Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“Дата23.10.2017
Размер111.13 Kb.
#33015ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 18 август 2015 г.

315.

06.08.2015 г.

Здравейте,

Имам въпрос относно формуляра за изготвяне на Бизнес плана - Prilojenie_Б_ Bussines Plan. В последния шийт "Прогнозни ОПР и ОПП, колона В, Базова година 2014, в ред "1. Нетни приходи от продажби" се сумират "Нетни приходи от продажби" и "Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство" от представените в шийт "Счетоводни отчети 2012-2014" данни. В ред "3. Други приходи" стойността на "Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство" не се изважда, като по този начин тя се сумира два пъти в ред "4. Общо приходи (=1+2+3). Това води до несъответствие с представения ОПР за 2014 г., в т.ч. и относно трите вида печалба.


Моля за поясните какво налага трансформирането на данните от ОПР за 2014 г. по този начин?

Благодаря за отговора,


Подател: Анета Петрова

Ел. поща: an.petrova@abv.bg

Следва да имате предвид, че данните за базовата година (2014) в колона 2 от Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта”, включително клетка В14 не са част от методологията за изчисляване на стойността на критериите за оценка съгласно Раздел III “Ефект от изпълнението на проекта” от Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата (Приложение З към насоките) и са предвидени само с оглед пълнота на прогнозния отчет за приходите и разходите след изпълнението на проекта. За да са равни двете клетки, следва да бъде извадена стойността на ред „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство“.316.

06.08.2015 г.

Здравейте,

Имам въпрос относно формуляра за изготвяне на Бизнес плана - Prilojenie_Б_ Bussines Plan. В последния шийт "Прогнозни ОПР и ОПП, колона В, Базова година 2014, в ред "1. Нетни приходи от продажби" се сумират "Нетни приходи от продажби" и "Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство" от представените в шийт "Счетоводни отчети 2012-2014" данни. В ред "3. Други приходи" стойността на "Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство" не се изважда, като по този начин тя се сумира два пъти в ред "4. Общо приходи (=1+2+3). Това води до несъответствие с представения ОПР за 2014 г., в т.ч. и относно трите вида печалба.


Моля да поясните какво налага трансформирането на данните от ОПР за 2014 г. по този начин?
Благодаря за отговора,
Подател: Анета Петрова

Ел. поща: an.petrova@abv.bg

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 315.

317.

07.08.2015 г.

Уважаеми Госпожи и Господа,

Собственик съм на фирмата „МИЛАНИ” гореописана в настоящата ми Молба, която е спряна от дейност по здравосливни причини.От тогава до сега фирмата не е извършвала търговска дейност поради което не съм запознат с процедурата по финансирането и от европейските фондове за възстановяване на дейността й , както и финансирането на проекта и за създаването на Електронен Музей на изкуството на художника Милан Стефанов Илиев, който се явява собственик както на фирмата „МИЛАНИ” така и на изкуството което ще бъде показвано в музея.През 2012г.завърших курс за „Среден и малък бизнес” като ми беше издадена Диплома с рег.N:7401647 / 12.03.2012г. от Научно Техническият Съюз , като за дипломирането ми направих Проекта за Електронен Музей за Модерно Изкуство на Милан Илиев ,като и изготвих бизнес план за неговата ефективност и рентабилност. За съжаление условията за финансиране на Проеката не бяха подходящи и така той остана нереализиран изчакващ подходящият момент и възможност за реализирането му и за финансирането му. Понастоящем виждам такава възможност от безвъзмезното му финансиране по отворената процедура на одобрената оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност” 2014-2020г., BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ Моля за вашето съдействие и информация за необходимите условия ,документи и начините на кандидатстване за тази безвъзмезна помощ и финансиране за осъществяването на описаният тук Проект за Електронен Музей по т.3/09 ноемрви 2015г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.По ясна информация за това какво ще включва Музея може да видите на страниците ми за част от изкуството което ще бъде представено там: За кавалетно и Модерно изкуство вижте:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1

65846810174643.37942.100002479742079&type=3&l=a34c52dec

като можете да видите и проваленият контракт за изграждането на реален такъв Музей:

https://www.facebook.com/milan.iliev2/media_set?set

=a.634466906645962.1073741855.

100002479742079&type=3

За дизайн вижте:

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.166277820131542.38027.100002479742079&type=1&l=1cb843ad9

скрено се надявам на Вашата подкрепа ,асистиране и съдействие за получаването на небходимата ми информация за успешното кандидатстване по тази оперативна програма като реализирането на горепосоченият Проект ще донесе не само икономически ползи на фирмта и държавата ,но и значителни морални, културни ,търговки , туристически и др. ползи и облаги за страната ни рекламирайки я по този начин ,като културно – историческа дистинация ,което е залегнало в плана и насоките на развитие на страната ни. Благодаря Ви предварително за всяка Ваша подкрепа,съдействие и информация за реализирането на горе описаният Проект,като Ви желая успехи в дейността Ви.

С Уважение :Подател: Милан Илев

Ел. поща: msi.arts@hotmail.com

Подробна информация относно процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (вкл. допустими кандидати, допустими дейности и разходи, крайни срокове за кандидатстване, необходими документи за кандидатстване и т.н.) може да бъде намерена на следния интернет адрес:

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=127
318.

10.08.2015 г.

Здравейте,

Пресмятането на показателя "Ефективност на производствените разходи" за 2014 г. в Бизнес плана се извършва по зададената формула "Нетни приходи от продажби/Разходи за суровини, материали и външни услуги", като стойностите се вземат от счетоводните отчети. В приходите не е включена стойността на незавършеното производство и увеличението на запасите от продукция, докато извършените за това разходи се включват в "Разходи за суровини, материали и външни услуги". По този начин липсва съпоставимост между приходи и разходи. При наличие на незавършено производство се получава и некоректна стойност на показателя "Ефективност на производствените разходи" за 2014 г. Пример с произволни данни: При пресмятане по зададената формула стойността на показателя е 0.40, а в действителност е 1,20. С реализирането на проекта средната ефективност на производствените разходи е 1.40, т.е. увеличение от 250%, което е нереално, докато спрямо действителната стойност е 16,67%.


В тази връзка имам следните въпроси:
1. Коректна ли е зададената формулата за пресмятане на показателя "Ефективност на производствените разходи" за 2014 г. в Бизнес плана?
2. Ако формулата не е коректна, ще се извършва ли корекция от страна на Оценителната комисия?
Благодаря,
Подател: Анета Петрова

Ел. поща: an.petrova@abv.bg

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 315. В допълнение следва да имате предвид, че заложената формула за изчисляване на „Ефективност на производствените разходи“ под Таблица 16 в последния работен лист на Бизнес плана (Приложение Б към Насоките за кандидатстване по процедурата) е коректна.


319.

10.08.2015 г.

Здравейте!

Моля да отговорите на следния въпрос:

Допустимо ли е при изпълнението на проекта да се ползва кредит от банка, работеща по Партньорска програма на Българска Банка за Развитие АД за индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес –„НАПРЕД“. Ще се счита ли подобен кредит като двойно финансиране на проекта или използването на тази програма е допустимо.

Подател: Н. Енчев

Ел. поща: casdkar@rozabg.com


Ограничението за липса на двойно финансиране се отнася до дейности/разходи, които вече са финансирани от други публични източници, т.е. тук не се включват частните източници на финансиране (като например кредити от търговски банки).320.

10.08.2015 г.

Здравейте!

При изготвяне на бизнес плана се натъкнахме на следния въпрос: Тъй като предвиждаме изпълнението на проекта да приключи в годината на подписване на ДБФП, съгласно вече дадени от вас отговори години М и N съвпадат. Моля, кажете в такъв случай как да се попълни таблица 12а, специално колоната на година N. Ние считаме, че при съвпадане на двете години би следвало в година N да не попълваме амортизация на наличните активи, защото сме я попълнили в година М.

 

Подател: Н. Енчев

Ел. поща: casdkar@rozabg.com


В случай че годината на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ (М) съвпада с годината на приключване изпълнението на договора/проекта (N), при попълване нa таблица 12a от Бизнес плана стойността на годишната данъчна амортизация следва да се посочи в колона М или колона N по преценка на кандидата.321.

10.08.2015 г.

Здравейте,

казвам се Стела Божинова и живея в с.Стакевци,общ.Белоградчик,обл.Видин. Земеделски производител съм и обработвам 15 дка.овощна градина с арония. В тази връзка връзка имам идея за организиране на малко предприятие за сушене на плодове. Разполагам със сграда,която смятам за подходяща.

Въпросите ми са:

-мога ли да кандидатствам за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на подобен проект по тази процедура(т.е.включена ли е ос 2.1 на ОПИК"Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството в нея);

-от къде мога да получа помощ за написване на проектното предложение;

-какви са сроковете за подаване на проектните предложения и кога ще бъде отворен нов прием в случай,че не успея за този;

-какъв е начина за подаване на проектните предложения;

Благодаря!

Поздрави и успешен ден!

Подател: Стела Божинова/Боян Иванов

Ел поща: boqnminkov@abv.bg


Следва да имате предвид, че в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) са идентифицирани следните области на разграничаване и допълняемост с Програмата за развитие на селските райони (ПРСР): „…по отношение на хранителната промишленост, преработката/маркетинга на селскостопански продукти от Анекс I към ДФЕС, подпомагани по ПРСР, са изключени от ОПИК: мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, включително гъби, пчелен мед, зърнени, мелничарски и нишестени продукти, растителни и животински масла и мазнини, технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, готови храни за селскостопански животни, гроздова мъст, вино и оцет, производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти“. Предвид посоченото разграничение следва да имате предвид, че земеделски производители, които осъществяват първично производство, преработка и продажба на селскостопански продукти са недопустими както по настоящата процедура, така и по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 като цяло.322.

10.08.2015 г.

Здравейте,

Дейността на нашата фирма е хотелиерство, СПА и уелнес.

Във връзка с ОП "Конкурентноспособност" бихме желали да разширим нашия СПА център, като добавим медицинско крило и като закупим нова апаратура и разширим гамата от предлагани от нас продукти и услуги.

На сайта виждам, че има отворена процедура в момента, а именно BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“.

За съжаление в текста, както и в "Насоките за кандидатстване" не откривам дейността на нашата фирма да спада към някой от икономическите дейности, които се подпомагат.

Въпросът ми е: правилно ли е разбирането ми на допустимостта на отворената процедура, ще можем ли на следващ етап да кандидатстваме по тази процедура? Ако не, то очаква ли се скоро да се отвори друга, по която да можем да кандидатстваме?

Благодаря предварително!

Поздрави,Подател: Радина Стоянова

Ел. поща: r.stoyanova@bulholding.com

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 309.

323.

10.08.2015 г.

Здравейте,

Имам 2 въпроса:

 - Ние сме издателска фирма. Допуска ли се кандидатстване за финансиране на внедряване на SAP - ERP софтуер по тази процедура?

 - Имаме и счетоводна фирма. Допуска ли се кандидатстване по тази процедура за финансиране на внедряване на SAP за фирма в сферата на счетоводните услуги?


Благодаря предварително!
Подател: Иво Мишайков

Ел. поща: mishaykovivo@yahoo.com

Съгласно т. 14.3 от Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, недопустими са разходите за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието. Като пример за недопустим софтуер са посочени именно ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях.

Допълнително, кандидати с код на основна икономическа дейност в областта на счетоводните услуги (код М69.20 „Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации“ по КИД-2008) са недопустими по настоящата процедура.

324.

10.08.2015 г.

Уважаеми

Госпожи и Господа,

Получих приложеният тук от Вас отговор ,че регистриране на Молби няма да има от Вас за периода 18.06.2015г.-08.07.2015г.,като е видно ,че не касае настоящата Моя молба която е подадена на 07.08.2015 или един месец по-късно от посоченият от Вас период ,поради което Моя ,тя да бъде регистрирана, в съответствие с установените от Вас изисквания ,като Моля да ми бъде предоставена необходимата за мен и моя случай ,информация за кандидатстването ми за безвъзмездно финансиране по цитираната програма ма EU фондовете за цитираният от мен проект и фирма.

Благодаря Ви за съдействието.


С уважение
Подател: Милан Илиев

Ел. поща: msi.arts@hotmail.com

„В съответствие с чл. 14, ал. 1 от ПМС № 107/2014 въпроси, постъпили в периода 18.06.2015 * 08.07.2015 г., няма да бъдат регистрирани. В случай, че желаете да получите разяснение във връзка с Насоките за кандидатстване, можете да го направите след 08.07.2015 г., когато сесията за въпроси и отговори ще бъде подновена.


В периода 18.06.2015 * 08.07.2015 г. електронен адрес: smecapacity@mi.government.bg следва да бъде използван от кандидатите само за изпращане на копие от товарителниците при подаване на проектните предложения с препоръчана поща или по куриер“.

Моля, вижте разяснението на УО по въпрос 317.
Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница