Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


Структура и същност на спонсорската офертастраница24/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

4. Структура и същност на спонсорската оферта


Обикновено в практиката интересите на спонсорите формират комплекса от причини предизвикващи реализацията на спонсорските сделки, но в този процес участват и спонсорираните, които познавайки причинно-следствената страна на спонсорство, на свой ред оформят от професионална гледна точка офертата към евентуалните спонсори и т. нар. пакет от ползи, като неделима част от офертата. Предложенията се оформят като писмо до евентуалния спонсор, в което намират отражение няколко относително самостоятелни области на изложението. В първата част на офертата (встъпителната) се легитимира спортния клуб и проявата, която предстои да се организира. Съобщават се данни за участниците /отбори, състезатели/, за начина по който ще се отразява от медиите, за вече проявилите интерес към него фирми. Същинската част включва пакета от ползи, като се посочва цената на всяка една от ползите и на пакета като цяло. Така на спонсора се предоставя възможност да се ориентира в същността на предложението и да избира между отделните ползи, представляващи интерес за него и пакета като цяло. Основно ползите за спонсора се свеждат до: достъп до участниците - спортисти, публика, големина на контингента, социален статус в т.ч. платежоспособност и др. Дава се с други думи маркетингова информация на спонсора за човешкия потенциал на спортната проява. Друга полза е достъпът на спонсора до медиите, чрез който той печели публичност. Съществена полза представлява възможността за реклама, а също и перспективата за търговска дейност, по време на спортното събитие. Офертата завършва (заключителна част) с обичайните уверения в доброжелателност, надежда за делови контакти, изисквани от етикецията при междуличностните и двустранните отношения в бизнеса. Посочват се също някои съпътстващи проявата мероприятия, в които спонсорът може да участва (коктейли, пресконференции, награден фонд), а също се фиксира крайният срок, в който евентуалния спонсор трябва да съобщи своето решение. Структурата на офертата в зависимост от конкретната ситуация и от спецификата на участващите страни, може да претърпи известни модификации.

Спортът в Европа

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Социална ситуация и обща характеристика на системата 10

2 Тенденции и проблеми при функционирането на системата 14

3. Организационно-управленска структура на системата 16

1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 24

2.   Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 25

2.1.  Същност на понятията проблем, цел, управление, субект, обект, организация, ситуация 26

2.2.   Същност и особености на понятието система и в частност на понятието управленска система 27

3.   Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 29

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 32

5. Механизъм и формула на управленския процес 336.  Управленски функции в цикъла на управлението 34

7.Теория и технология на някои управленски функции 367.1.   Решение и планиране на изпълнението му 36

7.2. Организация, контрол и координация на изпълнението 42

Организация 42

Контрол 44

Координация 44

7.3. Прогнозиране 45

1.Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 55

2. Произход и същност на някои понятия от общия и от спортния мениджмънт 56

3.Същност на спортния мениджмънт - класификация. Принципни положения 57

4. Особености на мениджмънта в спорта 59

1.Същност на маркетинга 68

2.   Продуктите в спорта - специфика и класификация 70

3.   Маркетинговият микс и неговите компоненти 72

4. Маркетингови тактики в спорта 75

4.1. Тактики според пазарното поведение на потребителите. 75

4.2. Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 76

5. Маркетингова стратегия в спорта 76

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ- ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ЗАВИСИМОСТИ 84

2. НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКаТА НА СПОРТА 86

3.ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В СПОРТА 87

4. СПОРТНИЯТ ПРОДУКТ И НЕГОВИТЕ ПАЗАРИ 88

5. СУБЕКТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТРАСЪЛ НА СПОРТА 89

6. МАКРО И МИКРОИКОНОМИКА НА СПОРТА 92

I. ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 98

I.1.Същност и специфични особености на проектния мениджмънт. 98

класификация на проектите 99

Сходства и различия между проект и план 100

I.2.Възможности за проектен мениджмънт в спорта – принципни положения. 102

II РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ КАТО ФОРМА НА ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ В СПОРТА. 104II. 1. Структура на регионална програма 104

II.2. Предварителен мениджмънт на регионални целеви програми 104

II. 3. Мениджмънт на регионална програма 107

КЛЮЧОВИ ОБОБЩЕНИЯ И ДУМИ 108

1.Същност и характерни особености на спонсорството 115

2.Технология на спонсорската кампания 118

3.   Причинно-следствена същност на интересите при спонсорството 119

4. Структура и същност на спонсорската оферта 121

1.   Място и роля на спорта в Европа 128

2.   Евроорганизациите и спорта 128

3.   Европейски програми за спорт 130

4.Европейската спортна политика в документи 130

5.   Евромодел на спорта 131
1.   Място и роля на спорта в Европа


Изследване направено в 12-те страни-членки на ЕС показва, че 125 мл. европейци практикуват спорт (1 на всеки 4), които изразходват 2% от семейния бюджет за спорт.

Отдавна е известно, че спорта за отдих и спорта през свободното време, допринасят за личностна и социална интеграция на личността. В европейското пространство се развива процес на непрекъснато обогатяване на популярните и традиционни спортове, които се модернизират чрез средствата и съоръженията на съвременните технологии.СЕ и ЕС гледат на спорта като на феноменална социална активност осигуряваща хармония в човешките отношения, парираща неправомерната културна инвазия, балансиране на етническите, религиозни и политическите различия. Налага се общото схващане, че спорта налага обща терминология и правила, както и източник на нови идеи и стратегии.

Все повече се налага схващането, че спортът не е само здравословна дейност през свободното време, а и ефективен начин за увеличаване производителността на труда и утвърждаване на здравословния начин на живот. В резултат на тези тенденции в ЕС се ускори многократно промишленото производство на спортни стоки и тяхното търговско потребление. В тази връзка е очевидно икономическото значение на спорта в Европа, които в съвременните мащаби на развитие изтъква крупни инвестиции и грижи на държавите в качеството им на гарант при регулирането и разпределението на средствата за елитния спорт и спорта за всички. Появява се и необходимост от единна европейска политика в областта на спорта, като фактор за сближаване на народите базирани на еднакви принципи и единен модел.

Също така се инициират законодателни актове свързани с отдиха и свободното време от хората, чрез спорт и туризъм, предлагат се финансови проекти.

Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница