОП с предмет на специалната обществена поръчка – “Приемане за временно съхранение (без охрана), оперативен отчет и търговска реализация на излишните за МО движими вещи”, завършила със сключването на Рамково споразумение № УД-12-28 от 14.08.2008 г. и Годишен договор № УД-12-69 от 19.11.2009 г. Процедурата е включена в извадката за извършване на директни съществени проверки61.

2.2.1. При прегледа на документите, съдържащи се в преписката на възложената поръчка се установи, че в нея е приложено писмо рег. № 07-04-57/26.04.2010 г. на Военноокръжна прокуратура – София до директора на дирекция „Административно и информационно обслужване” в МО, във връзка с образувана преписка № 28-СП-42/2010 г. по описа на Военноокръжна прокуратура - София. Поискани са да бъдат предоставени заверени копия от всички сключени договори по изпълнение на Рамково споразумение № УД-12-28 от 14.08.2008 г., както и всички приложения по тези договори.

2.2.2. Този факт не е посочен в колона “образувани производства” в предоставената справка за сключените договори за доставки и услуги през 2009 г. от страна на дирекция “Инвестиции в отбраната”. В справката не е посочен и фактът, че договор № УД-12-69 от 19.11.2009 г. на МО със „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД е годишен и е в изпълнение на сключеното Рамково споразумение № УД 12-28 от 14.08.2008 г., както и че има Допълнително споразумение № 1 УД 12-68 от 19.11.2009 г. към рамковото споразумение.62

2.2.3. В утвърдената програма за изпълнение на одитната задача, обсъдена с представители на МО на 25.11.2010 г., одитният екип определи от обхвата на одита да се изключат процедури и сключени договори, за които има посочени данни за образувани производства и преписки от съответни разследващи и надзорни органи.

Предвид изложеното, на етапа на изпълнение на одитната задача, процедурата и сключения Годишен договор № УД-12-69 от 19.11.2009 г. със „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД, първоначално включени в одитната извадка, остават извън обхвата на одита и не са предмет на директни съществени проверки.63

2.3. С Решение № 174 от 15.04.2009 г. е открита процедура по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗОП и чл. 1, ал. 1, т. 1, буква “б” от НВСОП с предмет на специалната обществена поръчка “Организиране на транспортирането с въздушен транспорт от България до Афганистан и обратно на взвод за охрана, участващ в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF).64 Решението е изменено с Решение № 191 от 24.04.2009 г. в частта на т. 5 и т. 6 по отношение спецификата на транспортирането по дестинациите.

2.3.1. Предвиденият във вътрешните правила65 на МО съгласувателен режим за проекта на решението за възлагане на специална обществена поръчка е спазен. Решението е взето след мотивираното писмено становище на служителя по сигурността на информацията в МО и писмено становище от директора на служба “Военна полиция” и писмо от ДАНС от 31.03.2009 г.66

2.3.2. Решението за откриване на процедурата е подписано от надлежно упълномощен заместник-министър на отбраната67 и е за възлагане на специална обществена поръчка “чрез конкурс по документи”. Предвидените изисквания към съдържанието на решението за откриване на процедурата са спазени, като оповестеният критерий за оценка на офертите е “най-ниска предложена цена за извършване на всяка транспортна услуга от България до Афганистан и обратно ”.

2.3.3. С цел установяване на възможните изпълнители на поръчката, на трима служители – началник-отдел и старши експерт в дирекция „Политика по въоръженията”, и подполковник от дирекция “Логистика”- ГЩ е възложено проучване. Изготвеният от тях доклад за резултатите е придружен със списък на трима възможни изпълнители. Възложителят е отправил запитване до потенциалните изпълнители за участие в процедурата, като в срока е получено тяхното заявление за участие. Служба “Военна полиция” възразява за един от кандидатите да участва в процедурата по възлагане на специална обществена поръчка. Двамата други кандидати са уведомени от възложителя за мястото и срока за подаване на офертите. В срока е получена една оферта. Назначената комисия от председател и четири членове със Заповед № Р-164 от 14.05.2009 г. на заместник-министъра на отбраната, разглежда офертата и съставя протокол, който е утвърден от възложителя. В състава на комисията е включено лице, което е взело участие в проучването на възможните изпълнители, с което не е спазена разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от НВСОП.

В провереното досие не се съдържа информация, която да потвърди, че възложителят е уведомил писмено кандидата за резултатите от процедурата и определил ли е срок за подписване на договор. Независимо от това въз основа на процедурата е сключен Договор № УД-12-32 от 19.09.2009 г. с „Авиостарт” ООД.68

Независимо, че проектът на договор е съгласуван по предвидения във Вътрешните правила ред, договорът от страна на МО е подписан само от възложител, и в него липсва име, длъжност и подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания.

2.4. В резултат от анализа на тестването на двете контроли – предварителен контрол за законосъобразност и система на двоен подпис преди поемане на задължения при възлагането на петте специални обществени поръчки с обекти строителство, доставки и услуги, се извеждат следните изводи:

2.4.1. Предварителният контрол за законосъобразност е прилаган последователно и действа непрекъснато през одитирания период, в съответствие с регламентирания в МО ред69. При прегледа на образеца на контролния лист (приложение № 1 към цитираните вътрешни правила) за документиране на работата на финансовия контрольор се установи, че предвиденото в чл. 7, ал. 2 от Вътрешните правила съдържание на проверката не е конкретизирано. В контролния лист е заложен обобщен въпрос, дали са спазени тръжните процедури и другите нормативни изисквания, свързани с поемане на задължение. По този начин извън документиране на проверката от финансовия контрольор остават всички актове на възложителя във връзка с етапите на проведената процедура – обявления, заповеди, решения, утвърдени протоколи и т.н., изборът на изпълнител на поръчката; съответствието на договора с всички предложения от офертата на определения за изпълнител кандидат; документите за гаранцията за изпълнение на договора и др.70

В образеца на контролен лист не са отразени всички разработени стъпки за предварителния контрол за законосъобразност. Допълването на образеца на контролния лист чрез детайлизиране на конкретните проверки, предвидени в чл. 7, ал. 2 от Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол ще улесни както последващия контрол, така и възложителя при преценката на обема на извършени проверки от финансовите контрольори и за спазване разпоредбите на нормативните и вътрешни правила.

2.4.2. Системата на двоен подпис преди поемане на задължения (сключване на договори) не е прилагана и не действа през одитирания период. Независимо, че проектите на договори са съгласувани по предвидения във Вътрешните правила ред, договорите от страна на МО са подписани само от възложител, като в тях липсва име, длъжност и подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания. Съгласуването на проектите на договорите е отделна и различна контролна дейност от системата на двойния подпис преди поемане на задължение, която има различна цел и същност, като двете контролни дейности по принцип функционират и следва да се прилагат независимо една от друга71. Допуснато е нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС.Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница