Басейнова дирекция източнобеломорски районДата20.07.2018
Размер126 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОНСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Проектни параметри на водовземането


Предвижда се водовземане за питейно – битово водоснабдяване от съществуващи речни водохващания на река Конска – ляв и десен приток, изградени през 1988год., въведени и предадени за експлоатация с протокол от 1989г. Водохващанията са свързани със съществуващи тръбопроводи с пречиствателна станция за питейни води и с водоснабдителната мрежа на с.Смилян.


Водохващанията се състоят от съоръжения както следва:

 • На ляв приток на река Конска на кота дъно река 971.00м – повърхностно стоманобетоново съоръжение, представлявощо праг с крилни стени, насочващи водата към водна камера с груба решетка, утаител и водовземна тръба.

 • На десен приток на река Конска на кота дъно река 968.0м – същото съоръжение както на левия ръкав.

 • След утаителите следват азбестоциментови тръбопроводи до Пречиствателна станция за питейни води „Конска река”, откъдето водата се подава във водоем V240м3

Заявени водни количества: • Qср.ден.= 6.0 л/сек, - общо

 • Qср.ден= 4.0 л/сек, - от ляв ръкав

 • Qср.ден.= 2.0 л/сек, - от десен ръкав

 • Wгод= 190 000 м3/год. – годишен обем общо

Географските координати на речните водохващания са както следва: • На ляв ръкав на река Конска:

Е 24°41‘26,97‘‘ ; N 41°29’22.27" H = 971 м

 • На десен ръкав на река Конска:

Е 24°41‘25,18‘‘ ; N 41°29’20.46" H = 968м
Специфични условия, при които ще бъде издаден административния акт:


 1. В срок от шест месеца от влизане в сила на административния акт да бъде изготвен актуален проект за СОЗ съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и да бъде представен в БДИБР за провеждане на процедура по учредяване на зоната.
 1. В срок от шест месеца от влизане в сила на админстративния акт да бъде изготвен актуален хидроложки доклад от правоспособен проектант, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да бъдат определени стойностите на минимално допустимия отток за двете водохващания съгласно § 125 от ПЗР на ЗВ.
 1. В срок от шест месеца от влизане в сила на административния акт да бъде изготвен проект за реконструкция на двете водовземни съоръжения с цел осигуряване на минимално допустимия отток и да бъде внесен в БДИБР за съгласуване.
 1. В срок от 1 година от влизане в сила на административния акт да бъде извършена реконструкция на съоръженията с цел осигуряване на минимално допустимия отток за двете водохващания.
Цел на заявеното

водовземане и ползване


Обществено питейно-битово водоснабдяване

Водно тяло /воден обект/


Водно тяло с код BG3АR900R036 – „река Арда и притоци от извора до гр.Рудозем - ПБВ”.

Воден обект – река Конска – ляв и десен приток


Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с.Смилян ЕКАТТЕ 67 547

Землище с.Пловдивци ЕКАТТЕ 56 798

Община Смолян

Област СмолянМясто за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив
ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница