Решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. Предложения по ал. 3 на чстраница1/5
Дата16.12.2017
Размер1.18 Mb.
#36837
ТипРешение
  1   2   3   4   5

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА


ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

_____________________________________________________

ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ

София, сряда, 2 май 2007 г.

Открито в 9,02 ч.


Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов, Камелия Касабова и Юнал Лютфи
Секретари: Митхат Метин и Мирослав Мурджов
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (звъни): Имаме необходимия кворум, окривам пленарното заседание.

Уважаеми народни представители, на базата на предложенията, които са направени в петък, предлагаме следната програма за периода 2-4 май 2007 г.

На основание чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание има две предложения: от Парламентарната група на Демократи за силна България – Първо четене на Законопроекта за електронно гласуване; от Парламентарната група на коалиция „Атака” – Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г.

Предложения по ал. 3 на чл. 40:

1. Проект за декларация на Четиридесетото Народно събрание във връзка с отбелязването на 1100 г. от кончината на Княз Борис І – Михаил.

2. Законопроект за ратифициране на конвенцията, съставена на основание на чл. К. 3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство.

3. Проект за решение за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз.

4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните.

7. Второ четене на Законопроекта за електронните съобщения.

8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23 март 2007 г., и върнат с Указ № 105 на президента на Република България по чл. 101 от Конституцията на Република България.

9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане.

10. Първо четене на Законопроекта за пазарите на финансови инструменти.

11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

12. Парламентарен контрол.

Има и други предложения, направени по ал. 3 на чл. 40, които ще ви докладвам и парламентът ще реши чрез гласуване кои да бъдат включени в тази седмична програма.

За процедура думата има госпожа Манолова.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Възразявам срещу включването в дневния ред на Проект за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г., предложен от Парламентарната група на коалиция „Атака” при условията на чл. 40, ал. 7, на основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Той гласи, че законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен повторно само след съществени промени в основните му положения. Същият Проект за решение за признаване геноцида над арменците е внесен на 17 януари 2006 г. и е включен в дневния ред на същото основание – чл. 40, ал. 7, на 10 май 2006 г., когато е отхвърлен с гласуване. Тези, които желаят да направят сравнение на двата текста за проект за решение, могат да го направят. Те са абсолютно идентични.

Тъй като е нарушена разпоредбата на чл. 69 по отношение на необходимостта от нанасяне на съществени промени в основните положения на проекта за решение, считам, че включването му в програмата за тази седмица при условията на чл. 40, ал. 7 е недопустимо и ви моля да бъде изваден от седмичната програма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Станилов, заповядайте за обратно предложение.

СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (КА): Както чухте, миналата сесия беше нарушен правилникът на Народното събрание, защото ние имахме право на следващата сесия да внесем това проекторешение, а то изобщо не беше включено в дневния ред и затова се включва сега.

Второ, съществените изменения ги има и те са в мотивацията. Мотивацията изцяло е сменена и по тази причина ви моля, колеги, при гласуването да имате предвид, че все пак правилникът трябва да се спазва. (Реплики от КА.)

В случая не може да се подлага на гласуване това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение, което се основава на чл. 69 от нашия правилник – за отпадане от седмичната програма на Проекта за решение за признаване геноцида над арменците в Османската империя 1915-1922 г. Нека пленарната зала да реши дали има съществено или няма съществено изменение. (Реплики от КА.)

Моля, гласувайте за отпадане на тази точка от седмичната програма. (Шум и реплики от КА.)

Седнете спокойно, залата ще реши.

ПАВЕЛ ШОПОВ (КА, от място): Ние няма да гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Който желае, той гласува.

Гласували 140 народни представители: за 103, против 36, въздържал се 1.

Процедурното предложение се приема.

Заповядайте, господин Стоянов.

ДИМИТЪР СТОЯНОВ (КА): Господин председател, току-що за пореден път се наруши правилникът на Народното събрание и се налага диктат над българската опозиция. Правилникът много ясно посочва в чл. 40, ал. 7, че предложенията, които парламентарните групи правят на негово основание, не се подлагат на гласуване от залата. Това е единственият шанс опозицията да има някаква възможност да вкара някакъв проект в дневния ред. Просто махнете този член от правилника, щом толкова много ви пречи, за да нямате повече проблеми.

В случая въобще не може да става дума за подлагане на гласуване на такова процедурно предложение. Тази точка от дневния ред влиза по силата на това, че е предложена от парламентарна група на първото месечно заседание на Народното събрание. Досега никога не е имало такъв случай тези предложения да се гласуват, защото утре ще влезе друг неудобен законопроект за управляващите и те отново ще направят процедурно предложение и ще го извадят от дневния ред. Така никога в това Народно събрание няма да влезе Законопроект на опозицията.

Използвам процедурата за прегласуване. Нека да напомня на народните представители, че те имат задължението по клетвата, която са положили тук и пред народа на Република България, да спазват Конституцията и законите на страната, най-вече позовавайки се на демократичния характер на Република България, и да гласуват “против” това предложение като абсолютно недопустимо по правилника на Народното събрание на Република България, приет на основание Конституцията на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Направено е процедурно предложение за прегласуване.

Моля, гласувайте предложението за отпадане от седмичната програма на този проект за решение.

Гласували 143 народни представители: за 95, против 48, въздържали се няма.

Предложението е прието.

За процедура има думата госпожа Михайлова. (Шум и реплики от Коалиция “Атака”. Депутатите от парламентарната група стават прави.)

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (ДСБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това наистина е прецедент – прецедент, който е позорен акт на българския парламент, на мнозинството на този парламент! Текстовете по ал. 7 дават възможност на опозицията – това е текст, в който се казва, че е ден на опозицията, да предлага дневен ред, удобен или неудобен, няма значение. Вие днес лишавате опозицията, която и да е тя, която и да е темата, от правото да бъде поставян въпрос и той да бъде разглеждан. Трябваше да допуснете разглеждането му, ако искахте – го отложете, ако искахте – го отхвърлете. Но вие всъщност слагате диктат върху гласа на всичко друго, което не ви харесва, не желаете да се чува за арменския геноцид, защото държите на гласовете на ДПС, за да си крепите правителството - това е истината.

И, господин председател, в знак на възмущение от това, което направи мнозинството, ние от Демократи за силна България отказваме в днешния ден да се ползваме от правото на опозиция, защото Вие лишавате от правото опозицията в този парламент. Вие отказвате да се чува опозицията. Отказвате и искате да делите въпросите на удобни и на неудобни. Мнозинството е длъжно да чува и удобните, и неудобните критики! Това, което направихте, е позор! Отказваме се от правото си днес, макар че този път сме първи за това да ползваме правото по дневен ред да предложим закон. Предлагахме Законопроект за електронното гласуване в момент, в който далеч преди използването му може да се подготви технически, но не желаем да участваме в този фарс на мнозинството, не желаем да ги подкрепяме, оставяйки с темата, която ние поставяме, и с манипулациите им. Затова процедурата ни е: и възмущение, и отказ да играем под диктата на мнозинството! (Ръкопляскания от ДСБ и Коалиция “Атака”. Двете парламентарни групи напускат пленарната зала.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чухте изявление от Демократи за силна България, те оттеглят своето предложение. (Шум и реплики от напускащите парламентарни групи.)

Заповядайте за процедура по дневния ред.

ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От Парламентарната група на Обединените демократични сили също категорично възразяваме срещу това, което днес се случи. В този парламент от самото начало е наложена една практика, при която всички неудобни въпроси и предложения, направени от опозицията, процедурно се отлагат във времето, не се допускат до гласуване. Това, което се случи днес, е кулминация на отношението на мнозинството към опозицията. Недопустимо и абсурдно е по този начин да бъде отхвърляно правото на опозиционна парламентарна група. (Реплики на народния представител Ремзи Осман.)

Господин Осман, това, което днес се случи, е позорно.

РЕМЗИ ОСМАН (ДПС, от място): Как ще е позорно, прочети правилника!

ИВАН СОТИРОВ: Предстоят ни европейски избори, част от Европа сме и се държите по един начин, в който в този парламент се е процедирало преди 17 години.

РЕПЛИКА ОТ ДПС: Прочети правилника!

ИВАН СОТИРОВ: Ако вие продължавате по този начин да действате, действайте си, но на вас не ви трябва опозиция. Нашето присъствие при тази ситуация в този парламент е безсмислено. Ние също ще напуснем това заседание. (Парламентарната група на ОДС напуска пленарната зала.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Поставям на гласуване предложението за дневния ред така, както го прочетох. Всъщност, останаха предложенията по чл. 40, ал. 3 от нашия правилник.

Гласували 122 народни представители: за 119, против 2, въздържал се 1.

Седмичната програма за периода 2-4 май 2007 г. е приета.

Има допълнителни предложения, които трябва да поставя на гласуване.

Има предложение от Парламентарната група на Коалиция “Атака”. На основание чл. 40, ал. 3 от нашия правилник от името на тази парламентарна група се прави предложение за проект за Решение за избиране на заместник-председател на Народното събрание.

Няма кой да обоснове това предложение. (Реплики.)

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 126 народни представители: за 23, против 73, въздържали се 30.

Предложението не се приема.

Има предложение от народния представител Минчо Христов – на основание чл. 40, ал. 3 той предлага като точка от седмичната програма да бъде включен проект на Решение за постановяване на мораториум върху сделките за превъоръжаване на Българската армия.

Господин Христов го няма.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 124 народни представители: за 2, против 99, въздържали се 23.

Предложението не се приема.

Постъпило е предложение от народния представител Стела Банкова – на основание чл. 40, ал. 3 от нашия правилник госпожа Банкова предлага като точка от седмичната програма да бъде включен проект за Решение за покриване на здравноосигурителните вноски на социално слабите и трайно безработните български граждани със средства от бюджетния излишък.

Госпожа Банкова я няма в залата.

Моля, гласувайте това предложение.

Гласували 124 народни представители: за няма, против 82, въздържали се 42.

Предложението не се приема.

Уважаеми народни представители, вече гласувахме нашата седмична програма. Другите предложения, които бяха направени от народни представители, не се приемат.

Както се уточнихме и на Председателския съвет, постъпило е Решение № 179 от 27 април 2007 г. на Централната избирателна комисия на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители:

„Обявява за избран за народен представител в 23.Многомандатен избирателен район – София, Альоша Маков Даков, ЕГН 8011056264 от коалиция „Коалиция за България – БСП, ПБС, ПД-социалдемократи, ДСХ, партия „Рома”, Комунистическа партия на България, БЗНС – „Александър Стамболийски”, ЗПБ”.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.”

Моля квесторите да поканят господин Даков в пленарната зала за полагане на клетва.

Господин Даков, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)

АЛЬОША ДАКОВ: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, преминаваме към точка първа от седмичната ни програма:

ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 1100-ГОДИШНИНАТА ОТ КОНЧИНАТА НА КНЯЗ БОРИС І – МИХАИЛ, с вносители Светослав Спасов и Евгения Живкова.

Предложението е внесено на 26 април 2007 г. в 16,23 ч.

Заповядайте, господин Спасов, да представите декларацията и да я прочетете.

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин главен секретар на Светия Синод!
„ДЕКЛАРАЦИЯ

на Четиридесетото Народно събрание във връзка с отбелязването на 1100-годишнината от кончината на

княз Борис І – Михаил
Четиридесетото Народно събрание на Република България,

- като отбелязва, че на 2 май 2007 г. се навършват 1100 години от успението на Свети цар Борис І – Михаил, покръстител на българите;

- като припомня, че приемайки християнството през 864 г. този български владетел обединява народа си чрез обща религия и очертава неговия духовен път и държавното единство на България през столетията;

- като посочва, че възприемайки духовната същност на християнството той намира вярната посока за културното и политическо развитие на държавата посредством единна религия, закони, писменост и книжнина за българския народ;

- като подчертава, че неговата държавническа далновидност, прозорливост и дипломация изграждат фундамента на единната българска народност и я поставят редом и в равноправие с най-напредналите народи в своето време;

- като отчита, че приемайки учениците на Св. Св. Кирил и Методий в България през 886 г. и като основава книжовни школи в Плиска, Велики Преслав и Охрид той осигурява на българския народ писменост на роден език, с което предпоставя културното му развитие и утвърждава духовната независимост на българската държава, а по-късно и на други славянски народи;

- позовавайки се на вековната традиция за почит към паметта на строителите на българската държавност, просвета и култура, подчертавайки верността си към общочовешките ценности и оценявайки приноса на княз Борис І – Михаил към развитието на европейската цивилизация, декларира:

1. С почит се прекланя пред живота и делото на покръстителя и обединителя на българския народ, на спасителя и разпространителя на славянската писменост и радетеля за политическа, религиозна и културна независимост на България княз Борис І – Михаил.

2. Високо цени ролята на княз Борис І – Михаил за единението на българския народ чрез неговото духовно и политическо обединение, за развитието на законодателството и утвърждаването на държавността в България.

3. Отчита приноса на княз Борис І – Михаил в установяването на стабилни политически позиции на България в Средновековна Европа, изградили нейния авторитет и допринесли за развитието на европейската цивилизация.

4. Подкрепя и приветства инициативите за отбелязване на знаменателни годишнини, свързани с българската история, в духа на опазване на духовната идентичност на България в рамките на културното многообразие на обединена Европа и света.

5. Призовава българския народ и общността на цивилизованите с достойно за делото им почитание да тачат паметта на всички бележити личности, допринесли за умиротворяването, прогласяването на ценностите на духовността и добруването на народите, независимо от тяхната раса, език и религия.” Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Спасов.

Господин Спасов прочете декларацията, която ви е раздадена.

Откривам дискусията по тази декларация. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този проект за декларация, включително и в текстовата му част?

Заповядайте, господин Радославов.

АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Господин председател, колеги! Искам да поздравя вносителите на проекта за решение. Мисля, че целият български народ напълно ще подкрепи едно такова решение на парламента, защото това действително е един голям български владетел, човек, който е проправил пътя на България още оттогава, преди хилядолетия, към цивилизована Европа.

Така че ще го подкрепя с голямо удовлетворение.

Призовавам всички да подкрепим проекта. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Има ли други желаещи да вземат отношение? Няма.

По изключение ще преминем към гласуване.

Поставям на гласуване декларацията с вносители Светослав Спасов и Евгения Живкова.

Моля, гласувайте.

Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.

Декларацията е приета. (Ръкопляскания от КБ, НДСВ и ДПС.)

Преминаваме към точка втора:

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА, СЪСТАВЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. К.3 ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ЛИШАВАНЕТО ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО.

Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт и съобщения.

ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН МИРЧЕВ: Благодаря, господин председател.

Уважаеми дами и господа народни представители! Представям ви доклада на Комисията по транспорт и съобщения относно Законопроект за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство № 602-02-72, внесен от Министерския съвет.

“На редовно заседание, проведено на 26.04.2007 г., Комисията по транспорт и съобщения разгледа и обсъди този законопроект. Законопроектът беше представен от комисар Алекси Стратиев – началник на отдел “Пътна полиция – КАТ” при Главна дирекция “Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция” към Министерството на вътрешните работи.

В изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., страната следва да се присъедини към редица конвенции и протоколи, изрично изброени в Анекс 1 на договора, до датата на присъединяване към Европейския съюз. В списъка е включена и Конвенцията за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство, приета на 17 юни 1998 г. на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, с която се изгражда съответната нормативна основа и се създава ефективен механизъм за признаване валидността на лишаването от право да се управлява моторно превозно средство за цялата територия на Европейския съюз.

Конвенцията включва: дефиниции на понятията “лишаване от право да се управлява моторно превозно средство”, “държава по местонарушението”, “държава по местоживеенето” и “моторно превозно средство”; уведомяването от държавата на нарушението на държавата по местоживеенето за всяко наказание “лишаване от право да се управлява моторно превозно средство”; признаването от държавата по местоживеенето за валидно решението, с което е наложено наказанието “лишаване от право да се управлява МПС”, взето в държавата по местонарушението; случаите, при които държавата по местоживеенето отказва или може да откаже да признае за валидно лишаването от право да се управлява МПС; приемане на необходимите мерки от всяка държава членка, които да й позволят да пенализира управлението на МПС на нейна територия, когато водачът е лишен от правото да управлява от държавата по местоживеенето в изпълнение на конвенцията.

След проведената дискусия Комисията по транспорт и съобщения подкрепи мотивите на вносителя и с 8 гласа “за” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство № 602-02-72, внесен от Министерския съвет на 28.12.2006 г.” Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви.

Кой ще докладва становището на Комисията по европейска интеграция?

Не виждам председателя. Заповядайте.

ДОКЛАДЧИК ФАТМЕ ИЛИЯЗ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

“На заседанието, проведено на 2 февруари 2007 г., Комисията по европейска интеграция разгледа Законопроекта за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство, внесен от Министерския съвет.

Законопроектът беше представен пред комисията от господин Румен Андреев – заместник-министър на вътрешните работи. В обсъждането взе участие и полк. Алекси Кисяков – секретар на Комисията по безопасност на движението.

Със законопроекта се предлага на Народното събрание ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство. Конвенцията създава нормативна основа и урежда ефективен механизъм за признаване валидността на лишаването от право да се управлява моторно превозно средство на цялата територия на Европейския съюз.

Конвенцията предвижда държавата на нарушението да уведомява държавата по местоживеенето за всяко наказание “лишаване от право да се управлява МПС”. Държавата по местоживеенето е длъжна да признава за валидно решението, с което е наложено наказанието “лишаване от право да се управлява МПС”, взето в държавата по местонарушението. Конвенцията урежда случаи, в които държавата по местоживеенето може да откаже да признае за валидно лишаването от право да се управлява МПС. С нея се изисква от всяка държава членка да предприеме необходимите мерки, които да й позволят да се санкционира управлението на МПС на нейна територия, когато водачът е лишен от правото да управлява от държавата по местоживеенето.

Конвенцията, приета на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство, е изрично изброена в Анекс 1 към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, в който са изброени конвенциите и протоколите, към които страната трябва да се присъедини до датата на присъединяване към Европейския съюз. Това налага своевременното й ратифициране.

В съответствие с правилата на конвенцията Министерският съвет предлага на Народното събрание конвенцията да бъде ратифицирана с известни декларации.

Първата от тях е във връзка с чл. 4, § 5 от конвенцията. С нея България в качеството си на държава по местоживеене избира процедура за признаване на решението, с което е наложено наказанието “лишаване от право да се управлява МПС”, взето в държавата по местонарушението.

Предлага се да се направи декларация по чл. 6, § 3 от конвенцията за прилагане на чл. 6, § 2 относно условията, при които държавата по местоживеене може да откаже за валидно лишаването от право да се управлява МПС.

Декларацията по чл. 7, § 2 от конвенцията е във връзка с определянето на централен орган и компетентен орган за целите на чл. 7, § 1.

С декларацията по чл. 9, § 2 от конвенцията България заявява, че документите, предвидени в чл. 9, § 1, изпращани до нея от държавата по местонарушението, трябва да се придружават от превод на български език.

С последната декларация, която е във връзка с чл. 14, § 2 от конвенцията, нашата страна приема юрисдикцията на Съда на европейските общности в съответствие с процедурите, определени в чл. 14, § 3, буква “а”.

Въз основа на изложеното може да се направи заключение, че тъй като със Законопроекта за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство България изпълнява задължение по присъединяването й към Европейския съюз, законопроектът следва да бъде подкрепен, като бъдат направени и предложените от Министерския съвет декларации.

Комисията по европейска интеграция препоръчва на компетентните органи да предприемат мерки за информиране на българските граждани за задълженията и отговорностите, които могат да възникнат в тяхна тежест в други държави членки след влизане в сила на конвенцията.

Въз основа на изложеното Комисията по европейска интеграция с единодушие, 11 гласа “за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз, за лишаването от право да се управлява моторно превозно средство, внесен от Министерския съвет на 28 декември 2006 г.” Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, госпожо Илияз.

Следва становището на Комисията по външна политика.

ДОКЛАДЧИК ПЛАМЕН РАНЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
“СТАНОВИЩЕ

относно Законопроект № 602-02-72 за ратификация на

Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора

за Европейския съюз за лишаване от право да се управлява

моторно превозно средство, внесен от Министерския съвет

на 29 декември 2006 г.


На 18 януари 2007 г. Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратификация на Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз за лишаване от право да се управлява моторно превозно средство и прие следното становище:

Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенцията, съставена на основание чл. К.3 от Договора за Европейския съюз за лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, приета на 17 юни 1998 г. с предложените декларации.

Становището беше прието единодушно.” Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Благодаря Ви, господин Ранчев.

Откривам дискусията по законопроекта.

Има ли желаещи народни представители да вземат отношение? Няма желаещи.

Гласуването на този законопроект ще бъде утре в началото на пленарното заседание.

Уважаеми народни представители, трета точка е Проект за решение за приемане на годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2007 г.) с вносител Комисията по европейските въпроси. Както се уточнихме на Председателския съвет, тази точка утре, четвъртък, ще бъде първа точка, непосредствено след гласуванията, които ще бъдат проведени.


Каталог: Stenogrami -> Stenogrami Stancho
Stenogrami Stancho -> Заседание софия, петък, 4 април 2008 г. Открито в 9,02 ч
Stenogrami Stancho -> Програма за работата на Народното събрание за периода 3-5 октомври 2007 г
Stenogrami Stancho -> Програма за работата на Народното събрание за 10-12 октомври 2007 г. Първо четене на Законопроекта за Национална агенция "Сигурност"
Stenogrami Stancho -> Заседание софия, петък, 14 декември 2007 г. Открито в 9,03 ч
Stenogrami Stancho -> Програма за работата на Народното събрание за периода 16-18 април 2008 г
Stenogrami Stancho -> Програма за работата на Народното събрание за периода 2-4 април 2008 г
Stenogrami Stancho -> Доклад за дейността на Софийския градски съд за 2007 г. Докладът се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание
Stenogrami Stancho -> Заседание софия, сряда, 4 юли 2007 г. Открито в 9,05 ч
Stenogrami Stancho -> Заседание софия, сряда, 13 септември 2006 г. Открито в 9,00 ч
Stenogrami Stancho -> Решение за осъждане на опитите и действията от страна на немски физически и юридически лица за ревизиране на историческата истина за събитията в гр. Батак през 1876 г. Вносители: Волен Сидеров, Павел Шопов, Деница Гаджева


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница