Заседание на комисия nat на 31 януари 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисиятаДата25.07.2016
Размер107.99 Kb.
#4953
ТипЗаседание


Дирекция „Консултативна дейност“

Комисия по природни ресурси


BG

Брюксел, 19 януари 2012 г.
Заседание на комисия NAT на 31 януари 2012 г.

Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
Последващи действия във връзка със становища

Принос на комисия NAT към доклада за въздействието за 2011 г.: формуляри за оценка на въздействието

За решение

Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325 — Интернет адрес: http://www.cor.europa.euФормуляр за оценка на въздействието – NAT –V–004
Политическа област: Здраве
Становище: Ролята на местните и регионалните власти в изпълнението на стратегията в областта на здравеопазването за периода 2008–2013 г. – становище по собствена инициатива
Докладчик: Adam Banaszak Adam (PL/EA)
Приемане: 87 пленарна сесия – 1-2 декември 2010 г.

Основна цел на становището: подчертаване на необходимостта от по-активно участие на местните и регионалните власти в изпълнението на стратегията за здравето, както и участие на по-ранен стадий в определянето на изготвяната в момента нова здравна стратегия за периода 2014-2020 г.


Дейности/прояви/събрания и резултат (включително преса и медии):
11 юни 2010 г.

Първо заседание на техническата платформа за сътрудничеството в областта на здравеопазването

С оглед разглежданата от платформата тема (т.е. използването на европейските фондове за проекти, свързани със здравето), беше важно новоопределеният докладчик да проследи работата на платформата, за да обхване изцяло целите на стратегията в областта на здравето и да заяви волята на Комитета на регионите да приеме становище по тази тема.


15 юни 2010 г.

Първа двустранна среща с представители на Европейската комисия

Тази първа среща даде възможност за установяване на първоначален контакт между докладчика и службите на ГД SANCO, които отговарят за това досие. 1 юли 2010 г.Среща с работна група, създадена, за да работи по това досие

Тази среща даде възможност на докладчика да се запознае с позициите на страните, които участват активно по това досие и по-конкретно регионалните европейски сдружения. Освен това тази среща даде възможност за популяризиране на работата на комисия NAT по тази тема и бъдещия ѝ график.


6 септември 2010 г.

Втора двустранна среща с представители на Европейската комисия

Целта на втората среща беше проектостановището да бъде представено на службите на ГД SANCO, за да могат да бъдат обменени мнения по съдържанието му и да се гарантира цялостно обхващане на тематиката. В тази връзка бяха обсъдени редица аспекти на проектостановището, като използването на нови технологии за подобряване на обслужването на пациентите, използването на европейските фондови за проекти, свързани със здравето, и събирането, и използването на данни в областта на здравето.


14 септември 2010 г.

Среща с члена на Европейския парламент Boguslaw Sonik

Тъй като става въпрос за становище по собствена инициатива на Комитета на регионите, до момента нито един докладчик не е работил по това досие. При все това бе организирана среща със заместник-председателя на комисия ENVI в рамките на Европейския парламент, за да се популяризира бъдещото становище.


30 септември - 1 октомври 2010 г.

Заседание в Будапеща, на което бяха представени резултатите от проекта I2SARE (показатели за неравенствата в областта на здравеопазването в различните региони на Европа)

По време на тази среща докладчикът имаше възможността да представи своето проектостановище и да вземе предвид последните аспекти, свързани с изготвянето на общи здравни показатели и със събирането на резултатите на регионално ниво, към което са насочени основните цели на проекта I2SARE. Тези аспекти са включени впоследствие в приетото по време на пленарната сесия през декември 2010 г. становище.


25 октомври 2010 г.

Второ заседание на техническата платформа за сътрудничеството в областта на здравеопазването

Докладчикът представи становището си по време на сесията, посветена на тази тема. Целта на заседанието беше представянето на проектостановището пред широк кръг от експерти, което даде възможност за обогатяване на съдържанието на документа по редица въпроси (например политиките, провеждани от местните и регионалните власти в областта на превенцията на заболяванията и насърчаване на здравословен начин на живот).

18 март 2011 г.

Представяне на становището на заседанието на работна група „Обществено здравеопазване“ на равнище висши служители (Съвет)

Тази работна група е важна платформа за размисли и обсъждания на европейско равнище, предвид ролята ѝ в координирането на политиките в областта на здравето. Участието на докладчика в това заседание и представянето на приетото становище дадоха възможност за запознаване на участниците с неговото съдържание и общите му заключения непосредствено преди средносрочната оценка на стратегията в областта на здравето и нейното преразглеждане, както и за популяризиране на работата, свършена в Комитета на регионите в областта на здравеопазването.


24 май 2011 г.

Трето заседание на техническата платформа за сътрудничеството в областта на здравеопазването

Докладчикът взе участие в обсъжданията. Докладчикът подчерта по-специално значението на оперативна съвместимост на решенията и на финансирането на тези иновативни инициативи във време на икономическа и финансова криза.


4 юни 2011 г.

Участие в работно заседание, организирано от EuroHealthNet – „Решаване на проблема с неравнопоставеността в здравеопазването на регионално равнище“

Докладчикът беше поканен да вземе участие в дискусионна среща за генериране на идеи по темата за неравнопоставеността на регионално равнище. Участваха и представители на службите на Европейската комисия (ГД SANCO, ГД REGIO) и редица сдружения, специализирани в тази област.Формуляр за оценка на въздействието – NAT – V – 005
Политическа област: Селско стопанство и развитие на селските райони
Становище: Местни хранителни системи – прогнозно становище
Докладчик: г-жа Lenie Dwarshuis–Van de Beek (NL/AЛДE), член на Изпълнителния съвет на провинция Zuid-Holland
Приемане: 27 януари 2011 г.

Основна цел на становището: Развитие на местни хранителни системи чрез създаване на нов знак за качество в рамките на европейската система и оказване на подкрепа на селскостопанските производители, които желаят за популяризират тези продукти, посредством различни помощи от 2-ия стълб.


Дейности/прояви/срещи и резултат (включително преса и медии):
9.9.2010 г.

Сезиране от комисаря Dacian Ciolos относно определянето на мерки за подкрепа на типични местни продукти със скъсена верига за достигане до пазара или предназначени за продажба на местните пазари, за да се популяризират по-ефективно продуктите местно производство.


13.9.2010 г.

Семинар относно „Развитие на устойчива верига за продоволствени доставки като фактор за интегрирано развитие на градските и селските райони“ в Inowrocław, Полша.


15.9.2010 г.

Двустранна среща с представители на Европейската комисия. Тази първа среща даде възможност за установяване на първоначален контакт между експерта на докладчика и службите на ГД AGRI, които отговарят за това досие. По това време ГД AGRI подготвяше законодателни предложения относно качеството на селскостопанските продукти. Затова искаше да се запознае с първите предложения на докладчика във връзка с развитието на скъсените вериги.


23.9.2010 г.

Публикуване на проучване, реализирано от един контрагент, с цел да се опише опитът в областта на развитие на скъсени вериги на местно и регионално равнище. Получихме много запитвания във връзка с това проучване. По-специално от страна на Европейския център за проучвания, който използва проучването за изходна база на проекта си по същата тема.


7.1.2011 г.

Интервю на докладчика преди приемането на становището на пленарна сесия, публикувано в сайта на Комитета на регионите. Това интервю стана повод за написване на статия в сайта Food Navigator „защо местните хранителни системи за възможност за промишлеността“.


27.1.2011 г.

Изказване на комисаря Ciolos на пленарната сесия във връзка с приемането на прогнозното становище.


27.1.2011 г.

Съобщение за медиите във връзка с приемането на становището на пленарна сесия „Системите за местно производство на храни могат да стимулират развитието на селските райони и да подобрят ОСП, каза Комитетът на регионите на комисар Чолош“.


24.2.2011 г.

Проучвателно посещение във връзка с „Устойчива верига за продоволствени доставки в Европа: съвместното съществуване на промишлени и местни системи за производство на храни“, организирано в близост до Амстердам, Нидерландия.


8.3.2011 г.

Статия от докладчика на сайта European Liberal Democrats „Местните хранителни системи могат да подкрепят развитието на селските райони и да подобрят ОСП“


11.3.2011 г.

Сесия „Популяризиране на производството на зоните с постоянно неблагоприятни природни условия: развитието на системи за местно производство на храни“ в рамките на семинара на тема „Към една обновена ОСП: как да отключим потенциала на зоните с постоянно неблагоприятни природни условия?“ в Клермон Феран, Франция.


31.3.2011 г.

Среща между докладчика и комисаря Ciolos.


14.4.2011 г. Приемане от Европейската комисия на Зелена книга за насърчаването и предоставянето на информация в подкрепа на селскостопанските продукти, в която се съдържат предложения за скъсените вериги. По време на обмена на мнения по тези предложения за регламент относно схемите за качество на селскостопанските продукти, проведен в Съвета, делегациите приветстваха позициите, изразени от председателството по отношение на система за „местно селско стопанство и директни продажби“ във връзка с развитието на този специален сектор и търсенето на потребителите.
12.10.2011 г. Приемане от Европейската комисия на Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в който се предвижда възможността за изготвяне на подпрограми в рамките на договорите за сътрудничество с цел развитие на скъсените вериги.
2.12.2011 г. Изказване на председателя на специализирана секция NAT, Dimitrios Kalogeropoulos, по време на семинар относно скъсените вериги, организиран в Сиена, Италия.

Формуляр за оценка на въздействието – NAT – V – 011
Политическа област: Селско стопанство и развитие на селските райони
Становище: Към амбициозна европейска политика за качествени схеми за селскостопанско производство – незадължително сезиране
Докладчик: René Souchon (FR/ПЕС), председател на регион Auvergne
Приемане: 12 май 2011 г.

Основна цел на становището: Да поиска политиката за качество да стане едно от основните направления на ОСП след 2013 г.и да поиска въвеждането на подходящи инструменти в рамките на бъдещата ОСП за укрепване, насърчаване и подпомагане на развитието на схеми за качество като защитата на наименованието „продукт на планинското земеделие“, създаването на отличителен знак на европейско равнище за продуктите от скъсените вериги и предоставяне на инструменти за управление на предлагането за продуктите със знак за качество.


Дейности/прояви/срещи и резултат (включително преса и медии):
24.01.2011 г.

Двустранна среща с представители на Европейската комисия.


25.01.2011 г.

Среща с работна група, създадена, за да работи по това досие


25.01.2011 г.

Изказване на René Souchon на конференцията на Асоциацията на европейските региони и продуктите с произход (AREPO) относно реформата на политиката по отношение на качеството и мястото на качеството в бъдещата ОСП, направено в присъствието на г-н Dacian Ciolos, комисар в Европейската комисия, отговарящ за селското стопанство и развитието на селските региони, и на г-н Paolo de Castro, председател на селскостопанската комисия на Европейския парламент.


11.03.2011 г.

Сесия „Популяризиране на производството на зоните с постоянно неблагоприятни природни условия: мерки за качество за селскостопанските продукти“ в рамките на семинара на тема „Към една обновена ОСП: отключване на потенциала на районите с постоянни неблагоприятни природни условия“ в Клермон Феран, Франция, в присъствието на г-н Michel Dantin, член на Европейския парламент, г-жа Alexia ROUBY, директор на Euromontana и г-н Vincent Cordonnier, отговарящ за въпросите, свързани с качеството, в Генерална дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“.


15.3.2011 г.

Покана към г-н Souchon да направи изказване на семинара, посветен на качеството и организиран от Комисия AGRI на Европейския парламент. За съжаление г-н Souchon нямаше възможност да присъства, тъй като беше зает в своя регион, но становището му беше раздадено на участниците


5.4.2011 г.

В проектодоклада си относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество за селскостопанските продукти Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони на Европейския парламент подкрепя редица предложения, съдържащи се в становището на Комитета на регионите и по-специално изготвянето на режим за продуктите планинското селско стопанство и възможността за обединенията на производители да приемат мерки за управление на производството.


14.4. 2011 г.

Съветът организира обмен на мнения по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество за селскостопанските продукти. По време на дискусията стана ясно, че по-голяма част от делегациите приветстват правилата, приложими към продуктите на планинското селско стопанство в рамките на пакета качество, както е предложено в становището на Комитета на регионите. Делегациите приветстваха и позициите, изразени от председателството по отношение на система за „местно селско стопанство и директни продажби“ във връзка с развитието на този специален сектор и търсенето на потребителите.


12/05/2011

Съвместна пресконференция с г-жа Muller и г-н Durnwalder след пленарната сесия. След конференцията беше издадена брошура, в която са обединени 11 съобщения в писмената преса, 2 съобщения в радиото и 12 съобщения в интернет за становището на г-н Souchon.


14/06/2011

Въпреки многобройните опити среща между г-н Souchon и г-жа Iraxte Garcia Perez, докладчик в Европейския парламент, не бе организирана, поради несъвместимост на графиците им. Г-н Souchon изпрати писмо на г-жа Garcia Perez в навечерието на приемането на доклада ѝ в Парламента.


26.06.2011 г.

Приемане на доклада на Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони на Европейския парламент относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество за селскостопанските продукти. Парламентът подкрепя редица предложения, съдържащи се в становището на Комитета на регионите, и по-специално изготвянето на режим за продуктите планинското селско стопанство и възможността за обединенията на производители да приемат мерки за управление на производството.


18.11.2011 г.

Представяне на становището на Комитета на регионите „Към амбициозна европейска политика за качествени схеми за селскостопанско производство“ от René Souchon по време на конференцията Eurogusto в Tours.

CdR 46/2012 FR – FM/tp

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница