Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален планстраница1/19
Дата30.09.2017
Размер3.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ
НА
ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН

РАЙОН

2011-2013 г.


София, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….............................. 1
І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.......................................................................................................... 2
1. Общ профил на района…………………………………………………………............. 2

2. Състояние на регионалната икономика…………………………………………....... 4
3. Социална сфера……………………………………………………………………........ 16
4. Инфраструктурно развитие………………………………………………………........32
5. Екологично състояние ……………………………………………………………........59
6. Изследвания, технологично развитие и иновации………………………………….73
ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ……………………………………………........76

ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ………………………………………………………….......78

1. Визия за бъдещото развитие на региона …………………………………………….79

2. Стратегически цели…………………………………………………………………......80

3. Приоритети …………………………………………………………………………........80

IV. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ............................................92
V. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА…………………………………………………………………………...............108
VІ. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ………………………………………………120
VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА…………………………... 123

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ФИГУРИТЕ И ГРАФИКИТЕ
Таблица 1. Основни данни за района

Таблица 2. Основни икономически показатели

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт /БВП/ по статистически райони (в хил. лв. и на човек от населението)

Таблица 4. Относителен дял на БВП на районите от ниво 2 на България, 2009 г.

Таблица 5. БВП на човек от населението, 2009 г.

Таблица 6. БВП на човек от населението за районите от ниво 2 спрямо БВП на България, 2009 г.

Таблица 7. БВП (евро/човек от населението, по текущи пазарни цени) – ниво NUTS 2 в ЕС за периода 2001 - 2008 г.

Таблица 8. Сравнителен регионален БВП/ човек от нас. (PPS) (в %, ЕС 27=100%)

Таблица 9. Регионален БВП (в млн. евро по пазарни цени) на ниво 2 за периода 2004 -2008 г.

Таблица 10. БВП на областите от Южен централен район за 2008 г.

Таблица 11. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2009 г.

Таблица 12. БДС по райони - общо и по икономически сектори, 2009 г.

Таблица 13. Относителен дял на БДС на областите спрямо БДС на Южен централен район - общо и по икономически сектори, 2007 г.

Таблица 14. Нефинансов сектор на икономиката в Южен централен район - 2009г.

Таблица 15. Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор по икономически отрасли в Южен централен район през 2008г.

Таблица 16. Характеристики на предприятията от нефинансовия сектор в Южен централен район 2009г.

Таблица 17. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2008-2009г.

Таблица 18. Развитие на туризма в Южен централен район през 2010г.

Таблица 19. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в Южен централен район през 2010 г.

Таблица 20. Брой на населението към 01.02.2011г.

Таблица 21. Естествен прираст на населението в ЮЦР през 2010 г.

Таблица 22. Механичен прираст на населението в ЮЦР през 2010 г.

Таблица 23. Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа активност.

Таблица 24. Работна сила и коефициент на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години 2008-2010 г.

Таблица 25. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони и области в ЮЦР за периода 2008-2010г.

Таблица 26. Разходи за възнаграждения и заети лица по икономически дейности и отрасли по райони в България за 2009г.

Таблица 27. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на възраст 15-64 навършени години 2008-2010г.

Таблица 28. Образователни институции за учебната 2010/2011 г.

Таблица 29. Учащи се през учебната 2010/2011 г.

Таблица 30. Заети по вид на образование в Южен централен район -2008 г. в хил.

Таблица 31. Болнични заведения на 31.12 2010 г. по статистически райони и области

Таблица 32. Лечебни заведения за извънболнична помощ на 31.12.2010 г. по статистически райони и области

Таблица 33. Медицински персонал по статистически райони и по области на 31.12. 2010 година

Таблица 34. Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и по области за периода 2009 - 2010 година

Таблица 35. Заведения и дейности за социални услуги към 31.12.2008 г.

Таблица 36. Социални услуги, предоставяни в специализирани институции през 2008г.

Таблица 37. Общ доход средно на лице от домакинство по източници и райони през 2009 г. (лв.)

Таблица 38. Пътища по вид на настилката в Южен централен район - 2010г.

Таблица 39. РПМ според класа на пътя през 2010 г. в Южен централен район.

Таблица 40. Дължина на железопътните линии към 31.12.2010

Таблица 41. Пощенски, телеграфни и телефонни станции и агентства през 2010г.

Таблица 42. Достъп на домакинствата до интернет.

Таблица 43. Относителен дял на лицата регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) 2008-2010г.

Таблица 44. Лица, които никога не са използвали интернет.

Таблица 45. Дял на населението, обслужено от водоснабдителна мрежа, канализационна мрежа и пречиствателни станции за 2009г.

Таблица 46. Използвана вода по статистически райони и области през 2009г. в млн. куб. м/год.

Таблица 47. Събиране, пречистване и доставяне на води от общественото водоснабдяване и напоителни системи по статистически райони и области през 2009г. в млн.куб. м/год.

Таблица 48. Разходи за опазване на околната среда в хил. лв. за периода 2006 -2009г.

Таблица 49. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение (хил. лв.) по отчетна стойност в края на годината (2006-2009 г.)

Таблица 50. Пречиствателни станции за отпадъчни води към 31.12.2009 г.

Таблица 51. Отведени отпадъчни води и води от охлаждане във водни обекти по статистически райони и области в млн.куб.м/г. за 2009 г.

Таблица 52. Битови отпадъци по статистически райони и области - 2009г.

Таблица 53. Битови и строителни отпадъци по статистически райони и области - 2009г.

Таблица 54. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2009 г., по групи източници.

Таблица 55. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по райони за периода 2006-2009 г. (хил. лв.)

Таблица 56. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по сектори в ЮЦР за 2009 г. (хил. лв.)

Таблица 57. Финансиране от оперативни програми /в лева/ за ЮЦР за периода 2011 - 2013г.

Таблица 58. Публично финансиране (от Структурните фондове и Кохезионния фонд и национално съфинансиране) на Южен централен район за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

Таблица 59. Публично финансиране (от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и национално съфинансиране) на Южен централен район за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

Таблица 60. Кредитен ресурс на фонд ФЛАГ по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

Таблица 61. Консолидирана фискална програма (2011-2013 г.)

Таблица 62. Цели на Стратегия „Европа 2020”, национални цели до 2020 г. и регионални цели до 2013 г.

Фиг. 1. Брой население в районите от ниво 2 към 01.02.2011г.

Фиг. 2. Републиканска пътна мрежа

Фиг. 3. Автомагистрала Тракия

Фиг. 4. Автомагистрала „Марица”

Фиг. 5. Железопътна мрежа в България

Фиг. 6. Газопреносна мрежа на „Булгаргаз” ЕАД

Графика 1. Емисии парникови газове, приравнени към СО2 еквивалент на човек от населението по райони, 2007г.
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АМ

Автомагистрала

АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АУЕР

Агенция за устойчиво енергийно развитие

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

БАН

Българска академия на науките

БАРДА

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес-центрове

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГКПП

Граничен контролно - пропускателен пункт

ГОП

Горен оценъчен праг

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕВРОСТАТ

Статистическа служба на ЕС

ЕК

Европейската комисия

ЕО

Европейска общност

ЕС

Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЕФР

Европейски фонд за рибарство

ЕФРР

Европейския фонд за регионално развитие

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИНТЕРРЕГ ІV С

Програма на ЕС за периода 2007-2013 г. за европейско териториално сътрудничество

ИСУН

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз

КФ

Кохезионен фонд

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОНМ

Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НПО

Неправителствени организации

НПР

Национална програма за реформи

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие (в зависимост от контекста)

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка (в зависимост от контекста)

НСИ

Национален статистически институт

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет” 2007-2013

ОПОС

ОП „Околна среда” 2007-2013

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОПТ

ОП „Транспорт” 2007-2013

ОПТП

ОП „Техническа помощ” 2007-2013

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейна вода

РИОСВ

Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите

РПР

Регионален план за развитие

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РСР

Регионален съвет за развитие

СЗР

Северозападен район от ниво 2

СИР

Североизточен район от ниво 2

СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадни води

СР

Съвет за развитие при Министерския съвет

СФ

Структурни фондове

СЦР

Северен централен район от ниво 2

БО

Битови отпадъци

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ЮЗР

Югозападен район от ниво 2

ЮИР

Югоизточен район от ниво 2

ЮЦР

Южен централен район от ниво 2

NUTS

Номенклатура на териториалните единици за статистически цели, използвана от Евростат за районите в ЕС

NUTS 1

Райони на Ниво 1 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS 2

Райони на Ниво 2 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS 3

Райони на Ниво 3 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

ЕSPON

Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие

PPS

Стандарт на покупателна способност

ВЪВЕДЕНИЕ


Регионалния план за развитие /РПР/ на Южен централен район /ЮЦР/ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики.

В следствие на промяна във вътрешната и външна нормативна уредба, след приемане на страната ни в ЕС, през 2008г. е приет нов Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото прилагане.

През 2008 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 176/2008г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО)1059/2003г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за България и Румъния във връзка с членството им в ЕС е променен териториалния обхват на районите от нива 2 за България.

Посочените промени са причина да започне процес на актуализация на пълния пакет от стратегически и планови документи за регионално и местно развитие с цел по-добра адаптация към промените и отразяване на изискванията на структурните инструменти на регионалната политика на ЕС за периода 2007-2013г., включително изискванията за ефективна и ефикасна реализация на оперативните програми за България, съфинансирани от европейските фондове, чрез които основно се подпомага устойчивото интегрирано развитие на българските райони и общини.

Актуализацията на РПР на ЮЦР се извършва на основание чл.19, ал.1, т.1 и 4 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие /ППЗРР/.

Актуализираният документ за изпълнение /АДИ/ на РПР на ЮЦР за периода 2011-2013 г. има за цел да подобри изпълнението на РПР, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на общините.

В процеса на актуализация на РПР са отчетени промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР) на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2011-2015 г. В Актуализирания документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г се поставя по-силен специфичен фокус върху развитието на районите, а не върху цялостното развитие на страната, което кореспондира с утвърждаването на нови центрове за растеж на територията на страната и засилване ролята на градовете и регионите за развитието й, което като подход е в съответствие с кохезионната политика на ЕС. Отчетени са и стратегическите насоки за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Стратегията Европа 2020, които очертават важни стъпки които трябва да се предприемат в областта на регионалното развитие, с оглед излизане от финансовата криза и пренастройване на икономиките на страните. Предвид важността на участието на България в Стратегия „Европа 2020", важно е да бъдат създадени подходящи условия за постигане на по-висока конкурентноспособност с включването на всички граждани и райони в икономическото и социално развитие.

АДИ на РПР на Южен централен район е разработен в съответствие с целите на Националната програма за реформи 2011-2015 г., в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”.

При изготвянето на настоящия актуализиран документ са отчетени резултатите от Междинната оценка на изпълнението на РПР, изготвена през 2010г., на основание чл. 33 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/.

За разработването на настоящия документ е използвана статистическата информация от Националния статистически институт и Евростат, Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2010 г. на РИОСВ на територията на ЮЦР и ИСУН.

І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН


  1. Общ профил на района

Южен централен район е част от района на ниво NUTS 1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападен и Южен централен район, съответстващи на ниво NUTS 2.

Площта на Южен централен район е 22 365,1 кв. км, съставляваща 20,1% от територията на страната. Броят на населението към 01.02.2011г. е 1 479 373 души, отговарящо на 20,08 % от населението на страната.Фиг.1. Брой население в районите от ниво 2 към 01.02.2011г.

Гъстотата на населението на ЮЦР е 66,1 души на кв. км., равна на средната за страната - 66,3 души на кв. км. С най- висока гъстота на населението е област Пловдив - 114,4 д./ кв. км, която е много над средната за страната. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив - 683 027 души, а с най-малък област Смолян -121 752 души.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница