Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен районстраница1/12
Дата23.10.2018
Размер1.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Актуализиран документ за изпълнение на

Регионалния план за развитие на Югоизточен район

2011-2013


София, 2011 годинаСъдържание:

  1. Въведение.........................................................................................................................8

  2. Актуализиран социално-икономически профил на Югоизточен район .................10

  3. Актуализиран SWOT анализ........................................................................................63

  4. Актуализирана стратегия за устойчиво интегрирано регионално развитие............66

  5. Обща оценка на необходимите ресурси за периода 2011-2013г…….......................78

  6. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка...................................91

  7. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност...................................................................................................................105

  8. Становище относно необходимостта от изготвяне на предварителна( в т.ч. екологична оценка) на актуализирания документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Югоизточен район............................................................................................................................106

  9. Акценти от Междинната оценка на РПР на ЮИР....................................................109


Списък на най-често използваните съкращения:


АИС

Автоматична измервателна станция

АЕЕ

Агенция за устойчиво енергийно развитие

БВП

Брутен вътрешен продукт

БД

Басейнова дирекция

БО

Болнични отпадъци

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

БПК5

Биологично потребен кислород

ГИС

Географски информационни системи

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДАГ

Държавна агенция по горите

ДМА

дълготрайни материални активи

ЕЕА

Европейска агенция по опазване на околната среда

ЕЕ

енергийна ефективност

ЕО

Екологична оценка

ЕП

Екологично предназначение

ЕС

Европейски съюз

ЕСУТ

Експертен съвет по устройство на територията

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗТ

Закон за опазване на околната среда

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗМ

Защитена местност

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗТ

Защитена територия

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИЕО

Индивидуални емисионни ограничения

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

ИСПА

Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС

КАВ

Качеството на атмосферния въздух

КБОООН

Конвенция за борба с опустиняването на ООН

КВС

Карти на възстановената собственост

КПКЗ (IPPC)

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КР

Комплексно разрешително

ЛОС

Летливи органични съединения

МДК

Максимално допустима концентрация

МЗ

Министерство на здравеопазването

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

НСИ

Национален статистически институт

ОО

Опасни отпадъци

ООС

Опазване на околната среда

ПДЕ

Пределно допустими емисии

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПО

Производствени отпадъци

ППЗЗ

Промяна на предназначението на земеделски земи

ПРЗ

План за регулация и застрояване

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП

Подробен устройствен план

РДВ

Рамкова директива за водите

РДБО

Регионално депо за битови отпадъци

РИОКОЗ

Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКООНИК

Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата

РЛ

Регионална лаборатория

РОУКАВ

Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

САПАРД

Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България

СНИ

Собствени непрекъснати изследвания

СПИ

Собствени периодични изследвания

УУЗ

Проект „Устойчиво управление на земите”

ФПЧ

Фини прахови частици

ХПК

Химична потребност от кислород

CITES

Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна

OPSIS

Диференциална оптична автоматична система за измерване на атмосферни замърсители

НПР

Национална програма за реформа

Списък на фигурите :

Фиг.1:Населението в ЮИР по области към 01.02.2011 г. ...........................................стр.11

Фиг.2: Населението в България, Югоизточен район и 4-те области към 31.12.2008и01.02.2011г......................................................................................................стр.12

Фиг.3 : Железопътна мрежа на Република България.................................................стр.36

Фиг.4 : Международно морско Пристанище Бургас.....................................................стр.37

Фиг. 5: Терминал "Запад"..................................................................................................стр.38

Фиг. 6. Използване на слънчева енергия - зониране на България..................................стр.47

Фиг. 7 : Газова карта на България..................................................................................стр.49

Фиг. 8: Площ на районите, попадаща в Европейската екологична мрежа

Натура 2000.......................................................................................................................стр.61

Фиг. 9: Защитени зони по Натура 2000, одобрени от МС към 2007г.........................стр.62

Списък на таблиците:

Таблица 1: Сравнителна таблица за населението 2008-2011 г. .................................стр.11

Таблица 2: Нефинансов сектор на икономиката през 2009г.......................................стр.16

Таблица 3 : Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2009 г.

по икономически дейности ..............................................................................................стр.18

Таблица 4: Анализ на работната сила през 2010год. (население на възраст15-64 г.)..........................................................................................................................................стр.24

Таблица 5: Завършили през учебната 2010/2011 година основно образование за страната и по области в Югоизточен район..................................................................................................................................стр.24

Таблица 6 : Завършили през учебната 2010/2011 година средно образование за страната

и по области в Югоизточен район...............................................................................стр.25

Таблица 7 : Висши училища, преподаватели, студенти и завършили за страната и по

области в Югоизточен район през учебната 2010/2011 година.................................стр.26

Таблица 8 : Лечебни и здравни заведения и болнични легла към 31.12 2010 г. за страната и областите в Югоизточен район .............................................................................................................................................стр.27

Таблица 9: Медицински персонал разпределен по области в ЮИР и общо за страната към 31.12.2010 г............................................................................................................... стр.29

Таблица 10: Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по области в ЮИР и общо за страната за периода 2007 - 2010................................................ стр.29
Таблица 11: Доходи и разходи на домакинствата общо за страната и по области

в ЮИР за първо тримесечие на 2010 година..................................................................стр.30

Таблица 12: Републиканска пътна мрежа според класа на пътя към 31.12.2010г..........................................................................................................................стр.32

Таблица 13: Републиканска пътна мрежа според вида на настилката към31.12.2010г...................................................................................................................стр.32

Таблица 14: Дължина на железопътните линии към 31.12.2010г.............................стр.35

Таблица 15: Състояние на средствата на пощенските съобщения към

31.12.2010г. .......................................................................................................................стр.50

Таблица 16: Дял на населението в селища с обществено водоснабдяване,

обществена канализация и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

по области през 2009 г......................................................................................................стр.52

Таблица 17: Използвана вода - общо за страната и по области в ЮИР за 2009 г.. стр.52

Таблица 18: Събиране, пречистване и доставяне на води – обществено водоснабдяване и напоителни системи по области в ЮИР през 2009 г............................................... стр.53

Таблица 19: Действащите пречиствателни станции за отпадни води през 2009 г... ............................................................................................................................................ стр.58

Таблица 20: Отпадъчни води и води от охлаждане за страната и ЮИР................ стр.58

Таблица 21: Управление на битови отпадъци през 2009г. ......................................... стр.60

Таблица 22: Финансиране по оперативни програми /в Евро/ за Югоизточен район за периода 2007-2013г. ......................................................................................................... стр.81

Таблица 23: Финансиране по оперативни програми – по години /в Евро/ за Югоизточен

район в периода 2011-2013г. .......................................................................................... стр.82

Таблица24:Консолидирана фискална програма (от 2006г. до 2011г.включително).......................................................................................................... стр.86

Таблица 25: Публично Финансиранe от фондове на ЕС и национално финансиране) за периода 2007 – 2013 г. на Югоизточен район на глава от население ....................... стр.90

Таблица 26: Средства от основни източници за финансиране на Югоизточен район

за периода 2007 – 2013 г. .................................................................................................стр.90

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на Югоизточен район и е разработен в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие, секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики на района. С плана за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие със 7-годишен период на действие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциал.

Първият Регионален план за развитие на Югоизточен район (РПР на ЮИР) е приет с Решение на Министерски съвет № 1018 от 30 декември 2005 година. Впоследствие е извършена актуализация на документа. Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район е обсъден и одобрен на заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на 13 октомври 2009 година. През същата година е изготвен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на РПР на ЮИР (2007-2013), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана. Същият е изготвен съгласно чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в съответствие със Становище по ЕО № 6-3/2005 на министъра на околната среда и водите. Първият Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР за 2009 г. е одобрен от РСР на ЮИР на 03.08.2010г. На същото заседание на съвета е обсъден и одобрен Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2010-2013г. Междинната оценка за изпълнението на РПР на ЮИР е одобрена от РСР на ЮИР на 31.03.2011г. Оценката на плановия документ се налага в резултат на настъпилите промени в националното законодателство в сферата на регионалното развитие, а именно промяна на Закона за регионалното развитие и Правилника за приложението му. Целта на МО на РПР на ЮИР е да отрази първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮИР, както и да оцени степента за постигане на целите му, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, институционалната организация и капацитета на изпълнение на плана. МО на РПР на ЮИР прави изводи и препоръки за актуализация на РПР на ЮИР и разработването на документи за програмния период след 2013г. Изготвен е доклад за резултатите на МО на РПР на ЮИР, който се внася за обсъждане и приемане от Министерски съвет на основание чл.22, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Годишният доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР за 2010 г. е одобрен от РСР на ЮИР на 29.06.2011г. Докладът се разработва в съответствие с чл.31, ал.2 от Закона за регионално развитие и чл.21 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, който отчита изпълнението на плана през 2010 година. Докладът цели постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, управление и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. В него е включено и прилагане на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на АДИ на РПР на ЮИР. Това се налага в изпълнение на Становище по ЕО № 6-3/2005, (решение № ЕО-8/2010) на министъра на околната среда и водите и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2011-2013 година има за цел да обнови социално-икономическия профил на района, да отрази регултатите от Междината оценка на документа, да се съобрази със стратегическите цели на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за реформи 2011-2015г. в изпълнение на стратегията, както и да актуализира необходимите ресурси за изпълнение на плана до края на програмния период.
II. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЮГОИЗТОЧен РАЙОН
Общ профил на Югоизточния район
С Регионалния план за развитие на Югоизточен район са предначертани приоритетите за развитие и сближаване, като се отчитат специфичните географски и демографски характеристики на района. Териториалният обхват на Югоизточен район е определен в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059 / 2003 и Регламент (ЕО) №176/2008 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) 1059/2003 г. за общата класификация на териториалните единици за България и Румъния, като нови членове на ЕС. Той се формира от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Югоизточният район е част от ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападния, Северния централен и Североизточния район, съответстващи на нивото NUTS2.

По данни на НСИ в началото на програмния период площта на района е 14 647.7 кв.км, а след включването на област Стара Загора в обхвата на района, неговата площ възлиза на 19 799 кв. км. В новия териториален обхват гъстотата на неселението е 56,8 човека на кв.м в 683 населени места, от които 38 града и 645 села. Общата дължина на пътната мрежа в района е 3167км. Районът съставлява 17,8 % от територията на страната. Земеделските територии са 66 %, а горските 34%. Сумата на Антропогенни обекти (кв. км) в ЮИР е 969,171 с относителен дял на общата територия 7.23%; сумата земеделски земи (кв. км) е 10 301, 557 с относителен дял 76.88%; сума гори и др. (кв. км) е 8 283,641 с относителен дял 61.82%.Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души, по данни на НСИ от проведеното 17-тото преброяване на населението в демографската история на България. Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571 или (48.7%). В Югоизточен район населението е 1 078 002 души, което представлява 14, 64 % от общото население в страната. Жените са 550 341 ( или 51.05 % от общото за ЮИР ), а мъжете 527 661 (или 48.95 % от общото за ЮИР). Най-многобройно е населението в област Бургас - 415 817 души, следвано от областите Стара Загора – 333 265 души, Сливен - 197 473 души и Ямбол -131 447 души. От общото население на ЮИР 1 078 002 души, 768 945 живеят в градовете, а 309 057 живеят в селата. Градското население в района възлиза на 71.33 %, а населението в селата е 28. 67% от общото за района.

Фиг.1:Дял на населението в ЮИР по области към 01.02.2011 г.
Таблица 1: Сравнителна таблица за населението 2008-2011 г.

Статистически зони

Население към 31.12.2008 г.

Население към 01.02.2011 г.

България

7 606 551

7 364 570

Югоизточен район

1 121 569

1 078 002

Бургас

420 840

415 817

Сливен

206 566

197 473

Стара Загора

353 494

333 265

Ямбол

140 669

131 447

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница