Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe


Проект на списък-предложение с приоритети и мерки, които да бъдат взети предвид при изготвянето на ОПРР 2014-2020 гстраница14/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

4. Проект на списък-предложение с приоритети и мерки, които да бъдат взети предвид при изготвянето на ОПРР 2014-2020 г.

4.1. Здравеопазване


Приоритет I. Подобряване на материалната база и обновяване на медицинската апаратура и контролна апаратура в градските агломерации.

Мерки:

 1. Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации (продължаване на сегашната мярка, със специален акцент върху: създаване на високотехнологични звена за диагностика и лечение на социално-значими заболявания; дейности свързани с трансплантациите, подобряване на материалната база и обновяване на медицинската апаратура в хемодиализните структури и изграждането на еднодневни центрове към специализираните болнични заведения.

 2. Подкрепа на системата за спешна медицинска помощ, която да гарантира по-добър достъп на населението до специализирани лечебни заведения - подмяна на автомобилния парк и апаратура и извършване на основни ремонтни дейности във филиалите за спешна медицинска помощ.

 3. Подобряване на материалната база в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) за осигуряване на ефективен здравен контрол.

 4. Подобряване на материалната база в държавните психиатрични болници.

Приоритет II. Подобряване качеството и осигуряване на по добър достъп до здравните услуги в общини извън градските агломерационни ареали.

Мерки:

 1. Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали (продължаване на сегашната мярка).

4.2. Социална политика


Приоритет I. Деинституционализация на грижата за деца в риск.

Мерки: Закриване на съществуващи специализирани институции. Строителство, реконструкция, обновяване и/или оборудване на инфраструктура за услуги в семейна среда и в общността, вкл. развитие на звена за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства (продължаване и обогатяване на сегашна мярка).

Приоритет ІІ. Инфраструктурна подкрепа на развитието на мрежата от услуги за дългосрочна грижа за възрастните хора.

Мерки: Закриване на съществуващи специализирани институции; Строителство, реконструкция, обновяване и/или оборудване на инфраструктура за дългосрочна грижа за възрастните хора в институции и в общността (използване на положителния опит от деинституционализацията на услугите за деца).

Приоритет ІІІ. Осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания и развитие на инфраструктура за предоставяне на услуги за хора с увреждания.

Мерки: Строителство, реконструкция, обновяване и/или оборудване на публични сгради и превозни средства от масовия градски и/или междуселищен транспорт с оглед осигуряването на тяхната достъпност за хората с увреждания. Въвеждане и спазване на изискванията за достъпна среда при финансирането на проекти (по други програми) за развитието на селищната инфраструктура (тротоари, площади и пр.). Развитие на мрежа от центрове за предоставяне на дневна и седмична грижа за деца/хора2 с увреждания (продължаване и обогатяване на сегашни дейности).

Приоритет ІV. Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните.

Мерки: Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение общността (продължаване на сегашна мярка).

4.3. Образование


Приоритет I. Подкрепа за подобряване на материалната база и техническото оборудване в общинските и държавните училища вкл. професионалните училища

Мерки:

1. Реконструкция и подобряване на условията в училищните сгради с оглед създаването на условия за въвеждане на задължително предучилищно образование и целодневна организация на учебния ден за учениците от І до VІІ клас и създаване на условия за достъп до училищата на деца с увреждания.

2. Модернизация на техническото оборудване на училищата – въвеждане на безжични интернет връзки; компютърни и езикови кабинети; оборудване, подпомагащо въвеждането на иновативни технологии на преподаване – електронни дъски, мултимедийни проектори, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии и др., както и оборудване свързано със специфичното обучение в професионалните училища.

3. Изграждане и модернизиране на съществуващите спортни площадки в училищата.Приоритет II. Подкрепа за изграждане на нови и подобряване на материалната база и техническото оборудване на детските градини

Мерки:

 1. Изграждане и оборудване на нови детски градини с оглед създаването на условия за въвеждане на задължително предучилищно образование.

 2. Подобряване на материалната база и модернизиране на техническото оборудване на съществуващите детски градини (оборудване, подпомагащо въвеждането на иновативни технологии на преподаване – електронни дъски, помагала, мултимедийни проектори, специализирано ИТ оборудване по предмети – музика, технологии и др.).

Приоритет III. Подкрепа за подобряване на материалната база и техническото оборудване във висшите учебни заведения

Мерки:


 1. Реконструкция и подобряване на условията във висшите учебни заведения вкл. създаване на условия за достъп до тези заведения на хора с увреждания.

 2. Модернизация на техническото оборудване на висшите учебни заведения – въвеждане на безжични интернет връзки; компютърни и езикови кабинети; оборудване, подпомагащо въвеждането на иновативни технологии на преподаване – електронни дъски, мултимедийни проектори и др.

 3. Изграждане и модернизиране на съществуващите спортни площадки във висшите учебни заведения.

4.4. Култура


Приоритет I. Подкрепа за общинската и държавната културна инфраструктура

Мерки:

 1. Реконструкция и модернизация на общинска и държавна културна инфраструктура - читалища, музеи, опери, театри, концертни зали, библиотеки, фондохранилища и др. вкл. чрез обновяване на библиотечен фонд и експозиции и др.

 2. Опазване, цифровизация, социализация, експониране и популяризиране на недвижими, движими и нематериални културни ценности.

 3. Изграждане и реконструкция на инфраструктурата за достъп до културно и природно наследство вкл. за хора в неравностойно положение.

 4. Модернизиране на образователната инфраструктура на 23-те училища по изкуства и култура.

Приоритет II. Подкрепа за недвижимите културни ценности от архитектурното и археологическото наследство

Мерки:

 1. Реставрация и консервация на недвижими културни ценности от архитектурното наследство в градската среда – градски ансамбли, сгради свързани с индустриалното наследство с възможност за преустройството им в пространства за културни прояви и дейности, свързани с образование по и чрез култура и наследство; църкви и сгради с религиозни предназначение и др.

 2. Разработване на планове за опазване и управление за обектите от Списъка на световно наследство на ЮНЕСКО и националните археологически резервати.

 3. Подкрепа за вече започнали дейности в археологически и архитектурни резервати с фокус върху обекти: (а) от списъка на световното наследство; (б) със статут на „национални” културни ценности – старите столици и обекти, получили статут на „европейско културно наследство”; (в) от списъка на „обекти в риск” (съвет на Европа, 2005)

Приоритет III. Подкрепа за културните и творческите индустрии, културни събития и дейности, свързани чрез образование по култура и наследство

Мерки:

 1. Подкрепа за организиране и провеждане на културни събития.

 2. Подкрепа за дейности на НПО, свързани с опазване на културното наследството и развитие на културни и творчески дейности.

 3. Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии.

 4. Подкрепа за дейности насочени към образование чрез културното наследство на деца и младежи, възрастни и хора в неравностойно положение.

4.5. Туризъм


Приоритет I. Подкрепа за предоставяне на висококачествени туристически услуги

Мерки:

 1. Разработване на тематично-базирани туристически продукти и услуги.

 2. Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие.

 3. Интегриране на дигиталните и традиционните медии като ключова цел за успешна маркетингова стратегия на дестинациите.

 4. Надграждане на националния туристически мултимедиен каталог на туристическите обекти превръщането му във водещо средство за провеждане на националния туристически маркетинг. Органично и ефективно свързване на националния туристически мултимедиен каталог с каталозите на организациите за управление на туристическите дестинации.

 5. Създаване на съпричастност и анагжираност на местното население към опазването на природното и културно-историческо наследство и получаване на знания за съвременните ресурси за развитие на туризма.

 6. Надграждане на плана за събитията с туристическо значение и дигиталното му инкорпориране във всички планове на общини и ТИЦ.

Приоритет II. Съхраняване и увеличаване на изградената туристическа инфраструктура

Мерки:

 1. Подкрепа за развитието на туристически атракции (природни, културни и исторически).

 2. Изграждане на достъпи до туристически обекти и атракции за хора в неравностойно положение.

 3. Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбли.

 4. Подкрепа за дейности, свързани с развитието на градските ареали и атракциите в тях и интегрирането им с другите форми на специализиран туризъм.

4.6. Транспортна политика


Приоритет I. Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища

Мерки:

 1. Рехабилитация и реконструкция на второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища.

 2. Изграждане на пътни връзки между отделните нива на транспортната инфраструктура (за осигуряване на достъпност и за защитата на сигурността и безопасността на движението).

 3. Извършване на одити за пътна безопасност.

Приоритет II. Подкрепа за интегриран градски транспорт в общините от градските агломерационни ареали

Мерки:

 1. Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др.;

 2. Изграждане в населените места на подлези и надлези за пешеходно пресичане на улиците с висок пътен трафик; намаляване броя на железопътните прелези с обслужване от персонал и ръчно управление на бариерите за сметка на увеличаване пресичането на железопътните линии с автомобилни и пешеходни подлези и надлези;

 3. Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване (например центрове за управление на трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни подсистеми);

 4. Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване;

 5. Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони;

 6. Осигуряване на система за защита от шума - осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи;

 7. Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт;

 8. По-ефективен, по-сигурен (безопасен) и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт – градска железница, тролейбусен транспорт и електромобили.

Приоритет III. Подкрепа за стимулиране развитието на железопътния транспорт

Мерки:

1. Рехабилитация и реконструкция на железопътни гари и спирки - чакални, тоалетни, вертикални асансьори, подходи за трудноподвижни пътуващи, перони, предгарови площади, предлагащи улесняващи ползването на услугите на масовия градски транспорт, изграждане на паркинги за личните автомобили на пътници и посрещачи.

2. Рехабилитация и реконструкция на железопътни прелези и въвеждане на автоматизирани прелезни устройства.

3. Възстановяване на гари и спирки, осигуряващи регионален достъп на населението до железопътни услуги и на гаровите коловози като фактор за увеличаване на скоростта и честотата на движение на влаковете.

4. Възстановяване на железопътните гари и спирки с потенциал за ползването на железопътни товарни услуги.

4.7. Политика в областта на НИРД


Приоритет I. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова научна и иновативна инфраструктура

Мерки:


 1. Реконструкция и подобряване на условията в университетите, научните звена и изследователските центрове и модернизация на оборудването;

 2. Изграждане на технологични паркове, технологични центрове, високотехнологични бизнес инкубатори, центрове/офиси за трансфер на технологии и др.

Приоритет II. Подкрепа за изграждане на широколентов и безжичен достъп

Мерки:


 1. Изграждане на широколентов достъп за всички общини на територията на страната.

 2. Изграждане на инфраструктура за осигуряване на безжичен достъп на обществени места.

4.8. Зелена енергия и нисковъглеродна икономика


Приоритет I. Подкрепа за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Мерки: Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - извършване на обследвания за енергийна ефективност; внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване).

Приоритет II. Подкрепа за мерки за енергийна ефективност в обществени сгради и обществени площи

Мерки:

 1. Подкрепа за енергийна ефективност в държавни и общински обществени гради.

 2. Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в общините.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница