Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържание 2страница25/41
Дата19.07.2018
Размер1.68 Mb.
ТипОтчет
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


В


Одобрена е Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България
2011-2020 г.

Подготвяме нов Закон за физическото възпитание и спорт.Увеличен бе броят на програмите за повишаване на социалната значимост с физическо възпитания и спорт.
изпълнение на заложената, в Програмата на Правителството на европейското развитие, цел за насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране развитието на спорта за високи постижения през втората година от управлението вниманието е насочено към повишаване физическата активност на населението, обществената значимост на физическото възпитание и спорта, както и социалния туризъм. Провеждането на по-значими спортни събития и състезания и обновяването и развитието на спортната инфраструктура, разпределението на бюджетните средства за финансиране на отделните спортове и програми за подготовката на българските спортисти. В изпълнение на политиката за повишаване физическата активност на населението:

 • Одобрихме Национална стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България
  2011-2020 г. Създадени са условия за усъвършенстване на образователната система чрез държавни спортни училища за двойна кариера – добро образование и по-добри условия за развитие на талантливи спортисти. В процес на подготовката е нов Закон за физическо възпитание и спорт.

 • Създадохме ново ефективно разпределение на бюджетните средства за финансиране на отделните спортове и програми за подготовка на българските спортисти за участие в Олимпийските игри, световни и европейски първенства в съответствие с постиженията в отделните спортове.

 • Усъвършенствахме подходът при разработване на програмата “Олимпийска подготовка” на базата на специализирани потребности в няколко различни групи спортове:

 • летни олимпийски видове спорт – пред олимпийска година за индивидуални и отборни видове, подготовка на олимпийски резерв за летните олимпийски игри през 2016 г.

 • олимпийска подготовка за хора с увреждания.

 • зимни олимпийски видове спорт.

 • Увеличен беше броят на програмите за повишаване на социалната значимост на заниманията с физическо възпитание и спорт.

 • Разработихме Програма за олимпийска подготовка на олимпийските спортове за 2011 г. и формуляр за кандидатстване с проект по нея.

 • Разработихме Програма за развитие на спорта за високи постижения на неолимпийските спортове за 2011 г. и формуляр за кандидатстване с проект по нея.

 • Разработихме Методика за разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове, членове на спортни федерации.

 • Разработихме система за определяне на степента на реализация на международния спортен календар, залегнал в договорите на спортните федерации.

 • Разработихме Наредба за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри.

 • По програма “Спорт за децата в свободното време” през 2011 г. бяха одобрени, финансирани и се изпълняват 191 проекта на спортни клубове в 60 населени места на 245 спортни обекта. Планираният общ брой на децата, включени в програмата е над 10 000. Заниманията се провеждат по 44 вида спорт под ръководството на 418 спортни специалисти и треньори.

 • П
  Създадени бяха оптимални условия за практикуване на занимания с адаптирани физически упражнения и спорт от хората с увреждания и се постига преодоляване на изолацията, интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск.
  о програма
  “Научи се да плуваш” за безплатно начално обучение по плуване на деца, от І-V клас (7-11г.). През първите месеци на 2011 г. бяха одобрени, финансирани и се изпълняват 21 проекта на спортни клубове в 13 населени места на 20 басейна. Планираният общ брой на децата, включени в програмата е над 3200. Заниманията се провеждат под ръководството на 79 спортни специалисти и треньори.

 • Чрез “Програма за развитие на спорта за всички” в началото на 2011 г. е подпомогната дейността на лицензирани многоспортови организации, асоциации и съюзи. По Програмата бяха одобрени и частично финансирани проекти на 12 спортни организации. По одобрените си проекти по програмата спортните организации реализираха 252 прояви, по 46 вида спорт включени в държавния и международния им спортен календар, броят на участниците е около 145 000. Част от тези спортни организации предоставиха спортни услуги за около 5700 граждани. По Програмата през 2011 г. бяха одобрени и частично финансирани проекти на 8 спортни организации.

 • Подпомогнати бяха финансово други проекти и програми на спортни организации:

  • През 2011 г. се изпълнява Програма за развитие на детския футбол на Българския футболен съюз, с планирани общо 40 турнира в страната и с участието на 320 отбора;

  • През сезон 2010/2011 г. се реализира Проект “Научи се да караш ски” на Българска федерация по ски, с включени над 2020 деца.

 • Разработена през 2010 г. и реализирана през 2011 г. бе Програма “Спорт за хора с увреждания и деца в риск”. В изпълнение на дейностите по програмата бяха създадени оптимални условия за практикуване на занимания с адаптирани физически упражнения и спорт от хората с увреждания и е постигнато преодоляване на изолацията, интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск. Подпомогнати бяха общо 36 проекти на спортни организации, провеждащи занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания на териториален принцип, като в дейностите по програмата бяха обхванати около 1500 деца в риск и хора с увреждания.

 • През м. ноември 2010 г. беше открит Консултативен център за работа с хората с увреждания. Дейността му е ориентирана към създаване на предпоставки за интеграция и социализация на хората с увреждания и насочването им към подходящи спортове и спортни обекти с възможности за практикуване на адаптиран спорт. Изготвен бе и периодично се допълва информационен масив за достъпност на спортни съоръжения, както и на спортни организации, предлагащи достъп до адаптирани спортни занимания.

 • Правителството оказа методическа помощ за подпомагане, организационното състояние и изграждане и оптимизиране на структурата и организацията на работа на асоциацията за студентски спорт “Академик” и Българска асоциация “Спорт за учащи”, с оглед увеличаване броя на активно спортуващите ученици и студенти.

 • Във връзка с изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) от юли 2010 г. бяха разработени нови и изменени, действащи нормативни документи, свързани с учебно тренировъчната и спортно състезателна дейност в спортните училища, както и критерии и показатели за оптимизиране на мрежата от държавни спортни училища. Получени бяха предложения за преобразуване от общински в държавни на две спортни училища – СУ “Г. Бенковски”, гр. Плевен и СУ “М. р Атанас Узунов”, гр. Русе.

 • Приехме Наредба за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища. С тази наредба са определени както условията и реда на прием, така и организацията, управлението и контрола на спортната подготовка на учениците в спортните училища.

 • Р
  На 30.07.2011 г. официално бе открита Многофункционална спортна зала – София.
  азработихме и утвърдихме
  Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2011 г., чрез която държавата предостави финансови средства за стипендии на талантливи деца с перспективи за спортно развитие. През 2010 г. по тази програма предоставихме 100 броя стипендии на деца от държавното спортно училище и 29 стипендии на деца с увреждания от специалните училища, практикуващи спорт. През 2011 г. предвидихме 105 стипендии за учениците от държавните спортни училища и 20 за учениците с увреждания от специалните училища.

 • Продължихме своята успешна дейност свързана с реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения и изграждането на нови.

  • През 2010 г. изпълнихме предвидените ремонти в сградата на МФВС, ремонти в общежитие “жени” към СУ “Ген. Вл.Стойчев” и Проектиране на Антидопинговата лаборатория и ЦКУСТ.

  • Многофункционална спортна зала – София”. Залата беше официално открита на 30.07.2011 г.

 • Продължи усъвършенстването на нормативната база в областта на физическото възпитание и спорта. В периодът от юни 2009 до юни 2011 г. бяха направени четири изменения и допълнения на Закона за физическото възпитание и спорта, целящи да усъвършенстват съществуващата нормативна уредба, която да задоволява общонационалните потребности в областта на физическото възпитание и спорта и приведат в съответствие с установените международни изисквания в областта.

 • Детайлизирана бе уредбата на държавните и общинските спортни училища, чрез което са създадени комплексни условия за провеждане на високоефективен учебно-възпитателен и тренировъчен процес за по-пълно разкриване и развитие на учениците със способности за постигане на високи спортни резултати.

 • З
  Правителството продължи своята успешна дейност, свързана с реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения и изграждането на нови.
  а
  отчетния период бяха извършени спортно-педагогически наблюдения на работата по научно – приложна дейност на 15 спортни федерации – бокс, борба, художествена гимнастика, спортна гимнастика, ски бягане, джудо, шорт трек, таекуондо WTF, биатлон, стрелба с лък, скокове на батут, лека атлетика, фехтовка, бадминтон и борба за глухи.

Резултатите от проведените 26 наблюдения бяха анализирани и обсъдени с треньорските ръководства, като бяха набелязани мерки за подобряване на дейностите.

 • В изпълнение на Програма “Олимпийска подготовка” продължи успешната организация за оказване на методическа помощ на българските спортни федерации, при планирането на тренировъчните натоварвания и дейностите за контрол и управление на спортната подготовка. Обект на наблюдения, чрез дейностите по програмата бяха 217 спортисти от националните отбори на всички нива на спортната подготовка, като броят на наблюдаваните състезатели с натрупване бе 1 192. Обект на изследване, чрез видео анализ, бяха и 357 спортисти от клубни и чуждестранни отбори. За отчетния период 22 спортни федерации осъществиха НПД по изискванията на програма “Олимпийска подготовка”. През 2011 г. броят на федерациите, провеждащи дейности за контрол на спортната подготовка, чрез спортно-педагогически методики, бе увеличен с 22%.

Обучени бяха представители на 5 спортни федерации за работа със специализирана апаратура за контрол “Сунто”, а в 3 вида спорт бе направена демонстрация на софтуера за видеоанализ на спортната техника “Дартфиш”.

Във връзка с реализирането на програма “Олимпийска подготовка”, в частта за научно-приложна дейност, бяха осъществявани наблюдения и контрол на дейността на експертите по НПД към БСФ, финансирани чрез програмата, като по тази дейност бяха изготвени 12 месечни анализи, един тримесечен анализ, 2 шестмесечни анализи и един годишен анализ.В направление дейности за възстановяване след високи тренировъчни натоварвания на спортистите от националните и олимпийски отбори на всички нива на спортната подготовка, беше извършено възстановяване на 696 състезатели от 18 вида спорт, като бяха извършени 1 760 възстановителни процедури.

Извършени бяха 735 комплексни функционални тестирания на национални и клубни състезателите от 26 вида спорт. Изработени и анализирани бяха 4 392 бр. лактатни проби – с тест ленти и течен реактив.

 • Проведени бяха следните инициативи:

  • Проект “Искам да бъда” в изпълнение на Рамковата програма на “Десетилетието на ромското включване 2005-2015”. От 30 май до 1 юни 2011 г. в гр. Несебър за осма поредна година се проведе финалният кръг на футболния турнир “Искам да бъда”. За първи път проявата има международен характер. В турнира взе участие етнически смесен отбор от Унгария.

  • С
   Създаден бе Национален допинг център.
   партакиада за български младежи, живеещи в чужбина,
   съвместно с Държавната агенция за българите в чужбина и община Банско. Проведена за втора поредна година. В сравнение с миналогодишната първа Спартакиада в град Каварна, тази година в град Банско бе отчетен голям интерес към инициативата от страна на българските младежи, живеещи в чужбина. Освен спортно мероприятие, инициативата предостави и възможност за междукултурен диалог и социална интеграция.

 • Значително постижение бе работата по изграждането на Национален допинг център и изпълнение на необходимите условия за получаване на лиценз, като дейност по изпълнение на нашите ангажименти по подписаната международна конвенция за борба срещу допинга.

 • Подобрена бе медийната политика за популяризиране на проектите и програмите, свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм и за значението им за здравословният начин на живот за всички слоеве на населението.

Независимо от тежката икономическа криза в България и в частност в системата на спорта, правителството ще продължи да работи още по-активно за създаване на условия за развитие, както на професионалния, така и на аматьорския спорт.


ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

 • Приемане на Нов закон за физическо възпитание и спорт и разработване на подзаконовите нормативни документи.

 • Изготвяне на Програма за олимпийска подготовка.

 • Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта за учащи, в т.ч. и за хората с увреждания, чрез разширяване обхвата на системно практикуващите физически упражнения и спорт и утвърждаване на физическото възпитание и спорта.

 • Модернизация на спортната инфраструктура.

 • Подобряване на квалификацията на работещите в спортния сектор и на тяхната пригодност за пазара на труда.
Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница