files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/21
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/07/12
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/26
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/04
  Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/25
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/15
  Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/03/25
  Възстановяване на подпорна стена успоредно на течението на р. Арда за укрепване на главния колектор на града за отпадни води и левия бряг на реката за защита от вредното въздействие на водите
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/25
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/10
  Съобщение за публично обявяване
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/11/02
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/24
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Предвижда се: Инвестиционно намерение
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/16
  „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/07/12
  Република българия министерство на околната среда и водите басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/25
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/25
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/23
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/12
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/11/21
  Съобщение за публично обявяване за продължаване срока на действие на разрешително №33730005/07. 10. 2009г
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/11
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/02
  Съществуващо водохващане и завирен обем
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/02/09
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/24
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/29
  Техническите данни в настоящята документация относно въздушното преминаване през водостоци над воден обект – дере, приток на река Тунджа се считат за писмено уведомление по смисъла на чл. 58 от Закона за водите
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/20
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/06
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/26
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/10
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №029503, местност „Света троица в землището на с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/04
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/07
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/21
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/13
  Водоснабдяване на на с с. Хаджидимитрово, Безмер и Болярско, община Тунджа, област Ямбол и за водоснабдяване на авиобаза „Безмер
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/02
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/09
  Планираният годишен добив на рибна продукция е 15 900кг/годишно
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  Географски координати на водоема
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/22
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/21
  Съобщение за публично обявяване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/13
  Два шахтови кладенеца (ШК1 и шк2) на пс „Ботево", разположени съответно на територията на следните имоти: шк1 в имот №000185, местност „Казан бунар" и шк2 в имот №000181, в землището на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/01
  Обект Канализационна система i-ви етап Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/12/02
  Обект Канализационна система Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/09
  Три тръбни кладенеца, разположени съответно на територията на следните имоти: тк2а и тк3 в упи xv-471, кв. 18 и тк5 в упи i-54, 55, 56, 57, 859, 907, 926, 927, 934, кв. 17 по пуп на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/12/02
  Два каптирани естествени извора кеи „Посек 1" и кеи „Посек 2", разположени на територията на поземлен имот с идентификатор 05414 146 по квс на с. Бориково, община Смолян, област Смолян
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 10,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/28
  Специфични условия за издаване на разрешително
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/14
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 25,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/06
  Водоснабдяване на с. Горно Белево, община Братя Даскалови, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/10
  Един тръбен кладенец, с дълбочина до 80,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/30
  Географски координати на язовира и надморска височина
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/12/05
  В имот с номер 056305, местнос «Чуката» в землището на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/09
  Закона за водите /обн. Дв бр. 67/1999г изм и доп. Дв бр. 61/2010г/ обект
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/11/21
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/09/16
  Пет каптирани естествени извора: кеи „Хвойневица 1", разположен на територията на имот №1036; кеи „Хвойневица 2", разположен на територията на имот №000710; кеи „Хвойневица 3", разположен на територията на имот №1036
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/04/26
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на пи с идентификатор 47295. 16. 21, местност „Бедрозов бунар, по кккр на с. Марково, община Родопи, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/12/09
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №057001, местност „Михово бунарче, в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/06/14
  Един шахтов кладенец, разположен на територията на имот №002071, местност „Двата чучура, в землището на с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/01
  Обект Кланица и транжорна за свинско месо Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/03/14
  Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/18
  Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/01/12
  Един тръбен кладенец (ТК), разположен на територията на имот №000059, местност „Ала, в землището на с. Бяло поле, община Опан, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/18
  Един каптиран естествен извор кеи „Тешел", разположен на територията на пи с идентификатор 05462. 168. 28, местност „Чамлъка" по кккр на с. Борино, община Борино, област Смолян
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/07/19
  Един тръбен кладенец, разположен на територията на поземлен имот №021074, местност „Горен Вакъв, землище на с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/06
  Упи iii-търговия и услуги на кв. 9, „Варварски минерални бани, с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/21
  Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот №000427, в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/01
  Един тръбен кладенец тк-10776. 11. 30, който ще бъдат разположен на територията на поземлен имот №011030, местност „Кабата в землището на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/03/12
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/30
  Басейнова дирекция източнобеломорски район
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/09
  Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/26
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на имот №515079, местност „Бялата пръст в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/18
  Н = 118м, Местност „Аеците гр
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/19
  „Цел на водовземането” Вместо: „Други цели Напояване” Да се чете: „Водоснабдяване за други
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/02
  Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/05/09
  Предвидените дейности в границите на водния обект р
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект Проектни параметри на ползването Предвиждат се дейности за ползване на участък от река Тунджа при км. 31 +200: Съществуващо положение
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/11
  Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/30
  Обект Целодневна детска градина Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/06/08
  Един тръбен кладенец, разположен на територията на пи с идентификатор 12019. 25. 608, местност „Изток от селото, по кккр на с. Войсил, община Марица, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2015/07/30
  До кмета на община крумовград град крумовград област кърджали
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/09/13
  Един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот №064001, местност „Казаков въбел, в землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
  Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/12/12
  Обект Канализационна система Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/08/02
  Надграждане на съществуваща подпорна стена
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/11/03
  Предвижда се водовземане за аквакултури от река Въча чрез изградени съоръжения
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/05/31
  Предвижда се водовземане от повърхностен воден обект чрез съществуващи съоръжения, с цели измиване на автомобили, площадки и оросяване на тревни площи
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/12/01
  Изчерпваната от реката вода, чрез два главни подземни водопровода (гв 1 и гв 2), ще се подава до началото на напояваните площи, чрез капкуване и дъждуване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/03/28
  Един тръбен кладенец (ТК), разположен на територията на пи с идентификатор 73242. 101. 28, местност „Гарваница, по кккр на с. Труд, община Марица, област Пловдив
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/29
  Обект Канализационна система /Канализационна мрежа и псов/ Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/04
  Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/01/02
  Обект Административен комплекс Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/26
  21 броя (двадесет и един броя) тръбни кладенци (ТК), с дълбочини до 60,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/18
  Напорен водопровод ф50 с дължина 50м, с измервателно устройство, монтирано след помпата
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/30
  Географски координати на язовира и надморска височина
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/05/12
  Един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на поземлен имот №096034, местност „Юртлука, в землището на с. Горно ново село, община Братя Даскалови, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/25
  За извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/02/17
  Обект Ракиен казан Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/12
  Целта на ип е извършване на напояване на земеделски земи посредством капково напояване чрез водовземане от река Кумруджа в землището на с. Даскал Атанасово, община Раднево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/02
  Един каптиран естествен извор кеи „Юртската чешма, разположен на територията на имот №002531, в землището на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  Географски координати на водоема
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/10/30
  Географски координати на язовира
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/12/01
  Един тръбен кладенец (ТК), с дълбочина 32,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/06/19
  Обект Предприятие за преработка на риба и рибовъдна база Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/03/09
  Един хоризонтален дренаж „Далак бунар", разположен на територията на пи с идентификатор 48163. 214. 19, местност „Алената глина", по кккр на с. Елхово, община Николаево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2018/07/12
  Целта на ип е извършване на напояване на земеделски земи посредством капково напояване чрез водовземане от река Кумруджа в землището на с. Даскал Атанасово, община Раднево, област Стара Загора
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/29
  Закона за водите /обн. Дв бр. 67/1999г изм и доп. Дв бр. 61/2010г
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/26
  21 броя (двадесет и един броя) тръбни кладенци (ТК), с дълбочини до 60,0 м
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/04/25
  „ Цел на водовземането” Вместо: „Риборазвъждане” Да се чете: „Водоснабдяване за аквакултури”
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2017/11/22
  Обект Автомивка към автосервиз и тир – паркинг Цел на заявеното ползване
files/File/Razreshitelni/Obyavlenia-syobshtenia/Obyavlenia/2016/08/31
  Обект Бетонов възел Цел на заявеното ползване
directory files File  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница