Отговор на въпрос с №41 получен на 12. 04. 2012 гДата14.08.2018
Размер40.36 Kb.
#78635
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.06 „ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

ОТГОВОР НА ВЪПРОС С № 41

ПОЛУЧЕН на 12.04.2012 г.

И ПУБЛИКУВАН НА 23.05.2012

ВЪПРОС № 41)

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с кандидатстване по схема за безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”, имаме следния въпрос, касаещ максимално допустимия интензитет на безвъзмездната помощ, приложим за партньора по проекта:

Координатор по проекта е средно предприятие по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, регистрирано по ТЗ, което отговаря на всички изисквания за допустимост по схемата. Проектът е подготвян и ще бъде изпълняван в партньорство с колектив от Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) в Българска Академия на Науките (БАН). Числеността на персонала на ИИКТ е в размер на 162 души. ИИКТ е един от 46-те института в рамките на БАН.

Съгласно устава на БАН:

“Чл. 5. (Доп. - 7 юни 1999г., изм. - 19 юли 2010г.) Българската академия на науките се състои от самостоятелни научни, и общоакадемични помощни звена, от звена, извършващи стопанска дейност, от ръководните органи на БАН и техните обслужващи звена, от общността на академиците (действителните членове), член-кореспондентите (дописните членове) и чуждестранните членове на БАН.

Чл. 6. (Изм. - 19 юли 2010г.) Самостоятелните научни звена са постоянни научни, временни научни и академични специализирани.

Чл. 7. (Доп. - 19 юли 2010г.) Постоянните научни звена са институти, централни лаборатории, както и центрове и музеи, или други, създадени или утвърдени с решение на ОС на БАН.

Чл. 8. Временни научни звена са академичните изследователски групи.

...............

Постоянните научни звена, в т. число институти, съгласно чл. 33 от Устава на БАН:

“ал. (2) Според предмета на дейността си постоянното научно звено взема участие и в дейности по чл. 2, ал. 2 от Закона за БАН.”

...............

Чл. 36. Общото събрание на учените: 1. (Отм. - 3 декември 2007г.; Нова - 19 юли 2010г.) приема, изменя и допълва Правилника за дейността на постоянното научно звено. 2. избира и отзовава своите представители в Общото събрание на БАН. 3. избира, променя и допълва състава на научния съвет на постоянното научно звено; 4. съвместно с научния съвет приема научноизследователския и финансовия отчет на постоянното научно звено; 5. (Изм. - 19 юли 2010г.) обсъжда програмите на кандидатите за директор на постоянното научно звено по обявен избор, изказва становище по тях с тайно гласуване, и изпраща протоколите от обсъждането на Управителния съвет на БАН.”

Въз основа на така изложеното, въпросът ни към Вас е, към коя категория предприятие следва да се причисли партньорът ИИКТ, по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, и съответно какъв следва да бъде интензитетът на безвъзмездната помощ, който ще се приложи за партньора, съобразно посоченото в т. 1.4. „Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране)” от Насоките за кандидатстване? И по-конкретно дали интензитетът на безвъзмездната помощ следва да бъде 75%, какъвто е приложим за средно предприятие, или 65 %, какъвто е приложим за голямо предприятие, като се има предвид, че проектът включва ефективно сътрудничество между едно предприятие и една научноизследователска организация, при спазени всички изисквания на насоките за кандидатстване?

С уважение, доц. д-р К. Алексиев

--

Mathematical Methods for Sensor Information Processing DepartmentInstitute of Information and Communication Technologies

Bulgarian Academy of Sciences

tel. +359 2 9796620 +359 878 884 396

mmsip.bas.bg signal.bas.bg12.04.2012 г.

ОТГОВОР № 41)

Уважаеми г-н Алексиев,


Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, когато даден проект се изпълнява в партньорство (какъвто е гореописаният от Вас случай), интензитетът на помощта се определя поотделно за всеки получател на помощта (координатор и партньор) като процент от допустимите разходи, които той извършва. В тази връзка Вие следва да прецените към коя категория предприятие попадате, съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), за да може правилно да заявите точния интензитет на помощта, за която кандидатствате.

За правилното определяне категорията на ИИКТ, както и на всяко едно предприятие по смисъла на ЗМСП, трябва да се определи дали не са осъществени някои от отношенията, посочени в чл. 4, ал. 5, при наличието на които едно предприятие се счита за свързано с друго.


Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 5, т. 3 от ЗМСП, когато „едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на клауза в неговия устав“ предприятията се считат за свързани. Същевременно съгласно чл. 1, ал. 1 „Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която обхваща академичните институти и други самостоятелни структурни звена“. Разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗБАН гласи „ Висш орган за ръководство и управление на Българската академия на науките е нейното Общо събрание….“ и в ал. 2 е посочено следното правомощие на Общото събрание „Общото събрание на Българската академия на науките приема и изменя нейния устав“, като съгласно чл. 16, ал. 1, т. 13 от Устава на БАН „Общото събрание на БАН: създава, преустройва и закрива след експертиза научни и други самостоятелни звена на БАН“.
При определяне статута на институтите към БАН следва внимателно да се съобразят правомощията на Общото събрание и на Управителният съвет на БАН при осъществяване дейността на постоянните научни звена към БАН.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница