Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница20/20
Дата30.07.2018
Размер2.56 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

6.5.Публикации в Интернет:


 1. http://bg.adodunav.org/

 2. http://bulgariancastles.com/bulgariancastles/bg/node/775

 3. http://bulgariannationalparks.org/bg/index.phtml

 4. http://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wordef/supra-region-dcf

 5. http://ubbsla.org/bg/index.html

 6. http://www.discoverstrandja.com/bg/protected-erritories/nature-reserves/

 7. http://www.ers.usda.gov/topics/rural-economy-population/rural-classifications.aspx

 8. http://www.greenbelt.biodiversity.bg/images.map-bg.jpg/

 9. http://www.international.icomos.org/centre_documentation/coe_eng.htm

 10. http://www.iucn.org/about/work/programmes/pa/pa_products/wcpa_categories/

 11. http://www.natura2000bg.org/natura/bg/termini.php

 12. http://www.seecorridors.eu/?w_p=23&w_l=2&w_c=3

 13. http://www.seecorridors.eu/?w_p=23&w_l=2&w_c=6

 14. http://www.un.org/esa/population/

 15. http://www.uncsd2012.org/

 16. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

 17. http://www.vidin.government.bg

Авторски колектив:
Име, фамилия

функция в екипа

1.

проф. д-р арх. Веселина Троева

Ръководител колектив
Ключови експерти

2.

проф. д-р Нено Димов

Регионално развитие

3.

д-р арх. Петко Еврев

Устройство на територията

4.

инж. Христо Дечев

ГИС база данни

5.

ик. Стойко Дошеков

Социално-икономически анализи и прогнози

6.

инж. Светла Василева

Техническа инфраструктура

7.

ек. Емил Никитов

Екология и превенция на риска, Природни ценности

8.

арх. Стойчо Мотев

Пространствено планиране, Туризъм

9.

мат. Мария Новакова

Информационно осигуряване и ГИС визуализации
Неключови експерти

10.

инж. Надежда Ярловска

ГИС, геодезия и картография, Анализ ТИ

11.

ик. географ Димитър Димитров

Демография и човешки ресурси, състояние и прогнози

12.

ландш. арх. Красина Цекова

Ландшафт

13.

д-р арх. Миряна Йорданова

Културно наследство
Сътрудници

14.

урб. Бойко Кермекчиев

ГИС, Анализ ОУП на големи градове

15.

арх. Ирина Ангелова

ГИС, Анализ Европейски документи

16.

инж. Диана Антонова

ГИС, Анализ Агломерационни ареали

17.

инж. Наталия Денева

ГИС, Оценка Транспортна инфраструктура

18.

урб. Николай Енчев

ГИС, Анализ Оперативни програми

19.

д-р арх. Милена Ташева

Анализ политики и програми

20.

арх. Велина Панджарова

Културно наследство

21.

урб. Милен Колев

ГИС база данни, Информационно осигуряване

22.

инф. Маргарита Атанасова

ГИС база данни

23.

ик. Вероника Иванова

Организационен сътрудник
Консултативен съвет

24.

арх. Стефан Стайнов

БУЛПЛАН

25.

Божидар Данев

БДК

26.

проф. д-р Мария Шишманова

ЮЗУ „Неофит Рилски“
Благодарности за съдействие и информация
Томислав Дончев

МУСЕС
Светлана Боянова

Зам. министър на земеделието и храните
Ивелина Василева

Зам. министър на околната среда и водите
Зорница Русинова

Зам. министър на труда и социалната политика
д-р Кирил Делев

Зам. изпълнителен директор ИАРА
Ирина Захариева

Главен директор ГД СПРРАТУ на МРРБ
Ръководство и експерти

ГД ПРР на МРРБ
Експерти

ГД СПРРАТУ на МРРБ
Експерти

ГД УТ на МРРБ
д-р Яна Кирилова

Клуб Икономика 2000
урб. Злати Пешев

АПИ
Стояна Стоянова

ДАЗД
д-р Александър Цветков

УАСГ
Членове на ТРГ ОПРРУчастници в проведените семинари

Представители на професионалните и академичните среди
..................................................1 БЯЛА КНИГА, Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, COM(2011) 144 окончателен, http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm

2 Cushman & Wakefield's European Cities Monitor 2011

3 Comprehensive ranking of cities in the global innovation economy, Global Innovation Agency http://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-top-cities-for-innovation-2011/

4 Hall, P., 1997, Megacities, World Cities and Global Cities http://www.megacities.nl/lecture_1/lecture.html#World%20Cities%20and%20Global%20Cities

5 http://www.unisdr.org/

6 Йерархизирането на центровете е осъществено чрез оценка на тяхното значение и роля по редица критерии и показатели за динамика на населението и степента на развитие на техните обслужващи административни, икономически, транспортни функции и др.


7 1-во ниво - столицата София, център с европейско значение за националната територия

2-ро ниво - големи градове, центрове с национално значение за територията на районите

3-то ниво - средни градове, центрове с регионално значение за територията на областите

4-то ниво - малки градове с микрорегионално значение за територията на групи общини5-то ниво - много малки градове и села, центрове на общини

8 Вж. European Spatial Planning Observatory Network /ESPON/11.1. Potentials for polycentric development in Europe

9 Национална програма за развитие България 2020 (първи вариант); Национална програма за реформи (2011-2015 г.) в изпълнение на стратегия „Европа 2020”

10 Концепция за преструктуриране на болничната помощ – МЗ 2009 г.

11 Проект на Стратегическа рамка на политиката на здравеопазването за подобряване здравето на нацията през периода 2014 – 2020 г.

12 http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/

13 http://mon.bg/left_menu/documents/decree/

14 Агенция за социална защита – списък на услуги и заведения, 09.2012 г.

15 http://www.asp.government.bg – социални услуги

16 http://roditeli.bg/Държавни-домове-за-стари-хора/Държавни-домове-за-стари-хора

17 http://sacp.government.bg/programi-dokladi/statistika/

18 Паметниците на недвижимото културно наследство са обект на друг анализ.

19 Визират се само добиваните по открит способ, който са и основен национален запас (2,074 млрд. тона)

20 Анализ на териториалното развитие на туризма – МИЕТ 2011 г.

21 Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 - www.minedu.government.bg

22 http://www2.moew.government.bg/strateg_plans/index.html

23 Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013 г. , Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020 г.

25 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=760

26 European Spatial Development Perspective (ESDP, 1999)

27 Territorial Agenda of the EU 2020. Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions, 2011, Goedoelloe, Hungary (http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/TA2020.pdf)

28 Римска крепост Kamistra по Мизийският път през Августа (Хърлец), Региана (Козлодуй), Цебрус (Цибър), Помодиана (Станево), Алмус (Лом)

29 Регламент за ЕП и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР (предложение), 2011

30 http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm

31 Интегриране в европейското пространство, полицентрично развитие, пространствена свързаност и достъп до услуги, природно и културно наследство – опазване и оползотворяване, специфични територии – стимулирано развитие
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница