Заседание на комисията, което ще се проведе на 23 април 2013Дата24.07.2016
Размер59.63 Kb.
#4092
ТипЗаседание

ECOS-VBG

Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325 — Интернет адрес: http://www.cor.europa.eu

Брюксел, 5 април 2013 г.
ИЗВЕСТИЕ ЗА СВИКВАНЕ


КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Председателят г-жа Simone Beissel Ви кани да участвате в 18-ото заседание на комисията, което ще се проведе на 23 април 2013 г., вторник, от 11,00 ч. до 18,00 ч. в седалището на Комитета на регионите, rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Bruxelles/Brussel (зала JDE 52).


10,30 ч. 11,00 ч. Политическите координатори ще проведат заседание при закрити врата (зала DE 70).
Проектът на дневен ред предвижда:
11,00 ч. – 18,00 ч.

1.Приемане на проекта за дневен ред (CDR1682-2013_00_00_TRA_CONV-POJ)
2.Приемане на протокола от 17-ото заседание (CDR1602-2013_00_00_TRA_PV)
3.Изказване на председателя на комисия ECOS
4.Организация на бъдещата работа

За решение:4.1Определяне на докладчици

4.2Решения за неизготвяне на становища (CDR2440-2013_00_00_TRA_TCD)

За обсъждане:4.3Принос на комисия ECOS към доклада за въздействието на КР за 2012 г. (CDR1934 2013_00_00_TRA_TCD)

За сведение:4.4Текуща работна програма (CDR205-2013_00_01_TRA_TCD)

4.5Последващи действия във връзка със становища (CDR1943 2013_00_00_TRA_TCD)
5.Доклад на председателя относно конференциите, посветени на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“


 • конференцията за „Програмата за нови умения и работни места“, проведена в Дъблин на 28 февруари и 1 март

 • конференцията за „Индустриална политика за ерата на глобализацията“, проведена в Брюксел на 10 април6.Становище относно „Предложение за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки“


Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки

COM(2012) 614 final

Докладчик: г-жа Andreja Potočnik (SI/АЛДЕ)

CDR242-2013_00_00_TRA_PA – ECOS-V-039
 • Представяне на проектостановището от докладчика

 • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

 • Първо обсъждане и приемане на проектостановището

 • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 30 и 31 май 2013 г.7.Становище по собствена инициатива относно „Трансгранични работници: Оценка на ситуацията двадесет години след създаването на вътрешния пазар: проблеми и перспективи“


Докладчик: г-н Karl-Heinz Lambertz (BE/ПЕС)

CDR246-2013_00_00_TRA_PA – ECOS-V-041
 • Представяне на проектостановището от докладчика

 • Изказване на г-жа Jutta Steinruck, член на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент

 • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

 • Първо обсъждане и приемане на проектостановището

 • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 3 и 4 юли 2013 г.


13,30 ч. 15,00 ч. Обяд

8.Становище относно „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“


Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „CARS 2020: План за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа“

COM(2012) 636 final

Докладчик: г-н Christian Buchmann (AT/EНП)

CDR1997-2013_00_00_TRA_DT – ECOS-V-038
 • Представяне на работния документ от докладчика

 • Изказване на г-жа Saima Kalev (EE/EA), докладчик по становището относно „Чиста енергия за транспорта“ на комисия COTER

 • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

 • Обмен на мнения

 • Предвижда се първо обсъждане и приемане на заседанието на комисия ECOS на 27 юни 2013 г.

 • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 8 и 9 октомври 2013 г.9.Становище относно „Пакет „Социални инвестиции за растеж и сближаване“


Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014–2020 г.“ COM(2013) 83 final

Докладчик: г-н Ahmed Aboutaleb (NL/ПЕС)

CDR1999-2013_00_00_TRA_DT – ECOS-V-042


 • Представяне на работния документ от докладчика

 • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

 • Обмен на мнения

 • Предвижда се първо обсъждане и приемане на заседанието на комисия ECOS на 27 юни 2013 г.

 • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 8 и 9 октомври 2013 г.10.Становище относно „План за действие „Предприемачество 2020 г.“


Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: План за действие „Предприемачество 2020 г.“ – Възраждане на предприемаческия дух в Европа

COM(2012) 795 final

Докладчик: г-н Pawel Adamowicz (PL/ЕНП)

CDR2447-2013_00_00_TRA_DT – ECOS-V-043
 • Представяне на работния документ от докладчика

 • Изказване на представител на Европейската комисия (очаква се потвърждение)

 • Обмен на мнения

 • Предвижда се първо обсъждане и приемане на заседанието на комисия ECOS на 27 юни 2013 г.

 • Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 8 и 9 октомври 2013 г.11.Представяне на Секторния комитет за социален диалог


 • г-жа Christina Dziewanska-Stringer (Съвет на европейските общини и региони – CEMR)

 • г-жа Christine Jakob (Европейска синдикална федерация на сдруженията на работещите в сектора на обществените услуги – EPSU)12.Разни
13.Потвърждаване на датата на следващото заседание: 27 юни 2013 г. в град Грац, Австрия

Работни езици:

22/22

BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV

Устен превод:

19/13

от: BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/SK/SL/FI/SV (езици, на които участниците могат да се изказват)(очаква се потвърждение)

на:

BG/ES/DE/ET/EL/EN/FR/IT/HU/NL/PL/SL/FI (езици, на които ще се превежда)(очаква се потвърждение)

Измененията трябва да бъдат изпратени чрез онлайн инструмента за внасяне на изменения (достъпен чрез Портала на членовете – http://cor.europa.eu/members) най-късно до 24,00 ч. (брюкселско време) на 11 април 2013 г., четвъртък.


NB: Ще бъдат възстановени транспортните разноски и изплатени дневните надбавки само на членовете на комисията и на изрично определените да присъстват на заседанието техни заместници.
Членовете се приканват да използват новата онлайн система, за да потвърдят участието и правото си на глас в заседанието или да уведомят секретариата за делегирането на своето право на участие на друг член или на заместник, съгласно член 5, параграф 2 от Правилника за дейността. Онлайн системата може да се ползва чрез Портала на членовете на основния уебсайт на КР. Крайният срок за изпращане на уведомление за делегиране на правото на присъствие е 24,00 ч. на 22 април 2013 г., понеделник (нощта преди заседанието).
На Ваше разположение е и службата за поддръжка (+32-2-546-9697; електронен адрес: helpdesk@cor.europa.eu), която ще Ви оказва съдействие при необходимост.
Желаещите да присъстват на заседанието като наблюдатели се умоляват да потвърдят присъствието си, като изпратят съобщение по електронната поща на секретариата на комисията на следния адрес: ecos@cor.europa.eu.
_____________

CDR1682-2013_00_00_TRA_CONV-POJ EN – DT-YD/KP/gd/ld .../...

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница