И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложениестраница1/7
Дата12.10.2018
Размер353.5 Kb.
#84372
  1   2   3   4   5   6   7И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за

Преустройство и промяна на предназначението на обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378(УПИ XVI-610.378,кв.47 по плана на III-ти микрорайон)

по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на

гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

от магазин за зъболекарски кабинет“

инвеститор: Васил Христов Въльовски

март, 2014 г.


І. Информация за контакт с инвеститора
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, местожителство


Васил Христов Въльовски

гр. Благоевград

бул.”Св. св Кирил и Методий“№25,вх.А,ет.3,ап.7


2. Пълен пощенски адрес


гр.Благоевград

бул.”Св. св Кирил и Методий“№25,вх.А,ет.3,ап.7

област Благоевград

Васил Христов Въльовски3. Телефон, факс и Е-mail


GSM ....................


4. Лице за контакти


Васил Христов Въльовски

GSM 0887490365ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение


Инвестиционното предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за зъболекарски кабинет“попада в обхвата на т.10, буква „б” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, и на основание чл.93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от оцента на въздействието върху околната среда. Във връзка с това е изготвена настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС.

  • Резюме на предложението


Инвестиционното предложение е за преустройство и промяна на предназначението на обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград , от „магазин за зъболекарски кабинет”. С промяната на предназначението се цели помещението за магазин да се преустрои в кабинет за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ / кабинет по дентална медицина/

Помещението което се предвижда да се преустрои се намира на партерен етаж на жилищна сграда с пряк достъп от улица. Не се предвижда промяна на съществуваща инфраструктура, освен вътрешно оформяне на обекта. За нуждите на инвестиционното предложение търговския обект се предвижда да бъде преустроен, чрез преградни стени от лек материал като на площта ще се образуват два кабинета с два зъболекарски стола. Ще се обособят и чакалня за пациентите, стая зя почивка, склад и санитарен възел. Площта, която се предвижда да се преустрои е 51,45 кв.м.

С инвестицонното предложение за осъществяване на дейността на зъболакарския кабинет, е необходимо следното обзавеждане:


  • Зъболекарски стол – 2 броя

  • Бюро – 2 броя

  • Шкаф с мивка– 2 броя

  • Автоклав– 2 броя

  • Компресор сг. Въздух– 2 броя

  • Гардероб персонал– 2 броя

  • Телевизoр– 2 броя

Всички помещения се обзавеждат с мебели и съоражения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Подовите настилки в помещенията ще са от водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, без цепнатини и фуги .

Стените на санитарния възел ще са облицовани от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция. Стените на помещенията и чакалнята се изпълняват с миеща се висококачествена акрилна боя в пастелни тонове, за да няма лъщене и отблясъци позволяващи влажно почистване и дезинфекция.

Сградата е въведена в експлоатация, същата е водоснабдена, електроснабдена.

На етажа за нуждите на търговския обект има изграден санитарен възел, който с настоящето инвестиционно намерение няма да се променя, ще изпълнява предназначението си и не се налага да се реконструира.

Предвидените за направа мифки в кабинетите, ще се захранят с вода с отклонение от съществуваща вътрешна водопроводна инсталация на сградата с водопроводна инсталация поставена в пода, нивото на който ще се повдигне с 10 см от съществуващото в момента .

Топла вода ще се осигурява от бойлер.

С исканата промяна оразмерителните водни количества се променят незначително и не се налага промяна на диаметрите на съществуващият водопроводен или канализационен клонове в жилищната сграда.

Сградата е захранена с ел.енергия.

По отнощение на ел.захранването обектът е консуматор III-та категория.

Външното захранване на сградата е факт. Сградата е захранена с ел.енергия. Измерването на ел.енергията на зъболекарския кабинет е предвиден електромер 220 V-10/50А и необходимата му защитна апаратура. За разпределение на ел.енергията в самият обект ще се монтира разпределително подтабло ПТ“Кабинет“, което ще се комплектова с необходимата му комутационна и защитна апаратура. Вътрешната ел.инсталация ще се изпълни стриктно с кабел СВТ изтеглени в гофрирани тръби и проводници ПВВМ, положени в таваните и съсществуващите стени под мазилката, а до стоматологичните столове, кабелите да се изтеглят в гофрирани тръби положени под настилката като се осигури покритие минимум 50мм.

Събирането и временното съхранение на отпадъци от кабинета ще се извършва на определени места.

Допуска се стоматологичните и медикостоматологичните центрове да сключват договори с друго лечебно заведение за стерилизация на инструментариума и превързочния материал.

Събирането и временното съхранение на отпадъци от медицинската дейност задължително ще се извършват разделно. Те се обеззаразяват с общоприетите дезинфек-ционни средства и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях (Указание №1/21.04.2003г./

Отпадъците ще се разделят на опасни и неопасни. Неопасните ще се събират в кофи с педал маркирани с кафяв цвят и ще се прехвърлят в прозрачни полиетиленови чували,които ще се поставят в контейнерите за твърди битови отпадъци и се отстраняват със системата за сметосъбирането на гр.Благоевград.

Опасните отпадъци ще се събират в полиетиленови чували,поставени в кофи с педал и капак маркирани със жълт цвят. Отпадъците се ще прехвърлят в полиетиленови чували маркирани с международен символ „Опасни отпадъци от лечебните заведения”.
Острите режещи отпадъци (игли, спринцовки, скалпели) ще се събират в плътно затворени контейнери за еднократна употреба. Затворените контейнери ще се поставят в полиетиленови чували за опасни отпадъци и ще се сключи договор с лечебно заведение, което има съоръжение за обезвреждане на опасни отпадъци или има договор с организация извършваща обезвреждане па отпадъци.

Инвестиционното предложение за преустройство и промяна на предназначението на обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград , от „магазин за зъболекарски кабинет” с максимален капацитет 10 души дневно и медицински персонал от 4 /четири/ души – двама стоматалози и две мед. сестри - предвижда в кабинетите да бъдат извършвани, профилактични прегледи и зъболечение, за всички възростови групи.

Предвижда се преустройството да приключи за шест месеца.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за зъболекарски кабинет“. Намерението на инвеститора е да създаде зъболекарски кабинет в които да бъдат извършвани, профилактични прегледи и зъболечение, за всички възростови групи от насесеното място и съседните такива . Имотът, на който се предвижда да се изгради обекта е собственост на инвеститорът.

Друго предимство за осъществяване на намерението е, че няма да се налага изграждането нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имота обект на инвестиционното намерение е обект с идентификатор 04279.610.378.1.13, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.610.378 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград и към момента представлява магазин, т.е. няма да се налага изграждане на комуникации / ВиК, ел.трасета/, а единствено ще се промени предназначението за зъболекарски кабинет.

Освен това осъществяването на инвестиционното намерение ще има и положителен здравно-социален ефект върху местното население – осигуряване на около 1-2 нови работни места – обслужващ персонал.


Каталог: files -> Ekologiya -> 2014
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
2014 -> До г-н кмет община благоевград у в е д о м л е н и е


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница