Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на


ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИстраница27/30
Дата30.07.2018
Размер2.17 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

20.1. Историческа финансова информация


Годишните финансови отчети за последните 3 (три) години – 2008, 2009 и 2010, включително консолидираните и неконсолидираните финансови отчети, одитирани от регистриран одитор, отчетите за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети, както и междинните финансови отчети (консолидирани и неконсолидирани) за горепосочените години, както и за 2011 г., които не са одитирани, са представени в определените срокове на Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса - София АД, а от началото на м. март 2008 г. и в Бюлетина на Investor.bg (за годишните одитирани отчети за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.). Всички отчети са публикувани на интернет страницата на ИХБ на български и английски език.

Входящи номера на предоставените отчети на ИХБ в Комисия за финансов надзор, Българска Фондова борса – София и Бюлетин Investor.bg:Всички горепосочени документи са на разположение на инвеститорите на електронните страници на трите институции (www.fsc.bg, www.bse-sofia.bg и www.investor.bg).

Пътят до тези документи е следният: от интернет страницата на КФН (www.fsc.bg) се избира менюто ЕРиК (електронен регистър и картотека). След това се избира вида субект - в конкретния случай публични дружества или други емитенти. След това се избира конкретния емитент или публично дружество по заглавната буква на наименованието му (в конкретния случай буква И). От списъка с публични дружества и емитенти, наименованията на които започват с буква И се избира Индустриален холдинг България. От долната лява част на появилата се страница с информация за Индустриален холдинг България с активни и неактивни менюта се избира активното меню със син цвят - Счетоводни (периодични) отчети. Появява се таблица с пет колони. Първите две колони съдържат информация периода, за който се отнася отчета и типа отчет, а в петата - последна колона е самият отчет.

Счетоводните отчети на дружеството могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Българска фондова борса - София АД - (www.bse-sofia.bg). От долния десен ъгъл на появилата се страница се избира активното меню в червен цвят Счетоводни справки за емитентите. След това се избира годишен период, за който се отнася търсеният отчет. След което се избира подпериод в рамките на избрания вече годишен период (т. е. за І, ІІ, ІІІ, ІV тримесечие или одитиран за избраната вече година, както и консолидирани такива). Сега вече се избира публичното дружество или друг емитент на ценни книжа по признака борсов код, в конкретния случай той е – 4ID.

От началото на м. март 2008 г. счетоводните отчети на дружеството могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Investor.bg (www.investor.bg). От горната част на началната страница се избира активното меню ‘Бюлетин’. От следващия екран се избира кода на дружеството (4ID), тип на съобщението (Финансови отчети) и период.

Всички горепосочени документи са на разположение на инвеститорите на електронната страница на ИХБ (www.bulgariaholding.com) в секция Инвеститори, подсекция Отчети.

Всички тези документи ще бъдат предоставени при поискване на всеки потенциален инвеститор от Индустриален холдинг България АД. Документите могат да бъдат разгледани и на място в информационния център на КФН в София, ул. Шар Планина № 33, както и в сградата на „Българска фондова борса АД на ул. Три уши № 10.

20.2. Проформа финансова информация


Проформа финансова информация не е предоставена.

20.3. Откога е последната финансова информация


Одитираната финансова информация от последната година не е по-стара от 15 месеца от датата на документа за регистрация (Емитентът е включил неодитирани междинни финансови отчети в Регистрационния документ – първо тримесечие на 2011 г.).

20.4. Политика по отношение на дивидентите


От създаването си, Емитентът е възприел политика на реинвестиране на печалбата в дългосрочния растеж и развитие на икономическата група, вместо изплащането на дивидент към акционерите. С оглед на добрите перспективи и продължаващото развитие на икономическата група, „Индустриален холдинг България” АД не счита за вероятна промяна в дивидентната политика в непосредствено бъдеще.

В случай че Дружеството не е в състояние да използва ефективно своя капитал за растеж или за придобивания, ще обмисли разпределяне на дивиденти, с цел да максимизира доходността на своите акционери. Всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба на акционерите на „Индустриален холдинг България” АД ще бъде взето от Общото събрание на акционерите, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството.


20.5. Правни и арбитражни производства


Към настоящия момент „Индустриален холдинг България” АД не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства.

В период от 12 месеца, преди изготвянето на настоящия документ Емитентът не е бил страна по приключили съдебни, арбитражни и административни производства, които могат да имат или са имали съществено влияние върху Емитента или финансовото състояние и рентабилност на икономическата му група.

На Емитента не е известна възможност за образуване на бъдещи арбитражни, съдебни и административни производства, които могат да имат или са имали съществено влияние върху Емитента или финансовото състояние и рентабилност на икономическата му група.

20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента


На 07.04.2011 г. в Агенцията по вписванията е вписано увеличението на капитала на Индустриален холдинг България от 58,282,079 лв на 67,978,543 лв.чрез издаване на нови 9,696,464 бр. безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв и емисионна стойност 1.03 лв. КФН вписа емисията с решение на 27.04.2011 г. Акциите са допуснати до търговия на БФБ-София АД.

За периода, обхванат от историческата финансова информация, не са настъпили други съществени промени във финансовата и търговската позиция на Емитента и дружествата от групата след датата на публикуване на последния финансов отчет.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница