Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата26.01.2017
Размер72.25 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 31/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3 педагогика на обучението по немски език

Специалност(и)

<наименование>1


БЕНЕ, РЕНЕ, АЕНЕ

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


История на немската литература – II - част

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


5, 6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


З+3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще имат познания по история на литературата на Германия, Австрия и Швейцария през XIX век от Бидермайер през Млада Германия, реализъм, натурализъм, литературата на модернизма с типични представители до 1945 г.

ще могат ...


ще могат да интерпретират литературни творби на автори , представители на немската литература на XIX век до 1945 г.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


знания и умения по немски език на ниво В2, познания по странознание на Германия, Австрия и Швейцария

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


история и цивилизация

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Анотация

Проследяват се литературните течения в Германия и Австрия на фона на политическото и духовно развитие от Бидермайер през Млада Германия, реализъм, натурализъм, литературата на модернизма с типични представители на литературата до 1945 г. Акцентира се на Виенския модернизъм и влиянието му върху българската литература, както и на литературните жанрове на експресионизма, за да се стигне до романа – експеримент на Франц Кафка, Роберт Музил, Алфред Дьоблин. Подчертава се приемствеността в литературните традиции и същевременно се обръща внимание на новия начин на интерпретирането им. Разглежда се и взаимното проникване и влияние между живопис, музика и театър.В семинарните упражнения се интерпретират текстове на важни представители на различнити литературни направления, четат се реферати за живота и творчеството на авторите, гледат се филми или откъси от филми за литературните направления, за авторите, както и филми по техни произведения и се обсъждат в часовете.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Pflichtliteratur:

 1. Georg Büchner: Lenz

 2. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe

 3. Theodor Storm: Der Schimmelreiter

 4. Gerhard Hauptmann: Die Weber oder Bahnwärter Thiel

 5. Arno Holz und Johannes Schlaf: Ein Tod (1889) aus Papa Hamlet

 6. Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl oder Die Traumnovelle

 7. Franz Kafka: Der Prozess, Erzählungen (Auswahl)

 8. Thomas Mann: Tonio Kröger

 9. Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglins Törless

 10. Heinrich Mann: Der Untertan

 11. Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan

 12. Hermann Hesse: Siddhartha

Sekunärliteratur:

 1. Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler: Stuttgart, Weimar 2008

 2. Pfersdorf, Heike: Harenberg Kulturführer. Roman und Novelle. Mayers Lexikonverlag, Mannheim 2007

 3. Rothman, Kurt. Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Reclam, Stuttgart 2009

 4. Ruckaberle, Axel (Hrsg.): Metzler Lexikon. Weltliteratur. 1000 Autoren von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-3, Metzler: Stuttgart, Weimar 2006

 5. Thiele, Johannes: Die großen deutschen Dichter und Schriftsteller. Marixverlag: Wiesbaden 2006

 6. Metzler Chronik Literatur. Werke deutschsprachiger Autoren. Metzler: Stuttgart, Weimar, 2006


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, упражнения, реферати, тестове, курсови работи, структура на курсовата работа: 1. Теоретична част: информация за литературно течение от XIX век или началото на XX век и за типичен представител на това течение. 2. Интерпретация на стихотворение на този автор 3. Заключение: Защо това стихотворение е пример за съответното литературно течение?

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит: тест с отворени въпроси

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


немски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Das Biedermeier. Hülshoff, Mörike. Das österreichische Biedermeier: Grillparzer, Stifter

2. Das junge Deutschland. Georg Büchner. Heinrich Heine. Film: Dichtung und Freiheit. Die Literatur des jungen Deutschland

3. Die Dichtung des Ralismus. Allgemeine Charakteristik. Vertreter. Das Drama des Realismus. Film: Das ist ein weites Feld. Die Literatur des Realismus

4. Die großen Erzähler des Realismus: Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Thodor Storm

5. Theodor Fontane: Effi Briest. Film: Frau Jenny Treibel

6. Der Naturalismus. Geschichtliche und geistige Grundlagen. Gerhard Hauptmann, Arno Holz, Johannes Schlaf

7. Gegenströmungen zum Naturalismus: Impressionismus – Vertreter. Symbolismus: Stefan George; Jugendstil: Ricarda Huch

8. Die Wiener Moderne: Hugo von Hofmannsthal. Arthur Schnitzler.

Sigmund Freud und die Entdeckung des Unbewussten

9. Rainer Maria Rilke

10. Der Expressionismus. Allgemeine Charakteristik. Die Lyrik des Expressionismus und ihre Vertreter

11. Das Drama des Expressionismus. Allgemeines. Vertreter: Georg Kaiser

12. Erzählprosa des Expressionismus. Alfred Döblin und sein Roman „Berlin Alexanderplatz“

13. Franz Kafka

14. Dadaismus. Neue Sachlichkeit. Arbeiterdichtung. Das Theater der 20-er und 30-er Jahre.

15. Fortsetzung des bürgerlichen Realismus: Thomas Mann

16. Österreichische Literatur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Robert Musil, Hermann Broch, Joseph Roth, Karl Kraus

Film: Die Verwirrungen des Zöglings Törless

17. Drittes Reich: Blut- und Bodernliteratur, Exil und innere Emigration

18. Heinrich Mann

19. Bertolt Brecht

20. Hermann Hesse und der Weg nach innen


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


 1. Wie verfasse ich eine schriftliche Hausarbeit?

 2. Analyse der Gedichte Am Turme von Annette von Droste Hülshoff und Um Mitternacht von Eduard Mörike

 3. Analyse der Novelle Lenz von Georg Büchner

 4. Einordnung und Vergleich der Gedichte Unter Sternen (1846) und Ich hab in kalten Wintertagen (1851) von Gottfried Keller unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen mit der Philosophie Ludwig Feuerbachs

Textauszug aus Ludwig Feuerbachs Vorlesungen über das Wesen der Religion

 1. Die zyklische Struktur von „Die Leute von Seldwyla“ (1856 und 1874) und Interpretation der Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe

Auszug aus Theodor Fontanes Rezension (1875, veröff. 1907) des Novellenzyklus von Keller

 1. Diskussion über die Szene Ein Tod aus der Prosastudie Papa Hamlet (1889) von Arno Holz und Johannes Schlaf unter dem Aspekt “die vor keiner Konsequenz zurückschreckende Energie der Darstellungsweise

Gerhard Hauptmann: Bahnwärter Thiel – naturalistische Novellenstruktur als Beispiel der literarischen Moderne

 1. Gegenströmungen zum Naturalismus.

Die literarische Moderne: Was bewegte die Moderne? Zur Theorie ihrer Geschichte (Typologie der Moderne und Konstruktion der Epoche). Literarische Wahrnehmung der Moderne (Geräusch, das Hören, das Sehen von Gesichtern), das „Tagesmaterial“ der Sprache

 1. Interpretation der Novelle Leutnant Gustl (1900) von Arthur Schnitzler unter besonderer Berücksichtigung „moderner Erzähltechniken“

 2. Interpretation des fiktiven Briefs des Lord Chandos und der Gedichte Was ist die Welt? und Die Beiden von Hugo von Hofmannsthal, sowie der Gedichte Das Karussel und Der Panther von Rainer Maria Rilke

 3. Interpretation der expressionistischen Gedichte Aufbruch der Jugend von Ernst Wilhelm Lotz, Weltende von Jakob van Hoddis und Gott der Stadt von Georg Heym

 4. Analyse des Romans Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin. Film: Die Dreharbeiten des Films Berlin Alexanderplatz

 5. Interpretation der Erzählung Das Urteil von Franz Kafka

 6. Interpratation der Novelle Tonio Kröger (1903) von Thomas Mann

 7. Interpratation des Dramas Der gute Mensch von Sezuan von Bertolt Brecht

 8. Interpretation der Erzählung Siddhartha von Hermann Hesse


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


добра материална и техническа база, чуждоезикова библиотека в Нова сграда, Немска читалня на Гьоте-институт, дидактизирани видеофилми за отделните литературни течения и филми по литературни произведения, записи на касети и CD от литературни четения , на които авторите четат откъси от свои творби. Компютри и интернет.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 26 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница