Превод от немски: д-р димитър димчев изготвил: петър иванов райчев –сканирано от книгастраница2/13
Дата09.01.2018
Размер1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

УВОД КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ


Авторът озаг­ла­ви то­зи труд „Християнството ка­то мис­ти­чен факт", след ка­то пре­ди осем го­ди­ни той обобщи в не­го съ­дър­жа­ни­ето на лекциите, ко­ито из­не­се през 1902 година. Още със са­мо­то заг­ла­вие тряб­ва­ше да бъ­де за­гат­нат осо­бе­ни­ят ха­рак­тер на книгата. Тук се пред­п­ри­ема не про- с­то опит за ис­то­ри­чес­ко предста­вя­не на мис­тич­ния ха­рак­тер на христия- нството, а се опис­ва са­мо­то въз­ник­ва­не на хрис­ти­ян­с­т­во­то от мис­тич­ния възглед. В ос­но­ва­та на всич­ко за­лег­на мисълта", че в хо­да на то­ва въз­ник­ва­не дейс­т­ву­ва­ха ду­хов­ни факти, ко­ито мо­же­ха да бъ­дат виж­да­ни са­мо от мис­тич­на глед­на точка. Самото съ­дър­жа­ние на кни­га­та ве­че мо­же да потвърди, че ней­ни­ят ав­тор на­ри­ча „мистичен" не он­зи възглед, кой­то се при­дър­жа по­-с­ко­ро към не­оп­ре­де­ле­ни чув­с­т­ве­ни поз­на­ния и пре­неб­рег­ва „стро­га­та на­уч­на последователност". Вярно е, че днес мно­го хо­ра раз­би­рат „мистиката" са­мо по то­зи на­чин и я раз­г­леж­дат ка­то об­ласт на чо­вешкия ду­ше­вен живот, ко­ято ня­ма ни­що об­що с „ис­тин­с­ка­та наука". В сми­съ­ла на пред­ла­га­на­та кни­га ду­мата „мистика" се упот­ре­бя­ва за обоз­на­ча­ва­не­то та един ду­хо­вен факт, кой­то в сво­ята същ­ност мо­же да бъ­де раз­б­ран са­мо тогава, ко­га­то раз­би­ра­не­то и поз­на­ни­ето са по­лу­че­ни от из­во­ри­те на са­мия ду­хо­вен живот. Ако чо­век от­х­вър­ля да­ден на­чин на познание, кой­то чер­пи от та­ки­ва източници, той ня­ма да е в със­тоя ние да из­г­ра­ди как­во­то и да е ста­но­ви­ще от­нос­но съ­дър­жа­ни­ето на та­зи книга. Само онзи, кой­то въз­п­риема „мистиката" така, че в нея да е ва­лид­на съ­ща­та яснота, как­ва­то съ­щес­т­ву­ва и в опи­са­ни­ето на ес­тес­т­вено­-на­уч­ни­те закономерности, ще про­умее как тук съ­дър­жа­не­то на Християнството - ка­то мис­ти­ка - се опис­ва имен­но по мис­ти­чен
начин. Защото не­ща­та не свеж­дат до съ­дър­жа­ни­ето на книгата, а - пре­ди всич­ко - до поз­на­ва­тел­ни­те средства, с чи­ято по­мощ тя е написана.

Днес мно­го хо­ра от­х­вър­лят с ярост и от­в­ра­ще­ние по­доб­ни поз­на­ва­тел­ни средства. Те ги смя­тат за про­ти­воре­ча­щи на ис­тин­с­ка­та наука. та­къв е слу­ча­ят не са­мо с онези, ко­ито - спо­ред сво­ите въз­г­ле­ди - приз­на­ват ми- рогледа, из­рас­т­ващ от „ис­тин­с­ко­то ес­тес­т­ве­но­на­уч­но познание", а и с тези, ко­ито се стре­мят да се произ­на­сят вър­ху същ­нос­т­та на Християн- ството ка­то не­го­ви последователи. Авторът на та­зи кни­га зас­тъп­ва ста- новището, че в на­ше вре­ме пос­ти­же­ни­ята на ес­тес­т­ве­на­та на­ука са­мо тлас­кат чо­ве­ка към из­ди­га­не­то му до мистиката. Горното ста­но­ви­ще ид­ва да покаже, че вся­ко дру­го от­но­ше­ние към поз­на­ни­ето е в пъл­ни про­ти­во­ре­чие с всичко, ко­ето пред­ла­гат пос­ти­же­ни­ята на ес­тес­т­ве­на­та на- ука. Именно фак­ти­те на ес­тес­т­вена­та на­ука не мо­гат да бъ­дат об­х­ва­на­ти с оне­зи поз­на­ва­тел­ни средства, до ко­ито ня­кои би­ха ис­ка­ли да прибяг- нат, разчитайки, че са зас­та­на­ли вър­ху твър­да­та поч­ва на ес­тес­т­ве­на­та наука.

Читателят ще при­еме та­зи книга, са­мо ако е в със­то­яние да допусне, че пъл­но­то приз­на­ва­не на съв­ре­менно­то рес­пек­ти­ра­що при­ро­доз­на­ние е на­пъл­но съв­мес­ти­мо с ис­тин­с­ка­та мистика.

С по­мощ­та на това, ко­ето тук на­ри­ча­ме „мис­тич­но познание", в та­зи кни­га ще покажем, че из­точ­ни­ци­те на Християнството са из­г­ра­ди­ли сво­ите пред­пос­тав­ки още в Мистериите на пред­х­рис­ти­ян­с­ки­те епохи. Тази „пред­х­рис­ти­ян­с­ка мистика" е ис­тин­с­ка­та почва, от ко­ято - ка­то един на­пъл­но са­мос­то­яте­лен за­родиш - из­рас­т­ва Християнството. Подобна гле- д­на точ­ка ни да­ва въз­мож­ност да раз­бе­рем Християнството в не­го­ва­та ав­тен­тич­на същност, въп­ре­ки че раз­ви­ти­ето му се прос­ле­дя­ва ед­ва от епо­ха­та на пред­х­рис­ти­янска­та мистика. Игнорирайки та­зи глед­на точка, лес­но бих­ме про­пус­на­ли и въп­рос­на­та автентичност, въ­об­ра­зя­вай­ки си, че в Християнството са про­дъл­жи­ли да се раз­ви­ват импулси, ко­ито ве­че са съ­щес­т­ву­вали в пред­х­рис­ти­ян­с­ка­та мистика. Мненията на мно­го на­ши съв­ре­мен­ни­ци по­па­дат в та­зи клоп­ка и прос­то срав­ня­ват съ­дър­жа­ни­ето на Християнството с пред­х­рис­ти­ян­с­ки­те възгледи, ка­то сти­гат до извода, че христи­ян­с­ко­то све­то­усе­ща­не е са­мо ед­но про­дъл­же­ние на предхристиянското. От пред­ла­га­на­та кни­га се вижда, че Християнство- то пред­по­ла­га пред­шес­т­ву­ва­ща­та мистика, как­то рас­ти­тел­ни­ят за­ро­диш пред­по­ла­га сво­ята почва. Книгата под­чер­та­ва същ­нос­т­та на Християн- ството имен­но чрез ос­мис­ля­не на не­го­во­то възникване.

Авторът би же­лал да из­ра­зи и сво­ето дъл­бо­ко задоволство, че по­доб­на трак­тов­ка на Християнството срещна одоб­ре­ние от стра­на на ед­на лич- ност, ко­ято със за­бе­ле­жи­тел­ни­те си тру­до­ве вър­ху ду­хов­ния жи­вот на чо­ве­чес­т­во­то обо­га­ти в на­й-­дъл­бок сми­съл съв­ре­мен­на­та култура.
Едуард Шуре, ав­то­рът на „Великите посветени", се съг­ла­си до та­ка­ва сте­пен с из­во­ди­те на та­зи книга, че сам пред­п­рие нейния пре­вод на френски език (под заг­ла­ви­ето „Антични хрис­ти­ян­с­ки Мистерии"). По- край всич­ко друго, но и ка­то сим­п­том за това, че днес има ис­тин­с­ки коп­неж за вник­ва­не в същ­нос­т­та на Християнството, спо­ред сми­съ­ла на та­зи кни­га след­ва да посочим, че ос­вен на френски, пър­во­то из­да­ние е пре­ве­де­но и на дру­ги ев­ро­пейс­ки езици.

При под­гот­вя­не­то на вто­ро­то издание, ав­то­рът не смет­на за не­об­хо­ди­мо да про­ме­ни не­що съ­щес­т­ве­но в съ­дър­жа­ни­ето на пър­во­то издание. Зато- ва пък е на­ли­це из­вес­т­но раз­ши­ре­ние на из­ло­же­но­то пре­ди осем години. Направен бе­ше и опит, ня­кои не­ща да се об­х­ва­нат по­-точ­но и по-под- робно. За съ­жа­ле­ние - по­ра­ди го­ля­ма­та си пре­то­ва­ре­ност - ав­то­рът бе­ше принуден, и то дъл­го вре­ме след из­чер­п­ва­не на пър­во­то издание, да от­ло­жи из­ли­за­не­то на вто­ро­то издание.

Май, 1910 г.

Рудолф Щайнер
Каталог: wp-content -> Rudolf%20Steiner -> BG%20DOCS
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 29. 9 до 28. 10. 1917 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис
BG%20DOCS -> Книга с ъ д ъ р ж а н и е стр. Увод. Задачата на Духовната наука
BG%20DOCS -> Лекция, изнесена в Цюрих на Октомври 1918 Превод от немски: Димитър Димчев Октомври 1918, Цюрих
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> И з ж и в я в а н и я в свръхсетивния свят т р и т е п ъ т я н а д у ш а т а к ъ м Х р и с т о с 14 лекции
BG%20DOCS -> Стопанство
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах и Берн между 25 януари и 23 март 1924
BG%20DOCS -> Окултна история


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница