Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовка


Дребосъчетата от Града на цветятастраница5/7
Дата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
#86942
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7

Дребосъчетата от Града на цветята

Из„Приключенията на Незнайко, Николай“ Носов

УТ


ИЧ

Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Открива логически акценти в художествения текст. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.
По фрагмент от произведението, прочетен предварително, направени илюстрации и записки в читателския дневник, учениците се ориентират в съдържанието на книгата, препоръчват си я за четене. Участват в обсъждането на произведението: съпоставят постъпките на героите и нравствените им качества, споделят и аргументират предпочитания към герой и/или епизод от прочетеното. Съставят визитка на героя за енциклопедията на любими герои.Пресъздават интервюта с героите на книгата.

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.

64

ІІ

19


Мъдрото момче Еврейска народна приказка

НЗ


Ориентира се в последователността на епизодите в повествовението. Открива логически акценти в художествения текст. .Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. Проследява взаимоотношенията между героите. И участва в обсъждането им. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на отделен епизод или на целия текст.

Учениците проследяват по епизоди постъпките на героите, съпоставят ги и оценяват техните нравствени качества, преценяват значението на всеки епизод за развитието на историята и нейното осмисляне. По въпросите към всеки епизод учениците обсъждат причините за действията на героите, начините за разрешаване на възникналите проблеми. Преразказват случката от гледна точка на различните герои, участващи в епизода, и дискутират кой епизод е най-важният за разкриване замисъла на текста. Накрая съставят визитката на мъдрото момче за енциклопедията на любими герои.

Текущо оценяване

по задачи.65
Мъдрото момче Еврейска народна приказка

ЗЗ

У


Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Учениците интерпретират текста на литературното произведение чрез групова дейност, като драматизират ключовите събития: играта на съд и съдебен процес, на журналисти и слушатели. Групите подготвят текстове с версиите на участниците за случилото се и го представят на сцената на съда. След разиграването учениците влизат в ролята на журналисти, които представят цялата история, а читателите или слушателите трябва да отсъдят дали журналистическата версия предава вярно смисъла на приказката.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
66

Майчина сълза Ангел Каралийчев

НЗ


Открива описания на външен вид на герои, пейзаж, обстановка в художествен текст. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение и проследява взаимоотношенията между героите.
Учениците разглеждат илюстрациите към произведението, правят словесно описание на героя и обстановката, измислят случка, като си помагат с въпросите на Малкия писател-какво прави героят в тази ситуация, защо прави това, как го прави? Децата създават своя история, която съпоставят с приказката, докато я слушат. Определят мястото на епизодите според момента, изобразен на илюстрациите. Децата четат текста и разполагат случките последователно върху линия на времето, разкриват причинно-следствените връзки между тях и рисуват лентата със събитията. Четат епизодите в хронологичен ред, разказват емоционален момент с определена окраска – тъжен, страшен, радостен, вълшебен.

Текущо оценяване

по задачи.67


20


Майчина сълза Ангел Каралийчев

ЗЗ

У


Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения. Разпознава авторовата приказка като литературно произведение.
Учениците проследяват преживяванията на героите в различните моменти от историята, разкриват средствата за пресъздаване чувствата на героите, разказват от името на героите техните преживявания. Четат изразително художествените описания на природните картини, интерпретират с четене по роли - диалозите между героите, осмислят средствата за авторова характеристика, обобщават представата си за авторската приказка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
68
Момиченце на прозореца Маргарит Минков

УТ


НЗ

Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Открива описания на външен вид на герои и на обстановка в художествен текст, Открива епитети и сравнения, Определя пряко и преносно значение на думи в контекста на изреченията. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Проследява взаимоотношенията между героите.
Учениците четат авторска приказка в жанра на небивалицата, откриват и се наслаждават на ярките образи на героите, забавляват се с детайлно описаните игри на палавия вятър и на игрите на разказвача с думите, Опознават силата на думите да правят света чуден и нов. Учениците проследяват причинно-следствените връзки между действията и събитията във втория епизод, обсъждат кой, как и защо се променя в историята и осмислят избора на заглавие на приказката.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.69
Момиченце на прозореца Маргарит Минков

УТ


ЗЗ

У


Задава и отговаря на въпроси. Открива логически акценти в художествения текст. Осмисля условния характер на художествения текст. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.. Разпознава авторската приказка като литературно произведение и я разграничава от фолклорната.
Учениците интерпретират текста на литературното произведение, като участват в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми: мислят и се забавляват с четене и препрочитане на приказката, като играят на питаници в Облака на въпросите, на Детективи по следите на прочетеното, на Бърканица в приказката, правейки и поправяйки нарочни грешки в описанието на портретите, действията и думите на героите. Съставят страничка с визитки на героите в енциклопедията на любими герои.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
70
Малкият мъж Ерих Кестнер

УТ


ИЧ

Открива описания на външен вид на герои, на обстановка в художествен текст. Коментира постъпките на героя. Разграничава художественото описание от повествованието в художествен текст. Отразява впечатленията си от самостоятелно прочетено произведение в читателски дневник. Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение.
По анотация и фрагмент от произведението учениците се ориентират в книгата, взаимно си я препоръчват за четене, като споделят записки от прочетеното, отразени в читателския си дневник; обсъждат герой от четене книга и коментират постъпките му. Обсъждат характера на персонажа, необичайни му външен вид и трудната му съдба, състават въображаемо интервю с него или странички с визитката му за Енциклопедията на любимите герои. Включват се в диалог по темата за различията и толерантността.

Тест за проверка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване- читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.

71

21

Момчето с крака като светкавица Сали Гарднър

УТ


НЗ

Открива описания на външен вид на герои, на обстановка в художествен текст. Ориентира се в последователността на епизодите в изучавано литературно и фолклорно произведение. Проследява взаимоотношенията между героите в изучавано произведение. Съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества
По заглавие, илюстрация и анотация на книгата учениците правят предположение за съдържанието на фрагмента от произведението. Четат самостоятелно, проверяват и оценяват предположенията си, споделят впечатленията си. Четат текста повторно, за да проследят взаимоотношенията между героите и илюстрират с примери от текста отговора си на въпроси по съдържанието. Съпоставят различните гледни точки към героя, осмислят причините за тях и определят своето отношение

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.72
Момчето с крака като светкавица Сали Гарднър

УТ


ЗЗ

У


Участва в обсъждането на фрагменти от литературното произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения.

Учениците участват в обсъждане на фрагмент от литературно произведение: съпоставят постъпките на героите и техните нравствени качества, изразяват своето мнение за историите, в които героите побеждават трудностите и откриват силните си страни, и за четенето на вдъхновяващи истории, което може да променя читателите.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.
73

Марийка и славей Народна песен

УТ


НЗ

Осмисля народната песен като фолклорно произведение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Различава видове изречения по цел на изказване. Чете с разбиране и изразително художествения текст. Установява сходство и различие между две фолклорни произведения. Интерпретира текста на фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност в игрови и сценични форми.
Учениците се ориентират в съдържанието на фолклорното произведение по заглавието и илюстрацията към текста, измислят случка с героите или разговор между тях. Слушат с разбиране вариант на песента с отворен край и правят предположение дали героите ще спазят облога си. Четат с разбиране варианта в читанката, съпоставят постъпките на героите и нравствените им качества и оценяват текста, изразяват предпочитания към един от вариантите на песента и се аргументират. Разучат текста на песента, подготвят се за изразително четене и правят драматизация на случката.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

74

22

Чавдар през гора вървеше Народна песен

У

ЗЗ


Осмисля народната песен като фолклорно произведение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Открива повторения, постоянни епитети като изразни средства. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Участва в обсъждане на фрагменти от произведения. Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език.
По илюстрацията учениците се ориентират за кого се пее в песента. Четат и свързват заглавието със съдържанието на народната песен, ориентират се в комуникативната ситуация в текста и коментират формата на народната песен. Четат с разбиране и отговарят на въпроси по съдържанието на изучаваното произведение. Съпоставят песента с други изучени произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Разпознават особености на езика на народната песен. Съпоставят хайдушките с юнашки и битови песни, дават примери с изучени или самостоятелно прочетени произведения.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


75
Край на зимата Зоя Василева

Колко ли езици има Петя Кокудева

Световен ден на майчиния език

НЗ

Открива епитети и сравнения в художественото описание на пейзаж. Открива логически акценти в художествен текст. Осмисля условния характер на художествения текст. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст. Задава и отговаря на въпроси с опора на текста и опита. Включва се в диалог по дадена тема. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение.
Четат стихотворенията, определят темата и коментират връзката между заглавието и съдържанието на текста. Съпоставят езика на природата с човешкия език, откриват сходство и различие в средствата за изразяване. Коментират многообразието на езиците по света и ролята на майчиния език – дават примери от литературни и фолклорни произведения за значението му. Коментират предпочитанието си към вид изкуство и неговите средства са изразяване. Откриват изразните средства в изучаваните стихотворения. Четат и изпълняват стихотворение по свой избор като актьори от театъра.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


76

ІІІ


Чудесно съобщение Надя Кехлибарева


НЗ

Познава произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Свързва тематиката на изучавани произведения с различни култури, бит, обичаи и традиции. Отговаря на въпроси по съдържанието на произведението. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Различава лично писмо от съобщение, художествен от нехудожествен текст. Дава примери за културното многообразие от самостоятелно прочетени текстове от детски списания, кратки енциклопедии, интернет.
Ориентират се по заглавието и илюстрацията към текста за темата и съдържанието на стихотворението, импровизират съобщение по темата от името на журналист в предполагаема ситуация на общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Четат и съпоставят по съдържание (за какво се говори) и форма (как с какви думи и реч) стихотворението с измисленото съобщение. Съпоставят съобщение и писмо, художествен и нехудожествен текст с обща тема и коментират различни цели на писането и четенето им. Четат в библиотеката писмото на Малкия писател до българче в чужбина и изразяват предпочитание към изучавани или самостоятелно прочетени произведения за празниците. Разбират значението на празниците за съхранение на традициите.

Текущо оценяване

по задачи: устна и писмена проверка.


Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


77
Кой съм аз? Из „Мили бате. Писма на един дакел“ Станка Пенчева

УТ


ИЧ

Ориентира се в съдържанието по корицата на книгата. Открива описание на външен вид на герой, на обстановка Ориентира се в комуникативноречевата ситуация на устно и писмено общуване (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?).. Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. Коментира постъпките и проследява взаимоотношенията между героите. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения. Различава художествен от нехудожествен (лично писмо) текст и осмисля условния характер на художествения текст.
Решават забавен приключенски тест върху цялото произведение и се ориентират в съдържанието на книгата. Споделят впечатленията си от самостоятелно прочетеното произведение или от прочетен фрагмент, отразени в читателски дневник на страничката за любими книги. Участват в обсъждането на фрагменти от литературното произведение: обсъждат героя и коментират постъпките и качествата му. Съставят страничка-визитка на героя Енциклопедия на любимите герои или въображаемо интервю с героя. Съчиняват или четат подготвено писмо от името на героя, в което се разказва за среща на героя-разказвач с детето читател. Трансформират собствено съчинение по преживяно като писмо от името на героя..

Тест за проверка и оценка на разбирането при четене.

Формиращо оценяване- преглед на читателски дневник.

Решаване на практически задачи с книгата.

78

23

Отечество любезно Иван Вазов

Българско дете Ангелина Жекова

Шипка Найден Вълчев

ЗЗ

Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България, българския народ, празниците. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение. Рецитира детски стихотворения от български автори. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни произведения. Установява прилики и разлики между литературни прозведения с близка тема.
Коментират тематиката на литературни произведения, посветени на България, българския народ и българския език. Свързват заглавието на стихотворението с неговото съдържание и предполагат кой е герят в стихотворението. Осмислят образа на лирическия герой, като четат с ориентация в текстовата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?). Съпоставят стихотворения с обща тема, съпоставят основното чувство към родината, изразено в тях. Разучават и рецитират по свой избор стихотворение, за да изразят своето чувство към родината. Пишат свое писмо до Отечеството по аналогия с вазовото стихотворение.

Текущо оценяване

по задачи.

Проверка на разбирането чрез изразително четене.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.


79
Радецки Иван Вазов

НЗ

Познава литературни и фолклорни произведения, посветени на България Открива описание на външен вид на герой и на обстановка, открива епитети и логически акценти в художествения текст. Различава художествен от нехудожествен текст. Търси конкретна информация и прави изводи. Разпознава видовете изречения по цел на изказване. Чете с разбиране и изразително текста на изучаваното произведение, рецитира стихотворение от български автор. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в групова и екипна дейност на игрови и сценични форми.
Подготвят се за четене на стихотворение, като по заглавие и илюстрация прогнозират съдържанието. Разказват за личности и събития, свързани с Освобождението на България, дават примери от литературни и фолклорни произведения, в които герои са борците за свобода, систематизират и оценяват опита си в четенето на произведения, посветени на България. Четат стихотворението и доказват, че разбират смисъла на прочетеното с отговор на въпроси по съдържанието на текста и изразително четене. Съпоставят художествения текст с разказ за събитието от историята ни, пресъздадено в текста, съставят репортаж от мястото на събитието в ролята на журналисти във времето. Задават и отговарят на въпроси Обсъждат как може да се представи събитието на сцена, обмислят костюми, музикалното оформление, изпълнението на сцената.

Текущо оценяване

по задачи.

Формиращо оценяване на четенето и на ученето.

80
Каталог: Razpredelenia-Anubis
Razpredelenia-Anubis -> Училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Годишно тематично разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница