Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 г


Изготвяне на аналитични материалистраница4/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.1.1. Изготвяне на аналитични материали

Изготвянето на инвестиционни анализи и прогнози е част от функцията на БАИ да подпомага министъра на икономиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите.

Очакваните резултати от изработването на аналитичните материали е да се създадат условия за непрекъсната обратна връзка с инвеститорите, както и за анализ на най-добрите международни практики в сферата на привличането на инвестиции. Те са от съществено значение и добра експертна база за изготвяне на инвестиционни анализи и прогнози.

Изготвянето на инвестиционните анализи и прогнози по сектори е инструмент за провеждането на адекватен и целенасочен инвестиционен маркетинг. Добрата практика, установена от всички успешни агенции е, че те идентифицират няколко приоритетни сектора на икономиката с оглед конкурентните предимства на дадената страна, в които концентрират своите усилия. По този начин се постига максимална ефикасност на действията, с оглед ограничените ресурси, с които агенциите разполагат.Изготвянето на анализи и прогнози е вменено с УП като функция на дирекция „СИО“, което е свързано и с експертен капацитет, осигуряващ качество на изготвените аналитични материали. Създаването и поддържането на изследователски капацитет е условие за събирането на секторни данни и изготвяне на задълбочени анализи, с оглед повишаване на ефективността на инвестиционния маркетинг и насърчителните дейности.

Посочените два фактора влияят върху ефективността на дейността за привличане на инвестиции.А. Първа стъпка в процеса е определяне на приоритетни икономически сектори и събиране на актуална информация от надеждни източници.

а) В Стратегията на БАИ (2007-2013 г.), с цел подобряване на инвестиционния климат в страната ни, са формулирани стратегически направления и мерки за тяхното изпълнение. По стратегическо направление I. Популяризиране на страната като инвестиционна дестинация чрез средствата на инвестиционния маркетинг, е предвидена мярка 4 Осигуряване на разнообразни анализи и разработки и поддържане на тяхната актуалност. Необходимостта от разнообразни анализи се налага с цел предоставяне на пълна и актуална информация на инвеститорите. Съществен фокус от анализите и прогнозите е изготвянето на секторни анализи. Важен елемент по тази мярка е и разработването на сравнителни анализи за предимствата на България пред държавите - конкуренти в привличането на инвестиции. За постигане на по - добър ефект се изисква актуализирането им на шестмесечен период.

б) С приетата през ноември 2014 г. Стратегия на БАИ (2014-2017 г.) е утвърдено същото стратегическо направление и същата мярка за неговото изпълнение. Изискването на стратегията за изготвяне на секторни анализи е свързано с насочване вниманието на БАИ към определянето на приоритетни сектори, които са с относително по-висока добавена стойност и имат позитивно въздействие върху заетостта в дългосрочен план.

в) Една от целите на бюджетна програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“ е нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови работни места за високо образовани и квалифицирани кадри. Изготвянето на анализи и прогнози в приоритетни сектори, не изключва изготвянето на такива и в традиционни сектори. Намирането на подходящия баланс е предпоставка за привличане вниманието на инвеститорите и насърчаване на инвестициите.

г) През одитирания период дейността е изпълнявана от външни експерти по проект, финансиран по ОП „РКБИ“ като е осъществено следното:

През месец октомври 2010 г. от БАИ е сключен договор с консултантска компания,122 с предмет „Изработване на проект на стратегически анализ на българската икономика и на световните бизнес тенденции и концепция за национална стратегия за промотирането на България като инвестиционна дестинация“.

В изработения стратегически анализ от външните експерти са определени като приоритетни за България секторите: земеделие и храни; електроника и електротехника; химическа индустрия, производство на каучук и пластмаси; здравеопазване и фармация; транспорт и логистика; транспортно оборудване и машиностроене; информационни технологии и телекомуникации.

В направената актуализация на стратегическия анализ през месец февруари 2013 г., определените приоритетни сектори се запазват. Анализът има характер на стратегия за привличане на инвестициите в следващите години. Той е в основата на маркетинговите усилия на БАИ за следващи години и формулира критериите за оценка на индустриите, които са групирани в три групи: финансови – големина на индустрията, добавена стойност, продуктивност, исторически растеж, потенциал за растеж и др.; демографски и структурни критерии - брой заети лица, географско разпределение на заети лица, съществуваща инфраструктура, ниво на обезпеченост от гледна точка на доставчици, клиенти и др.; стратегически критерии – традиции в индустрията, принос към позитивния имидж на България, възможност за създаване на други индустрии, ниво на други позитивни външни фактори и др.

д) По договор, сключен от БАИ с Консорциум „Нови възможности“ ДЗЗД, от експертите на изпълнителя е изработен „Анализ на удовлетвореността от инвестиционни услуги, сравнителен анализ на БАИ със сходни агенции от други държави и конкретен списък с мерки за подобряване на дейността по привличането на инвеститори и обслужването им от страна на БАИ“. В направената актуализация на аналитичния материал през април 2013 г.123 се твърди, че „БАИ е определила следните браншове като приоритетни области“: Преработваща индустрия; Информационни технологии и услуги; Научноизследователска и развойна дейност и професионална дейност на централни офиси; Образование; Здравеопазване и социални грижи; Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта. Направената селекция е логическо определяне на приоритети, предвид икономическите тенденции, дадености и предимства на България.

е) През месец януари 2011 г. БАИ сключва договор за „Разработване на маркетингова стратегия въз основа на емпирично изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация“ с „Прагматика“ ООД. В нея са изброени осем приоритетни индустрии,124 храни и земеделие; електроника и електрическо оборудване; производство на химикали, каучукови изделия и пластмаси; транспорт и логистика; здравеопазване и фармация; производство на транспортно оборудване и машини; информационно-комуникационни технологии и аутсорсинг.В отделните аналитични материали, изготвени от външните експерти,125 не се наблюдава еднаквост при определянето на приоритетните сектори.

Анализите са солидна база и имат съществен принос за ефективното изпълнение на маркетинговата дейност на Агенцията, както и за подпомагане министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите.

ж) На интернет страницата - секция „Сектори“, от експерти на БАИ е изготвена информация за отделни сектори от българската икономика: машиностроене, информационни технологии, аутсорсинг на бизнес услуги, химическа промишленост, балнеология, електроника и електротехника, храни и земеделие, здравеопазване и медицински туризъм и транспорт и логистика. Структурата на изложената информация е: предимства на сектора, основни факти, човешки ресурси и успешни примери.Публикуваната информация на интернет страницата не е изготвена по предложените от консултантска компания А.Т.Kearney международно признати критерии, което не осигурява конкурентноспособно качество.

Не са утвърдени от изпълнителия директор на БАИ структурата и критериите, по които да се изготвят анализите и прогнозите от експертите в БАИ.126

з) Задълженията на БАИ за изготвяне на инвестиционни анализи и прогнози са изпълнявани чрез дейност Анализ на целевите сектори, компонент 1 Осигуряване на актуална аналитична информация за инвестиционните процеси и идентифициране на целеви сектори за насърчаване на инвестициите в България на база на конкурентните й предимства по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“. От БАИ е сключен договор с „Прагматика“ ООД, с предмет „Разработка на структурата и съдържанието на девет инвестиционни брошури с две актуализации.“127 Дейността включва разработка на концепция и съдържанието на девет брошури: осем от тях за приоритетни и важни отраслови сектори на българската икономика и една обзорна, с две актуализации в рамките на периода на изпълнение на проекта. Брошурите включват макроикономическа, политическа и бизнес информация за България, както и конкретна информация по икономически сектори.

Брошурите са предназначени за чуждестранни инвеститори и насочват вниманието им към приоритетни и важни за икономиката на страната ни сектори, идентифицирани в стратегическия анализ на консултантска компания А.Т. Kearney.

Подбраните факти са илюстрирани с таблици, диаграми, маркетингови и социологически проучвания. Брошурите са изработени за следните сектори: Транспортно оборудване и машиностроене, Електроника и електротехника, Химическа индустрия, Храни и земеделие, Транспорт и логистика, Информационни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси, Здравеопазване и туризъм, свързан със здравословния начин на живот.

Разработена е обзорна брошура, която включва информация от всяка от гореизброените приоритетни сектори, както и обща макроикономическа и бизнес информация, от интерес за потенциални инвеститори.

Брошурите се актуализират два пъти в рамките на периода на изпълнение на проекта. Разпространени са 243 000 броя в България и чужбина. През месец март 2013 г. от изпълнителя на обществената поръчка, „Прагматика” ООД е изработена втора актуализация на „Разработка на структурата и съдържанието на 9 инвестиционни брошури” и е внесена в БАИ.Изготвените секторни брошури са потвърждение, че посочените от консултантска компания А.Т. Kearney приоритетни сектори, са приети като такива и от Агенцията.

Възприетите от БАИ приоритетни сектори, не са формулирани във вътрешен документ, с което не са оповестени намеренията на Агенцията при провеждане на инвестиционния маркетинг.128

Б. Изпълнението на дейността по изготвяне на анализи и прогнози е свързано с експертния капацитет, с който БАИ разполага. В предходни периоди, експертите от дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“, са разпределяни по сектори устно, в оперативен порядък, без издадена заповед от изпълнителния директор.

В периода 2013-2014 г., отговорностите/задълженията, формулирани в длъжностните характеристики на експертите за изготвяне на анализи и прогнози, не са обвързани с конкретни сектори. Няма издаден административен акт за разпределението им предвид придобитото образование и професионален опит на всеки от тях.129

Липсват вътрешни актове за създаване на ефективна организация за изготвяне на анализи и прогнози със собствени сили и осигуряващи добро качество, с цел достигане на актуална, качествена и задълбочена информация до инвеститорите.130

В БАИ няма разработени и утвърдени правила за ефективна организация на процеса за изготвяне от експертите на БАИ на анализи и прогнози за привличане на инвестиции в приоритетни сектори.

Агенцията няма готовност със собствени ресурси, ефективно и с високо качество да осигурява разнообразни анализи и разработки, да поддържа тяхната актуалност, в усилията й да привлича чуждестранни инвестиции в страната. Не са налице оптимални условия за постигане на една от целите на дейността на Агенцията за нарастване на инвестициите в производства и услуги в сектори с висока добавена стойност.

С приключването на проекта по ОП „РКБИ“ се подлага на риск изпълнението на дейността по изготвяне на анализи и прогнози в бъдеще, както и нейната ефективност.2.1.2. Изработване на информационни материали

Дейността по изработване на информационни материали е планирана в работните планове на БАИ за 2013 и 2014 г. и представена в следната таблица:Т


Показатели

Работен план

2013 г.

Изпълнение

2013 г.

Работен план

2014 г.

Изпълнение

2014 г.

Секторни брошури

8 сектора

7 езика


81 000 бр.

8 сектора

7 езика


81 000 бр.

х

х

Документални филми

2

4

х

х

Информационен бюлетин

х

Х

12

12

Инвестиционен справочник – „Инвестиционен гайд”

х

Х

1

1

Правен справочник на БАИ „Лигъл гайд”

х

Х

1

1

Инвестиционна дипляна

х

Х

1

1

Изготвяне на целеви интернет сайт

х

Х

1

1


аблица № 1
Изработени информационни материали

Източник: Отчети за изпълнение на работните планове на БАИ

А. През 2013 г. са създадени четири документални филма, като част от проекта с обща концепция и четири независими тематични линии за мултифасетно послание към потенциалните нови чуждестранни инвеститори в България. Филмите са на английски език и с различна тематика, както следва:

а) документален 27-минутен филм за индустриалните зони, които започват да се изграждат в България в рамките на стратегията „Експортна политика на България " – 2013 г. Филмът представя прекия ангажимент на държавата за изграждане на индустриални зони с цел създаването на условия за привличане на високопродуктивни, експортно ориентирани инвестиции в благоприятна за инвестиции бизнес среда. Документалният филм създава визия за зоните, като привлекателни инфраструктурни обекти, в които може да се работи комфортно;

б) документален 27-минутен филм за приоритетните сектори, за развитие и привличане на инвестиции в България. Документалният филм представя потенциала и конкурентните предимства на България за инвестиране в следните икономически дейности от индустриалния сектор и сектора на услугите, а именно: Транспортно оборудване и машиностроене, Електроника и електротехника, Храни и земеделие, Транспорт и логистика, Информационни технологии, Аутсорсинг на бизнес процеси, Здравеопазване и туризъм, свързан със здравословния начин на живот;

в) документален 27-минутен филм за интелектуалния ресурс на България. Филмът разказва за потенциала на човешкия капитал, като обхваща приноса на българи, достигнали върхове в различни области във водещи страни, както и амбициите за положителни промени на десетките хиляди български младежи, които учат в най-престижните университети на Европа и САЩ;

г) документален 27-минутен филм за успелите инвеститори, чужденци и българи, в България в приоритетните за българската икономика сектори.

С изработените филми за реализация на успешни проекти, за интелектуалния ресурс и за приоритетните сектори за развитие и привличане на инвестиции в България се цели да бъдат привлечени бъдещи важни за страната инвеститори. Филмите са прожектирани на промоционални събития с участието на български официални представители, българската общност в чужбина, инвеститори, както и са раздавани чрез посолствата и търговските представителства, на представители на бизнеса, потенциални инвеститори, консултантски групи и др.131Б. През 2014 г. са изработени - Информационен бюлетин, Инвестиционен справочник на БАИ „Инвестиционен гайд”, Правен справочник на БАИ „Лигъл гайд”, целеви интернет сайт във връзка с международните инвеститорски форуми за популяризиране на инвестиционните предимства на България.

2.1.3. Организиране на инвестиционни форуми, семинари и конференции

Планираните и изпълнени дейности са представени в следващата таблица:Таблица № 2 Организирани информационни форуми
Показател

Работен план

2013 г.(бр.)

Изпълнение 2013 г.
(бр.)


Работен

план

2014 г.(бр.)

Изпълнение 2014 г.

(бр.)

1

Международни инвеститорски форуми

2

2

Х

х

2

Международни конференции, проведени от световна бизнес медия

2

2

Х

х

3

Международни кръгли маси, проведени от световна бизнес медия

6

6

Х

х

4

Конференции за популяризиране на проекта

3

3

Х

х

5

Срещи с настоящи и потенциални инвеститори

3

5

Х

х

6

Промоционални мероприятия в чужбина

х

Х

16

33

7

Събития с настоящи и потенциални инвеститори

х

Х

2

2

8

Организиране на срещи-дискусии в БАИ

х

Х

4

4

9

Пресконференции за популяризиране на проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”

х

Х

1

1

Източник: Отчет за изпълнение на работния план на БАИ за 2013 г. и 2014 г.
А. През 2013 г. са организирани международни инвеститорски форуми, конференции и кръгли маси:

а) Проведени са международни инвеститорски форуми в Сан Франсиско и Брюксел, на които е обсъдена информация в конкретни сектори: машиностроене, електротехника, електроника, информационни технологии, аутсорсинг на бизнес процеси, химия, хранителна промишленост, здравеопазване.

б) Международни конференции, проведени от световна бизнес медия в Ню Йорк и Сеул.

в) Международни кръгли маси в Чикаго, Ню Йорк, Сан Хосе, Сеул, Токио и Хонконг.

г) Конференции за запознаване на потенциални инвеститори с проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“ и представяне на постигнатите резултати от неговото изпълнение.

д) Срещи с настоящи и потенциални инвеститори в различни области - община София, областите Русе, Варна, Велико Търново и Видин. 132Б. През 2014 г. при изпълнение на Проекта по ОП „РКБИ“ от БАИ са сключени два договора с предмет – „Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите имигранти и учещите в чужбина български студенти в България“ и „Организиране на международни форуми в страната с потенциален интерес за директни инвестиции в България“. Във връзка с договорите са проведени 33 промоционални мероприятия в чужбина.

а) В изпълнение на договор с предмет „Информационни кампании сред българите в чужбина с цел популяризиране на инвестиционния климат и връщане на нашите имигранти и учещи в чужбина български студенти в България“, от изпълнителя е изготвена Стратегия и план за непрекъснат контакт с българската общност. Проведени са 13 промоционални мероприятия с участие на служители от БАИ, лектори и представители на изпълнителя сред по – големи студентски и друг тип компактни организации на българите в чужбина. Градовете, в които са проведени събитията, обхващат най - големите студентски и емигрантски общности – Париж, Берлин, Виена, Брюксел, Мадрид, Москва, Амстердам, Лондон, Чикаго, Бостън, Ню Йорк, Тел Авив и Истанбул. Основен фокус на мероприятията е необходимостта от привличането на нови инвестиции в България, възможности за работа в страната и търсенето на специалисти от чуждестранни компании, стъпващи на българския пазар.

От изпълнителя ще бъде изградена система за контакти с бизнес средите в съответните дестинации чрез комуникационни канали, като Facebook, Linkedin, общности на българите в чужбина, клубове по интереси на българите в чужбина, търговски представителства и др. След извършените инвестиционни мероприятия се очаква участниците да разпространят информация до своите колеги, семейства, приятели, което ги прави незаменим източник на реклама, както и публикациите в различни електронни медии, с цел привличане на инвестиции и завръщането на качествени специалисти в страната.133

б) В изпълнение на договора с предмет „Организиране на международни форуми в страната с потенциален интерес за директни инвестиции в България“ през 2014 г. са проведени 10 инвеститорски форума в Европа, Азия и САЩ, градовете - Копенхаген, Щутгарт, Хановер, Женева, Сеул, Пекин, Шанхай, Москва, Ню Йорк и Бостън.134 Иницативата цели популяризиране на България, като бизнес и инвестиционна дестинация в 10 града от 7 държави. Целта на поредицата форуми е да се представи пред международната бизнес общност аргументи в полза на България, като място за установяване на разширяване на бизнеса и популяризиране на страната, като добро място за инвестиции пред водещи световни компании в Европа, САЩ и Азия.

в) В БАИ са организирани и изпълнени 4 срещи – дискусии с представители на студентската общност, които са част от инициативата „Лятна академия на БАИ” за организиране на регулярни срещи през годината с участието на чуждестранни търговски камари, мениджъри на световни компании, банкови институции и водещи чуждестранни инвеститори в България.

г) Проведена е работна среща на българския бизнес и Асоциацията на турските индустриалци и предприемачите от балканските страни „БАЛКАНСИАД”. Целта е да се предостави възможност за провеждане на множество двустранни срещи, бъдещи партньорства и инициативи между българския бизнес, асоциацията на турските индустриалци и предприемачите от балканските страни. Проведена е дискусионна кръгла маса в рамките на Международен панаир - Пловдив с участие на потенциални и реални инвеститори, представители на държавната и местната власт, на браншови организации, на финансови институции, на университети и колежи и др. от южния централен район за планиране.

Проведени са годишни срещи с най-големите инвеститори в България, като са присъдени награди „Инвеститор на годината” за 2013 г. и 2014 г.

С извършените мероприятия по договорите са създадени условия за непрекъснато проактивно включване на българската икономическа и образователна общност в чужбина за привличане на инвестиции. Изграждането на система за контакти и разпространението на информацията са резултати с дългосрочен характер, чиито ефект се оценява в следващ период от време.

Осъществените дейности по организиране на инвестиционни форуми, семинари, конференции и многостранни срещи допринасят за повишаване интереса на инвеститорите и изграждане на положителен имидж на България. Създадени са условия за активен диалог и непрекъснато включване на българската общност в чужбина в процеса на привличане на инвестиции. Изпълнението на планираните количествени индикатори не дава пряка оценка за ефективността на дейността на Агенцията.

2.1.4. Реклами в международни медии с икономическа насоченост през 2013 г.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница