Числително име Ličbnikстраница1/3
Дата21.06.2018
Размер292.2 Kb.
#75568
  1   2   3
Числително име – Ličbnik


Числителното име не назовава конкретно явление от действителността, а само количествено го определя. Например: dwaj přećelej, štyri dźěći, pjeć mužow. Към числителните имена в горнолужишкия език се отнасят думи, които сигнализират за поредността на нещата (prěni dźeń, druhi tydźeń, třeće lěto), за тяхната квантитативна и квалитативна характеристика (dwójne wokno, dwojaki płat), сигнализират за поредността на събитията (jónu, dwójce, tři króć, po dwěmaj). Числителните са нееднороден клас думи. Някои от тях по морфологичните си характеристики приличат на съществителните (pjećo), други на прилагателните (pjaty, dwójny, dwojaki), а трети на наречията (dwójce, pjeć króć). В изречението числителните могат да имат най-различни синтактични функции, напр.: Pjećo su wotešli (субект), Pjećoch smy widźeli (обект), Smy w swójbje pjećo (именно сказуемо), Mamy dwójne wokna (определение), To su dwojake črije (определение), Knihu sym dwójce přečitał (наречие).

Морфологичната категория род не е характерна за всички видове числителни. По родов признак се диференцират например числителните jedyn, jedna, jedne. При бройните числителни dwaj, dwě разликата е по родов признак, като първото числително се свързва със съществителни от мъжки род (dwaj mužej, dwaj wozaj), а второто със съществителни от женски и среден род (dwě žonje, dwě dźěsći).

Морфологичната категория число при бройните числителни се проявявя само при jedyn jedna, jedne.

Пълни парадигми на категорията падеж притежават само числителните jedyn, dwaj, tři, štyri (jedyn, jednoho, jednomu; dwaj / dwě, dweju, dwěmaj). Числителните от 5 до 99 се скланят в повечето случаи когато се използват самостоятелно (wot pjećich do dwanaćich, z pjećomi), но също така, макар и по-рядко, и когато образуват словосъчетание със съществително (z pjeć puntami/ z pjećomi puntami, z pjeć přećelemi / z pjećomi přećelemi). При останалите числителни категорията падеж се проявява като съгласувателна категория (třo, štyrjo mužojo, tři žony, štyri stólcy, z prěnim ćahom, na druhim poshodźe, z třomi dźowkami, ze štyrjomi nohami).


Числителни бройни – Zakładne numerale

Сигнализират за броя на изброяваните предмети (jedne pjero, pjeć chlěbow, jedyn, dwaj, tři, dźesać, sto ). Въпросът, който се задава при бройните числителни, е kelko.

Числителните бройни в горнолужишкия език са:


jedyn, jedna, jedne šěsćdźesat, -ćo

dwaj, dwě, dwě sydomdźesat, -ćo

třo, tři wósomdźesat, -ćo

štyrjo, štyri dźewjećdźesat, -ćo

pjećo, pjeć sto

šesćo, šěsć sto a jedyn

sedmjo / sydmjo, sydom sto a dwaj

wosmjo, wósom / wosom sto a tři

dźewjećo, dźewjeć sto a štyriadwaceći

dźesaćo, dźesać dwě sćě

jědnaće, -ćo tři sta

dwanaće, -ćo štyri sta

třinaće, -ćo pjeć stow

štyrnaće, -ćo tysac

pjatnaće, -ćo tysac a jedyn

šěsnaće, -ćo dwaj tysacaj

sydomnaće, -ćo sto tysac

wósomnaće, -ćo dwě sćě tysac

dźewjatnaće, -ćo tři sta tysac

dwaceći, -ćo milion

jedynadwaceći, -ćo dwaj milionaj

dwajadwaceći, -ćo miliarda

třiadwaceći, -ćo

štyriadwaceći, -ćo

pjećadwaceći, -ćo

šěsćadwaceći, -ćo

sydomadwaceći, -ćo

wósomadwaceći, -ćo

dźewjećadwaceći, -ćo

třiceći, -ćo

štyrceći, -ćo

pjećdźesat, -ćo / połsta

Числителното jedyn, jedna, jedne

(м. ср. р.) (ж. р.) (събирателно значение)Им. jedyn / jedne jedna jedne / jedni

Р. jednoho jedneje jednych

Д. jednomu jednej jednym

В. jedyn / jednoho (м. р.) jednu jedne / jednych

jedne (ср. р.)

Тв. z jednym z jednej z jednymi

М. wo jednym wo jednej wo jednych


При изброяване числителното jedyn, jedna, jedne се използва само ако трябва да се подчертае съществителното, с което се свързва, напр.:

Stare wjesne chěže mějachu jenož jednu bydlensku stwu. Bratr ma jednu dźowku a dweju synow.

Числителното jedyn, jedna, jedne може да функционира и като неопределително местоимение, напр.: Jednoho (jedyn = někajki, wěsty) ranja nadobo słónčko zaswěći. Jedni (jedni = někotři) dźěchu, druzy wostachu.

Числителното jedyn под влияние на немския език функционира и като артикъл, напр.: Nan je sej jedyn woblek kupił. Budyšin je jedne rjane město.

Числителното dwaj, dwě

Числителното dwaj се свързва със съществителни от мъжки род (dwaj čłowjekaj, dwaj ptačkaj, dwaj stólcaj), а числителното dwě – със съществителни от женски и среден род (dwě žonje, dwě jeji). Съществителните от мъжки род и във винителен падеж различават мъжколични и немъжколични форми (Mam dweju přećelow. Widźu dwaj ptačkaj, dwaj stólcaj).
(м. р.) (ж., ср. р.)

Им. dwaj dwě

Р. dweju dweju

Д. dwěmaj dwěmaj

В. dwaj / dweju dwě

Тв. z dwěmaj z dwěmaj

М. wo dwěmaj wo dwěmaj


Числителните tři, štyri

Числителните tři и štyri имат в именителен падеж специална мъжколична форма на –o (třo, štyrjo).
(мъжколична форма) (немъжколична форма)

Им. třo tři

Р. třoch třoch

Д. třom třom

В. třoch tři

Тв. z třomi z třomi

М. wo třoch wo třoch

(мъжколична форма) (немъжколична форма)Им. štyrjo štyri

Р. štyrjoch štyrjoch

Д. štyrjom štyrjom

В. štyrjoch štyri

Тв. ze štyrjomi ze štyrjomi

М. wo štyrjoch wo štyrjoch

След числителните tři и štyri съществителните са в именителен падеж множествено число. Формите třo, štyrjo се съчетават само със одушевени съществителни от мъжки род, напр.: Zetkach třoch hólcow a štyri holcy. Формите tři, štyri са немъжколични (Tři traktory woraja na polu. Susod je štyri swinje předał. Wón dźěła hižo štyri lěta.)

Числителните pjeć – dźewjećadźewjećdźesat

Числителните от pjeć до dźesać по морфологичните си особености приличат на съществителните имена. Тези числителни синтактично управляват родителен падеж, напр.: pjeć lět, sydom dnjow, dźesać pjenježkow, widźu pjeć chěžow, hólcow, подобно на съществителните с количествена семантика hromada ludźi, kopica zmylkow. Същото важи и за числителните от 11-99, които от словообразователна гледна точка представляват сложни думи, напр.: jědnaće – jedyn na dźesaće [desęte]. Числителните от pjećdźesat до dźewjećdźesat завършват на –t. В разговорния стил обаче много често тези числителни имат завършек –ć (pjećdźesać, šěsćdźesać). В книжовния език тези числителни се скланят само когато се използват самостоятелно (същото е в сила и когато се определя колко е часът), напр.: Smy pjećoch přeprosyli. Wo dźesaćoch je so jednało. (W) pjećich je swjatok. Wohladachu jeho z pjećimi pod pažu. Същите числителни не се скланят, когато след тях следва съществително (na pjeć porstach, ze šěsć zwjazkami, do dźesać metrow, z wosomdźesat ludźimi, wón přińdźe z třomi kruwami a wosom boranami). Глаголът след подобни числителни е обикновено в трето лице единствено число среден род (Dźesać zajimcow je so přizjewiło. Pjatnaće kruwow pase so na łuce). Под влияние на немския език много често се среща и глаголна форма в трето лице множествено число (Dźesać zajimcow su přišli. Pjatnaće kruwow paseja so na łuce). Със същото значение като числителното 50 (pjećdźesat) е и думата połsta, която обаче е несклоняема (połsta ludźi, z połsta wosobami). Формите pjećo, šesćo са мъжколични, но понякога се свързват и със съществителни от женски род, като все по-често обаче се употребяват самостоятелно, напр.: Ja sym wšěch pjećoch postrowił. Wšitcy šěsćo su wotešli. Su tam pjećo byli. Smy pjećo wostali. Sedmjo su za namjet hłosowali, pjećo přećiwo. Със съществителни се свързват по-скоро формите pjeć, šěsć (šěsć šulerjow).

Числителните sto, tysac, milion, bilion, miliarda

Числителното sto формално прилича на съществителните от среден род на –o и се скланя като числителните 5-99, ако се използва самостоятелно или в съчетание със съществително, напр.: Wyše sta njewupłaći so sasdźeć. Po stach su ludźo do města šli. Същото е в сила и за числителните dwě sćě, tři sta, štyri sta, pjeć stow и др. (Z dwě sćě ludźimi, na tři sta kilometrach, wo štyri sta hriwnach, do pjeć stow centnarjow). Числителните tysac, milion, bilion се скланят като съответните съществителни от мъжки род, завършващи на съгласен, напр.: tysac, tysaca, tysacej, tysac, z tysacom, wo tysacu (в съчетание със съществително е несклоняемо, напр.: z tysac wojakami, wo tysac wojakach) – milion, miliona, milionej, milion, z milionom, wo milionu / milionje. Числителното miliarda се скланя като съществителните от женски род, напр.: miliarda, miliardy, miliardźe и т. н.

Приблизително количество може да се изрази с: 1. někak, něhdźe, přibližnje dwě sćě čitarjo,

 2. wokoło + Р. п.: Naša wjeska ma wokoło dwě sćě wobydlerjow,

 3. na + В. п.: Jan běše hižo na dwaceći lět za wotročka,

Съставни бройни числителни – Zestajane numerale


Съставните бройни числителни са jedynadwaceći, dwajadwaceći, třiadwaceći, štyriadwaceći, pjećadwaceći…jedynapjećdźesat, dwajapjećdźesat, pjećadźewjećdźesat, dwě sćě, tři sta, štyri sta, pjeć stow, sydom tysac, wosom tysac, štyri sta, dźewjećaštyrceći. В този случай числителното tysac е несклоняемо, изменя се само последната част от съставното числително, напр.: z wósom stami, wo dźewjeć tysac pjeć stow sydomatřicećoch.

Числителните poł, połdra, połtřeća

С числителното poł се изразява половината от някакво количество, напр.: poł chlěba, poł hodźiny, poł dnja, poł lěta, poł šalki, poł strony. Числителното poł е част и от останалите числителни, напр.:

połdra – 1 ½ (poł - druhi);

połřeća - 2 ½ (poł - třeći);

połštwórta – 3 ½ (poł - štwórty).

И трите числителни са несклоняеми и управляват родителен падеж, срв.: połdra lěta, połřeća kilograma.


Дробни числителни – Łamkowe numerale

Дробните числителни обозначават част от някаква единица. Формално притежават същата структура както и съществителните от женски род. С изключение на числителното połojca дробните числителни се образуват от съответните числителни редни, напр.: třećina – třeći, štwórć, štwórćina – štwórty, stoćina – stoty, tysačina – tysacty, milionćina – milionty. Ако след дробното числително, стои някакво съществително, то се поставя в родителен падеж, напр.: połojca časa, štwórć hodźiny, třećina puća, štwórćina wobydlerstwa.

Примери за дробни числителни в горнолужишкия език:


½ - połojca 1/40 - štyrcećina

1/3 – třećina 1/50 – pjećdźesaćina

¼ - štwórćina 1/60 – šěsćdźesaćina

1/5 – pjećina 1/70 – sydomdźesaćina

1/6 – šesćina 1/80 – wósomdźesaćina

1/7 – sedmina 1/90 – dźewjećdźesaćina

1/8 – wósmina 1/100 – stoćina

1/9 – dźewjećina 1/200 – dwustoćina

1/10 – dźesaćina 1/300 – třistoćina (třochstoćina)

1/11 – jědnaćina 1/400 – štyristoćina (štyrjochstoćina)

1/12 – dwanaćina 1/500 – pjećstoćina

1/13 – třinaćina 1/600 – šěsćstoćina

1/14 – štyrnaćina 1/1000 – tysačina

1/20 – dwacećina 1/2000 – dwutysačina

1/30 – třicećina 1/1000000 – milionćina
В разговорния език вместо числителното štwórć се използва běrtl (štwórć hodźiny – běrtl hodźiny). Само běrtl се използва в съчетанията běrtl kołbasy, běrtl punta. Числителното poł не се скланя (před poł lětom), а połojca се скланя като съществително име.

Редни числителни – Rjadowe numerale

По форма редните числителни се доближават до прилагателните имена. Те сигнализират за мястото на броения предмет. Въпросите, с които питаме за редните числителни, са kotry? kotra? kotre?

Числителните редни в горнолужишкия език са:


prěni, prěnja, prěnje wósomadwacety

druhi, druha, druhe dźewjećadwacety

třeći, třeća, třeće třicety

štwórty, -a, -e štyrcety

pjaty, -a, -e pjećdźesaty

šesty, -a, -e šěsćdźesaty

sedmy, -a, -e sydomdźesaty

wosmy, -a, -e wósomdźesaty

dźewjaty, -a, -e stoty

dźesaty, -a, -e sto a prěni

jědnaty, -a, -e sto a druhi

dwanaty

třinaty sto a třeći

štyrnaty sto a štyriadwacety

pjatnaty dwustoty

šěsnaty třistoty

sydomnaty štyristoty

wósomnaty pjećstoty

dźewjatnaty tysacty

dwacety tysac a prěni

jedynadwacety dwutysacty

dwajadwacety stotysacty

třiadwacety dwěsćětysacty

štyriadwacety třistatysacty

pjećadwacety milionty

šěsćadwacety dwumilionty

sydomadwacety miliardny


Числителните редни се скланят като прилагателните имена. Числителните prěni, druhi могат да функционират както като числителни, така и като прилагателни, напр.: Prěnja serbska ćišćana kniha pochadźa z lěta 1574. N. bydli na druhim poschodźe. Porěč z nim, zo by na druhe mysle přišoł.


Определяне на час и дата – Podaće časa a datuma

Редните числителни се използват и когато трябва да се определи дата или час. При определянето на час задаваме въпросите Kak na času je? Kak pozdźe (je)? При отговора се използват следните форми:

а) при пълен час: (w) jednej (1,00), (w) dwěmaj (2,00), (w) třoch (3,00), (w) štyrjoch (4, 00), (w) pjećich (5, 00) и др.

б) при половин час: napoł jednej (0,30), napoł dwěmaj (1, 30), napoł třoch (2, 30), napoł štyrjoch (3, 30), napoł pjećich (4, 30), poł na jednu, poł na dwěmaj и др.

в) при определяне на минути: jedna minuta, dwě minuće, tři minuty, do jednej, do dwěmaj, do třoch, do štyrjoch, do pjećich; jedna minuta, dwě minuće, tři minuty po jednej, po dwěmaj, po třoch, po štyrjoch, po pjećich; Wot hdy hač do hdy? Wot jednej hač do dwěmaj, wot dwěmaj hač do třoch, pjećich, dwanaćich и др.

При определянето на датата се използва именителната или родителната форма на съответното редно числително плюс името на съответния месец. Например: Dźensa je 1. (prěni) měrc // 1. (prěnjeho) měrca. Ако трябва да отговорим на въпроса “hdy”, използваме само родителната форма на редното числително, напр.: Wróću so 10. (dźesateje) meje. Dnja 25. februara je so w měsće nowy wobchod wotewrěł.

 1. 1. 1925 - prěnjeho wulkeho róžka (januara) lěta dźewjatnaće stow pjećadwaceći (а не: tysac dźewjeć stow).

13. 8. 1950 – třinateho wosmeho dźewjatnaće stow a połsta (pjećdźesat).

1956 г.w lěće dźewjatnaće stow šěsćapjećdźesat.

Мултипликативни, колективни и диференциални числителни –

Multiplikatiwne, hromadne a diferenciske numerale

Мултипликативните числителни в горнолужишкия език по формата си се доближават до прилагателните имена, напр.: dwójne wokno, dwójny młyn, troji zapřah, trójne wospjetowanje, štwore kryće; Krabat je žiwy we wšěch wěkach, jeho postawy su tysacore.

Колективните числителни се съчетават предимно със съществителни pluralia tantum, напр.: jedne husle, jedne hrabje,

dwoje, troje, štwore, pjećore, šesćore, Bróžnja ma dwoje wrota. Herc wobsedźi dwoje husle. Starej babje dwoje hrabje, młodej holcy štwore cypy.

Диференциалните числителни се образуват с помощта на суфикс –aki, -a, -e от съответните мултипликативни числителни. Например: dwojaki, trojaki, štworaki, pjećoraki, Ale měšćanske dźěło a kublerske dźěło je dwojaka wěc. Същата функция изпълняват и някои мултипликативни числителни, напр.: dwoje, troje wokna, dwoje swětło, troje přikazanje, Patoržicu mějachu něhdy dźewjećoru jědź.

Склонение на събирателни числителни:


Им. dwoje troje štwore

Р. dwojich trojich štworych

Д. dwojim trojim štworym

В. dwoje troje štwore

М. wo dwojich trojich štworych

Тв. z dwojimi trojimi štworymi
Примери: Stwa ma dwoje kachle a troje durje. Nan je sej kupił štwore widły a pjećore hrabje. Stare město Budyšin bě něhdy wobdate z tołstej murju a štworymi wrotami. В разговорния език събирателните числителни често се заместват с числителни бройни, напр.: Stwa ma tři, štyri durje. Maja sydom dźěći. Характерна е също така тенденцията за замяна на подобни числителни със съчетанието por + съществително име: Sym sej por nohajcow kupił.

Числителни за обстоятелство – Numerale wobstejenja

Числителните за обстоятелство сигнализират за поредността на извършване на действието. В изречението функционират като обстоятелствено пояснение. Например: jónu, jónkróć, dwójce, trójce, tři króć, štyri króć, pjeć króć, raz, dwaj razaj, tři razy, štyri razy, pjeć razow, sprěnja, zdruha, střeća, zeštwórta (Sprěnja njejsmy wo tym ničo wědźeli, a zdruha nas tuta wěc njenastupa. Přećel je nas jónu wopytał. Běch pola njeho hižo pjeć razow (króć).


Местоимение – Naměstnik

Местоименията са клас от думи, с които се заместват съществителни, прилагателни и числителни. Те самите не назовават отделни лица и предмети.

От гледна точка на семантиката местоименията в горнолужишкия език се делят на следните няколко групи:


 1. Лични местоимения (wosobowe): ja, mój, my; ty, wój, wy; wón, wona, wono, wonej, wonaj, wone, woni;

 2. Притежателни местоимения (přiswojowace): mój, moja, moje; naju; naš, naša, naše; twój, twoja, twoje; waju; waš, waša, waše; swój, swoja, swoje; jeho, jeje, jeju, jich; jejny, jejna, jejne;

 3. Показателни местоимения (pokazowace): tón, ta, to / te; tutón, tuta, tuto; wony, wona, wone; tamny, tamna, tamne; tajki, tajka, tajke; tajkile, tajkale, tajkele; tu / jow, tam, tehdy, tak, telko, tohodla;

 4. Възвратни местоимения (wróćace): so, sej, sebje, sebi;

 5. Въпросителни местоимения (prašace): štó, što, čeji, čeja, čeje; kotry, kotra, kotre; kajki, kajka, kajke; hdy, kak, hdźe, kelko, zwotkel, čehodla;

 6. Относителни местоимения (poćahowe): kiž, kotryž, čejiž, kajkiž, hdyž, kaž, hdźež, kelkož, čehoždla, štóž, štož;

 7. Отрицателни местоимения (zaprěwace): nichtó, ničo, ničeji, nikajki, nihdy, nihdźe, žadyn, žana, žane; ženje;

 8. Неопределителни местоимения (bjezměžne): něchtó, něšto, něčeji, někajki, někotry, něhdy, něhdźe, někak;

 9. Обобщителни местоимения (spowšitkownjowace): wšón, wšitkón, wšitcy, wobě / wobaj, wšudźe, přeco, kóždy;

 10. Ограничителни местоимения (limitatiwne): sam, samy, samón;

 11. Характеризиращи местоимения (hódnoćace): samsny, jenaki, jenak, druhi, druhdźe, druhdy.

От гледна точка на граматичната си функция местоименията в горнолужишкия език се делят на: субстантивни, адективни, нумерални, адвербиални.Субстантивните местоимения се отнасят към лица, животни, вещи или пък към техните имена. Към тях принадлежат: ja, ty, wón, wona, wono / wone, štó, što, štóž, štož, nichtó, ničo, něchtó, něšto, sam. Субстантивните местоимения могат да функционират като съществителни, като съответно се изменят по падеж, напр.: štó – koho – komu, što – čeho – čemu. Категорията число е характерна само за личните местоимения, напр.: ja – mój – my, ty wój – wy, wón – wonaj – woni. Категорията род е позната само на личните местоимения за трето лице, напр.: wón – wona – wono, wonaj – wonej, woni – wone.

Адективните местоимения по форма и функция се доближават до прилагателните имена (ср.: chlěb je wšón, woda je wša, pjenjezy su wšě). Към този вид се отнасят следните местоимения: mój, twój, swój, tón, tutón, tamny, tajki, wony, kajki, kotry, čeji, někotry, něčeji, wšitkón, wšón, wšitcy, kóždy, samsny, jenaki, druhi, samy, samón. При този вид местоимения категориите род, число и падеж имат съгласувателен характер, напр.: tutón, tajki čłowjek – tuta, tajka wosoba – tutoho, tajkeho čłowjeka – tuteje, tajkeje wosoby и др.

Нумералните местоимения сигнализират за наличието на неограничено или ограничено количество, напр.: kelko – telko, kelko króć, kelko razow – telko króć, telko razow. В изречението изпълняват функцията на обстоятелствено пояснение.

Адвербиалните местоимения сигнализират за обстоятелствата, при които се извършва действието, напр.: tu, tam, hdźe, hdy, něhdy, nihdy, tehdy, čehodla, tohodla, kak, tak, jow и др.


Лични местоимения

Личните местоимения заместват названия на явления, означени със съществително име. Притежават категориите лице, число, падеж.Личните местоимения ja и ty се свързват обикновено само със живи същества (със субекта и адресата на действието). Отнасят се и за неодушевени, но само когато те са персонифицирани. Личните местоимения за първо и второ лице не сигнализират за наличието на даден род и тяхната употреба с глаголите не е толкова честа. Това е свързано с факта, че в горнолужишкия език самите глаголни флексии в достатъчна степен сигнализират определен род ( ср. напр.: Sym čitał. Sym čitała). Личните местоимения ja и ty (в именителен падеж) в горнолужишкия език се употребяват само когато трябва да се подчертае логическия субект (напр.: Ty tola jenož dźeržiš, rězam jenož ja sam). Използват се също така и когато в изречението липсва глаголът, напр.: A što ty na to? Wołam was hižo cyły čas, a wy ničo. За разлика от личните местоимения за първо и второ лице тези за трето лице се отнасят както за лица, така и за нелица. Това е обикновено лицето или предмета, за които субектът и адресатът говорят (напр.: wón, wona, wono, wonaj, wonej, woni, wone, Praj to bratrej! Wón hižo wo tym wě).

Склонение на личните местоимения

ja, ty, my, wy, mój, wój


Ед. ч. 1. л. 2. л. Мн. ч. 1. л. 2. л.

Им. ja ty my wy

Р. mnje, mje tebje, će nas was

Д. mni, mi tebi, ći nam wam

В. mnje, mje tebje, će nas was

Тв. ze mnu z tobu z nami z wami

М. wo mni wo tebi wo nas /nami wo was/wami

Дв. ч. 1. л. 2. л.

Им. mój wój

Р. naju, naj waju, waj

Д. namaj wamaj

В. naju, naj waju, waj

Тв. z namaj z wamaj

М. wo namaj wo wamaj
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница