Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Роден език и свързани с него понятиястраница3/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.2. Роден език и свързани с него понятия

В двуезичните езикови общности много хора говорят владеят повече от един език; в този случай езиците се различават по начина на усвояване и по ролята, която те играят в живота на билингвите.

Първият научен език най-често се нарича майчин език. Но в ежедневието, журналистиката и понякога в научните произведения това словосъчетание често се използва в друг смисъл: Нашите деца не разбират една дума на родния си език; Гражданите забравят родния си език и т.н. - тук, под роден език се има предвид език, специфичен за даден етнос. Етнически език евенка винаги ще бъде евенски; ако е роден в Якутия, неговият роден език вероятно ще бъде якутски. А основният език за комуникация, в зависимост от вида на заетостта и мястото на пребиваване, може да бъде руски.

Има ситуации, когато от ранна възраст детето в еднаква степен добре усвоява два езика; в действителност, той често говори на всеки един от тях, но най-рано в предучилищна възраст неговата компетентност за всеки от езиците е неразличима от компетентността на едноезични детето. В този случай и двата езика естествено се считат за майчини. (Въпреки това, изследването на някои специфични проблеми - емоционалното привързване към два езика, тяхната символична стойност за индивида - може да изисква разграничение между двата езика.). И накрая, не е необичайно, особено в емиграция, да има ситуации, в която едноезични в ранна детска възраст, за кратък период стават двуезични, изцяло преминава на новия език и до юношеството (от по-рано известен само на него) губи почти напълно. В този случай е уместно да се счита за роден език. Така че родният език – това е език, научен в детството, уменията за използването на който са запазени предимно и в зряла възраст; може да има повече от един роден език. Всеки език, който човек е усвоил след родния език, се нарича втори език. Разбира се, с тази дефиниция вторите езици може да са няколко. Разграничаването на вторият по начина на овладяане на езика от третия (понякога и последните), както правило не е нужно, тъй като функциите на неродните езици, степента на тяхното усвояване, зависи малко от реда, в който индивидът започна да ги използва.

Езиците в двуезичната общност рядко са равни. В обществения живот, в професионалните дейности, в неформалната комуникация с приятели и членове на семейството човек може да използва различни езици. В този случай често преобладава използването на един език; и в този случай се говори за основен (доминиращ език), така останалите езици известни на лицето, придобиват статут на допълнителни езици – към тях комуникантът прибягва по-рядко, отколкото към основния, и/или в социално немного значими ситуации. Често основният език – този на който се осъществява междуетническото общуване. Но дори и в една етнически еднородна комуникативна среда функциите на основния език не могат да изпълняват на не роден, а на втори език.

Индивидът придобива езиковите си умения, езиците подразделяни на усвояване в живата комуникация (майчин език човек увлява именно) и изучените, тези, които индивида специално изучава в училище или самостоятелно. Обучението почти винаги се свързва с овладяването на писмената форма на езика и литературната норма. Умишленото изучаване на чуждия език - често е индивидуална работа; напротив, ежедневното овладяване на втори език (в днеши дни често се комбинира с формално обучение, но не обучение играе в този случай доминираща роля в овладяването на езика) не само води до формирането и разширяването на двуезични езикови общности, но има важни последици за съдбата на самите усвоили езика.

Това е пътят към възникването на регионални варианти на усвояване на езика.

Специфичността на такива варианти на втория език се дължи най-вече на въздействието върху него на родния език (или езици), които говорят чрез намеса. Такива регионални сортове често се наричат етнолекти, въпреки че основата на комуникативната общност може да се състои от различни етнически групи. Например, в дагестанския етнолект на руския език в Дагестан говорят представители на различни народи, включително местни руски стари хора. Етнолектът често се превръща в родния език на едноезичните представители на езиковата общност, независимо от тяхната етническа принадлежност.


1.3. Езиков код

Всяка езикова общност използва определени средства за комуникация - езици, техните диалекти, жаргони, стилистични разновидности на езика. Всеки такъв инструмент може да се нарече код.

В най-общия смисъл на кода - това е средство за комуникация: естествен език (руски, английски, сомалийски и др.), изкуствен език, като есперанто или съвременните компютърни езици, морзовата азбука, морски флаг за сигнализация и др.

В езикознанието кодът е прието да назоава езикови образования: език, териториален или социален диалект, градско койне, поджини, лингва-франка и под.

Заедно с термина код се използва и терминът подкод. Той означава разновидност, подсистема на код на дадено общество, комуникативно средсто с по-малък обем, по-малка е обхватът на използване и по-малък е набора от функции, отколкото на кода. Например, тези видове в съвременния руски национален език като литературен език, териториален диалект, градското просторечие, социалния жаргон – това са под-кодове или подсистеми с единен код (руския национален език). Използват се термините "подкод" и "подсистема" като синоними.

Подкод или подсистема, също могат да се разделят по видове, и самите те да включват в своя състав под-кодове (подсистеми) на по-ниско ниво и т. н. Например, руски литературен език се явява подкод по отношение на националния език, е разделянето на два вида - кодифициран език и разговорен език, всеки от които има известна самостоятелност и се различава по функции: кодифицирания език се използван в книмовно-писмени форми на речта, а разговорната - в устните, вътрешно-битовите форми. На свой ред кодифицираният литературен език се диференцира по стилове, а стиловете са реализират от разнообразните речеви жанрове; някаква подобна диференциация има и в разговорния език.

В социолингвистични подкодове често се наричат форми на езиково съществуване или регистри на даден език.
1.4. Социално-комуникационна система

Съвкупност от кодове и подкодове, използвани в дадена езикова общност и намиращи се един с друг в отношения на функционално допълване, се нарича социално-комуникативна система на тази общност.

Функционалното допълване означава, че всеки един от кодовете и подкодове, образува социално-комуникативна система, има свои собствени функции, не се припокриват с функциите на други кодове и подкодове (и по този начин всички те изглежда, че се допълват една друга по функции).

Например, всеки стил на книжовен език - научен, официално-делови, публицистичен - имат своите специфични функции, които не са типични за други стилове, и заедно те функционално се допълват един друг, образуват система, способна да "обслужи" всички комуникационни потребности на даденото обществото (които условно могат да бъдат наречени обществен носител на книжовния език; освен тях, има, например, носители на диалекти, просторечия) и всички сфери на общуване.

В многоезичното общество социално-комуикативната система образува различни езици, и комуникационни функции разпределя между тях (за това всеки от езиците може, естествено, да се раздели на подкодове – диалекти, жаргони, стилове).

Понятието за социално-комуникативна система е въведено в научната среда в средата на 70-те години на миналия век от московския учен А. Д. Швейцер. Той подчертава функционалния аспект на това понятие: "Съотношението на функционално допълване означава социално обусловено непротиворечиво разпределение в рамките на даден езиков колектив системи и подсистеми в сферата на употребата (книжовно-писмената реч, битово общуване и др.) и обществените функции (наука, култура, образование, религия), от една страна, и по социалните ситуации - от друга".
1.5. Езикова ситуация

Компонентите на социално-комуникативната система, обслужването на една или друга езикова общност, са свързани помежду си в определени отношения. На всеки етап от съществуването на езиковата общност тези отношения са повече или по-малко стабилни. Въпреки това, промяната в политическата ситуация в страната, промяната на политическата система, икономически реформи, нови направления в социалната и национална политика и други фактори могат по някакъв начин да повлияят на състоянието на социално-комуникативната система, на нейната структура и на функциите на нейните компоненти - кодовете и подкодове.

Функционалните отношения между компоонентите на социално-комуникативната система на определен етап от съществуването на дадена езикова общност формира на езикова ситуация, типична за тази общност.

Понятието езикова ситуация обикновено се прилага за големите езикови общности - държави, региони, републики. За това понятие важи факторът време: по същество езиковата ситуация – това е характеристика на социално-комуникативната система в даден период от нейното функциониране.

Така например, в Украйна, където социално-комуникативна система включва като основни компоненти украински и руски език (в допълнение към тях има беларуски, български, унгарски, чешки и някои други) до разпада на СССр се наблюдава относително динамично равновесие между тези езици. Имаше училища и с украински и руски език в преподаването, науката и висшето образование са били изключителни и на двата езика, до известна степен, като се раздели на обхвата на (природни и технически науки - предимно на руски, хуманитарните - най-вече на украински). В ежедневието изборът на комуникативен език се определя от намеренията на говорещия, типа на получател, естеството на ситуацията на общуване и така нататък. Н. През 90-те години на XX век. функциите на руския език в Украйна са рязко стеснени, той е заменен от украински език от сферите на средното и висшето образование, наука, култура; Използването на руски език в ежедневната комуникация също намалява.

Тези промени са безспорно доказателство за промяна в езиковата ситуация, по това време като състава на социално-комуникативната система, обслужваща украинската езикова общност, остава същата.


1.6. Превключване и смесване на кодове

Кодовете (езиците) и субкодовете (диалекти, стилове) изграждащи социално-комуникативната система, са функционално разпределени. Това означава, че в зависимост от условията на комуникация те използват един и същи контнкт от оратори, които съставят определена езикова общност, притежаващи общ набор от комуникационни инструменти. Например, ако говорим за под-кодовете на книжовния език, научната дейност на медиите книжовен език, използвани средства за научни стил на словото, в офис работа, право, административно съответствие, те също прибягва до средствата за официален стил, в религиозен култ - на думи и структури стил религиозно-проповядване и т.н. С други думи, в зависимост от сферата на комуникацията, говорителят превключва от някои езикови средства до други.

Подобна картина се наблюдава в тези общества, където не се използва един, а два (или няколко) езика. Показване на два, .. Т.е., хората, които притежават две (или повече) езици обикновено са "разпределят" използването им в зависимост от условията на комуникация: в официална обстановка, когато се работи с правителството се използва основно на един и същ език и в ежедневието, в семейството, в контактите със съседи - друг (други). И в този случай можете да говорите за преминаване от един код към друг, само когато кодовете не са стиловете на един език, както в първия пример, но и на различни езици.

Преминаване кодове или кодове за превключване - е преходът на говорещия в реч комуникация от един език (диалект, стил) в друга, в зависимост от комуникационна среда.

Какво, какви промени в комуникационните условия карат говорителя да промени кода? Например, промяна на адресата,т.е. на кого говорителят се обръща. Ако получателят притежава само един от двата езика, които са известни от говорителя, като последното, разбира се, трябва да се използва именно тази запознат език дестинация, въпреки че до този момент в диалога с събеседници двуезичен друг език, или и двете могат да бъдат използвани. Преминаване към известен събеседник код на езика може да се случи дори и в случай, че промените в състава на общуването, когато разговорът на две двуезичен се присъединява към третия мъж, който притежава само един от най-известните и трите езика, комуникацията трябва да се проведе на този език. Невъзможността на същите събеседници да преминат към код, познат на третия участник в комуникацията, може да се разглежда като нежелание да се посвети на темата за разговор или как да се пренебрегне нейните комуникативни искания.

Факторът, който определя превключването на кодовете, може да бъде промяна в ролята на самия говорител. Така например, в ролята на баща (когато става дума в семейството), или като съквартирант, той може да използва родния си диалект към него и се обърна към централните власти, той е принуден да премине към по-голяма или по-малко конвенционални форми на речта. Ако такава промяна не се случи, властите няма да го разберат и той няма да постигне целта си (да удовлетвори искането, да разгледа жалбата и т.н.), с други думи, той ще претърпи комуникативен провал.

Темата за комуникация също влияе върху избора на код. Според изследователите, занимаващи се с проблемите на комуникацията по отношение на езиковото хетерогенност "промишлени" тематични членове на езикови общности предпочитат да говорят на език, който има съответен специфична терминология за описване на различните технически процеси, устройства, инструменти, и така нататък. Н. Но веднага след като темата на производството промените в домакинството, "включване" на друг езиков код или подкод - родния език или диалект на събеседници. В едноезично общество с тази промяна на кода има преминаване от професионален език към общ език.

На какви места в речната верига говорещите превключват кодовете? Това зависи от естеството на въздействието на тези фактори, за които току-що говорихме. Ако ефектът от фактор на говорещия да предвидим и дори в някои отношения да планират, превключването се извършва върху естествените граници на потока на речта: в края на фрази, синтактично период, с най-спокойния начин на комуникация - като обсъждането на всяка тема. Ако обаче факторът, предизвикващ превключването на кода, неочаквано пречи на говорещия, той може да премине от код към код в средата на фразата, понякога дори без да подрежда думи. При висока степен на собственост на различни кодове или подкодове, когато тяхната употреба е до голяма степен автоматизирана, процесът на кодово превключване може да не бъде реализиран от говорителя, когато друг код (подкод) се използва не изцяло, а в фрагменти. Например, говорейки един език, човек може да вмъкне в речта си елементи от различен език - фразеологични единици, модални думи, интерпресии, частици.

Способността за превключване на кодове показва сравнително висока степен на владеене на езика (или езикови подсистеми) и определена комуникативна и обща човешка култура. Механизмите на превключване на кода осигуряват взаимно разбирателство между хората и относителният комфорт на процеса на комуникация на говор. За разлика от неспособността на човек да варира речта зависимост от комуникационни условия, придържане само един код (или субкод) се възприемат като аномалия и може да доведе до конфликти комуникативни.

Кодовете за превключване трябва да се различават от такива явления като заемането на езикови единици и тяхното вмъкване в речта.

При преминаването към друг код (например на друг език), високоговорителят използва елементите си в пълно съответствие с фонетичните, граматичните и други свойства на тези елементи. Когато се заемат, думата или някаква друга единица се подчинява (поне отчасти) на фонетика и граматиката на заетия език. Когато се разпръсна, се запазва структурният външен вид на импрегнирания елемент, но този елемент се използва в някаква "замръзнала" форма, без да се променя в съответствие с инфлекторни модели или със синтактични модели.

Нека обясним това с примери.

Примерен учебник за превключване на кодове е замяната на руския език с френски език (и обратно) в речта на благородниците - героите от романа на войната и мира на Лев Толстой. Комуникацията в руски и френски език се осъществява в съответствие с нормите на всеки от тези езици:

- Ана Павлова, като видя Пиер, докосна пръста си върху ръкава.

Участвайте, когато сте готови да напуснете. Тя погледна към Хелън и й се усмихна.

Ма bonne Хелене, господствайте, не се чувствайте благотворителни, излейте пари, за да им се насладите. В продължение на 10 минути излязоха 10 минути. И така, за да не се отегчавате много, ето един скъп граф, който няма да откаже да ви последва." (Война и мир, Т. I. Ч3).

Когато едни и същи герои, говорейки на руски, използва думата брой, едикт, министър, политика, охрана, тогава ние - заемане, при спазване на правилата на руски език: в тези съгласни меки са преди [е] гласни претърпяват намаляване на неударена позиция, съществителни имат склонност и имат признаци на определен граматичен вид, сродни глаголи и т.н.

Примери за включвания могат да бъдат скорост тип CE ла и (с ' est ла вие ), латинската експресията на алтер его на , на тера инкогнита , и други подобни, както и някои чужди думи, които се използват в непроменена форма, въпреки че те могат да комуникират с думи на околната контекст на модели , "подкана" синтаксиса на изходния език или на езика на получателя, например:

"Фирма Rowenta <...> Великолепна вода от Роуента !" (телевизионна реклама); "В допълнение, слух е престанал да бъде изненада и с нетърпение реагира великолепно, пъстри пейзажи и музикален характер Morte " (Asafiev "Книга за Стравински", Вл .. Nature - женствена, вж слезе на руски език дума. Натюрморт: тя е от мъжки пол); "- Изсипете на масата, си тютюн, - каза офицерът Desole [затруднено]" (AI Херцен "моето минало и мисли", поддържана от порядъка на думи, специфични за френски език, с решителност postpositions; на руски, че ще бъде :. Каза съжалявам офицер ); " -shake телефонни ръце , той [Павел Петрович] три пъти, на руски, го [племенника си] целуна ... "(Тургенев." Бащи и синове ", хармонизация на пола среден род накарали руски аналог на английската фраза -shake телефонни ръце - ръкостискане).

Както видяхме, превключването на кода е мотивирано; В допълнение, в речта на двуезични, често има смесица от кодове, когато преходът от един език към друг не е мотивиран. код граница може да се осъществи дори в рамките на тясно свързани фрази, така че определението принадлежи на езика е определено - още един глагол един език (с подходящ морфология) и думата зависими от него - от друга, и т.н. Това е началото на народна приказка ромската за граф Черно:

Sys граф Chorny. Sys е зло, но е страшно. <...> Евс е много уплашен. И sys yev barbalo, добре, може би, милиардецът Зъл <...> И иуек кани гората, а след това и принцесата на Москва в топката. Разчитайте на Black slave dispatch. - Веднага трябва да се изясниш, че трябва да се оправиш до шест часа на топката. Е, добре, той вкара тройка, остави след топка ... ... И принцесата Оболенско кое ехо изчезва. "Принц Блек, sevodnya е денят на моя ангел, аз ви задавам един въпрос: с кучейдър от светлина, капитал или красота?"

Имаше граф Чорни. Той беше богат, но беше ужасно <...> Той беше много страшен. И той беше богат, може би той беше милиардер <...> И сега го покани, което означава, че московската принцеса е на топката. Граф Блек поема изпращането. "Вие веднага, днес трябва да дойдете до шест часа на топката." Е, той захваща първите три, отива на тази топка ... И самата принцеса Оболенская излиза, за да млъкне чашите с него. "Принц Блек, днес е денят на моя ангел, аз ви питам: какво е по-ценно в света, капитал или красота?"

В основата на текста - циганин, част от руските включвания - заемане, декорирани в текста в съответствие с циганската морфология, но в някои случаи глаголът и actants принадлежат на различни езици - например, когато руски предикатните колани предмет, изразено ромите местоимение обект - руски заеми, но с Gypsy морфология (и да се утрои в този случай дясната фигура винителен). В руската въвеждаща фраза, добре, местоимението , заменено от циганите . В двата случая, представени тук, оправдан превключване кодове - когато цитирайки руски текстови бележки и думи на принцеса, но и двата пъти през втората половина на фразата разказвачът се плъзга в смес от руски и цигански език.


1.7. Интерференция (смущения)

В двуезичната реч има интерференция между езиците, които той използва. Това взаимодействие се отразява както на речта, така и на езика и може да се прояви във всяка езикова подсистема: във фонетика, граматика, речник. Всяко въздействие на един двуезичен език върху друг, както и резултатът от това действие, се нарича намеса. Обикновено само неконтролираните процеси се разбират като намеса, а съзнателното заемане не принадлежи на него.

Посоката на интерференцията може да бъде различна. Най-честата е намесата на майчиния език във втория, но ако вторият език се превърне в основен език, то той може да засегне и родния език. От руската реч е лесно да се видят емигрантите от Русия, които са живели в чужбина от няколко години.

Пропускливостта на различните подсистеми на езика е различен и е свързано с посоката на смущенията. фонетичен тон регион първичен език лесно се отразява допълнително роден и фонеми в системата и phonotactical обикновено водеща система интонацията се влияе роден език за втори език.

Фондологичната намеса се проявява в три аспекта. 1. Недискриминация на фонемите (например, отстраняване на опозицията в мекотата по двойки типове тампон / ред в беларуския етнолект на руския език). 2. Superframe на фонеми (френски, например, може да прави разлика между отворен и затворен [e / e] на руски език). 3. Повторно тълкуване на фонологичните различия (например, германците са склонни да тълкуват руската опозиция на глухите и звуковите съгласни като контраст между силните и слабите).

В последния случай руската монолингуа създава впечатлението, че германците бъркат глухи и звучащи. Ето как, например, DI Fonvizin в "Greenhorns" го изобразява германски Адам Adamovich Vralmana: Rasumnay shelovek nikahta ETF [Mitrofanushka] не sateret, nikahta от тях не sasporit; и той с интелигентни lyutmi не sfyasyfaysya, и така ще podgotenstvo Велик. В повечето случаи онези, които са озвучени с глас, са представени глухи, но в някои случаи (поради това) има изказване на глухите.

В областта на фонотактиката, вида на намаляването на родния език най-силно засяга втория език. Руснаците и германците трудно успяват да овладеят произношението на последния изразителен съгласен на английски език. Хора с родния украински език, напротив, се прехвърля към Руската обичайния модел запазва voicedness съгласни в края на думите в средата в предната част на глухите: знак, SA [д] .. и т.н., при което има минимални двойки тип Dedkov / бебе скоба / скъпа. По подобен начин на втория език се проявява и характерът на редуцирането на гласната дума на роден език. Руската често са склонни да намалят ненапрег гласни о-образни и на втори език, а "кавказки" се характеризира с акцент по-специално чрез произнасяне гласна и пълното образование на мястото на руския не го удря. Българският бизнесмен, отговарящ на телевизионно интервю по въпроса за мястото, където започва бизнеса си, каза, че първо купи пари, което означава, че той спаси. Говорейки на руски доста свободно, той е запазил вида на редукция на гласни без стрес, характерни за родния си език: на руски фонема <о> в посока на намаляване на звука с форма, българинът - в посока на г-образен.

Намесата на граматичен поле често се свързва с принудително интерпретация на граматическите категории втори език през призмата на майката: предоставянето на руски съществителни болка, царевица, кучето мъжки в съответствие със стандарт родния Беларус, използването на глагола във втория полски, в съответствие с нормата на родния руски, използването на определени или неопределен статия на английски език, в съответствие с френската норма родения и м. р.

Ако някои граматически категория на майчиния език в нативен изрази редовно, това ще бъде признат за несъществуващ. На тюркските езици, причинителят обикновено има стандартно изразително изражение; редовно обучение руски причинители глаголи могат да произвеждат по турско-руски bilinguals впечатление избор изрази causativity на. Така че учениците получават изрази, че Герасим е ял куче (той го е хранел); Wave потънал кораб.

Интерференцията може да се прояви в синтаксиса. Въпреки относителната свобода на грузинската езикова редакция, позицията на някои членове на предложението е строго фиксирана. По-специално, за разлика от руския език, контролираната дума в нормата предхожда мениджъра и глаголът-предикат е на последно място. Този ред на думите силно се намесва с руската реч на грузинци. Предложения Имаше вечер, когато Барихазо се изправи; Влязохме в първата класна стая, където се оказаха третокласници; Те бяха щастливи, когато видяха познатите; В планината триетажната сграда на интернационалното училище беше доволна от сърцата на посетителите от гледна точка на руския нормативен търси в различна степен девиантно, както в рамките на стандарта на местния руски и грузински език може да се генерира от местните руски monolinguals. Същото важи и за употребата на руски, която в ролята на грузинската частица , изразяваща настоятелна молба за мотивиране на изречения: Елате, идвайте при мен! Дай ми тази книга.

Влиянието на втория доминиращ език на родния език в граматичната сфера се проявява най-силно в управленските модели.

Колкото по-голяма е разликата между езиците, толкова по-теоретично е възможността за интерференция, но на свързаните езици той е по-малко забележим за самия говорител. Ето защо, в двуезични, владеещи и постоянно използващи тясно свързани езици, намесата става почти неизбежна. Едно отлично доказателство за това е руският превод на класическата монография от У. Вайнрих относно езиковите контакти, до голяма степен посветена на проблемите на намесата. Преводът е публикуван в Киев и съдържа много факти за намеса на украинския език на руски, виж: можем да покажем <...> на следващата таблица; приток на заеми от френски език; <...> когато [децата] станат възрастни; междузъбното[звук]. Последният пример е особено интересен; в руските прилагателни стоматологична и междузъбното са направени по различни начини, но първият не е сравнима честота, в Украйна, и в двата случая със същата цел: (м аз ж) зъб. Ориентацията към по-честа руска дума и отблъскването от украински водят преводач, за да изгради хиперкоригирана форма на интердентал.

Смущения - е явление, което е присъщо на индивида, но и същ тип процеси маса двуезичие интерференция характеризират речта на много хора, и опора в езикови системи idiolektnyh, те започват да действат и на езиковата компетентност на моно-Лингва, което води до езикова промяна. След намесата се приема все повече на езика (това става част от специфичния код стандартен език), той не се чувстваше в кода като нещо чуждо, т. Е. Тя престава да бъде така за всички, но най-лингвисти.

Всички явления, дължащи се на историческата лингвистика на броя на субстратните и суперстратените, се дължат на възникването на смущения. Дори тези диахронични промени, които обикновено се считат за резултат от вътрешнолингвистичните процеси, могат да се обяснят с взаимодействието между различни кодове на един и същи език.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница