Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница10/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
SWOT анализ на БАИСилни страни на БАИ

 • Професионално фокусиране

 • Специална позиция поради правото да сертифицира инвестиционни проекти

 • Самоанализ
Слаби страни на БАИ

 • Настоящата политическа несигурност поради оставката на правителството (с избори, които ще се проведат едва през м. май) оказва отрицателен ефект върху влиянието и работата на БАИ

 • Малък брой привлечени проекти за преки чуждестранни инвестиции (в сравнение с възможностите)

 • Липса на реално обслужване "на едно гише" или професионален списък на услугите

 • Недостатъчен капацитет на човешките ресурси

 • Недостатъчно познаване на браншовете

 • Недостатъчен бюджет

 • Инцидентна подкрепа на местно ниво

 • Слаби връзки с обществеността

 • Липса на самонаблюдение при операциите

 • Отсъствие на професионално звено за бизнес разузнаване

Възможности за БАИ

 • С бърз и професионален процес на трансформация, в рамките на 16 месеца БАИ може да постигне съпоставима на останалите агенции организация и дейност

 • Годишният брой на привлечени проекти от БАИ може да се увеличи, наред със създадените работни места и обема на инвестициите

 • БАИ е в състояние да постигне подобрение на секторната структура на проектите

 • Позицията на БАИ в международната класация за насърчаване на инвестициите може да се подобри

 • България може да си извоюва място в разширения списък на инвеститорите за осъществяване на проекти

Заплахи за БАИ

 • Политическата несигурност поради наличието на временно правителство и продължаващите протести

 • Липсата на финансови ресурси не позволява подобряване на нито един показател

 • Капацитетът на БАИ по отношение на ЧР не се подобрява като количество и качество, поради бюджетни причини

 • Вътрешна съпротива срещу трансформацията

 • Проблеми с външни заинтересовани лица по време на проекта: занижено внимание, липса на сътрудничество, блокиране на процесите

 • Липса на управленческа воля или правителствена подкрепа и невъзможност за провеждане на трансформацията

 • Насърчаването на инвестициите остава извън фокуса на правителството

 • Втора вълна на международна икономическа криза и/или невъзможност за възстановяване на равнища на привлечени ПЧИ в региона

А. Силни страни

1. Като първа силна страна на БАИ в аналитичният материал е определено Професионалното фокусиране. От БАИ за периода на проучването са определени следните браншове като приоритетни области:

а) Преработваща индустрия;

б) Информационни технологии и услуги;

в) Научноизследователска и развойна дейност и професионална дейност на централни офиси;

г) Образование;

д) Здравеопазване и социални грижи;

е) Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта.

Приоритетните браншове представляват широк дял от икономиката, горната селекция представлява логическо определяне на приоритети, предвид икономическите тенденции, дадености и предимства на България.

2. Втора силна страна на БАИ е Специална позиция поради правото да сертифицира инвестиционни проекти. "Сертифицирането" на проекти право на БАИ в сравнение със сродните агенции за насърчаване на инвестициите. Това право превръща БАИ в задължителен участник в процесите за насърчаване на инвестициите и официално приета организация в държавната администрация, отчитаща се пред Министерския Съвет.3. И трета силна страна е Самоанализ. В материалите е посочено, че Българското правителство и БАИ признават изключителното значение на преките чуждестранни инвестиции и публични инструменти за насърчаване на инвестиционните проекти. За периода на проучването 2011 г. и актуализации за 2012 г. и 2013 г., от БАИ са осъществени първите две големи стъпки на тази трансформация, определяйки професионалните си приоритети и поставяйки началото на проектиране на модел на предпочитания начин на работа.

Б. Слабите страни на БАИ са за периода на проучването са:

1. Настоящата политическа несигурност, оказва отрицателен ефект върху влиянието и работата на БАИ. Контактите с министерства и регулаторни органи са инцидентни, без да съществува законово или организационно регулиран начин за оказване на подкрепа за нуждите на големи инвеститори, ситуацията с предоставяне на правомощия на БАИ е още по-сложна.

2. Малък брой привлечени проекти за преки чуждестранни инвестиции в сравнение с възможностите на БАИ. Въз основа на актуализацията на сравнителното проучване, БАИ е достигнала прилични професионални резултати през 2011 г. (11 реализирани проекта с инвестиционен обем 680 милиона евро) в сравнение с предишния период (1,9 млрд. евро от инвестиционни проекти в периода 2005-2010 г.). Следователно е желателно постигането на значително подобряване на ефективността и привличането на относително по-голям брой проекти.

3. Липса на реално обслужване "на едно гише" или професионален списък на услугите, големите инвеститори контактуват по отделно с всички министерства и органи, за да получат различните необходими разрешения и пр. БАИ трябва да се превърне в универсална точка за контакт с цел предоставяне на информация, подготвяне на специализирани пакети от стимули, подпомагане на попълването на заявленията за стимули, получаване на заявленията за стимули, препращането им към релевантната институция и последващите действия, необходими за взимането на решение.

4. Недостатъчен капацитет на човешките ресурси -Тъй като няма промени в броя и структурата на персонала в рамките на БАИ, тя е все още недостатъчно представена в сравнение с конкурентите. Размерът на професионалния екип, който пряко се занимава с насърчаване на инвестициите е изключително малък, дори ако вземем предвид, че БАИ не предоставя всички видове услуги. Недостатъчно познаване на браншовете. Браншови или други професионални обучения биха допринесли значително за професионалната работа на БАИ.

5. Недостатъчен бюджет. Бюджетът на БАИ нисък и недостатъчен за извършване на дейността на Агенцията. Нито една от сравняваните агенции не би могла да работи при такова ниво на финансиране. Липсата на подходящо финансиране оказва влияние на всички дейности на БАИ. Трансформирането на агенцията не може да се финансира без значително увеличаване на бюджета.

6. Инцидентна подкрепа на местно ниво. Една професионална Агенция за насърчаване на инвестициите се нуждае от професионална местна подкрепа във всички региони на страната, която да не разчита на лични контакти с някои общини. Една съвременна база данни следва да подкрепя услугите по управление на проекти и да съдържа всички значими промишлени терени, информация за човешките ресурси и образователния им ценз, подизпълнители и други бизнес партньори, цените на земята и комуналните услуги, основните възможности за стимулиране и други местни характеристики.

7. Слаби връзки с обществеността Липсата на достатъчно финансиране е видимо най-вече в тази област. Без стратегия за връзки с обществеността, план за действие и наблюдавано реализиране могат да се постигнат ограничени резултати.

8. Липса на самонаблюдение при операциите. БАИ ще трябва да инициира комплексно определяне на целите и въведе система за мониторинг на цялостната дейност на агенцията.

9. Отсъствие на професионално звено за бизнес разузнаване. На определено ниво на развитие и желаните постижения трябва да се създаде професионален поддържащ офис, осигуряващ подкрепа на продажбите и ръководителите на проекти с актуални браншови данни или отговори на въпросите на инвеститорите.

1 Одитно доказателство № 1

2 Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

3Одитно доказателство № 2

4Въпросът е изследван и анализиран по Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на СП - част „Одит за съответствието“

5Договори с: Австрия, Албания, Алжир, Аржентина, Армения, Кралство Бахрейн, Беларус, Белгия - Люксембург, Великобритания и Северна Ирландия, Виетнам, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Египет, Израел, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Йемен, Йордания, Катар,Казахстан, Кипър, Китай, Корея, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Либия, Ливан, Малта, Македония, Мароко, Молдова, Монголия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Руска Федерация, Сан Марино, САЩ, Сирия, Сингапур, Словакия, Словения, Тайланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция,  Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Югославия; 

6Спогодби с: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Алжир,Бахрейн, Беларус, Белгия, Великобритания и Северна Ирландия, Виетнам, Германия, Грузия, Гърция, Дания, Египет, Естония, Зимбабве, Израел, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипър, Китай, Корея, КНДР, Кувейт, Катар, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Мароко, Молдова, Монголия, Норвегия, Обединени Арабски Емирства, Полша, Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Тайланд, Турция, Узбекистан, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР, Югославия (Сърбия),  Япония

7Чл.3, ал.1 от ЗНИ

8ДВ, бр. 37 от 2004 г. в сила от 06.08.2004 г.

9Чл. 18 от ЗНИ

10Чл. 2, т.6,чл. 22д от ЗНИ

11Раздел II „ Инвестиционни проекти с общинско значение"от Глава IV на ЗНИ

12Чл. 28 от ЗНИ

13Чл. 29 от ЗНИ

14Чл. 30 от ЗНИ

15в чл. 22а от ЗНИ

16УП на БАИ, приет с ПМС № 234 от 2004 г., изм. бр. 62 от 14.08.2012 г. (отм.) и УП, приет с ПМС № 264 от 22.11.2013 г. в сила от 01.12.2013 г.(отм. )

17ДВ бр.61 от 25.07.2014 г.

18Утвърдени със заповед № РД 08-99 от 25.07.2014 г.

19Утвърдени със Заповед № РД 08-110 от 25.08.204 г.

20Одитно доказателство № 2

21 УП в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

22Стратегия за управление на риска, утвърдена със заповед № РД-08/1 от 01.11.2013 г., Вътрешни правила за провеждане на инвестиционен маркетинг, утв. със заповед №РД 09.02 от 11.01.2011 г., Вътрешни правила за мониторинг и контрол на програма „Насърчаване на инвестициите“ по Програмния бюджет на МИЕТ, утвърдени със заповед №РД 09-01 от 11.01.2011 г., Вътрешни правила за поддържане сайта на агенцията в интернет, утвърдени на 31.01.2013 г.

23 Устройствен правилник на БАИ, приет с ПМС № 234 от 03.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 80 от 14.09.2004 г., отм., бр. 103 от 29.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., Устройствен правилник, приет с ПМС № 264 от 22.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г.

24Одитно доказателство № 3

25 Чл. 15 от УП на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм.)

26 Одитно доказателство № 4

27Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

28Одитно доказателство № 5

29Одитно доказателство № 6

30Одитно доказателство № 7

31Одитно доказателство № 9

32 Одитно доказателство № 10

33 Дадената препоръка е изпълнена до датата на приемане на одитния доклад.

34 Одитно доказателство № 11

35 Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

36Одитно доказателство № 12

37Препоръка № 1

38 Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

39Одитно доказателство № 13

40 Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

41Одитно доказателство № 14

42Одитно доказателство № 15

43Одитно доказателство № 16

44Одитно доказателство № 17

45Одитно доказателство № 18

46 БЮ № 1 от 30.01.2012 г.

47 Одитно доказателство № 19

48 Одитно доказателство № 20

49 БЮ 1 от 01.02.2013 г. на министъра на финансите

50 Одитно доказателство № 21

51 Одитно доказателство № 22

52 Одитно доказателство № 23

53 Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

54 Одитно доказателство № 23

55Одитно доказателство № .23

56Одитно доказателство № 24

57Одитно доказателство № 25

58Одитно доказателство № 26

59 Одитно доказателство № 27

60 ПМС № 1 от 09.01.2013 г-.Приложение.№ 2, т.12 и ПМС № 3 от 15.01.2014 г. -.Приложение № 1, т. 12

61Одитно доказателство № 28

62Одитно доказателство № 29

63Одитно доказателство № 28

64Одитно доказателство № 29

65Одитно доказателство № 12

66 Одитно доказателство № 30

67 Одитно доказателство № 31

68 Одитно доказателство № 32

69 Одитно доказателство № 33

70 Одитно доказателство № 29

71 Одитно доказателство № 34


72 Одитно доказателство № 35

73 утвърдени със Заповед № РД 08-84/30.06.2014 г.,

74 утвърдени от изп. директор на 01.07.2012 г. –отменени,

75 Одитно доказателство № 2

76 Препоръка № 10

77Чл.45-48 от ВППВМОП от 2014 г.

78Параграф 2 от ЗР от ВППВМОП от 2014 г.

79утвърдени със Заповед № РД 08-91/04.07.2014 г.

80Одитно доказателство № 36

81 Изпратени с писмо № ПР-К-03-25 от 29.02.2013 г.

82 Одитно доказателство № 37

83 Одитно доказателство № 38

84Одитно доказателство № 39

85На основание чл. 45а, ал.1 и 5 от ЗОП

86Одитно доказателство № 40

87Одитно доказателство № 41

88 Одитно доказателство № 42

89 Одитно доказателство № 43

90 Одитно доказателство № 44

91 Одитно доказателство № 43

92 Одитно доказателство № 45

93 Договор № 01-03- от 23.09.2013 г., Договор № 122 от 21.04.2012 г., Договор № ФД-1-01 от 07.01.2013 г., Договор № ФД-1-01 от 23.06.2014 г.

94 Одитно доказателство № 36

95 Договори с предмет-„Доставка на автомобилно гориво, доставяно чрез карти за безналично плащане за нуждите на БАИ” и „Осигуряване на авиотранспорт /самолетни билети/ за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания на служители на БАИ.”

96 Одитно доказателство № 2

97Устройствен правилник на БАИ, в сила от 01.12.2013 г. (отм., ДВ бр. 32 от 05.05.2015 г.)

98 Одитно доказателство № 2

99Одитно доказателство № 47

100Препоръка № 3

101Разработка на тема „Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и Сравнителен анализ на БАИ със сходни агенции от други държави“ /втора актуализация месец април 2013 г./ по ОП на ЕС

102 Приложение № 5

103Приложение № 3

104„изготвя годишен план за привличане и обслужване на инвеститори и го представя за одобряване на министъра на икономиката“

105Одитно доказателство № 5

106За изготвянето на годишните планове е използвано понятието работни планове

107Одитно доказателство № 2

108Одитно доказателство № 47

109Одитно доказателство № 46

110Приложение № 2

111 Одитно доказателство № 48

112 Закона за администрацията „Органите на изпълнителната власт поставят цели за дейността на ръководената от тях администрация, която представят в Министерски съвет. БАИ, като второстепенен разпоредител с бюджет към МИ ежегодно изпраща в Министерството утвърдените цели на Агенцията, както и отчетите за изпълнението им.“

113 Одитно доказателство № 49- Цели на администрацията за 2013 и 2014 г.

114 Приложения № 1 и 2

115 Одитно доказателство № 2 – Месечни отчети

116 Препоръка № 4

117 Одитно доказателство № 70- Констативен протокол от 18.03.2015 г. –т. 5

118 http://www.nsi.bg/bg/content/

119 чл. 11 б, т. 2 от ЗНИ

120 Одитно доказателство № 50

121 Одитно доказателство № 51

122 Одитно доказателство № 52; Консултантска компания А.Т. Kearney, създадена през 1926 г. в Чикаго, има сериозен опит в предоставянето на консултантски услуги на водещи компании и държавни институции в цял свят. A.T. Kearney има 54 офиса в 35 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Близкия Изток и Азия. С над 2 900 проекта годишно, компанията генерира приходи от 1 млрд. щ.д. през 2008 г., което я нарежда сред най - големите световни консултантски компании. В стратегическия анализ определя критериите за оценка на индустриите. Стратегическият анализ е изработен януари 2011 г.

123 Одитно доказателство № 53

124 Одитно доказателство № 2

125 Приложение № 4

126 Одитно доказателство № 54

127 Одитно доказателство № 55

128 Одитно доказателство № 54

129 Одитно доказателство № 54

130 Препоръка № 5

131 Одитно доказателство № 2

132 Одитно доказателство № 56

133 Одитно доказателство № 57

134 Одитно доказателство № 58

135 ППЗНИ, чл. 20 „Индивидуално административно обслужване се предоставя от служителите на Агенцията пред централните органи на изпълнителната власт по искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А или за приоритетен инвестиционен проект.“

136 ППЗНИ, чл. 23, ал. 1 и ал. 2 и чл. 24

137 Одитно доказателство № 59

138 Одитно доказателство № 2

139 Одитно доказателство № 60

140 Одитно доказателство № 2

141 Одитно доказателство № 61

142 Одитно доказателство № 2

143 Одитно доказателство № 2

144 Одитно доказателство № 2

145 Одитно доказателство № 2

146 Препоръка № 6

147 Одитно доказателство № 62

148 Одитно доказателство № 63

149 Одитно доказателство № 64

150 Одитно доказателство № 65

151 Одитно доказателство № 66

152 Одитно доказателство № 67

153 Китай -Съвет за насърчаване на международната търговия

154 Одитно доказателство № 68

155 Одитно доказателство № 69

156 чл.11 „в“, ал.2 и чл.11 „б“

157 За извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, извършените чуждестранни инвестиции в страната, регистрациите в търговския регистър, както и с информация от други централни и териториални органи на изпълнителната власт.

158 Одитно доказателство № 70

159 Препоръка № 7

160 www.investbg.government.bg

161 Одитно доказателство № 71

162 Одитно доказателство № 72- За БАИ, Профил на страната, Защо България, Инвестиционни проекти, Инвестиционни локации, Сектори, Правна рамка, Новини и събития, Статистика и анализи, Полезни връзки, Карта на сайта, Помощ и Търсене.

163 Одитно доказателство № 73

164 Одитно доказателство № 70

165 Одитно доказателство № 70

166Одитно доказателство № 74

167 www.investbg.government.bg, статистика и анализи

168 www.investbg.government.bg, статистика и анализи

169 www.investbg.government.bg, статистика и анализи

170 Чл. 3 от ЗНИ

171 Чл. 3 „а“ от ЗНИ /нов

172 Одитно доказателство № 2

173 Т. 2.5. от ВПС от 2014 г. „Изпълнителният директор определя с резолюция екипа по проекта.Той включва най-малко един юридически експерт и един секторен експерт от дирекция „СИО“… Секторните експерти в екипа трябва да бъдат специализирани в сектора на проекта.“

174 Т. 4.1. от ВПС от 2014 г. „В срок от 30 дни от постъпването на заявлението и съпровождащите го документи (или последният от документите при подаването им на части) агенцията трябва да изпрати до МИЕ мотивирано предложение за издаване или за отказ за издаване на сертификат.“

175 Одитно доказателство № 75

176 Одитно доказателство № 76

177 iba@investbg.government.bg – „Статистика и анализи“/

178 http://www.mi.government.bg/bg

179 Одитно доказателство № 77

180 Одитно доказателство № 77

181 Одитно доказателство № 78

182 Одитно доказателство № 29

183 Одитно доказателство № 79

184 Чл. 19а. от ППЗНИ (Нов - ДВ, бр. 20 от 2009 г., в сила от 17.03.2009 г., доп., бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г. „В края на всяка година в срока на валидност на сертификата и в периода на поддържане на инвестицията и заетостта съгласно чл. 12, ал. 2, т. 7 и 8 ЗНИ сертифицираните инвеститори подават до изпълнителния директор на БАИ информация относно развитието на инвестиционния им план, включително данни за обема на вложените средства, съгласно инвестиционния им план, спазване на графика, създадени работни места, ползвани насърчителни мерки по ЗНИ и предоставена държавна помощ.“

185 Одитно доказателство № 80

186 Одитно доказателство № 80

187 Одитно доказателство № 2

188 Одитно доказателство № 2

189 Одитно доказателство № 81

190 Чл. 28, ал.2 от ЗНИ „Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период чрез междинен и годишни финансови отчети по реда на закона за счетоводството, придружени с описание на активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност в справка по образец. Финансовите отчети и справката се заверяват от регистриран одитор съгласно ЗНФО“

191 Т.7.3. от ВПС „Юридическите експерти в екипите по проектите извършват мониторинг на изпълнението на подписаните договори за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ. За тази цел те изискват писмена информация от страните, подписали такива договори.“

192 Одитно доказателство № 80

193 Одитно доказателство № 78

194 Препоръка № 9

195 Одитно доказателство № 82

196 Одитно доказателство № 83

197 Одитно доказателство № 84

198 Одитно доказателство № 85

199 Одитно доказателство № 80- Констативен протокол от 16.03.2015 г. - т. 5

200 Одитно доказателство № 76 - Справка за сертифицираните проекти по ЗНИ

201 Одитно доказателство № 2

202 http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ranking, http://www.forbes.com/best-countries-for-business/, http://www.heritage.org/index/ranking, http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014

203 Раздел ІІ, т. 1.2.4.

204 Раздел ІІ, т. 4.4.1.

205 Раздел ІІІ, т. 1.1.2.

206 Раздел ІІІ, т. 1.2.1.

207 Раздел ІІІ, т. 2.1.1. -Б

208 Раздел ІІІ, т. 3.1.

209 Раздел ІІІ, т. 4.1.1.

210 Раздел ІІІ, т. 7.1.“б“ и т.8.1.“д“

211Раздел ІІІ, т. 7.1.“в“

212 Раздел ІІІ, т. 4.2.

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница