Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“страница1/3
Дата13.03.2017
Размер384.31 Kb.
#16886
  1   2   3ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 04 август 2015 г.

300.

22.07.2015 г.

Счита ли се за фундаментална промяна, ако с помощта на проекта искаме да закупим оборудване което до този момент нямаме, поради което този етап от производствения процес се осъществява от външна фирма? Производствения процес е същия, но с новата машина ще затворим производствения цикъл.

Счита ли се за фундаментална промяна, ако с помощта на проекта искаме да закупим автоматизирано оборудване, което да замени механичното което имаме в момента?Ел. поща: office@euconsult.bg

Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 295. Допълнително следва да имате предвид, че за да бъде окачествена дадена инвестиция като фундаментална промяна на производствения процес трябва да е осигурено условието модернизацията да се отнася до всички основни етапи на производствения процес.


301.

22.07.2015 г.

Здравейте,

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на ОПИК 2014-2020 г.:

Допустимите кандидати трябва:

"да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство".

В тази връзка бих искала да получа отговор на следния въпрос:


  • Възможно ли е по настоящата процедура да кандидатства чуждестранно юридическо лице, което е регистрирано на територията на държава-членка на ЕС и възнамерява да осъществява своя инвестиционен проект (съгласно условията на настоящата процедура) на територията на България. В случай, че отговорът е положителен, означава ли че, удостоверение за код на икономическа дейност може да бъде издадено от еквивалентен на НСИ институт (намиращ се на територията на държавата-членка)? За целите на изчисленията на бизнес плана - считат ли се за валидни финансовите данни на дружеството за предходните 3 години (получени от дейността му, осъществена на територията на държавата-членка, различна от България). В случай, че отговорът е отрицателен, моля за вашите разяснения при какви случаи е в сила формулировката ''еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство" тъй като считам, че звучи неясно и подвеждащо?

Подател: Е. Николова

Ел. поща: nikolova_elena_d@yahoo.com

Съгласно условията на настоящата процедура е възможно чуждестранно юридическо лице (еквивалентно на търговец по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство) да кандидатства с проект при положение, че отговаря на условията за допустимост, зададени в Насоките за кандидатстване. Удостоверяването на обстоятелствата, които се изискват на етап кандидатстване (в това число и кодът на икономическа дейност), следва да става чрез представяне на съответно посочена еквивалентна идентификационна информация или извадка от регистър на съдебен или административен орган от държавата-членка, в която търговецът е установен.
По отношение на данните в бизнес плана, които касаят минал период, следва да се посочат данните от дейността на съответното чуждестранно юридическо лице, което след регистрацията си съгласно българското законодателство, ще изпълнява проекта. Следва да имате предвид, че с оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за кооперациите.


302.

22.07.2015 г.

Здравейте, 

При подготовката на проектното ни предложение, възникна следния въпрос:

Кандидатът е предвидил в дейност 1 закупуване на две технологични линии за производство на миещи препарати и на козметика на стойност над 300 хил.лв. Дейността ще се изпълнява 14 месеца. Предприятието ще подаде документи за  авансово плащане от 40% от стойността на БФП. Ще може ли да се предяви междинно плащане при закупуване на част от машините или на една от  технологичните  линии, независимо че не е завършена изцяло дейността? 

Подател: Лидия Велкова

Ел. поща: welkowa@abv.bg


В случай, че бенефициентът е изпълнил изцяло или частично дадена дейност като разполага с доказателствени документи, които удостоверяват това (вкл. разходооправдателни такива), бенефициентът може да заяви междинно плащане. Следва да имате предвид, че бенефициентът е длъжен да представи междинен технически отчет при всяко искане за междинно плащане. Този отчет включва информация за напредъка на проекта и постигнатите резултати през отчетния период.

303.

22.07.2015 г.

Уважаеми Господа,

Дружеството “Тирас” (www.tiras.bg) е представител на дружества, които развиват своята основна икономическа дейност в Италия и имат интерес да прехвърлят производствени дейности на територията на Република България и се нуждая от отговор и разяснение по няколко въптоса, касаещи възможностите за подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“:

1. Изпълнено ли е условието за допустимост „Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство“, ако кандидатства предприятие, което е търговец по смисъла на Италианския търговски закон?

2. Едно от условията за допустимост се доказва с представяне на Удостоверение от Националния статистически институт относно кода на основната икономическа дейност на кандидата, което е неприложимо при кандидати от друга държава-членка на Европейското икономическо пространство – какъв документ следва да бъде представен от такива кандидати?

3. В продължение на предишния въпрос - в т. 23 от Насоките за кандидатстване са изброени задължителните документи, които следва да се добавят към проекта при кандидатстване от търговско дружество регистрирано в България, като не е предвидена възможност за предоставяне на еквивалентни документи от търговско дружество регистрирано на територията на другра страна членка на Европейското икономичестко пространство. В случай че кандидат за договор за безвъзмездна финансова помощ е регистрирано търговско дружество със седлище на територията на Италия или друга държава членка, как ще се процедира в случай на липса на еквивалентен документ, който да се издава от администрацията на съответната държава.

4. В случай че има възможност да се издаде еквивалентен документ, следва ли същият да се представи в оригинал и със заверен превод от заклет преводач?

5. При попълването на формуляра за кандидатстване следва да се посочи населено място, където ще се изпълнява проекта. Това обстоятелство на етап кандидатстване или на етап договаряне трябва да бъде подкрепено с някакъв документ? Този документ какво следва да представлява – акт за собственост, дългосрочен договор за наем или друго?

Остваме в очакване на вашият отговор.Подател: К. Колев

Ел. поща: Krestian.kolev@icloud.com

1 и 2. Моля, вижте разяснението на УО по Въпрос 301. Допълнително следва да имате предвид, че КИД-2008 е базиран на „NACE-Rev.2“, с който се установява обща статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност. Националните класификации на държавите-членки съдържат таблица за съответствие между националните класификации и „NACE-Rev.2“.
3. По отношение на липсата на еквивалентен документ, следва да се има предвид, че посочените като минимално изискуеми на етап кандидатстване документи произтичат от нормативните изисквания в областта на структурните фондове, държавните помощи, националното законодателство, както и от условията, заложени в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и като такива те са задължителни за спазване от всички кандидидати независимо от тяхната националност.
4. Съгласно Насоките за кандидатстване всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език, заверен от кандидата, като няма изрично изискване преводът да е направен от заклет преводач.
Единствено в случаите, когато се представя нотариално заверено пълномощно на чужд език, което е заверено в чужбина, то следва да премине през съответните процедури за заверка и легализация, приложими за държавата на издаването.
За улеснение, моля да обърнете внимание на публикуваните на сайта на Министерството на външните работи списъци с държави, подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, както и тези с които Република България има сключени двустранни договори за правна помощ: http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html
5. Обстоятелството, свързано с място на изпълнение на проекта, се посочва във Формуляра за кандидатстване като на етап кандидатстване и на етап договаряне посоченото не се удостоверява с конкретен документ. Независимо от това кандидатите следва да имат предвид, че информацията, включена във Формуляра за кандидатстване, става неразделна част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Допълнително, съгласно условията на договора инвестицията по проекта следва да се поддържа в региона получател най-малко три години след изпълнението на инвестицията в съответствие с изискванията на чл. 14, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията, както и че дълготрайните нематериални активи, придобити със средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, който получава помощта и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок от минимум три години в съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията.


304.

23.07.2015 г.

Моля, на основание чл. 14 от ПМС 107/2014 г., за отговор в нормативно определения 7-дневен срок на следните въпроси/искания за разяснения по Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020:

Въпрос 1:

Във връзка със зададен от мен въпрос под № 125, т. 12 и предоставения по него отговор, считам че такъв всъщност липсва, което по съществото си представлява отказ на УО да даде разяснения по процедурата.

Даденият от Вас отговор съдържа информация относно това какво представлява най-често разширяването на капацитета в практиката по нотификация на регионални инвестиционни помощи, какви са целите на процедурата, за кога е предвидена отделна процедура за иновации в предприятията, но не и конкретен, ясен, изчерпателен и еднозначен отговор на конкретно, ясно и еднозначно зададения въпрос. С оглед на това ще Ви го повторя отново с поредната молба да изпълните нормативно вменените Ви задължения (включително по Закона за администрацията), като отново обръщам внимание, че без изясняването на зададения въпрос (както и на всички зададени от мен въпроси под № 125) е невъзможно да бъде направена обективна преценка относно допустимостта на проектите, което поставя потенциалните кандидати в невъзможност да преценят дали проектът им е допустим (от гледна точка на оповестените изисквания, които са неясни, неконкретни и нееднозначни).

Предвид изложеното, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно, допустими ли ще бъдат по процедурата дейности, насочени към въвеждане на нов/и продукт/и и/или услуга/и, при условие че инвестициите по проекта са свързани с разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект? Ако да, ще има ли някакви допълнителни условия за допустимост на подобен вид дейности и какво следва да се разбира под разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект?Въпрос 2:

Във връзка със зададен от мен въпрос под № 125, т. 13 и предоставения по него отговор, считам че такъв всъщност липсва, което по съществото си представлява отказ на УО да даде разяснения по процедурата.

Даденият от Вас отговор съдържа препращане към отговора на въпрос 84, съдържащ примери за „стопански обект“. Извън това обаче не сте дали конкретен, ясен, изчерпателен и еднозначен отговор на конкретно, ясно и еднозначно зададения въпрос. Вместо това препращате към неясната, непълна, неконкретна и нееднозначна т. 13 от Насоките за кандидатстване, именно във връзка с която е поискано разяснението. Записали сте като обяснение и следния текст: „не е налице допълнително изискване продуктите/услугите да не са били произвеждани/предоставяни до момента от предприятието кандидат с оглед определяне на инвестициите като инвестиции за създаване на нов стопански обект“, който може да бъде тълкуван и разбиран нееднозначно (от една страна в смисъл, че, макар да не е налице такова допълнително изискване, продуктите/услугите биха могли да бъдат нови, а от друга страна, че няма такова допълнително изискване именно защото нови продукти/услуги са недопустими по процедурата, включително предвид дадените от Вас разяснения относно съдържанието на 4-те вида допустими дейности). Същият неясен и нееднозначен отговор сте дали и на публикуван (на 29.06.2015 г.) въпрос под № 254, който е аналогичен на зададения от мен и показва продължаващата неяснота и объркване у потенциалните кандидати относно условията в Насоките за кандидатстване. С оглед на това ще Ви повторя отново въпроса си с поредната молба да изпълните нормативно вменените Ви задължения (включително по Закона за администрацията), като отново обръщам внимание, че без изясняването на зададения въпрос (както и на всички зададени от мен въпроси под № 125) е невъзможно да бъде направена обективна преценка относно допустимостта на проектите, което поставя потенциалните кандидати в невъзможност да преценят дали проектът им е допустим (от гледна точка на оповестените изисквания, които са неясни, неконкретни и нееднозначни).

Предвид изложеното, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно, допустими ли ще бъдат по процедурата дейности, насочени към въвеждане на нов/и продукт/и и/или услуга/и, при условие че инвестициите по проекта са свързани със създаването на нов стопански обект? Ако да, ще има ли някакви допълнителни условия за допустимост на подобен вид дейности? Ако не, моля да разясните по силата на какви основания и/или поради какви причини, са недопустими подобен вид дейности?Въпрос 3:

Във връзка със зададен от мен въпрос под № 125, т. 16 и предоставения по него отговор, считам че такъв всъщност липсва, което по съществото си представлява отказ на УО да даде разяснения по процедурата.

Даденият от Вас отговор съдържа разяснения във връзка с въпрос под № 7 (публикуван на 20.05.2015 г.), но не и конкретен, ясен, изчерпателен и еднозначен отговор на конкретно, ясно и еднозначно зададения въпрос. С оглед на това ще Ви го повторя отново с поредната молба да изпълните нормативно вменените Ви задължения (включително по Закона за администрацията), като отново обръщам внимание, че без изясняването на зададения въпрос (както и на всички зададени от мен въпроси под № 125) е невъзможно да бъде направена обективна преценка относно допустимостта на проектите, което поставя потенциалните кандидати в невъзможност да преценят дали проектът им е допустим (от гледна точка на оповестените изисквания, които са неясни, неконкретни и нееднозначни).

Предвид изложеното, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно, допустими ли ще бъдат изобщо по процедурата дейности за подобряване на производствените процеси, изразяващи се в закупуване на ново производствено оборудване, при условие че в производствения процес, който ще се подобри в резултат от проекта, участва (макар и съвсем минимално – напр. само в част от довършителните или подготвителните операции) и друго съществуващо оборудване? Казано по друг начин, задължително условие за допустимост на подобна дейност ли е да се предвижда подмяна с ново на абсолютно всичкото оборудване/активи (ДМА/ДНМА), имащи участие в подобрявания производствен процес?Въпрос 4:

Във връзка със зададен от мен въпрос под № 125, т. 17 и предоставения по него отговор, считам че такъв всъщност липсва, което по съществото си представлява отказ на УО да даде разяснения по процедурата.

Даденият от Вас отговор съдържа разяснения във връзка с въпрос под № 7 (публикуван на 20.05.2015 г.), но не и конкретен, ясен, изчерпателен и еднозначен отговор на конкретно, ясно и еднозначно зададения въпрос. С оглед на това ще Ви го повторя отново с поредната молба да изпълните нормативно вменените Ви задължения (включително по Закона за администрацията), като отново обръщам внимание, че без изясняването на зададения въпрос (както и на всички зададени от мен въпроси под № 125) е невъзможно да бъде направена обективна преценка относно допустимостта на проектите, което поставя потенциалните кандидати в невъзможност да преценят дали проектът им е допустим (от гледна точка на оповестените изисквания, които са неясни, неконкретни и нееднозначни).

Предвид изложеното, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно, във връзка с предния въпрос, особено ако отговорът по него е в смисъл, че е задължително проектът да предвижда подмяна с ново на абсолютно всичкото оборудване, имащо участие в подобрявания производствен процес, по какъв начин УО (оценителната комисия) ще преценява какви операции, стъпки, етапи и т.н. включва по необходимост (т.е. обективно, а не субективно погледнато) даден производствен процес с оглед елиминиране на риска кандидатите да „приспособяват“ чисто субективно описанието му и участващите в него ДМА/ДНМА спрямо спецификите на допустимите дейности по процедурата?Въпрос 5:

Във връзка с дадения от Вас неясен и нееднозначен отговор на зададен от мен въпрос под № 125, т. 18, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно следното:

-   Кога (при какви условия) УО ще счита (приема), че всички основни етапи/стъпки в производствения процес не са същите или много сходни на прилаганите досега?

-   Какво конкретно означава „основни етапи/стъпки в производствения процес“ и на база на какви обективни, конкретни, еднозначни и предварително оповестени критерии УО ще преценява кои етапи/стъпки са основни в даден производствен процес и кои не са такива?

-    Какво конкретно означава основните етапи/стъпки в производствения процес да не са „много сходни“ (на прилаганите досега) и на база на какви обективни, конкретни, еднозначни и предварително оповестени критерии УО ще преценява степента на сходство, т.е. дали е малко или много?

-   Кога, при какви условия и на база на какви обективни, конкретни, еднозначни и предварително оповестени критерии УО ще счита (приема), че е налице „съществена промяна“ в набора от дейности които се осъществяват (т.е. в основните етапи/стъпки от производствения процес)?

-   При какви условия и на база на какви обективни, конкретни, еднозначни и предварително оповестени критерии УО ще преценява автоматизирането на каква точно част от дейностите може да не доведе до фундаментална промяна в цялостния производствен процес или да доведе до такава промяна?

Обръщам Ви внимание, че липсата на предварително оповестена еднозначна, конкретна и изчерпателна яснота по горните въпроси, означава извършване на напълно непрозрачна и субективна оценка (преценка) от страна на оценителната комисия (УО) по едно от условията за недопустимост на дейностите, а именно дали дейността/те води/водят до основна промяна в производствения процес, което само по себе си би опорочило съответствието на оценката с нормативните изисквания и принципи при осъществяването на административното производство по издаване на Решение/Отказ за предоставяне на БФП.Въпрос 6:

Във връзка с дадения от Вас неясен и нееднозначен отговор на зададен от мен въпрос под № 125, т. 19, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно следното:

-   Енергията (независимо дали електрическа, топлинна, соларна или друга) ще се възприема ли (тълкува ли) от оценителната комисия (УО) като суровина по смисъла на определението за ресурсна ефективност/ефикасност (дадено в Приложение Ц към Насоките за кандидатстване) и дадените от Вас разяснения?

-   Дейност за подобряване на производствените процеси, включваща внедряването на ново високотехнологично оборудване, което е по-малко енергоемко и водеща до намалено използване на енергия (независимо дали електрическа, топлинна, соларна или друга) в производствените процеси (спрямо досега използваната) ще се възприема ли (тълкува ли) от оценителната комисия (УО) като дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност/ефикасност (по смисъла на определението в Приложение Ц към Насоките за кандидатстване и дадените от Вас разяснения) в производствения процес?Въпрос 7:

Във връзка с дадения от Вас неясен и нееднозначен отговор на зададен от мен въпрос под № 125, т. 20, моля да разясните конкретно, еднозначно и изчерпателно следното:

-   Внедряването на съвременно високотехнологично оборудване, което използва значително по-малко енергия спрямо досега използваната може ли само по себе си да бъде обосновано (в шестото поле на т. 11 от Формуляра за кандидатстване) и ще бъде ли възприемано/оценявано като дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес?

-    Внедряването на съвременно високотехнологично оборудване, което води до намаляване на технологичния брак в производствения процес, може ли само по себе си да бъде обосновано (в шестото поле на т. 11 от Формуляра за кандидатстване) и ще бъде ли възприемано/оценявано като дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес?Въпрос 8:

Внедряването на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси, водещи до увеличение на обема на производството, нарастване на производителността, увеличаване на качеството на продукцията и съкращаване на производствените разходи поради подобряване на енергийната ефективност на производството (намаляване на използваната енергия), представлява ли дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес?


Каталог: images -> module4 -> files -> 127
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
127 -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница