Доклад №0700200114 за извършен одит на дейността на Българската агенция за инвестиции за периода от 01. 01. 2013 г до 31. 12. 2014 г декември 2015 гстраница5/10
Дата11.01.2018
Размер1.67 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Таблица № 3 Реклами в международни медии

Показател

Единица

Работен план 2013 г.

Изпълнение 2013 г.

Видеоклипове (3 вида по 30 сек.)

Брой излъчвания

60

180

Рекламно каре

Брой публикации

12

72

Източник: Отчет за изпълнение на работния план 2013 г.

Проведен е директен инвестиционен маркетинг и PR, насочен към приоритетни индустриални сектори и сектори на услугите, с цел привличане на водещи световни компании като инвеститори в България. Най-общо дейността включва следните компоненти: Организиране на комуникационни дейности – излъчване на видеоклипове и публикуване на рекламни материали в чуждестранни бизнес медии, като концепцията е общата визия на страната; разработка на електронни презентационни материали; популяризиране на интернет сайта на БАИ през целия период на проекта, популяризиране в популярни търсачки и социални мрежи на събития, организирани от БАИ.

Публикувани са 72 рекламни карета в световни медии за бизнес вестници и за бизнес списания в следните региони: Европа, Азия и Америка. Осъществени са 180 броя излъчвания на видеоклипове във водещи бизнес телевизии, насочени към бизнес аудитория, вземаща решение за насочване на инвестиции към различни региони. Излъчванията са съобразени с маркетинговата стратегия на БАИ в регионите.

С осъществените дейности за реклама са създадени условия за ефективна и непрекъсната адаптация на промоционалните материали на БАИ, в отговор на потребностите на инвеститорите, и на БАИ като единен център за промоция на икономическите възможности за развитие на България.

2.1.5. Организиране на журналистически посещения в България с цел представяне на страната в чуждите медии, като привлекателно място за чуждестранни инвестиции по различни секторни теми през 2013 г.

Журналистическите турове са осъществени с участието на служители от БАИ и са свързани с използването на съвременни инструменти за рекламиране на страната, инвестиционния климат и приоритетните сектори.През месец февруари 2013 г. е проведен журналистически тур за отрасли „Здравеопазване, СПА и Уелнес” в Хотел Бест Уестърн Експо. Извършено е посещение от група чуждестранни журналисти на Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2013”, проведено в Интер Експо Център с участие на 270 компании от Европа. По време на посещението е предоставена възможност за директни разговори с представители на водещи компании от сектори, които имат щандове на събитието от общо 21 страни от цял свят. От група чуждестранни журналисти е посетена болница „Токуда” и най-новото болнично заведение - „Сити клиник”, която е най-голямата японска инвестиция в здравеопазването.

Организирането на професионална PR кампания от такъв мащаб, с преобладаващо представяне в електронни медии и социални мрежи е новост за дейността на БАИ и разширява обхвата от инструментите на маркетинга.Извършените дейности допринасят за повишаване познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори.

2.1.6. Разпространение на информационни материали и публикации, реклами, участия и интервюта в международни медии и издания с икономическа насоченост през 2014 г.

Таблица № 4 Разпространени информационни материали

Показатели

Единица

План

Изпълнение

Разпространение на обзорни и секторни брошури в чужбина

Брой

6 400

13 730

Разпространение на обзорни и секторни брошури в България

Брой

4 400

7 070

Разпространение на информационния бюлетин на БАИ

Брой

2 000

2 250

Разпространение на второто издание на инвестиционния диплян на БАИ

Брой

6 000

6 000

Разпространение на рекламни филми за България в DVD формат

Брой

150

150

Текущи публикации и реклами

Брой

35

43

Провеждане на рекламна кампания на България в международни издания, съпътстваща международните инвеститорски форуми

Брой

10

10

Публикуване на рекламни материали

Брой

10

10

Участия в телевизионни предавания

Брой

1

1

Интервю за печатни, радио и електронни издания

Брой

2

2

Източник: Отчети за изпълнение на работните планове на БАИ по тримесечия на 2014 г.

За успешното насърчаване и привличане на инвестициите БАИ предоставя допълнителна информация на потенциалните инвеститори и на своите партньори чрез изготвянето и разпространението на обзорни и секторни брошури в страната и чужбина, информационни материали и справочници, включващи информация на достъпен език, публикации и реклами в международни бизнес медии, провеждане на рекламни кампании и др. В материалите се съдържа информация относно инвестиционното законодателство в РБ, насърчителните мерки по ЗНИ, придобиване на визи, разрешение за престой и работа в страната, регистриране на нови фирми, придобиване на недвижимо имущество от чужденци, съдебно разрешаване на спорове, трудово законодателство и други данни в полза на инвеститорите.

Дейността на Агенцията е фокусирана основно върху рекламната дейност и организацията на промоционални събития, за сметка на експертно-аналитична работа и практическо подпомагане на инвеститорите, което намалява ефективността на използваните ресурси при изпълнение на функциите на Агенцията.

С извършените дейности от БАИ по проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“ са създадени условия за увеличаване на ефективността по насърчаване и привличане на инвестициите в страната като увеличава разпознаваемостта на България.

Поради дългосрочния характер на целите на инвестиционния маркетинг, резултатите от извършените маркетингови дейности не винаги могат да бъдат справедливо оценени в рамките на две години. Изработените аналитични материали от външните експерти са добра експертна база за планиране и извършване на подходящите маркетингови дейности, компенсирайки липсата на единна, национална политика в областта на инвестициите. С очертаните в стратегическия анализ осем приоритетни сектори са създадени условия за диференциран маркетинг, насочен към приоритетно привличане на преки чуждестранни инвестиции в тези сектори. Едновременно с това от Агенцията през 2013 г. и 2014 г. са положени усилия за провеждане на таргетиран маркетинг, насочен извън Европа, към икономическите зони в Азия и САЩ.

На проведените конференции, семинари, форуми и други масови мероприятия е дадена възможност на потенциалните инвеститори да изкажат своето мнение. Проведеният от Агенцията интерактивен маркетинг допринася за подобряване на нейната работа и повишаване на ефективността на дейността й.

Издадените информационни материали, поддържането на интернет страница, излъчването на реклами в средствата за масово осведомяване, както и преки контакти с потенциални инвеститор, популяризират условията за инвестиране в страната ни и допринасят за подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България.

2.2. Съдействие и обслужване на инвеститорите

2.2.1. Съгласно чл. 11б от ЗНИ, Агенцията осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститорите по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗНИ, параграф 1, т. 3

В глава трета от ППЗНИ е регламентиран редът за прилагане на индивидуалното административно обслужване от БАИ и от териториалните органи на изпълнителната власт.135

Индивидуално административно обслужване се предоставя и от териториалните органи на изпълнителната власт, съгласно изискванията на ППЗНИ, пред съответните компетентни органи по искане на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А или за приоритетен инвестиционен проект. Искането за индивидуално административно обслужване се подава от инвеститора или от упълномощено от него лице, чрез Агенцията или директно до съответния териториален орган. Изпълнителният директор уведомява съответния териториален орган на изпълнителната власт по местонахождение на инвестицията за намерението на инвеститора да ползва индивидуално административно обслужване.136

2.2.2 В действащите за одитирания период УП, информационното и индивидуалното административно обслужване са осъществявани от дирекция „Общо инвестиционно обслужване“ (ОИО) и дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“ (СИО).

За изпълненото на тези дейности от изпълнителния директор на БАИ са утвърдени:

а) Вътрешни правила за обработка на инвестиционни запитвания в БАИ, в които са определени дейностите на служителите във връзка със запитванията за възможни инвестиционни проекти.137

б) Вътрешни правила за процедура по сертифициране и прилагане на насърчителните мерки, в които е определен редът за прилагане на насърчителна мярка „Индивидуално административно обслужване“ на сертифицирани инвестиционни проекти. В тях е определена дирекция „СИО“ да осъществява слединвестиционното съдействие на инвеститорите, което е последен етап за реализацията на инвестиционните проекти.

в) Вътрешни правила за работата на БАИ, в които са определени функциите и отговорностите на структурите, осъществяващи индивидуално административно обслужване.138

2.2.3. В длъжностните характеристики на служители от дирекция „СИО“, са определени отговорностите на служителите за съдействие на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, които осъществяват информационно и индивидуално административно обслужване, както и на служителите, осъществяващи слединвестиционно обслужване.139

2.2.4. Дейността по информационно, индивидуалното, слединвестиционно и административно обслужване, се реализира чрез съдействие на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проект, като: предоставя информационно и правно обслужване на инвеститорите; съдейства за ускорено административно обслужване от органите на държавната власт и местното самоуправление; съдейства за сертифициране на инвестиционните проекти; предоставя индивидуални административни услуги; съдейства на инвеститорите за осъществяване на контакти с потенциални партньори; създава и поддържа база данни за инвестиционните проекти; поддържа информационна система в подкрепа на потенциалните и реалните инвеститори; осъществява мониторинг на съществуващите инвестиционни проекти; поддържа контакти с органите на централната и местната власт, както и с неправителствени организации и частния сектор.140

Агенцията предоставя съдействие на инвеститорите на всеки етап от реализацията на инвестиционните им проекти. Първият етап е етапът на инвестиционното проучване. Осъществяват се контакти с държавни институции, компании и обществени организации, предлагат се географски райони и парцели за инвестиции, организират се проучвателни посещения с инвеститорите на предложени места. При старта на проекта, БАИ съдейства информационно и административно при регистрации и получаване на разрешения от други държавни органи, правни съвети, намиране на терени, партньори, подизпълнители, доставчици и др.

Последният етап за предоставяне на услуги на инвеститорите е „слединвестиционно обслужване“, с което се оказва съдействие на инвеститорите за решаване на проблеми при редовната експлоатация на инвестиционното предприятие.

Индивидуалното административно обслужване на инвестиционните проекти не е отделено от информационното обслужване. Служителят отговорен за информационното обслужване по даден проект, съдейства на инвеститора и по мярката за индивидуалното обслужване. Начинът за осъществяване на индивидуалното административно обслужване зависи от всеки конкретен случай и от сферата, за която инвеститорът е поискал съдействие. Това решение се взима по целесъобразност от директора на дирекция „СИО“, упълномощен чрез резолюция от изпълнителния директор на БАИ, отнасяща се за всеки конкретен проект, в съответствие с вътрешните правила на БАИ. 141

Слединвестиционното съдействие на инвеститорите се осъществява след писмено заявление за съдействие от страна на инвеститора. Инвеститорите получават обслужване през целия процес на сертифициране – преди, по време на процедурата на сертифициране, и след получаване на сертификата.

2.2.5. За одитирания период информационно и индивидуално административно обслужване е предоставено на всички общо 31 сертифицирани инвестиционни проекта в БАИ. В информационната система на Агенцията постъпват запитвания от клиенти, които проявяват инвестиционен интерес към България. Те могат да бъдат разделени на следните групи: Общо проучване на инвестиционния климат в България; Проучване за инвестиционен проект (стартиращи проекти, получили информационно обслужване); Предложение за сътрудничество при осъществяване на инвестиционен маркетинг; Молба за съдействие при решаване на административни въпроси; Проучване за конкретен инвестиционен проект; Административно обслужени инвестиционни проекти (слединвестиционно обслужване).

В работните планове на Агенцията, ежегодно се планира дейността по осъществяване на информационно и индивидуално административно обслужване. Изпълнението на дейността е отразено в отчетите за изпълнението на работните планове за съответната година.Таблица № 5 Обслужени запитвания по инвестиционни проекти


Показател

План

2013 г.

Изпълнение

2013 г.

План

2014 г.

Изпълнение 2014г.

Обслужени запитвания по инвестиционни проекти

60

148


202

307

Източник : Отчети за изпълнение на работните планове за 2013 г. и 2014 г.

През 2013 г. са обслужени общо 148 инвестиционни запитвания, а през 2014 г. техния брой е увеличен значително на 307.

От експертите на БАИ е създадена и се поддържа база данни за осъщественото обслужване на клиенти по сектори на икономиката, по държави и по вид интереси на инвеститорите.142

За периода 2013 г. – 2014 г. е осъществено информационно и индивидуално административно обслужване на един приоритетен инвестиционен проект - „Ваканционно - развлекателен комплекс Св. София” на дружеството „България Дивелопмънт Холдингс Лимитед” АД. Стойността на планираната инвестиция възлиза на 1.6 млрд. лв, планира се разкриването на 1 850 нови работни места. Целта на инвестицията в проекта е да се създаде един от най - големите туристически и развлекателни комплекси в Европа, съдържащ хотели, конферентни зали, изложбени зали, закрит воден басейн, зелени площи, търговски мол, и др.

БАИ не разполага с ефективен механизъм за редовен мониторинг на качеството и количеството на услугите, предлагани от нея, както и на удовлетвореността на инвеститорите от обслужването, което получават.

В резултат на изпълнение на проекта по ОП е извършено „Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и проучване на услугите и преференциите, предлагани от други европейски агенции“ през 2013 г. В изготвения аналитичен материал е дадена оценка на услугите, предоставяни от БАИ от страна на инвеститори, с които е установен контакт и от страна на сертифицираните инвеститори. Проучването разкрива, че същите са особено удовлетворени от подготовката на персонала на БАИ и от работата на Агенцията по време на инвестиционния и оперативния период.143Дейността по информационното и индивидуалното обслужване е в съответствие с УП и вътрешните правила. Същото е свързано с провеждане на активна комуникация с държавни структури на различни административни нива. Обслужването на нарастващия брой инвестиционни запитвания, както и различните инициативи за сътрудничество и подкрепа на инвеститорите, създават условия за ефективното изпълнение на дейността и за постигане на целите на БАИ.

Провежданата политика на инвестиционен маркетинг и обслужване на инвеститорите от БАИ създават условия за успешно насърчаване и привличане на инвестиции в страната.

3. Взаимодействие с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление в областта на обслужване на инвеститорите

3.1. При изпълнение на функциите, регламентирани в чл. 8, т. 7 от УП (отм., ДВ, бр. 103 от 29.11.2013 г.) и чл. 8, т. 5 от УП, в сила от 01.12.2013 г. (отм.) дирекция „СИО“ в БАИ поддържа контакти, оказва методическа помощ и съдействие на областните управители, на органите на местното самоуправление, и на сдруженията с нестопанка цел, поддържа контакти и сътрудничи с държавните органи и неправителствени организации в други държави, с международни организации и институции, чиято дейност е свързана с привличането на инвестиции.

Редът за това взаимодействие е определен във „Вътрешни правила за работата на БАИ“144 без да са определени145 формите за неговото осъществяване в процеса по насърчаване на инвестициите. 146

За осъществяване на сътрудничество изпълнителният директор е делегирал правомощия на заместник изпълнителния директор на Агенцията.147

В утвърдените длъжностни характеристики на експертите от дирекция „СИО“ са определени преките им задължения/отговорности за осъществяването на сътрудничеството.1483.2. През 2013 г. и 2014 г. от БАИ е осъществено взаимодействие и сътрудничество при изпълнение на инвестиционните проекти с органите на изпълнителната власт (министър на икономиката, ресорен заместник министър на икономиката, осъществяващ политика в сферата на привличане на инвестиции, както и контакти с лица от различни министерства, които участват в процеса на привличане на инвестиции по ЗНИ). 149

3.2.1. През 2013 г. и 2014 г. с МИ е осъществена активна писмена кореспонденция (344 писма) и с други министерства (110), която показва активното взаимодействие в хода на процеса. Получената от БАИ информация за потенциални инвеститори е използвана за осъществяване на директен контакт с тях, както и за оказване на съдействие при осъществяване на инвестиционните им проекти.

При всеки проект в процес на сертифициране БАИ работи в тясно сътрудничество с дирекция „Инвестиции и иновации“ в МИ. Проектите се съгласуват с експертите на БАИ и дирекцията, като се организират срещи за обсъждане на проектите при процедурата на сертифициране. По някои от проектите се осъществяват срещи с местните власти (областни управители и кметове), с цел запознаване с проекта и оказване на подкрепа при неговото реализиране.3.2.2. Агенцията работи в тясно сътрудничество с областните управители, с органите за местното самоуправление, чрез изпращане на писма с молба за информация относно свободни терени и предприятия, които могат да бъдат предложени на потенциални инвеститори. При проявен интерес от потенциални инвеститори в определена област от БАИ се организират посещения с помощта на местната администрация.

При проекти в процес на реализация обслужвани от БАИ, се осъществяват контакти с областни управители и кметове за запознаването им с проектите и изследване на възможностите за реализация в съответната област или община.

Взаимодействието и сътрудничеството при реализацията на инвестиционните проекти между БАИ и областните управители и кметове се осъществява чрез обмен на информация (официални писма и писма по електронната поща), организират се посещения и търсене на подходящи терени за реализацията им на територията на страната, обсъждат се наличната или бъдеща инфраструктура, които местните власти биха предложили на потенциалния инвеститор. В тази връзка БАИ поддържа тесни контакти във всички общини и областни управители, публично-частни компании, развиващи се индустриални зони, Националната компания индустриални зони, както и частни компании развиващи индустриални зони в България.

През 2014 г. по искане на БАИ от всички области и общини в България е събрана информация по следните направления: наличие на свободни индустриални терени и сгради (частна държавна и общинска собственост) за реализация на потенциални инвестиционни проекти; неработещи или закрити предприятия и заводи на територията на областта - частни, общински и държавни с изградена довеждаща инфраструктура, списък на структуроопределящите предприятия във всяка община в рамките на областта, характерната промишленост за региона и с какви ресурси разполага, профил на свободната работна ръка и др.; както и наличие на готови проекти, приоритетни за съответната община или област. Тази база данни се използва за представяне на заинтересовани потенциални инвеститори, което съдейства за ефективното изпълнение на дейностите.150

Към момента на одита БАИ работи по 17 потенциални инвестиционни проекти, с които е осъществено сътрудничество и взаимодействие през 2013 г. и 2014 г. в различни сектори на икономиката.151

3.2.3. Функциите на Агенцията, свързани с взаимодействие с други държавни институции и неправителствени органи, са поддържане на контакти с държавни и недържавни институции, които имат отношение към реализацията на инвестиционни проекти, с цел предоставяне на обобщена статистическа информация за инвестициите в страната на държавни и недържавни институции и средства за масово осведомяване.

Българската агенция за инвестиции осъществява сътрудничество и получава подкрепа от търговски, дипломатически и консулски представителства на България в чужбина, чрез обмен на информация, презентации и рекламни материали на БАИ, организиране на форуми в чужбина. Агенцията си сътрудничи с Български неправителствени организации, в т.ч.: Българска търговско - промишлена палата, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и други камари и асоциации.Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница