Отговори на въпроси №34 42, получени в периода 08. 12. 2011 г. – 14. 12. 2011 г. И публикувани на 28. 12. 2011 гДата24.10.2018
Размер154.77 Kb.
#96260
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.3.01 „ИНВЕСТИЦИИ В „ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ”

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ № 34 - 42,

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 08.12.2011 г. – 14.12.2011 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 28.12.2011 г.

ВЪПРОС № 34)
Здравейте,

С настоящото желая да задам следните въпроси:

Тъй като предприятието ми е усвоило към настоящия момент значителна част от средствата в режим "de minimis", то:
1.  Може ли кандидаства по процедурата, ако  средствата в режим "de minimis" са изчерпани?

2. Ако отговорът на първия въпрос е "да", то следва ли, че ще бъде предоставена безвъзмездна помощ само по компонент 1, а по компонет 2 разходите ще бъдат за сметка на предприятието?

 

Благодаря Ви предварително!Кристина Иванова
08.12.2011 г.
ОТГОВОР № 34)
В случай че допустимият максимален размер на помощта, който може да бъде предоставен на едно предприятие по режим „de minimis” (минимална помощ) е достигнат, кандидатът може да кандидатства за финансиране на дейности/разходи единствено по Компонент 1 от настоящата процедура, при спазване на останалите критерии, изисквания и условия.
По своя преценка, кандидатът може да извърши инвестиции в дейности/разходи по Компонент 2 от настоящата процедура за своя сметка, като тези дейности/разходи не следва да бъдат описвани в проектното предложение, тъй като за тях няма да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

ВЪПРОС № 35)
Здравейте, бих искала да попитам дали хотели са допустими кандидати по ОПК, схема "Инвестиции в "Зелена индустрия"?
- Допустимо ли е закупуване на дограма за хотела?
Благодаря предварително!

--
Borislava Yordanova


09.12.2011 г.
ОТГОВОР № 35)
По настоящата процедура за подбор на проекти са недопустими дейности/разходи, които водят до подобряване на функционалните характеристики (включително и намаляване на енергоемкостта) на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи на предприятията кандидати.

ВЪПРОС № 36)
С настоящото писмо и във връзка с желанието на Българската национална телевизия (БНТ), в качеството й на национален обществен телевизионен и далекосъобщителен оператор, да кандидатства по открита процедура за конкурентен подбор на проекти BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в зелена индустрия“, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на възобновяеми енергийни източници“, бихме желали да получим разяснение относно допустимостта на БНТ като кандидат по горецитираната процедура.
Съгласно Насоките за кандидатстване, с които подробно се запознахме, допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
Българската национална телевизия е юридическо лице, но осъществява своята дейност по силата на Закон за радиото и телевизията, обнародван в бр. 138 от 1998 г. на „Държавен вестник“, който урежда медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България. Във връзка с това, бихме желали да получим разяснение дали това обстоятелство би попречило на БНТ да кандидатства по настоящата процедура.
Позовавайки се на принципа на равнопоставеност, основен принцип на ЕС, а и изхождайки от факта, че право да кандидатстват по процедурата ще имат другите частни телевизии, които по същество извършват абсолютно същата дейност като БНТ, се надяват, че макар и регистрирана по Закона за радиото и телевизията, на Българска национална телевизия, в качеството й на юридическо лице, ще бъде предоставена възможността да кандидатства по настоящата процедура, насочена към предоставяне на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за разширяване на дейността им, намаляване на енергоемкостта, оптимизиране на производствените им процеси, повишаване на добавената стойност от дейността им и най-вече преодоляване на негативното им влияние върху околната среда.
С уважение и с молба за своевременен отговор от ваша страна:
Вяра Анкова
09.12.2011 г.
ОТГОВОР № 36)

Общите критерии за допустимост на кандидатите по настоящата процедура са посочени в т. 2.1.1. от Насоките за кандидатстване. Един от тези критерии е кандидатите да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

В случай че не отговаря на горепосочения критерий, Българската национална телевизия е недопустим кандидат по процедурата.ВЪПРОС № 37)

Уважаеми Госпожи и Господа, Моля да ни отговорите на въпросите, които зададохме. Препращаме Ви ги отново.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Моля да отговорите на следните въпроси, касаещи Насоките за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор на проекти: "Инвестиции в "зелена индустрия":

1. На страница 18 и 19 от Насоките има текстове:

А) В случай че кандидатстват за финансиране на дейностите по буква а) кандидатите следва да представят: копие от резюме на доклад от обследването за енергийна ефективност на промишлена система.[14] Резюмето на доклада следва да бъде с дата не по-рано от две години преди датата на подаване на проектното предложение;

[14] По смисъла на чл. 17 от Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

ВАЖНО: В случай че проектът включва дейности по Компонент 2, букви от а) до д) кандидатът следва да представи: копие от резюме на доклад от обследването за енергийна ефективност на промишлена система.[15] Резюмето на доклада следва да бъде с дата не по-рано от две години преди датата на подаване на проектното предложение;

[15] По смисъла на чл. 17 от Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи
Съгласно чл.33 от Закона за енергийната ефективност и цитираната в Насоките Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г., изпълнението на предписаните в енергийното обследване мерки за енергийна ефективност следва да започне в срок от две години от приемане на резултатите от обследването.

С приемането на новия Закон за енергийната ефективност през м.11.2008 год. и в последствие на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г., в нормативната база на България бяха транспонирани Директиви 2006/32/ЕС за крйното потребление на енергия  и 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите.


Съгласно Чл. 7. от Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г.:  

(1)На задължително обследване за енергийна ефективност подлежи всяка промишлена система, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh, с изключение на посочените в чл. 1, ал. 3 ЗЕЕ.

(2) За промишлени системи по ал. 1 обследването се извършва най-малко веднъж на всеки три години.

В Насоките за кандидатстване е предвидено да не се допускат проекти, чиито енергийни обследвания са изготвени не по-рано от две години. Това означава, че същите няма да са актуални, ще са с изтекъл и/или изтичащ срок на валидност и че няма в голямата си част да отговарят на новия Закон за енергийната ефективност и цитираната Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г..

Въпросът ми е как да се разбира израза "не по-рано от две години" ?! Кой времеви период обхваща, спрямо подаването на документите за кандидатстване?
2.  На страница 18 има текст:

Допустими по Компонент 1 са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към: 

ð   Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

ð   Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

ð  Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;

ð Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

Моля да отговорите, трябва ли да се извършват и изискват съответно от кандидатите за финансиране, оценки за съответствието на проектите за енергийна ефективност по реда на чл.172 от ЗУТ, при положение, че се предвиждат нови производствени линии и разширяване на производството. Това е резонно, тъй като за подобни проекти ще се изисква /най-вероятно/ и разрешение за строеж. Направеното енергийно обследване е базата въз основа, на която ще се оцени новата мощност и/или производствена система. Само по себе си енергийното обследване без последващата оценка на проекта /инвестиционния проект, ако се изисква по ЗУТ/, не може да бъде полезно при дейностите по Компонент 1.

3. По реда на условията за кандидатстване се изисква копие от резюмето на доклада от енергийното обследване.   Във връзка с това възниква сериозен проблем, свързан с направените вече енергийни обследвания. Много от тях са с включени в доклада заедно производствени и адмнистративни сгради за обществено ползване. Последното е в нарушение на Закона за енергийната ефективност и наредбите към него. По повод на тези прецеденти Камарата на енергийните одитори е изпратила питане до МРРБ и съответно е получила отговор. Отговора е категоричен, че производствените сгради и системи се обследват отделно от административните сгради за обществено ползване в едно предприятие /прилагам питане и отговор/. Моля да оговорите в случай, че има подобно нарушение, как ще бъде установено и ще се изискват ли да бъдат представени съответните сертификати и енергийни обследвания отделно на сградния фонд? Ще се изисква ли преработка на докладите, в които сградния фонд - производствени и административни сгради за обществено обслужване са включени в един доклад и не са разделени според изискванията на нормативната база.

С уважение

Валентина Узунова

С поздрав Валентина Узунова13.12.2011 г.

ОТГОВОР № 37)
Отговорът на зададения от Вас въпрос е публикуван под № 6 в настоящата сесия „Въпроси и отговори”.

ВЪПРОС № 38)
Уважаеми дами и господа,
Имам следните няколко въпроса относно схема - BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия:

Предвид заложените допустими дейности по Компонент 1 бих искал да ви попитам, дали по схемата могат да кандидатстват единствено големи компании от производствения сектор? Ако няма ограничение за сектора, бих желал да разбера, дали хотелите са допустим кандидат по схемата и ако са допустими възможно ли е да се кандидатства за пречиствателна станция за отпадни води?


Благодаря Ви за отделеното време
Stefan Rankov
13.12.2011 г.

ОТГОВОР № 38)
Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение относно възможността предприятие от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” да кандидатства с проектно предложение по настоящата процедура, при спазване на останалите критерии, условия и изисквания по процедурата.
Видовете проекти/допустими дейности, както и специфичните допустими разходи по процедурата са посочени в т. 2.2.3. и т. 2.3.2.2. от Насоките за кандидатстване.
Следва да имате предвид, че допустими по Компонент 1 от настоящата процедура са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към:

  • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;

  • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;

  • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;

  • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.


ВЪПРОС № 39)
Здравейте,

Във връзка с кандидатстване с проект по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” бих искал да задам следния въпрос:

Допустим разход ли е разхода за съставянето на доклад от обследването за енергийна ефективност на промишлена система?
Благодаря за отделеното време
Владимир Владимиров
13.12.2011 г.
ОТГОВОР № 39)
Дейностите/разходите за предоставяне консултантски услуги по изготвяне на обследване за енергийна ефективност са недопустими по настоящата процедура за подбор на проекти.
При кандидатстване с проектно предложение по Компонент 1, буква а) и Компонент 2, букви от а) до д) от процедурата, кандидатите следва задължително да представят резюме на доклад от обследването за енергийна ефективност на промишлена система с дата не по-рано от две години преди датата на подаване на проектното предложение – копие, заверено от кандидата, т.е. обследването трябва да е било извършено преди подаване на проектното предложение по процедурата.

ВЪПРОС № 40)
Моля за уточнение на следния въпрос по схемата
Във връзка с допустимостта на дейност по компонент 1 - Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, моля да уточните
В критериите за оценка е заложено

4.1 Процент енергийно спестяване

Количеството енергия, което ще бъде спестено в резултат на изпълнението на дейностите по проекта е ≥ 25%

Количеството енергия, което ще бъде спестено в резултат на изпълнението на дейностите по проекта е ≥ 20% < 25%.

Количеството енергия, което ще бъде спестено в резултат на изпълнението на дейностите по проекта е ≥ 10% < 20%

Количеството енергия, което ще бъде спестено в резултат на изпълнението на дейностите по проекта е ≥ 3% < 10%.

Количеството енергия, което ще бъде спестено в резултат на изпълнението на дейностите по проекта е < 3%
Моля за уточнение каква е базата, спрямо която ще бъде измерено спестяването на количество енергия? В случай, че кандидатът заменя няколко машини, представляващи ДМА с нови, които намаляват енергоемкостта на производството, то спестеното количество енергия следва да бъде измерено на база на заменените машини ли (т.е. потребяваната от тях енергия) или спрямо друга база (единица)?

В резюмето към доклада за енергийно обследване е предвидена мярка за замяна на стари ДМА с нови машини, които намаляват енергоемкостта, като съответната замяна на старото оборудване с ново ще доведе до 25% енергийно спествяване. Т.е. базата, спрямо която се измерва спестяването е спрямо консумацията на старото оборудване? Моля за потвърждение това ли е идеята на УО/ДО при формулирането на този критерий и неговата оценка?


Благодаря предварително

Надя Ботева


13.12.2011 г.
ОТГОВОР № 40)
Базата, на която ще бъде оценяван посочения критерий е количеството енергия, което се потребява от промишлената система на предприятието кандидат преди изпълнението на проекта.

ВЪПРОС № 41)
Здравейте!

Предприятие разполага с няколко производствени площадки в различни градове, като всяка от тях е регистрирана съответно като клон на предприятието. Предвиждаме по схемата да кандидатства фирмата-майка, съобразно изискванията. Оборудването, обаче, ще бъде монтирано на една от площадките, която не е в града на регистрация на фирмата-майка.

Производствата, въпреки че са от един тип, са независими и на всяка площадка има разположение различни производствени мощности и се произвеждат различни продукти. Моля за разяснения в този случай енергийното обследване дали е необходимо да бъде за всички площадки или е допустимо да обхваща само производствената площадка, на която се предвижда да бъде въведено новото оборудване.
Ралица Иванова

14.12.2011 г.

ОТГОВОР № 41)
Обследването за енергийна ефективност следва да обхваща цялостния производствен процес на предприятието кандидат. Кандидатите по процедурата следва да представят копие от резюме на целия доклад от обследването за енергийна ефективност на промишлена система. От резюмето следва да е видно, че се кандидатства за финансиране на разрешени дейности и че планираните за закупуване дълготрайни материални активи водят до намаляване енергоемкостта на производството като цяло на предприятието кандидат.
Легалната дефиниция, дадена в § 1, т.18 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергийната ефективност на "промишлени системи" е съвкупност от производствени сгради, съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в производството на стоки и предоставянето на услуги.
Ако отделна площадка на предприятието функционира като самостоятелна промишлена система, и съответно кандидатът разполага с доклад от обследване за енергийна ефективност специално за нея, то е допустимо да бъде представено резюмето на този доклад за целите на кандидатстване с проект по настоящата процедура.

ВЪПРОС № 42)
Уважаеми дами и господа,

 

на 22 ноември 2011 г. зададох въпрос по схемата за "Инвестиции в зелена индустрия". На 02 декември допълних въпроса си. До днес 14 декември, на Вашата страница няма публикуван отговор на нито един от въпросите ми. В Насоките за кандидатсване е отбелязано, че отговори на зададените въпроси се публикуват до 5 работни дни, считани от датата на тяхното получаване. Предвид че въпросите са зададени по електронна поща, този срок изтече много отдавна и за двата въпроса.Моля, да публикувате отговори на зададените Ви въпроси, тъй като от това зависи подготовката на проектното ни предложение.

 

 За всеки случай, копирам по-долу зададените Ви вече въпроси с надеждата, че ще им отговорите този път.Благодаря предварително>

 

1. В т. 1.2. от Насоките за кандиатстване "Режим на държавните помощи", е изписано че за дейностите по Компонент 2 е приложим режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006).В т. 1.4. Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ (процент на съфинансиране) , изрично е изписано, че "Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект по настоящата процедура трябва да бъде в следните минимални и максимални граници:

- Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 1 000 000 (един милион) лева.

- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири милиона) лева.

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не трябва да надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.". 

В т.  2.3.2.2. Специфични допустими разходи по процедурата от Насоките за кандидатстване,  в "Специфични допустими разходи по Компонент 2 " също изрично е отбелязано (в квадрат с маркировка ВАЖНО) , че "Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, получена по Компонент 2 от настоящата процедура не трябва да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за предприятие за период от 3 последователни финансови години, като за кандидати, осъществяващи дейност в отрасъл „шосеен транспорт”, този размер е 100 000 евро (195 583 лв.)".

 Въпросът е следният: според нашето тълкуване, поставените ограничения в т. 1.2. и т. 2.3.2.2 по отношение на максимално допустимия размер на безъвзмездна помощ от 200 000 евро за предприятие за период от 3 години, категорично противоречат на т. 1.4. , в която се поставя изискване минималния размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект да е 1 000 000 лева.

 

Молим за Вашето категорично становище: 

 - в случай, че фирма кандидатства за дейности само по компонент 2 (което е допустимо), то тогава коя от двете разпоредби на Насоките за кандидатстване трябва да спазва - тази на т. 1.2 и т. 2.3.2.2. за макс. размер на безвъзмездната помощ в размер 200 000 евро или тази на т.1.4. за минимален размер на безвъзмездната помощ за всеки проект равна на 1 000 000 лева?  

- в случай, че фирмата кандидатства за дейности само по компонент 2, какъв е интензитета на безвъзмездната помощ?

 

2. Във връзка с публикувания от Вас отговор на въпрос номер 2, зададен на 21.11.2011 г., в който посочвате че :” минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 1 000 000 (един милион) лева.Предвид гореизложеното, проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да включват разходи/дейности по Компонент 1.”

моля за следното уточнение:

в т. 2.2.3. Видове проекти/допустими дейности” изрично е посочено, че „Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи една или повече дейности по Компонент 1 и/или Компонент 2.”.  От така изписания текст е видно, че е напълно допустимо да се кандидатства само за дейности по Компонент 2  (и/или).

В т. 3.4. Предоставяне на допълнителна информация, ясно е изписано „Публикуваните на интернет страницата на Управляващия орган - www.opcompetitiveness.bg отговори на въпроси имат само пояснителен характер и не могат да изменят условията, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване.”

В този случай, отговорът на Вашия въпрос изменя условията на т. 2.2.3. относно допустимостта на комбинацията от дейностите по различните компоненти.

Моля за Вашето официално становище дали така предоставения от Вас отговор на въпрос от 21.11.2011 г. официално променя условията на допустимост, посочени в т. 2.2.3 от насоките на кандидатстване относно допустимостта на дейности по различните компоненти. В случай, че този отговор е валиден, моля да публикувате официално решение на Ръководителя на Управляващия орган за изменение на Насоките на кандидатстване, в съответствие с чл. 14, ал. 8, т. 4 от ПМС 121 на МС за изменение на Насоките за кандидатстване след публикуването им  за отстраняване на допусната явна фактическа или техническа грешка.

 

С уважение, 

Александрова


14.12.2011 г.
ОТГОВОР № 42)
Отговорът на зададения от Вас въпрос е публикуван под № 24 в настоящата сесия „Въпроси и отговори”.[


[


[


[


Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница